Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015

Kazalo

415. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec, stran 992.

Na podlagi tretjega odstavka 20. člena in 20.f člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU in 40/12 – ZUJF) in 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) je župan MO Novo mesto sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec
1. člen
V Pravilniku o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 23/11) se v 9. členu spremeni šesti odstavek tako, da se glasi:
»V roku rednega vpisa novincev za naslednje šolsko leto lahko starši podajo vlogo za premestitev otroka med enotami vrtca ali med zavodi. V primeru premeščanja otroka v drug zavod podajo starši vlogo v zavod, kamor premeščajo otroka, zavod, v katerega je otrok vključen, pa so dolžni obvestiti o svoji nameri in po prejemu obvestila o rešitvi vloge takoj podati izpisnico. Vloga za premestitev je priloga pravilnika. V primeru, da starši ne vpišejo otroka v novo izbiro vrtca takoj z naslednjim dnem po izpisu iz prejšnjega vrtca, se le-to obravnava kot redni izpis in se njihova vloga za premestitev ne more več obravnavati kot premestitev, tako kot je določeno v tem pravilniku, zato morajo potem ponovno vpisati otroka v vrtec. Njihov ponovni vpis se bo obravnavalo kot vsak drug vpis otroka po rednem roku.
V primeru, da je več vlog za premestitev kot je na voljo prostih mest, imajo prednost pri premestitvi:
– otroci, ki imajo v želeni enoti že vključenega bratca ali sestrico
– število predhodnih zavrnitev.«
2. člen
V 28. členu. IV. Kriteriji za sprejem otrok v vrtec se zaporedni številki 5 in 9 spremenita tako, da se glasita:
»
+-----+-----------------------------------------+------+
| 5. |Že vključeni otroci (ne glede na število)| 5  |
|   |v vrtce MONM iz iste družine v šolskem  |   |
|   |letu aktualnega vpisa.          |   |
+-----+-----------------------------------------+------+

+-----+-----------------------------------------+------+
| 9. |Otrok bo v vpisnem obdobju dopolnil   |   |
|   |starost:                 |   |
+-----+-----------------------------------------+------+
|   |najmanj enajst mesecev in več do vključno| 30 |
|   |15. 9. in takrat tudi prosi za sprejem  |   |
+-----+-----------------------------------------+------+
|   |enajst mesecev do vključno 1. 10.    | 25 |
+-----+-----------------------------------------+------+
|   |enajst mesecev do vključno 1. 11.    | 10 |
+-----+-----------------------------------------+------+
|   |enajst mesecev do vključno 1. 12.    |  3 |
+-----+-----------------------------------------+------+
|   |enajst mesecev do vključno 1. 1.     |  2 |
+-----+-----------------------------------------+------+
|   |enajst mesecev do vključno 1. 2.     |  1 |
+-----+-----------------------------------------+------+
                            «
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-1/2011
Novo mesto, dne 17. februarja 2015
Župan
Mestne občine Novo mesto
Gregor Macedoni l.r.

AAA Zlata odličnost