Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009

Kazalo

Št. 10030-415/2009/2 Ob-7608/09 , Stran 2881
Predmet razpisa Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, razpisuje pripravniška mesta v osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, domovih za učence, srednjih šolah, dijaških domovih, ki so vpisani v razvid kot izvajalci javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja. A. Ministrstvo za šolstvo in šport razpisuje 45 pripravniških mest s sklenjenim delovnim razmerjem, na podlagi pogodbe o zaposlitvi pripravnika na pripravniškem mestu za leto 2010 A. 1. Pogoji za prijavo Za opravljanje pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem lahko kandidirajo kandidati, ki na zadnji dan razpisnega roka izpolnjujejo vse z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za pripravnika v šoli ter iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja. Vloge kandidatov, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev, bodo zavrnjene. A. 2. Merila za ocenjevanje in oblikovanje prednostnega vrstnega reda Če bo za opravljanje pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih pripravniških mest s sklenitvijo delovnega razmerja, bodo imeli prednost pri izbiri kandidati, ki bodo na podlagi objavljenih meril dosegli večje število točk in bodo na prednostnem vrstnem redu uvrščeni na prvih 45 mest. Postopek ocenjevanja posamezne vloge bo izveden po naslednjih merilih: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! A. 3. Okvirna višina sredstev Ocenjena vrednost oziroma strošek pripravnika za obdobje 10 mesecev je 15.220 EUR. V strošek so vključene plače, pokojninske premije in osebni prejemki (prevoz, prehrana, regres za letni dopust). Ocenjena višina sredstev, ki jo je Ministrstvo za šolstvo in šport namenilo za financiranje opravljanja pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem, je 684.900 EUR. Sredstva so zagotovljena v finančnem načrtu Ministrstva za šolstvo in šport za leto 2010 in sicer na proračunskih postavkah: 6672-Dejavnost osnovnega šolstva, 6674-Dejavnost zavodov za usposabljanje, ocenjeno 410.940 EUR, skrbnik proračunskih postavk je Boris Zupančič ter 6676-Dejavnost srednjega šolstva in 6673-Dejavnost dijaških domov, ocenjeno 273.960 EUR, skrbnik proračunskih postavk je mag. Renata Zupanc Grom, konto: 4133 – tekoči transferi v javne zavode in 4135 – tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni PU. Pripravnik lahko pripravništvo opravlja tudi v zasebni šoli, če se zasebna šola s tem strinja. Financiranje opravljanja pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem v zasebnih šolah Ministrstvo za šolstvo in šport zagotavlja v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter v skladu s pogodbo o financiranju. A. 4. Obvezna oblika in vsebina prijave za opravljanje pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem Popolna vloga mora vsebovati: – v celoti izpolnjeno Prijavnico na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah, izjava pod točko II. Podatki o pripravniškem mestu na Prijavnici na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah mora biti opremljena z ravnateljevim podpisom in potrjena z žigom vzgojno-izobraževalnega zavoda, – fotokopijo dokazila o izobrazbi, – fotokopijo potrdila visokošolskega zavoda o opravljenih izpitih ali fotokopijo priloge k diplomi ali overjeno fotokopijo indeksa, – pisno izjavo kandidata, da išče prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja, – pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Kandidati, ki želijo pripravništvo opravljati v zasebni šoli, morajo priložiti izjavo šole, da se strinja z opravljanjem pripravništva in zagotavljanjem sredstev v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter v skladu s pogodbo o financiranju. A. 5. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremljenost vlog Vloge se oddajo v zaprti ovojnici, osebno ali po pošti na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – Pripravništvo v šolah 2010« ter z imenom, priimkom in polnim naslovom pošiljatelja, najkasneje do 9. 12. 2009. Prijava se šteje za pravočasno, če je oddana priporočeno po pošti na zadnji dan prijave, tj. 9. 12. 2009. Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno ali bodo ovojnice nepravilno izpolnjene in označene, razpisna komisija ne bo obravnavala in bodo zavržene. A. 6. Odpiranje vlog Odpiranje vlog bo potekalo 11. 12. 2009 v prostorih ministrstva in ne bo javno. Pri odpiranju vlog razpisna komisija ugotavlja popolnost vlog. Vloga je popolna, če so predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku 8 dni od odpiranja kandidate pozvala, da vloge v roku 8 dni dopolnijo. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v A. 5. točki razpisa, – ki ne bodo vsebovale vseh dokumentov, ki jih zahteva besedilo razpisa in ne bodo dopolnjene v skladu s pozivom za dopolnitev vloge. Zavrnjene bodo vloge: – tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev iz A.1. točke in – tistih vlagateljev, ki v primeru, če bo prijavljenih kandidatov več, kot je razpisanih mest, ne bodo dosegli zadostnega števila točk, na podlagi meril določenih v A. 2. točki razpisa. O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na podlagi predloga komisije s sklepom odločil minister za šolstvo in šport. A. 7. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa O izbiri in razporeditvi bodo vlagatelji obveščeni s sklepom Ministrstva za šolstvo in šport najkasneje v roku 45 dni od odpiranja vlog. Kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila izbire iz javnega razpisa in je bila njegova vloga s sklepom zavrnjena oziroma zavržena, lahko v 8 dneh od prejema sklepa vloži pritožbo, in sicer na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Služba za razvoj kadrov v šolstvu, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. V pritožbi morajo biti natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za izbiro in razporeditev kandidatov. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb izbranih in razporejenih kandidatov z vzgojno-izobraževalnimi zavodi. A. 8. Sklenitev pogodb Z izbranimi vlagatelji bodo vzgojno-izobraževalni zavodi, na podlagi sklepa o izbiri in razporeditvi, sklenili pogodbe o opravljanju pripravništva na pripravniškem mestu. Pogodbe se sklenejo najkasneje do 26. januarja 2010, z začetkom opravljanja pripravništva 1. februarja 2010. Pogodba o zaposlitvi se sklene za določen čas, za čas pripravništva – 10 mesecev. En izvod podpisane pogodbe vzgojno-izobraževalni zavod pošlje ministrstvu najkasneje do 13. februarja 2010. Če kandidat v roku, določenim z razpisom (1. februar 2010), pripravništvo odpove ali iz neupravičenega razloga ne sklene delovnega razmerja, komisija na pripravniško mesto razporedi kandidata, ki je naslednji uvrščen na prednostnem vrstnem redu. Nadomestnim kandidatom se rok za podpis pogodbe določi v sklepu o izbiri in razporeditvi. Če kandidat najkasneje do 26. januarja 2010 iz upravičenega razloga ne sklene delovnega razmerja, ga ministrstvo kasneje ponovno razporedi na pripravniško mesto s sklenjenim delovnim razmerjem. Upravičeni razlogi, ki jih bo komisija za izvedbo javnega razpisa upoštevala, so: sodelovanje pri kulturnih, športnih in podobnih prireditvah na državni ali mednarodni ravni ter zdravstveni razlogi. Kandidat mora udeležbo na prireditvi izkazati s potrdilom, zdravniško potrdilo pa mu izda osebni zdravnik. V skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, se medsebojne pravice in obveznosti določijo v pogodbi o zaposlitvi pripravnika na pripravniškem mestu. B. Ministrstvo za šolstvo in šport razpisuje 200 volonterskih pripravniških mest, na podlagi pogodbe o opravljanju volonterskega pripravništva za leto 2010 B. 1. Pogoji za prijavo Za opravljanje volonterskega pripravništva lahko kandidirajo kandidati, ki do zaključka razpisnega roka izpolnjujejo vse z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za pripravnika v šoli ter imajo manj kot šest mesecev delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja. Vloge kandidatov, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev, bodo zavrnjene. B. 2. Merila za ocenjevanje in oblikovanje prednostnega vrstnega reda Če bo za opravljanje volonterskega pripravništva prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih volonterskih pripravniških mest, bodo imeli prednost pri izbiri kandidati z višjim številom točk zbranih na podlagi merila študijskega uspeha. Merilo študijskega uspeha temelji na izračunu povprečne ocene vseh opravljenih izpitov (ne pa tudi diplomskih izpitov, diplome, vaj, seminarskih nalog, hospitacij, praktikumov in podobnega) v dodiplomskem študijskem programu. Če bo na volontersko pripravništvo v okviru izbora, izmed vlog prispelih za opravljanje volonterskega pripravništva, razporejenih manj kandidatov, kot je razpisanih volonterskih pripravniških mest, se za opravljanje volonterskega pripravništva kandidati lahko prijavijo tudi po roku, navedenem v B. 5. točki razpisa. Ministrstvo za šolstvo in šport bo kandidate na volonterska pripravniška mesta razporejalo do zapolnitve razpisanih mest oziroma do objave naslednjega razpisa. Prednost bodo imele vloge kandidatov, ki bodo prej prispele. B. 3. Okvirna višina sredstev Za mentorje pripravnikom so zagotovljena sredstva za dodatek za delo s pripravnikom. Ocenjena vrednost oziroma strošek pripravnika volonterja za obdobje 10 mesecev je 433 EUR. Ocenjena višina sredstev, ki jo je Ministrstvo za šolstvo in šport namenilo za financiranje opravljanja volonterskega pripravništva je 86.600 EUR. Sredstva so zagotovljena v finančnem načrtu Ministrstva za šolstvo in šport za leto 2010 in sicer na proračunskih postavkah: 6672-Dejavnost osnovnega šolstva, 6674-Dejavnost zavodov za usposabljanje, ocenjeno 51.960 EUR, skrbnik proračunskih postavk je Boris Zupančič ter 6676-Dejavnost srednjega šolstva in 6673-Dejavnost dijaških domov, ocenjeno 34.640 EUR, skrbnik proračunskih postavk je mag. Renata Zupanc Grom, konto: 4133 – Tekoči transferi v javne zavode in 4135 – Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni PU. Pripravnik lahko volontersko pripravništvo opravlja tudi v zasebni šoli, če se zasebna šola s tem strinja. Financiranje opravljanja pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem v zasebnih šolah Ministrstvo za šolstvo in šport zagotavlja v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter v skladu s pogodbo o financiranju. B. 4. Obvezna oblika in vsebina prijave za opravljanje volonterskega pripravništva Popolna vloga mora vsebovati: – v celoti izpolnjeno Prijavnico na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah, izjava pod točko II. Podatki o pripravniškem mestu na Prijavnici na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah mora biti opremljena z ravnateljevim podpisom in potrjena z žigom vzgojno-izobraževalnega zavoda, – fotokopijo dokazila o izobrazbi, – fotokopijo potrdila visokošolskega zavoda o opravljenih izpitih ali fotokopijo priloge k diplomi ali overjeno fotokopijo indeksa, – pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Kandidati, ki želijo pripravništvo opravljati v zasebni šoli, morajo priložiti izjavo šole, da se strinja z opravljanjem pripravništva in zagotavljanjem sredstev v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter v skladu s pogodbo o financiranju. Vloga, ki bo oddana po roku določenem v B. 5. točki razpisa mora vsebovati: – v celoti izpolnjeno Prijavnico na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah, izjava pod točko II. Podatki o pripravniškem mestu na Prijavnici na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah mora biti opremljena z ravnateljevim podpisom in potrjena z žigom vzgojno-izobraževalnega zavoda, – fotokopijo dokazila o izobrazbi, – pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Kandidati, ki želijo pripravništvo opravljati v zasebni šoli, morajo priložiti izjavo šole, da se strinja z opravljanjem pripravništva in zagotavljanjem sredstev v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter v skladu s pogodbo o financiranju. B. 5. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremljenost vlog Vloge se oddajo v zaprti ovojnici, osebno ali po pošti na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – Volontersko pripravništvo v šolah 2010« ter z imenom, priimkom in polnim naslovom pošiljatelja, najkasneje do 9. 12. 2009. Prijava se šteje za pravočasno, če je oddana priporočeno po pošti na zadnji dan prijave, tj. 9 12. 2009. Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno ali bodo ovojnice nepravilno izpolnjene in označene, razpisna komisija ne bo obravnavala in bodo zavržene. V primeru, da se je za opravljanje volonterskega pripravništva prijavilo manj kandidatov kot je razpisanih mest, se bodo upoštevale tudi vloge, ki bodo oddane po 9. 12. 2009. B. 6. Odpiranje vlog Prvo odpiranje vlog bo potekalo 11. 12. 2009 v prostorih ministrstva in ne bo javno. Če bo na volontersko pripravništvo v okviru izbora razporejenih manj kandidatov kot je razpisanih volonterskih pripravniških mest, bo komisija vloge za opravljanje volonterskega pripravništva poslane po 11. 12. 2009, odpirala sproti, glede na datum prispele vloge. Pri odpiranju vlog razpisna komisija ugotavlja popolnost vlog. Vloga je popolna, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlagatelje pozvala, da vloge v roku 8 dni dopolnijo. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v B. 5. točki razpisa, – ki ne bodo vsebovale vseh dokumentov, ki jih zahteva besedilo razpisa in ne bodo dopolnjene v skladu s pozivom za dopolnitev vloge. Zavrnjene bodo vloge: – tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev iz točke B.1. razpisa in – tistih vlagateljev, ki v primeru, če bo prijavljenih kandidatov več, kot je razpisanih mest ne bodo dosegle zadostnega števila točk, na podlagi meril določenih v B. 2. točki razpisa. O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na podlagi predloga komisije s sklepom odločil minister za šolstvo in šport. B. 7. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa O izbiri in razporeditvi bodo vlagatelji obveščeni, s sklepom Ministrstva za šolstvo in šport, najkasneje v roku 45 dni od odpiranja vlog. Kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila izbire iz javnega razpisa in je bila njegova vloga s sklepom zavrnjena oziroma zavržena, lahko v 8 dneh od prejema sklepa vloži pritožbo, in sicer na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Služba za razvoj kadrov v šolstvu, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. V pritožbi morajo biti natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za izbiro in razporeditev kandidatov. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb izbranih in razporejenih kandidatov z vzgojno-izobraževalnimi zavodi. B. 8. Sklenitev pogodb Z izbranimi kandidati bodo vzgojno-izobraževalni zavodi, na podlagi sklepa o izbiri in razporeditvi, sklenili pogodbe o opravljanju volonterskega pripravništva. Pogodba o opravljanju volonterskega pripravništva se sklene najkasneje v treh mesecih od prejema sklepa o razporeditvi na volontersko pripravniško mesto. Pogodba se sklene za določen čas, za čas pripravništva. En izvod podpisane pogodbe vzgojno-izobraževalni zavod pošlje ministrstvu. V skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, se medsebojne pravice in obveznosti določijo v pogodbi o opravljanju volonterskega pripravništva. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija, ki obsega razpis in obrazec za prijavo na razpis, je na voljo na spletnih straneh http://www.mss.gov.si (področje javni razpisi). Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti tudi osebno, v poslovnem času Ministrstva za šolstvo in šport, Masarykova 16, Ljubljana. Za dodatne informacije lahko pokličete Valerijo Jenko (tel. 01/400-52-46) ali pišete na elektronski naslov valerija.jenko@gov.si. V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za moške in ženske.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti