Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015

Kazalo

424. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Rogatec, stran 1004.

Na podlagi določil Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04), Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Rogatec na 4. redni seji dne 12. 2. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Rogatec
1. člen
Ta pravilnik določa namen, upravičence, upravičene stroške in njihovo višino, instrumente in pogoje za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje zaposlovanja v Občini Rogatec (v nadaljevanju: občina).
2. člen
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja v občini se zagotavljajo iz občinskega proračuna, ki ga sprejme občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen
Upravičenci do sredstev po tem pravilniku so gospodarski subjekti. Za gospodarske subjekte se po tem pravilniku štejejo majhna podjetja in samostojni podjetnik posameznik. Gospodarski subjekt mora imeti sedež v občini. Prejemnik sredstev je lahko tudi fizična oseba, kadar gre za namene samozaposlovanja, ki mora imeti stalno prebivališče v občini.
4. člen
Do sredstev po tem pravilniku niso upravičena podjetja, ki:
– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
– so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje,
– delujejo v cestnoprometnem sektorju in želijo dodeljeno finančno pomoč nameniti za nabavo vozil za cestni prevoz tovora,
– delujejo v sektorju ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000,
– delujejo na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k pogodbi v naslednjih primerih:
(i) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
(ii) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
5. člen
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se namenijo kot nepovratna finančna pomoč (subvencija) za kritje dela stroškov plače zaposlitve in predstavljajo upravičene stroške za:
(i) samozaposlitev osebe, ki je bila na Zavodu RS za zaposlovanje – Urad za delo Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju: ZRSZ) prijavljena najmanj dva meseca kot brezposelna oseba, ki ima stalno prebivališče v Občini Rogatec,
(ii) zaposlitev za nedoločen čas osebe, ki je bila na ZRSZ prijavljena kot brezposelna oseba, ima stalno prebivališče v Občini Rogatec in ima taka zaposlitev za posledico neto povečanje delovnih mest.
Pomoč tako ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
Pomoč prav tako ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
6. člen
Višina sredstev, ki jo lahko pridobi upravičenec za vsako novozaposleno osebo za nedoločen čas in ima za posledico neto povečanje delovnih mest, se določi letno s sklepom župana, v skladu s sprejetim proračunom. Višina tako dodeljenih sredstev ne sme presegati 55% upravičenih stroškov za nove zaposlitve, upravičeni stroški pa so bruto plače novozaposlenega za obdobje dveh let. Pomoč v takšni višini se lahko dodeli pod pogojem, da prejemnik pomoči prispeva najmanj 25% sredstev za novo zaposlitev iz lastnih virov, ki ne smejo vsebovati pomoči in je zaposlitev ohranjena v regiji prejemnici pomoči.
Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« ne bo presegel 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).
Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
(i) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
(ii) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa podjetja,
(iii) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
(iv) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (i) do (iv) preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
7. člen
Pri dodeljevanju pomoči se upošteva kumulacija pomoči:
(i) pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kululacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči,
(ii) pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 360/2012,
(iii) pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).
8. člen
Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati za pridobitev sredstev, so:
– da je novozaposlena oseba državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Občini Rogatec,
– da je novozaposlena oseba prijavljena na ZRSZ najmanj dva meseca pred dnem zaposlitve,
– da je zaposlitev brezposelne osebe sklenjena v tekočem koledarskem letu,
– da ima sedež dejavnosti na območju Občine Rogatec,
– da pomoč predstavlja spodbudo za neto povečanje delovnih mest.
9. člen
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi župan občine na krajevno običajen način.
10. člen
Javni razpis o dodeljevanju sredstev za pospeševanje zaposlovanja mora vsebovati:
– skupen znesek sredstev namenjenih za pospeševanje zaposlovanja,
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji,
– višino subvencije, ki jo po tem razpisu lahko pridobijo upravičenci,
– pogoje, pod katerimi se dodeljujejo sredstva,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora vlagatelj priložiti,
– rok za oddajo vlog,
– rok, v katerem bo podan sklep o odobritvi sredstev,
– navedbo, da bo prejemnik sredstev pisno obveščen, da je prejel pomoč po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije 1407/2013,
– navedbo, da se evidence o pomočeh hranijo 10 poslovnih let od datuma odobritve.
11. člen
Vlagatelj mora k vlogi predložiti naslednja dokazila:
– potrdilo ZRSZ, da je bila oseba, za katero uveljavljajo subvencijo, registrirana kot brezposelna oseba najmanj dva meseca pred novo zaposlitvijo,
– potrdilo organa za notranje zadeve Upravne enote Šmarje pri Jelšah o stalnem prebivališču ali kopijo osebnega dokumenta,
– dokazilo o zaposlitvi (obrazec M1),
– delodajalci pa še dodatno:
– priglasitveni list (za s.p.),
– izpisek iz sodnega registra oziroma odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje registrirane dejavnosti po področnem zakonu,
– potrdilo, da gospodarski subjekt ni v postopku stečaja ali likvidacije (razen za novoustanovljene gospodarske subjekte),
– pisno izjavo vlagatelja o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh letih in v tekočem proračunskem letu,
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške.
12. člen
Prednost pri dodeljevanju finančnih sredstev imajo prosilci, ki še niso prejeli sredstev za namen iz tega pravilnika.
Vrstni red upravičencev, ki so se udeležili razpisa, se oblikuje na osnovi sledečih meril:
1. upravičenec zaposluje invalida,
2. upravičenec zaposluje težje zaposljivo osebo,
3. upravičenec zaposluje osebo z univerzitetno izobrazbo.
13. člen
Vloge na podlagi razpisa sprejema komisija, ki jo imenuje župan Občine Rogatec. Komisija vloge praviloma pregleda enkrat mesečno. Sredstva se dodeljujejo do porabe namenskih sredstev.
14. člen
Sklep o dodelitvi sredstev za pospeševanje zaposlovanja izda občinska uprava, na podlagi predloga komisije. Zoper sklep lahko upravičenec vloži pritožbo županu, v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
15. člen
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom sredstev se uredijo s pogodbo, katero podpiše župan in v kateri je izrecno navedeno, da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« v skladu z uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013). Kontrolo nad izvajanjem pogodb opravlja pristojen občinski organ – oddelek za gospodarstvo, kateri hrani evidence o individualni pomoči de minimis 10 let od datuma dodelitve pomoči.
16. člen
Če se delovno razmerje, sofinancirano na podlagi tega pravilnika, prekine prej kot v treh letih od dneva sklenitve pogodbe, mora prejemnik subvencije zaposliti drugo brezposelno osebo pod enakimi pogoji ali vrniti sorazmerni delež pridobljenih sredstev s strani občine v roku 30 dni od poziva pristojnega občinskega organa. Vračilo sredstev tudi v primeru, če prejemnik ne izplačuje plač/socialnih prispevkov. Morebitni krivdni razlog na strani zaposlenega, za katerega so bila pridobljena finančna sredstva po tem pravilniku, pri prekinitvi delovnega razmerja ne vpliva na obveznost delodajalca, da zaposli drugo brezposelno osebo oziroma da vrne sorazmerni delež sredstev občine. Znesek, ki ga mora prejemnik subvencije vrniti, se poveča za obrestno mero, določeno v pogodbi. V primeru zamude pri vračilu, je prejemnik subvencije dolžan plačati zakonite zamudne obresti. V primeru, da gre gospodarski subjekt v stečaj, se terjatev prijavi v stečajno maso.
17. člen
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina na predlog pristojnega občinskega organa upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
18. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Rogatec (Uradni list RS, št. 33/07).
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-0005/2014
Rogatec, dne 12. februarja 2015
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

AAA Zlata odličnost