Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015

Kazalo

435. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za poslovno-industrijsko cono v Beltincih, stran 1024.

Na podlagi 61.b člena v povezavi s 53.a členom in 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12) ter 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) je Občinski svet Občine Beltinci na 3. redni seji dne 12. 2. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za poslovno-industrijsko cono v Beltincih
1. člen
V Odloku o lokacijskem načrtu za poslovno-industrijsko cono v Beltincih (Uradni list RS, št. 122/06) se v 12. členu besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Pomožni objekti (nezahtevni in enostavni objekti) se lahko gradijo v velikosti in pod pogoji, ki jih določa predpis o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje.«.
2. člen
Drugi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ogrevanje se lahko vrši tudi na biomaso oziroma z izkoriščanjem obnovljivih virov energije (toplotne črpalke, zbiralniki sončne energije ipd.).«.
3. člen
V 31. členu se na koncu prvega odstavka pika črta in doda besedilo »ali delijo.«.
4. člen
V 36. členu se za prvim odstavkom dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Dopustna so odstopanja od etapnosti izvedbe lokacijskega načrta, in sicer je možna gradnja objektov tudi pred izvedbo z lokacijskim načrtom predvidene prometne, komunalne in energetske infrastrukture, kolikor se zagotovi minimalna komunalna oskrba objekta z izvedbo delnih in začasnih ureditev infrastrukture, ki pa morajo biti usklajene z upravljavci posameznih omrežij in objektov gospodarske javne infrastrukture. Začasne ureditve infrastrukture se po izvedbi z lokacijskim načrtom predvidene končne ureditve infrastrukture ukine.
Odstopanja v zvezi z umestitvijo cestnega priključka za prometni dostop do parcele oziroma objekta niso dopustna. Prometni dostop je treba urediti s tiste strani parcele, kjer je z lokacijskim načrtom predvidena cesta.«.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2015-3-20/VI
Beltinci, dne 12. februarja 2015
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.

AAA Zlata odličnost