Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015

Kazalo

387. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vlogah in dokazilih v zvezi z zaposlovanjem in delom tujcev ter o zaposlitvah tujcev, ki niso vezane na trg dela, stran 875.

Na podlagi osmega odstavka 10. člena, tretjega odstavka 18. člena, prvega odstavka 29. člena, šestega odstavka 48. člena in petega odstavka 60. člena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 26/11, 21/13 – ZUTD-A in 100/13 – ZUTD-C) izdaja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o vlogah in dokazilih v zvezi z zaposlovanjem in delom tujcev ter o zaposlitvah tujcev, ki niso vezane na trg dela
1. člen
V Pravilniku o vlogah in dokazilih v zvezi z zaposlovanjem in delom tujcev ter o zaposlitvah tujcev, ki niso vezane na trg dela (Uradni list RS, št. 45/11) se v prvem odstavku 24. člena črta 1. točka.
Dosedanje 2. do 10. točka postanejo 1. do 9. točka.
Drugi odstavek se črta.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se besedilo »10. točki prvega odstavka tega člena« nadomesti z besedilom »9. točki prejšnjega odstavka«.
2. člen
V 25. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vlogi iz prejšnjega odstavka delodajalec priloži:
1. pogodbo o zaposlitvi, ki jo podpiše delodajalec, in izjavo tujca, da se je pripravljen zaposliti pri tem delodajalcu;
2. pritrdilno mnenje pristojnega ministrstva ali pristojne službe vlade, ki se priloži v primerih iz 2., 3. (razen za visokošolske zavode), 5. in 7. točke prvega odstavka prejšnjega člena;
3. pritrdilno mnenje Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, ki se priloži v primeru iz 6. točke prvega odstavka prejšnjega člena;
4. fotokopijo potnega lista tujca;
5. dokazilo o ustrezni izobrazbi tujca v skladu z 21. členom tega pravilnika v primeru iz 1. in 9. točke prvega odstavka prejšnjega člena;
6. fotokopijo odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ali sodišča v Republiki Sloveniji, s katero je tujcu priznana pravica na podlagi invalidnosti v primeru iz 8. točke prvega odstavka prejšnjega člena.«.
3. člen
Obrazec ZRSZ-TUJ-2 se nadomesti z novim obrazcem ZRSZ-TUJ-2, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Postopki izdaje dovoljenj za zaposlitev, ki so se začeli do uveljavitve tega pravilnika, se dokončajo v skladu z določbami Pravilnika o vlogah in dokazilih v zvezi z zaposlovanjem in delom tujcev ter o zaposlitvah tujcev, ki niso vezane na trg dela (Uradni list RS, št. 45/11).
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-2/2015
Ljubljana, dne 11. februarja 2015
EVA 2015-2611-0017
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

AAA Zlata odličnost