Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015

Kazalo

406. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Krško, stran 973.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13), 3., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US), 15. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12) ter 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10, 90/11 in 27/14) Občinski svet Občine Krško na 3. seji dne 5. 2. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Krško
1. člen
V Odloku o oskrbi s pitno vodo v občini Krško (Uradni list RS, št. 73/09 in 84/13) se 12 točka prvega odstavka 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»12. Uporabniki javne službe so lastniki stavbe, dela stavbe ali gradbenega inženirskega objekta, ki je priključen na javni vodovod in se zanj zagotavlja javna služba. Uporabnik je lahko tudi druga pravna ali fizična oseba, ki ni lastnik stavbe, dela stavbe ali gradbenega inženirskega objekta in ki ima z izvajalcem javne službe sklenjeno pogodbo o dobavi pitne vode.«.
2. člen
Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Uporabnikom in drugim nepooblaščenim osebam ni dovoljeno posegati v objekte in naprave javnega vodovoda. Na vplivnem območju vodovoda se ne sme graditi objektov, spreminjati višine nadkritja (zasipa) vodovodnega omrežja, zasipavati pokrovov jaškov in izvajati ostalih aktivnosti, ki bi lahko povzročile poškodbe na vodovodnem omrežju ali ovirale njegovo delovanje in vzdrževanje. Prav tako ni dovoljeno posegati v naprave drugih uporabnikov ali jim celo preprečiti oskrbo s pitno vodo.«.
Dodajo se novi šesti, sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo:
»(6) Brez predhodnega soglasja izvajalca javne službe je prepovedano posegati v javni vodovod oziroma naročiti ali dopustiti kakršenkoli poseg v javni vodovod.
(7) Izvajalci del morajo pri vzdrževanju in rekonstrukciji cest, ulic in trgov vzpostaviti vodovodno omrežje in naprave v prvotno stanje, pod nadzorom izvajalca javne službe.
(8) Vsi izvajalci del, ki posegajo v javni vodovod in upravljavci drugih objektov in naprav (kanalizacijskega, elektro, telekomunikacijskega, toplovodnega, plinovodnega omrežja, ipd.) morajo pri posegu v javni vodovod in opravljanju del na svojih objektih in napravah v trasi javnega vodovoda izvajati dela pod nadzorom izvajalca GJS, skladno s tehničnim pravilnikom.«.
3. člen
V 16. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) V primeru prestavitve vodomernega sklopa iz objekta v jašek izven objekta, nosi stroške izvedbe del uporabnik. Če gre za več uporabnikov objekta, ki nimajo skupnega upravljavca prevzame stroške izvedbe predstavnik stanovalcev.«.
4. člen
V 17. členu se spremeni prvi odstavek, ki se glasi:
»(1) Pred izvedbo dejanske priključitve na javni vodovod mora uporabnik z izvajalcem skleniti pogodbo o dobavi pitne vode. Sklenjena pogodba je podlaga za vpis uporabnika v kataster javnega vodovoda, v register priključkov in hidrantov ter v evidenco uporabnikov javnega vodovoda.«.
5. člen
V prvem odstavku 31. člena se besedna zveza »Inštitut za varovanje zdravja (v nadaljevanju: IVZ)« nadomesti z besedno zvezo: »Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljevanju: NIJZ)«.
6. člen
40. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Hidranti v omrežju javnega vodovoda služijo za gašenje požarov in izvajanje drugih nalog zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah in morajo biti vedno dostopni, v brezhibnem stanju in redno vzdrževani. Javne hidrante vzdržuje izvajalec javne službe.
(2) Odjem pitne vode iz hidrantov na javnem vodovodu je, razen za gašenje požarov in izvajanje drugih nalog zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah, dopusten le na podlagi predhodnega soglasja izvajalca javne službe, ki vsebuje pogoje odjema pitne vode, način obračuna ter plačilo stroškov za porabljeno pitno vodo, in sicer za:
– čiščenje državnih in občinskih cest,
– protiprašno škropljenje državnih in občinskih cest,
– zalivanje javnih zelenic,
– izpiranje javnih kanalov,
– utrjevanje državnih in občinskih cest ali drugih gradbenih del za potrebe Občine Krško,
– za javne prireditve, ki jih organizira Občina Krško ali javni zavod, katerega ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Krško.
(3) Poklicna in prostovoljne gasilske službe v občini Krško za namen pripravljenosti na nesreče lahko izvajajo gasilski preventivni pregled hidrantnega omrežja. Pri tem izvedejo vizualni pregled stanja hidrantnega priključka in izvedejo poskusni priklop na hidrant. O ugotovljenih pomanjkljivostih obvestijo izvajalca javne službe.«.
7. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Krško se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-3/2007-O604
Krško, dne 5. februarja 2015
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost