Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

4047. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Hrvaški

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4048. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o Slovenski turistični organizaciji
4049. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja

MINISTRSTVA

4050. Pravilnik o postopku razdelitve prometnih pravic
4051. Soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova Akademija za brezplačno internetno izobraževanje«

USTAVNO SODIŠČE

4052. Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek 46. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo ni v neskladju z Ustavo
4053. Odločba o ugotovitvi, da je Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ljubno, kolikor ureja javno pot Batlnov most-Kovačija, v delu, ki poteka po zemljiščih s parc. št. 570 in 601, k. o. Ljubno, v neskladju z Ustavo
4054. Odločba o razveljavitvi 4. in 6. točke drugega odstavka 14. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Markovec Žusterna – območje A« v Kopru, 4. in 6. točke drugega odstavka 14. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Markovec Žusterna – območje B« v Kopru, 4. in 6. točke drugega odstavka 14. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Poslovno stanovanjsko območje ob Ferrarski« v Kopru ter 4. in 6. točke drugega odstavka 14. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja spremenjenega in dopolnjenega ZN »Žusterna III« v Kopru

SODNI SVET

4055. Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev kandidatur na mesta predsednikov in podpredsednikov sodišč

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

4056. Poročilo o izidu glasovanja in o izidu referenduma o ustanovitvi občin oziroma spremembi njihovih območij, ki je bil 8. novembra 2009

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4057. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Žirovnica
4058. Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Škofja Loka
4059. Dopolnitve Splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Sežana, Občine Radovljica, Občine Odranci, Občine Turnišče, Občine Tržič, Občine Rogatec, Občine Beltinci, Občine Vodice, Občine Komenda, Občine Slovenska Bistrica, Občine Slovenske Konjice in Občine Cerklje na Gorenjskem
4060. Poročilo o gibanju plač za september 2009

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4061. Pravilnik o vsebini in obliki diplom Fakultete za medije
4062. Pravilnik o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju
4063. Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice
4064. Sklep o spremembah in dopolnitvah Seznama poslovnih subjektov, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 43/07, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor

OBČINE

Borovnica

4065. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja B1-S/4-2 Laze

Celje

4066. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Ljubečna - VIGRAD
4067. Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Šmartno v Rožni dolini

Dobrova-Polhov Gradec

4068. Sklep o ustavitvi postopka priprave sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič - Rudnik za obdobje 1986–1990, za območje Občine Dobrova - Polhov Gradec

Gornji Petrovci

4069. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2009

Grad

4070. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Grad za leto 2009

Grosuplje

4071. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje ter Sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev – Generalni PUP Občine Grosuplje

Ivančna Gorica

4072. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica
4073. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojnoizobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Ivančna Gorica

Kamnik

4074. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2009
4075. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Kamnik

Kozje

4113. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kozje za leto 2009
4114. Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Kozje
4115. Odlok o olajšavah pri plačilu komunalnega prispevka na območju Občine Kozje

Krško

4076. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško

Laško

4077. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Laško, p.o.
4078. Sklep o določitvi nepremičnin in opreme, ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture v Občini Laško
4079. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010

Majšperk

4080. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Majšperk za leto 2008
4081. Odlok o porabi proračunske rezerve
4082. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2009

Miren-Kostanjevica

4083. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju enkratnih študijskih finančnih pomoči iz občinskega proračuna
4084. Sklep o pričetku priprave Sprememb in dopolnitev Prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Miren - Kostanjevica za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Miren - Kostanjevica za obdobje 1986–1990

Rogaška Slatina

4085. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Rogaška Slatina

Straža

4086. Odlok o občinskih taksah v Občini Straža
4087. Pravilnik o obremenjevanju nepremičnega premoženja Občine Straža s stvarnimi služnostmi
4088. Sklep o cenah najemnin grobov v Občini Straža
4089. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sveti Tomaž

4090. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Šempeter-Vrtojba

4091. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Šempeter - Vrtojba
4092. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Šempeter - Vrtojba

Tabor

4093. Odlok o rebalansu proračuna Občine Tabor za leto 2009

Trebnje

4094. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra
4095. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4096. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4097. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Tržič

4098. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje urejanja Bistrica B-10 in stari del naselja Bistrica pri Tržiču – izboljšanje opremljenosti stavbnih zemljišč
4099. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje urejanja naselja Zvirče – izboljšanje opremljenosti stavbnih zemljišč
4100. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tržič
4101. Pravilnik za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Tržič
4102. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010

Vojnik

4103. Sklep o določitvi ekonomskih cen za programe predšolske vzgoje v Vrtcu Mavrica Vojnik, znižanju plačil staršev in počitniški rezervaciji

Žalec

4104. Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Žalec
4105. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu – Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Ferralit
4106. Odlok o Letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2009-B
4107. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za območje asfaltne baze in upravnega kompleksa Velika Pirešica
4108. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2009
4109. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2010
4110. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Žalec
4111. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 1765/1 in 1765/2, obe k.o. Gotovlje
4112. Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2009

POPRAVKI

4116. Popravek Pravilnika o kakovosti jedilnih rastlinskih olj, jedilnih rastlinskih masteh in majonezi

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti