Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015

Kazalo

Št. 430-10/2015/3 Ob-1374/15 , Stran 241
Št. 430-10/2015/3 Ob-1374/15
Javni razpis
za sofinanciranje nagrad na področju urejanja prostora in graditve objektov v letu 2015
1. Sofinancer: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana, kot neposredni uporabnik proračunskih sredstev poziva potencialne vlagatelje, da oddajo vlogo za dodelitev sredstev za sofinanciranje nagrad na področju urejanja prostora in graditve objektov. 2. Pravna podlaga: sofinanciranje bo izvedeno na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) Proračuna Republike Slovenije za leto 2015 (Uradni list RS, št. 102/13), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C in 95/14) in 12. poglavja Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13). 3. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje nacionalnih nagradnih fondov formalno uvedenih nagrad nacionalne in mednarodne ravni, ki so namenjene projektantom, prostorskim načrtovalcem in drugim strokovnjakom, študentom, izvajalcem in investitorjem ter lokalnim skupnostim za izjemne dosežke na področju urejanja prostora in graditve objektov na območju Republike Slovenije. 4. Namen razpisa Namen javnega razpisa je prispevati: – k uveljavljanju in promociji primerov dobre prakse; – k izboljšanju kakovosti prostorskega, urbanističnega, arhitekturnega, krajinskega in gradbenega raziskovanja, načrtovanja in projektiranja ter izvedbe; – h krepitvi pomena in vloge kakovosti oblikovanja prostora za razvoj družbe in kakovost življenja; – k ozaveščanju in izobraževanju širše javnosti o pomenu prostora kot skupni vrednoti; – h krepitvi pomena, vloge in odgovornosti stroke pri doseganju boljših prostorskih ureditev, kakovosti in prepoznavnosti prostora, arhitekture, urbanizma, kakovosti bivalnega okolja. 5. Osnovni pogoji za kandidiranje in merila za izbiro prejemnikov sredstev 5.1. Prejemniki sredstev Na razpis se lahko prijavijo društva, zavodi, ustanove, zbornice, oziroma javni skladi. Vloge drugih subjektov, bodisi pravnih bodisi fizičnih oseb, bodo zavržene in ne bodo obravnavane. 5.2. Namenska poraba na javnem razpisu pridobljenih sredstev Pridobljena sredstva lahko porabniki porabijo za financiranje nagradnega fonda. Delež sredstev namenjen nagradnemu fondu je določen v točki 8. 5.3. Formalno uvedene nagrade Nagrade, za katere naprošajo sredstva pravne osebe iz točke 5.1. morajo biti formalno uvedene v Republiki Sloveniji. Nagrada je lahko formalno uvedena s splošnim pravnim aktom ali z aktom o ustanovitvi nagrade. Ta ne sme biti uvedena manj kot dva meseca od dneva objave razpisa. Podelitev nagrade mora potekati na območju Republike Slovenije. 5.4. Rok za podelitev nagrad Pogoj za pridobitev finančnih sredstev je tudi, da morajo biti nagrade fizično podeljene najkasneje do enega leta od objave javnega razpisa, torej do 20. 2. 2016. 5.5. Vrsta nagrad Nagrade so lahko denarne ali nedenarne. 5.6. Prejemniki nagrad Prejemniki nagrad za izjemne dosežke so lahko pravne in fizične osebe: projektanti, prostorski načrtovalci in drugi strokovnjaki, študentje, izvajalci, investitorji in lokalne skupnosti. 5.7. Vrste izjemnih dosežkov Izjemni dosežki, ki so lahko nagrajeni so: objekti, drugi dosežki, življenjska dela in študentska dela s področja predmeta razpisa (urejanja prostora in graditve objektov). 5.8. Izločitveni pogoj Vloga vlagatelja, ki ne izpolnjuje pogojev iz 3. točke, 5. točke in 7. točke iz objave javnega razpisa, se izloči in se ne ocenjuje po merilih za ocenjevanje in vrednotenje vlog. 5.9. Merila za izbiro prejemnikov sredstev Merili za izbiro prejemnikov sredstev sta 1) Reference podeljevalca nagrad, 2) Pomen nagrade, 3) Mednarodna umestitev nagrade. Komisija bo ocenila posamezno popolno vlogo in jo na podlagi v razpisu navedenih meril točkovala. Vloge, ki v postopku točkovanja ne bodo dosegle 75 točk in tiste, ki bodo pri najmanj dveh merilih dosegle nič točk, niso upravičene do sofinanciranja. 6. Predvidena sredstva razpisa: predvidena sredstva za vse razpisane vsebine: okvirno 15.000,00 EUR. 7. Odpiranje in ocenjevanje vlog Rok za prejem vloge na javni razpis je do 13. 3. 2015 do 10. ure. Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik, ne glede na vrsto prenosa, prejme do te ure. Naslov oddaje vloge je Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana. Odpiranje vlog bo potekalo dne 17. 3. 2015 ob 13. uri na lokaciji Ministrstva za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Langusova 4, 3. nadstropje. Odpiranje vlog bo javno. Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne bo daljši od 15 dni. Dopolnitev vlog ne bo dopustna v delu, ki se nanaša na merila za ocenjevanje in vrednotenje vloge. Nepopolna vloga, ki je vlagatelj v postavljenem roku ne bo dopolnil, se zavrže. 8. Dodelitev sredstev (način določanja deleža sredstev, ki ga prejme posamezni prejemnik) Če bo upravičencev do sofinanciranja več kot je razpoložljivih proračunskih sredstev, se bo vsem upravičencem do sofinanciranja delež subvencioniranih sredstev znižal v sorazmerno enakem odstotku. Dodelitev sredstev sofinanciranja za posamezno vlogo, ki je upravičena do sofinanciranja je možna do 50% celotne vrednosti nagradnega fonda, pri čemer je najvišji možni znesek sofinanciranja 5.000,00 EUR. Do sofinanciranja je upravičen vlagatelj, čigar vloga na podlagi ocenitve doseže najmanj 75 točk. 9. Sklep o dodelitvi sredstev, pravno varstvo in podpis pogodbe O dodelitvi sredstev odloči predstojnik neposrednega uporabnika s sklepom, praviloma v roku 60 dni od dneva odpiranja vlog. Vlagatelj vloge lahko v roku 8 dni od prejema sklepa o izboru oziroma obvestila o neizboru na ministrstvo vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge za vložitev pritožbe, med katerimi ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča ministrstvo s sklepom v roku 15 dni od prejema pritožbe. Vlagatelj, ki mu bodo dodeljena sredstva za sofinanciranje, mora pristopiti k podpisu pogodbe najkasneje v osmih dneh po prejemu poziva k podpisu pogodbe. Pogodba bo začela veljati v skladu s pogodbenimi določili. V primeru, da prejemnik sredstev v osmih dneh ne podpiše pogodbe, se šteje, da je odstopil od svoje zahteve za pridobitev denarnih sredstev. 10. Roki Rok za prejem vloge na javni razpis: 13. 3. 2015 do 10. ure. Rok za fizično podelitev nagrad: eno leto od dne objave javnega razpisa, torej do 20. 2. 2016. Rok za oddajo končnega poročila: en mesec po podelitvi nagrade. 11. Informacije: razpisna dokumentacija je ves čas trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu http://www.mzip.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/ Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega razpisa lahko prejemniki dobijo vsak delavnik pri kontaktni osebi Jeleni Torbica, tel. 01/478-70-51, faks: 01/478-70-10, e-pošta: jelena.torbica@gov.si.
Ministrstvo za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost