Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015

Kazalo

Ob-1340/15 , Stran 249
Ob-1340/15
Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 in 50/13) in 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), objavlja
javno dražbo
Ta razpis velja za štiri javne dražbe, to je posebej za vsako od nepremičnin oziroma sklopov nepremičnin, navedenih v 2. točki tega razpisa. Vse, kar je v tem razpisu navedeno za posamezno nepremičnino, velja za njo, vse drugo pa smiselno velja za vse nepremičnine. 1. Naziv in sedež razpisnika dražb: Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, MŠ: 5880734000, ID št. za DDV: SI14067765 (v nadaljevanju »razpisnik« oziroma »prodajalec«). 2. Predmeti posameznih dražb, izklicne cene in zneski draženja 2.1. Nepremičnina parcelna št. 1390/52 (stavbno zemljišče, 760 m2), k.o. 2642 Grosuplje; izklicna cena je 34.000,00 EUR; varščina je 3.400,00 EUR; znesek draženja je 1.500,00 EUR. 2.2. Nepremičnini parcelni št. 98/3 (stavbno zemljišče, 270 m2) in 97/4 (stavbno zemljišče, 370 m2), obe k.o. 2642 Grosuplje; nepremičnini se prodajata skupaj; izklicna cena za obe nepremičnini skupaj je 53.760,00 EUR; varščina je 5.376,00 EUR; znesek draženja je 2.500,00 EUR. 2.3. Nepremičnina parcelna št. 1884 (stavbno zemljišče, 365 m2), k.o. 1783 Grosuplje-naselje; izklicna cena je 18.250,00 EUR; varščina je 1.825,00 EUR; znesek draženja 1.000,00 EUR. 2.4. Nepremičnina parcelna št. 468/1 (stavbno zemljišče, 442 m2), k.o. 1783 Grosuplje-naselje; izklicna cena je 35.500,00 EUR; varščina je 3.550,00 EUR; znesek draženja je 1.500,00 EUR. Navedene cene so brez davka (neto). V prodajni pogodbi bo obračunan še 22% davek na dodano vrednost (DDV), tako da bo za plačilo končni znesek skupaj z DDV. 3. Kraj in čas dražb Dražbe bodo dne 11. 3. 2015 na Občini Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, v sejni sobi v pritličju, z naslednjimi začetki za posamezne nepremičnine iz 2. točke tega razpisa: 3.1. za nepremičnino iz točke 2.1, ob 15. uri, 3.2. za nepremičnini iz točke 2.2, ob 15.30, 3.3. za nepremičnino iz točke 2.3, ob 16. uri, 3.4. za nepremičnino iz točke 2.4, ob 16.30. Dražbe so javne. 4. Varščina Kdor namerava kot dražitelj nastopiti na dražbi za katero od nepremičnin iz 2. točke, mora kot pogoj za veljavno udeležbo najkasneje vključno do 9. 3. 2015 vplačati varščino v višini najmanj toliko, kot je navedeno pri posamezni nepremičnini v 2. točki. Varščino se vplača na račun Občine Grosuplje, številka računa: SI56 0123 2010 0001 923, sklic na številko pa je določen za vsako nepremičnino posebej: 4.1 za nepremičnini iz točke 2.1 je sklic na št.: SI00 478-0089-2013, 4.2 za nepremičnino iz točke 2.2 je sklic na št.: SI00 478-0139-2014, 4.3 za nepremičnino iz točke 2.3 je sklic na št.: SI00 478-0089-2012, 4.3 za nepremičnino iz točke 2.4 je sklic na št.: SI00 478-0089-2014. Kot namen plačila se navede parcelno številko nepremičnine, za katero se varščina vplačuje. Če bo na dražbi za posamezno nepremičnino le en dražitelj, vplačana varščina pomeni, da je nepremičnina prodana temu dražitelju. Če bo na dražbi za posamezno nepremičnino več dražiteljev, pa nihče od njih ne bo želel višati cene, vplačana varščina pomeni, da je nepremičnina prodana tistemu dražitelju, ki je prvi vplačal varščino. Uspelemu dražitelju se vplačana varščina vračuna kot delno plačilo kupnine. Vplačniku varščine, ki na dražbi ne bo uspešen, bo varščina brez obresti vrnjena v 15 dneh po dnevu dražbe na račun, s katerega je bila plačana. 5. Način in rok plačila kupnine Uspeli dražitelj (kupec) mora kupnino po prodajni pogodbi plačati v 15 dneh od podpisa prodajne pogodbe. Kupnino bo treba plačati na račun Občine Grosuplje, številka računa: SI56 0123 2010 0001 923, sklic na številko pa je isti, kot za vplačilo varščine. Namen vplačila: plačilo kupnine po prodajni pogodbi. Dopušča se možnost obročnega poplačila največ ene polovice kupnine. Pri tem mora kupec neplačani del kupnine zavarovati, in sicer pravna oseba z nepreklicno garancijo banke ali zavarovalnice, izplačljivo na prvi poziv brez ugovora in brez stroška za unovčitelja, fizična oseba pa s hipoteko na drugi nepremičnini, oba pa s faktorjem zavarovanja najmanj 1:2. Plačilo kupnine je bistveni sestavni del prodajne pogodbe, zato prodajna pogodba brez dolžnosti opozorila na plačilo preneha veljati, če kupec ne plača, kot se je zavezal s prodajno pogodbo. 6. Predkupne pravice in soglasja Za prodajo vseh nepremičnin iz 2. točke je treba skladno s 6. členom Uredbe o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepih za njihovo varovanje (Uradni list RS, št. 7/99, 67/03 in 26/10), pridobiti soglasje predkupno pravico Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo. Za nepremičnini iz točke 2.2 tega razpisa si prodajalec pridržuje pravico zahtevati, da se mu proda nazaj tiste dele predmetnih nepremičnin, ki jih bo morebiti rabil za rekonstrukcijo kategoriziranih lokalnih cest št. LC111011 ter LC111041 (odkupna pravica), zato bo sestavni del prodajne pogodbe tudi zveza kupca, da se na podlagi petega in šestega odstavka 38. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 in 91/13) zavezuje, da bo prodajalcu po enaki ceni, kot bo kupil, na prodajalčevo zahtevo prodal tiste dele predmetnih nepremičnin, ki jih bo le-ta morebiti rabil za rekonstrukcijo prej navedenih kategoriziranih lokalnih cest. Prej navedena odkupna pravica je oziroma bo časovno neomejena. 7. Informacije o predmetih posameznih dražb: informacije o stvarnem in pravnem stanju nepremičnin iz 2. točke ter o podrobnejših pogojih dražb interesenti dobijo na Občini Grosuplje, Urad za splošne zadeve, Aleksander Skubic (tel. 01/788-87-90, e-naslov: aleksander.skubic@grosuplje.si). Za oglede se je treba predhodno dogovoriti. 8. Pridržek: razpisnik si pridržuje pravico, da do sklenitve prodajne pogodbe ustavi ta postopek prodaje za posamezno ali za vse nepremičnine, pri čemer se – ker ni stroška za prevzem dokumentacije – morebitni stroški ne povrnejo nobenemu dražitelju. 9. Drugi pogoji 9.1 Vse nepremičnine se prodajajo v dejanskem in posestnem stanju, v kakršnem so. Dražitelji imajo možnost vse informacije in podatke o posamezni nepremičnini pridobiti pred dražbo, zato so vsi morebitni naknadni ugovori ali zahtevki izključeni. 9.2 Na dražbah lahko kot dražitelji sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom RS lahko postanejo lastniki nepremičnine. Pooblaščenci se morajo izkazati z ustreznim pooblastilom. 9.3 Z vplačilom varščine se šteje, da vplačnik – dražitelj sprejema vse pogoje tega razpisa in predlog prodajne pogodbe. 9.4 Uspeli dražitelj (kupec) mora prodajno pogodbo podpisati v 5 dneh po zaključku dražbe. Če pogodbe ne podpiše ali če ne plača v roku celotne kupnine, lahko razpisnik v upravičenih primerih ta rok podaljša rok za največ 25 dni ali pa prejeto varščino zadrži kot skesnino, nepremičnino pa pod pogoji iz dražbe ponudi naslednjemu najuspešnejšemu dražitelju. 9.5 Ta razpis se objavi v Uradnem listu RS, razpis in predlog prodajne pogodbe pa na spletni strani Občine Grosuplje (http://www.grosuplje.si/). 9.6 Dražbeni postopek bo vodila s strani župana imenovana komisija.
Občina Grosuplje

AAA Zlata odličnost