Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015

Kazalo

414. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica, stran 990.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 s spremembami) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 10. februarja 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica
1. člen
V Odloku o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Skladno z določbami tega odloka se sofinancirajo trije sklopi:
A. PROGRAMI IN PROJEKTI NAMENJENI INVALIDOM IN BOLNIKOM
– programi in projekti, ki ljudem z različnimi oblikami invalidnosti omogočajo, da se vključujejo v okolje, jim nudijo podporo pri povečanju neodvisnega življenja oziroma jim lajšajo življenje z invalidnostjo,
– programi in projekti svetovanja, pomoči in rehabilitacije, namenjeni različnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev,
– programi in projekti, namenjeni ozaveščanju o boleznih in preventivi.
B. HUMANITARNI IN SOCIALNI PROGRAMI IN PROJEKTI
– programi in projekti, ki blažijo posledice revščine in odpravljajo socialne in druge stiske posameznikov,
– programi in projekti, ki osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju omogočajo vključevanje v okolje ter drugi programi in projekti s področja varovanja duševnega zdravja,
– programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v lokalnem okolju skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti posameznih skupin občanov.
C. DRUGI SOCIALNI PROGRAMI IN PROJEKTI
– programi in projekti upokojenskih društev,
– drugi programi in projekti s področja socialne dejavnosti, ki dokazujejo vsebinsko učinkovitost (kot na primer družabna srečanja, obiski in obdaritve članov, jubilantov ipd.) in ne spadajo v sklopa A in B.
Na javni razpis lahko prijavitelj prijavi en program ali največ dva projekta.«
2. člen
V tretjem odstavku 4. člena se za četrto alinejo doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– javni zavodi, katerih so/ustanoviteljica ni Mestna občina Nova Gorica in so registrirani za izvajanje programov in projektov s področja socialne dejavnosti.«
3. člen
Na koncu 7. člena se doda nov stavek:
»Višino denarnih sredstev po posameznih sklopih iz 2. člena določi strokovna komisija za oceno programov in projektov s področja socialne dejavnosti pred vsakoletno objavo javnega razpisa.«
4. člen
V šestem odstavku 9. člena se:
– doda nova prva alineja:
»– določitev višine sredstev po posameznih sklopih iz 2. člena za vsakoletni javni razpis«,
– tretja alineja, ki postane četrta alineja, se spremeni tako, da se glasi:
»– ocenjevanje vlog z merili od 1 do 5 ter 7 in 8, navedenimi v 18. členu«.
5. člen
V šesti alineji 10. člena se številka »8« nadomesti s številko »6«.
6. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Prijavitelj mora pri prijavi programa oziroma projekta natančno določiti vsebino in finančno konstrukcijo programa.
Posamezni prijavitelj lahko pridobi sredstva največ v višini upravičenega dela zaprošenih sredstev glede na število doseženih točk za prijavljeni program oziroma projekt/a.
Ocenjevanje programov in projektov s področja socialne dejavnosti poteka v dveh fazah (1. in 2. krog ocenjevanja):
1. KROG OCENJEVANJA
Komisija v 1. krogu oceni programe in projekte na podlagi naslednjih meril:
+------+----------------------------------------------+---------+
|Št.  |MERILO                    |  TOČKE|
+------+----------------------------------------------+---------+
|1   |UTEMELJENOST IN POMEN PROGRAMA/PROJEKTA ZA  |  do 20|
|   |MESTNO OBČINO NOVA GORICA           |     |
+------+----------------------------------------------+---------+
|2   |JASNOST ZASTAVLJENIH CILJEV PROGRAMA/PROJEKTA |  do 20|
|   |TER NJIHOVA REALNOST IN IZVEDLJIVOST     |     |
+------+----------------------------------------------+---------+
|3   |METODE DELA (način doseganja zastavljenih   |   do 5|
|   |ciljev)                    |     |
+------+----------------------------------------------+---------+
|4   |FINANČNO VREDNOTENJE IZVEDBE         |     |
|   |PROGRAMA/PROJEKTA               |     |
+------+----------------------------------------------+---------+
|   |ustreznost                  |  do 10|
+------+----------------------------------------------+---------+
|   |preglednost                  |  do 10|
+------+----------------------------------------------+---------+
|   |realnost in ekonomičnost finančne       |  do 10|
|   |konstrukcije                 |     |
+------+----------------------------------------------+---------+
|5   |DOSTOPNOST PROGRAMA/PROJEKTA (dostopnost   |  do 20|
|   |informacij in obveščanje javnosti, fizična  |     |
|   |dostopnost za ciljno populacijo in širšo   |     |
|   |javnost)                   |     |
+------+----------------------------------------------+---------+
Pristojni organ v 1. krogu oceni programe in projekte na podlagi naslednjega merila:
+------+----------------------------------------------+---------+
|6   |STATUS DRUŠTVA, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU  |    5|
+------+----------------------------------------------+---------+
V prvem krogu člani komisije ločeno od pristojnega organa vsak na svojem ocenjevalnem listu strokovno ocenijo vsako posamezno vlogo na podlagi meril za vrednotenje prijavljenih programov in projektov. Izpolnjene ocenjevalne liste predložijo pristojnemu organu.
Končno število točk za posamezen program ali projekt se izračuna kot povprečno število točk, ki so jih podelili člani komisije, kateremu se prištejejo še točke, ki jih je posameznemu programu oziroma projektu dodelil pristojni organ. Za program ali projekt se šteje, da je ocenjen, ko je pridobil najmanj 3 (tri) pisne ocene članov komisije. V 1. krogu ocenjevanja je najvišje možno število točk za posamezen program ali projekt 100 točk.
V nadaljnje ocenjevanje se uvrstijo tisti programi oziroma projekti prijaviteljev, ki v postopku ocenjevanja na podlagi zgoraj navedenih meril prejmejo skupno oceno od 50 do 100 točk. Programi in projekti, ki v 1. krogu ocenjevanja ne dosežejo 50 točk, se izločijo iz nadaljnjega ocenjevanja in ne bodo sofinancirani.
2. KROG OCENJEVANJA
Komisija v 2. krogu ocenjevanja oceni programe oziroma projekte na podlagi dveh meril:
+------+----------------------------------------------+---------+
|Št.  |MERILO                    |  TOČKE|
+------+----------------------------------------------+---------+
|7   |VSEBINA PROGRAMA/PROJEKTA           |     |
+------+----------------------------------------------+---------+
|   |splošna vsebinska ocena            |  do 50|
+------+----------------------------------------------+---------+
|   |obsežnost in zahtevnost            |  do 30|
+------+----------------------------------------------+---------+
|   |dovršenost, preglednost            |  do 10|
+------+----------------------------------------------+---------+
|8   |AKTUALNOST IN INOVATIVNOST PROGRAMA/PROJEKTA |     |
+------+----------------------------------------------+---------+
|   |izvirna zasnova in celovitost         |  do 20|
+------+----------------------------------------------+---------+
|   |vsebina ustreza/zadovoljuje trenutne potrebe |  do 40|
|   |lokalnega okolja po socialno varstvenih    |     |
|   |programih in jo lokalna skupnost nujno    |     |
|   |potrebuje                   |     |
+------+----------------------------------------------+---------+
Člani komisije v 2. krogu ocenjevanja posamično, vsak na svojem ocenjevalnem listu, na osnovi zgoraj navedenih dveh meril, strokovno ocenijo vsak posamezen program in projekt, ki so je uvrstil v 2. krog ocenjevanja. Izpolnjene ocenjevalne liste predložijo pristojnemu organu. Končno število točk za posamezen program ali projekt iz 2. kroga ocenjevanja se izračuna kot povprečno število točk, ki so jih podelili člani komisije. Za posamezen program ali projekt se šteje, da je ocenjen, ko je pridobil najmanj 3 (tri) pisne ocene članov komisije.
V 2. krogu ocenjevanja je najvišje možno število točk za posamezni program ali projekt 150 točk.
Vsak član komisije mora ocene, ki jih podeli posamezni vlogi, pisno obrazložiti, in sicer tako, da se vloge, ki dosežejo manj kot 50 točk pisno obrazložijo na koncu 1. kroga ocenjevanja, vloge, ki dosežejo več kot 50 točk, pa se pisno obrazložijo na koncu 2. kroga ocenjevanja (za 1. in 2 krog skupaj).
3. KONČNA OCENA
Končno število točk za posamezen program ali projekt se izračuna kot vsota povprečnih točk iz 1. in 2. kroga ocenjevanja.
Najvišje možno končno število točk je 250.
Formula za izračun sofinanciranja posameznega programa ali projekta:
                 KONČNO
               ŠTEVILO TOČK
   RAZPISANA        ZA PROGRAM
    SREDSTVA        ALI PROJEKT
----------------------- x ------------------ x UPRAVIČENA ZAPROŠENA
  VSOTA IZRAČUNANIH       250      SREDSTVA ZA PROGRAM
  DELEŽEV PROGRAMOV                ALI PROJEKT
   IN PROJEKTOV
7. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 122-66/2012-8
Nova Gorica, dne 10. februarja 2015
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.

AAA Zlata odličnost