Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015

Kazalo

423. Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2016, stran 1002.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 106. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Rogatec na 4. redni seji dne 12. 2. 2015 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Rogatec za leto 2016
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Rogatec za leto 2016 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |   Znesek v|
|   |                     |    evrih|
+-------------------------------------------------+-------------+
|Skupina/podskupina kontov            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     | 3.479.649,58|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 2.521.110,55|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              | 2.205.603,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      | 1.886.576,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje          |  269.271,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |  49.756,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |706 Drugi davki              |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  315.507,55|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |  291.424,35|
|   |premoženja                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |   1.400,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Denarne kazni             |   2.940,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |  19.743,20|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |  107.950,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |  56.950,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |  51.000,00|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev    |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  850.589,03|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |  271.509,11|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |  579.079,92|
|   |proračuna iz sredstev proračuna EU    |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       | 3.635.862,77|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  760.873,95|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |  264.383,51|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |  43.622,83|
|   |varnost                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  415.908,75|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |  16.958,86|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |  20.000,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             | 1.467.744,06|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |  23.700,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom in       |  691.697,50|
|   |gospodinjstvom              |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |  126.940,67|
|   |in ustanovam               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  625.405,89|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           | 1.314.433,49|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  | 1.314.433,49|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |  92.811,27|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in  |  76.811,27|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski   |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |  16.000,00|
|   |uporabnikom                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)       | –156.213,19|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |     0,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |     0,00|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |     0,00|
|   |DELEŽEV                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila             |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |     0,00|
|   |naložb                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |     0,00|
|   |privatizacije               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v   |     0,00|
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega  |       |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |     0,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |  272.950,82|
+------+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |  272.950,82|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |  272.950,82|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |  116.737,63|
+------+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |  116.737,63|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |  116.737,63|
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |     0,00|
|   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |  156.213,19|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |  156.213,19|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |       |
|   |PRETEKLEGA LETA              |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo        |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov (trimestnih kontov) in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Rogatec.
Načrt razvojnih programov sestavljajo investicijski projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. Požarna taksa po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12)
2. Prihodki od komunalnih prispevkov
3. Prihodki od koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
4. Prihodki od koncesijske dajatve za posekan in prodan les iz koncesijskih gozdov.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika – župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2016 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2016 50 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 50 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednega uporabnika.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini 9.000 evrov.
O porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem polletno poroča občinskemu svetu.
Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija v višini 11.000,00 evrov kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O porabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, o čemer polletno poroča občinskemu svetu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2016 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 500 evrov.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2016 lahko zadolži do višine 272.950,82 evrov.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Rogatec, v letu 2016 ne sme preseči skupne višine glavnic 20.000 evrov.
11. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko v letu 2016 zadolžijo do skupne višine 20.000 evrov.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč lahko v letu 2016 izdajo poroštva do skupne višine glavnic 0 evrov.
12. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko zadolži do višine 0 evrov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2017)
V obdobju začasnega financiranja Občine Rogatec v letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0010/2014
Rogatec, dne 12. februarja 2015
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

AAA Zlata odličnost