Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015

Kazalo

Št. 3502-37/2015 Ob-1369/15 , Stran 263
Št. 3502-37/2015 Ob-1369/15
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa župan mag. Igor Kolenc, (v nadaljevanju: Občina), na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14), 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja v najem (Uradne objave št. 24/09, 13/11 in 4/12), objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo prodajnih mest v najem
I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, Slovenija, matična številka: 5874190000, davčna številka: SI16510801, tel. 05/66-00-107, faks 05/660-01-10, e-pošta: posta.oizola@izola.si, (v nadaljevanju: Občina). II. Predmet oddaje Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so: 1. Prodajna mesta na sprehajališču ob parkirišču »Lonka« 1A: Del zemljišča s parcelno št. 1288/4, k.o. Izola, ki predstavlja javno površino ob parkirišču »Lonka«, in sicer del sprehajalne poti ob morju, v izmeri do 15 m2, z namenom postavitve prodajnega kioska za prodajo sladoleda ter osvežilnih brezalkoholnih pijač – eno prodajno mesto. Izklicna cena za celotno obdobje najema je 4.200 EUR. 1B: Del zemljišča s parcelno št. 1288/4, k.o. Izola, ki predstavlja javno površino ob parkirišču »Lonka«, v izmeri do 15 m2, z namenom postavitve prodajne stojnice za peko palačink, pokovke, sladkorne pene, koruze, praženih mandeljnov ter osvežilnih brezalkoholnih pijač – eno prodajno mesto. Izklicna cena za celotno obdobje najema je 4.200 EUR. 2. Prodajna mesta ob sprehajalni poti: 2A: Del zemljišča s parcelno št. 1112, k.o. Izola, v skupni izmeri do 10 m2, ki predstavlja javno površino ob sprehajalni poti ob morju – v smeri kopališča »Svetilnik«, vključno s prodajnim kioskom v izmeri 4 m2, z namenom prodaje izdelkov domače in umetne obrti – skupno dve prodajni mesti. Izklicna cena za najem posameznega prodajnega mesta za celotno obdobje najema je 3.828 EUR. 2B: Del zemljišča s parcelno št. 1386/3, k.o. Izola, v skupni izmeri do 20 m2, ki predstavlja javno površino, in sicer del sprehajalne poti ob morju, vključno s prodajnim kioskom v izmeri 7 m2, z namenom prodaje spominkov domače obrti (unikatni spominki) in umetne obrti (plažni artikli in razni spominki) – eno prodajno mesto. Izklicna cena za celotno obdobje najema je 3.118 EUR. 2C: Del zemljišča s parcelno št. 1112, k.o. Izola, v izmeri do 25 m2, ki predstavlja javno površino na Velikem trgu, vključno s prodajnim kioskom v izmeri 7 m2 z namenom prodaje izdelkov domače obrti (oljčno olje, unikatni spominki ipd.) – dve prodajni mesti. Izklicna cena za najem posameznega prodajnega mesta za celotno obdobje najema je 3.518 EUR. 2D: Del zemljišča s parcelno št. 1185, k.o. Izola, v skupni izmeri do 10 m2, ki predstavlja javno površino ob sprehajalni poti, vključno s prodajnim kioskom v izmeri 4 m2 z namenom prodaje izdelkov domače in umetne obrti – eno prodajno mesto. Izklicna cena za najem prodajnega mesta za celotno obdobje najema je 3.518 EUR. 3. Prodajna mesta na kopališču »svetilnik«: 3A: Del zemljišča s parcelno št. 6, k.o. Izola, v izmeri do 100 m2, ki predstavlja javno površino na kopališču Svetilnik, z namenom postavitve trampolina – eno prodajno mesto. Izklicna cena za celotno obdobje najema je 900 EUR. 3B: Del zemljišča s parcelno št. 6, k.o. Izola, v izmeri do 10 m2, ki predstavlja javno površino na kopališču »svetilnik«, za postavitev senčila odprtega tipa ali pagode z namenom izvajanja masaž – eno prodajno mesto. Izklicna cena za celotno obdobje najema je 900 EUR. 3C: Del zemljišča s parcelno št. 4, k.o. Izola, v izmeri do 15 m2, ki predstavlja javno površino, in sicer del sprehajalne poti ob morju pri kopališču »Svetilnik«, za postavitev enega prodajnega kioska, z namenom prodaje izdelkov domače in umetne obrti (spominki, drobno galanterijsko blago, plažni artikli) – eno prodajno mesto. Izklicna cena za najem prodajnega mesta za celotno obdobje najema je 2.400 EUR. 4. Prodajno mesto »Ribiška osmica« 4A: Prodajno mesto ob sprehajalni poti – pod Baliniščem – pri vhodu v Marino Izola. Del zemljišča s parc. št. 1356/1, k.o. Izola, v izmeri 150 m2, ki predstavlja površino v parku Arrigoni. Predmet prodaje na prodajnem mestu: priprava in strežba ribjih jedi in pijač. Izklicna cena letne najemnine za prodajno mesto je 5.000 EUR. Vsak posamezni predmet oddaje pod točkami 1A, 1B, in 2A, se odda v najem za čas od 1. 5. 2015 do 31. 10. 2017, prodajna mesta pod točkami 2B, 2C, 2D in 3C se oddajo v najem za čas od 1. 6. 2015 do 30. 9. 2017, prodajna mesta pod točkami 3A in 3B se oddajo v najem za obdobje od 1. 6. 2015 do 31. 8. 2015. Prodajno mesto pod točko 4A se odda v najem za obdobje od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2018. Na prodajnih mestih ni dovoljena prodaja živil in pijač, razen v točkah, kjer je to izrecno navedeno. Namembnost je lahko tudi druga ponudba, ki predstavlja kvalitetno popestritev območja, vendar bodo imeli prednost tisti ponudniki, ki bodo ponujali navedeno ponudbo iz II. točke tega razpisa (predmet oddaje). Na lokacijah, kjer je več prodajnih mest, bo prednost pri izbiri lokacije določena na osnovi največjega števila zbranih točk – ponudnik z najvišjim številom zbranih točk bo prvi izbiral prodajno mesto za svojo dejavnost. Za vsakega izmed posameznih predmetov oddaje se odda ponudba posebej, po določeni ceni in za izbrano obdobje. III. Pogoji najema Najemnina za najem posameznega prodajnega mesta vključuje najem javne površine ter prodajnega kioska, kjer je to v točkah od 1 do 3 navedeno. Vse ostalo, kot so senčniki, dodatne mize, stoli, dodatna streha nad glavo in dodatni animacijski program je v domeni posameznega najemnika in ne Občine Izola. Za kakršno koli spremembo ali dodatne konstrukcije ob prodajnem mestu in organizacijo animacijskega programa, mora najemnik pridobiti predhodno soglasje Občine Izola. Izklicna cena v razpisnem postopku je bila določena na podlagi opravljene cenitve, ki jo je opravil zapriseženi sodni cenilec in izvedenec gradbene stroke. V skladu z 2. točko 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB3 in 18/11), DDV ni obračunan. Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati varščino v višini 10% izklicne najemnine na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, Banka Slovenije podračun št: 01240-0100006381, s pripisom »vplačilo varščine, sklic 3502-37/2015«. Izbranemu ponudniku se bo varščina poračunala z najemnino, ostalim pa bo vrnjena v 30 dneh po opravljeni izbiri. Najemnina za prodajno mesto se poravna v 8 oziroma 30 dneh po izstavitvi računa, na transakcijski račun Občine Izola št. 01240-0100006381, ki se vodi pri Banki Slovenije. Plačilo najemnine v določenem roku je bistvena sestavina najemne pogodbe, če najemnik ne poravna najemnine v določenem roku, se šteje pogodba za razdrto. Najemnik bo stroške, ki jih obračuna Občina (elektrika, voda in najem gradbenih omaric) plačeval na podlagi izdane fakture. Območje, ki je predmet oddaje, ni posebej varovano ali kako drugače zaščiteno, zaradi česar Občina ne odgovarja za nobeno morebitno škodo, nastalo na premoženju najemnika. Zemljišča, ki ga je pridobil v najem po tem razpisu, najemnik ne sme oddajati v podnajem. IV. Vsebina ponudbe Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti. Da se bo ponudba štela za popolno in jo bo komisija obravnavala, mora biti ponudba v vsebini oziroma obliki in s prilogami, kot sledi: – izpolnjen obrazec PRIJAVA z jasnim opisom ponudbe glede na merila ocenjevanja, – fotokopijo odločbe o vpisu v register oziroma izpisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oziroma priglasitveni list, ki ni starejši od 8 dni glede na datum oddaje ponudbe; – potrdilo Davčnega urada RS o poravnanih davkih in prispevkih, ki ni starejše od 8 dni glede na datum oddaje ponudbe, – izjava o poravnanih obveznostih do Občine Izola, vključujoč obveznosti iz naslova do posrednih proračunskih uporabnikov, obveznosti iz naslova najemnih pogodb za poslovne prostore in stanovanja v lasti Občine Izola ter obveznosti iz naslova nadomestil za stavbno zemljišče, – izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev, – podpisan vzorec pogodbe, – opis prodajnega programa oziroma dejavnosti, ki se bo izvajala na prodajnem mestu, – dokazilo o vplačani varščini v višini 10% izhodiščne najemnine, na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, Banka Slovenije podračun št: 01240-0100006381. Prijavitelji morajo izpolniti vse pogoje določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. Izbrani najemnik si mora pred začetkom obratovanja zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za zakonito obratovanje. V. Oddaja ponudbe Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del tega razpisa. Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku, vsebovati mora izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in dokazili. Predlagatelji morajo ponudbo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 16. 3. 2015 (datum poštnega žiga) na naslov Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ali osebno, v sprejemno pisarno Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici z oznako »Javno zbiranje ponudb »Prodajna mesta 2015« – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe bodo izločene in po končanem postopku odpiranja ponudb neodprte vrnjene ponudniku. Ponudbe, ki bodo nižje od ponudbene cene, ali bodo prispele po preteku razpisnega roka, ali pa bodo v nasprotju s pogoji razpisa ter ponudbe, za katere ne bo vplačana varščina, ne bodo upoštevane. Ravno tako ne bodo upoštevane prijave ponudnikov, ki imajo do Občine Izola neporavnane obveznosti. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 30 dni od dneva zaključka razpisnega roka. VI. Odpiranje ponudb Odpiranje ponudb bo javno. Prispele prijave bo obravnavala Komisija za oddajo nepremičnega premoženja v najem, imenovana s sklepom župana št. 011-4/2011. Javno odpiranje ponudb se bo opravilo dne 18. 3. 2015, od 15.30 dalje, v sejni sobi – pritličje Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Na odpiranju ponudb bo komisija ugotavljala popolnost ponudb glede na zahtevana dokazila. Nepravočasnih ponudb, ponudb pod izklicno ceno, prijav ponudnikov, ki imajo do Občine Izola neporavnane obveznosti ter ponudb, ki ne vsebujejo bistvenih elementov ponudbe (obrazec ponudbe, izjave ponudnika, parafirana pogodba, opis programa oziroma dejavnosti, ki naj bi se na prodajnem mestu izvajal, plačana varščina), komisija ne bo upoštevala. VII. Merila za ocenitev ponudb Merili točkovanja za sestavo prednostnega seznama prijaviteljev sta: – Kvaliteta in zanimivost prodajnega programa oziroma ponudbe na posameznem prodajnem mestu. – Višina ponujene najemnine. Prodajno mesto se odda prijavitelju z največjim številom zbranih točk. Izbranih je toliko prijaviteljev, kolikor je na razpolago posameznih prodajnih mest. V primeru, da dva ali več prijaviteljev doseže isto število točk, se bodo z njimi opravila pogajanja. Merila za izbor so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. VIII. Postopek po odpiranju ponudb Pristojni urad občinske uprave po prejemu zapisnika komisije izda sklepe o izboru najemnikov, ki jih vroči vsem ponudnikom. Ponudniki bodo s sklepom o izbiri obveščeni najkasneje v roku pet dni po izdelavi prednostnega seznama. Na podlagi sklepa o izbiri bo dolžan izbrani ponudnik v roku 15 dni od dneva poziva skleniti najemno pogodbo. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pravnega posla in se vplačana varščina zadrži, Občina pa lahko k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika. IX. Drugi pogoji javnega razpisa Občina si pridržuje pravico, da, ne glede na ostala določila javnega razpisa, brez katerih koli posledic zase in/ali za kogarkoli v okviru katerega pooblastil nastopajo: – kadarkoli ustavi in zaključi postopek po Javnem razpisu, – kot najugodnejšega ponudnika po Javnem razpisu ne izbere nobenega od ponudnikov (vključno ne: tistega, ki je ponudil najvišjo najemnino za nepremičnine oziroma tistega, ki je dosegel najvišje število točk pri izpolnjevanju meril za najugodnejšega ponudnika), – po prejemu ponudb z izbranimi ponudniki izvede dodatna pogajanja, – kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog najemne pogodbe v prilogi javnega razpisa in posledično ta popravljen/ali dopolnjen predlog najemne pogodbe postane priloga javnega razpisa, namesto prejšnjega, – na lokaciji ne izbere nobenega od ponudnikov in kadarkoli lahko ustavi postopek oddaje nepremičnin in sklenitev pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov (varščina). Vsak ponudnik vlaga ponudbo po javnem razpisu izključno na lastno tveganje in na lastne stroške. Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo za najem posamezne nepremičnine. V primeru, če bi en ponudnik predložil več ponudb za najem posamezne nepremičnine, Komisija ne bo upoštevala nobene. Če v postopku javnega zbiranja ponudb ni bila dosežena vsaj izklicna cena posameznega prodajnega mesta, je javno zbiranje ponudb neuspešno. O neuspelem javnem zbiranju ponudb se obvesti ponudnike v osmih dneh od obravnavanja prispelih ponudb. XI. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo ponudb dosegljiva na spletni strani Občine Izola, www.izola.si, zainteresirani ponudniki pa jo lahko v času uradnih ur prevzamejo tudi v sprejemni pisarni Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Razpisna dokumentacija je brezplačna. Nepremičnine, ki so predmet oddaje si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur po tel. 05/660-02-99, ali po el. pošti na: katja.rakar@izola.si.
Občina Izola

AAA Zlata odličnost