Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009

Kazalo

Št. 552/09 Ob-7646/09 , Stran 2888
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana. 1. Predmet ter področje razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva za splošne knjižnice. Razpisno področje je knjižnična dejavnost splošnih knjižnic. 2. Namen in cilji razpisa Namen razpisa je sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva, ki je v skladu z javnim interesom na področju kulture, ko splošne knjižnice z optimalno ponudbo knjižničnega gradiva, informacij in storitev: – uresničujejo kulturne, izobraževalne, informacijske, raziskovalne in socialne potrebe okolja, – spodbujajo informacijsko opismenjevanje, – podpirajo vseživljenjsko učenje in smotrno izrabo prostega časa, – omogočajo izgradnjo urejenih zbirk domoznanskega gradiva za lokalne študije in – izvajajo druge dejavnosti, ki prispevajo k razvoju pismenosti in bralne kulture, neformalnega in formalnega izobraževanja, informiranosti, osebni in osebnostni rasti uporabnikov ipd. Cilji razpisa so: – zagotavljanje splošne dostopnosti raznovrstne in kakovostne založniške produkcije v knjižnični mreži slovenskih splošnih knjižnic, – posodabljanje knjižničnih zbirk na vseh medijih, – približevanje strokovnim priporočilom o sestavi knjižničnih zbirk, – približevanje strokovnim priporočilom o obsegu knjižničnih zbirk, – ustrezna kakovost knjižničnega gradiva, zlasti njegova aktualnost in prilagojenost potrebam uporabnikov in ciljem kulturne politike. 3. Pomen izrazov Splošne knjižnice so knjižnice, ki izvajajo knjižnično dejavnost kot javno službo v skladu z 2. in 16. členom Zakona o knjižničarstvu, Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02 – ZUJIK (v nadaljevanju: Zakon) in so praviloma samostojne pravne osebe (v nadaljevanju: knjižnice). Predlagatelj projekta je splošna knjižnica ali druga samostojna pravna oseba, katere organizacijska enota je splošna knjižnica, in v njenem imenu direktor, ki poslovno predstavlja in zastopa pravno osebo, kot odgovorni nosilec nakupa knjižničnega gradiva. Upravičene osebe so splošne knjižnice, ki so javni zavodi in so navedene v Prilogi 1 k Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03 in 70/08, v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) oziroma njihove pravne naslednice. Sofinancer je občina ustanoviteljica, soustanoviteljica ali pogodbena partnerica predlagatelja. Projekt nakupa knjižničnega gradiva mora biti vsebinska celota, katerega vsebina in obseg morata biti razvidna iz izpolnjenega prijavnega obrazca in obveznih prilog. Vse gradivo, kupljeno v okviru projekta, mora biti dostopno javnosti. Zaprošeni znesek financiranja projekta je znesek, za katerega lahko predlagatelj zaprosi v okviru dovoljenega obsega financiranja in predvidenih stroškov projekta. Finančna uravnoteženost pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega projekta nakupa gradiva, prikazane v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki). 4. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu 4.1 Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji projektov, ki so upravičene osebe in izpolnjujejo naslednje splošne pogoje: – projektu nakupa knjižničnega gradiva kot prilogo predložijo Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva (obvezna priloga: Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva), – bodo v projekt nakupa knjižničnega gradiva za vsako organizacijsko enoto vključili vsaj 15 odstotkov naslovov publikacij v javnem interesu s seznama publikacij, katerih izdajo v letih 2009 in 2010 finančno podpira Javna agencija za knjigo v okviru založniških programov in projektov s področja kulture (obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja o vključitvi ustreznega števila naslovov s seznama publikacij, katerih izdajo v letih 2009 in 2010 finančno podpira Javna agencija za knjigo v okviru založniških programov in projektov s področja kulture v nakup knjižničnega gradiva za vsako organizacijsko enoto), – bodo v projekt nakupa knjižničnega gradiva vključili izdaje vsaj 50 slovenskih založb (obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja o vključitvi ustreznega števila slovenskih založb v nakup), – zagotavljajo dostopnost knjižničnega gradiva javnosti (obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja, da bodo informacije o kupljenem gradivu dostopne v katalogu vzajemnega bibliografskega sistema, gradivo pa na voljo za splošno izposojo), – predlagajo projekt nakupa knjižničnega gradiva, pri katerem zaprošeni znesek financiranja glede na splošne razpisne kriterije (5. točka razpisa) ne presega 50 odstotkov predvidenih stroškov (obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja o nepreseganju najvišjega deleža zaprošenih sredstev), – soglašajo, da ministrstvo javno objavi podatke o višini odobrenih sredstev za sofinanciranje projektov (obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja, da dovoli javno objavo podatkov o višini odobrenih sredstev), – zagotavljajo, da so v prijavi navedeni podatki točni in temeljijo na verodostojnih poslovnih listinah (obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja o točnosti v prijavi navedenih podatkov, ki temeljijo na verodostojnih poslovnih listinah), – zagotavljajo, da so vsi podatki v prijavnem obrazcu v elektronski obliki identični podatkom v prijavnem obrazcu v pisni obliki (obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja o identičnosti podatkov v prijavnem obrazcu v elektronski obliki s podatki v prijavnem obrazcu v pisni obliki). 4.2 Izpolnjevanje splošnih pogojev za sodelovanje na razpisu Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo za razpisno področje imenuje ministrica. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala, da se vloge predlagateljev, ki niso upravičene osebe, ali so prepozne ali nepopolne, zavržejo. Vloge predlagateljev, ki ne izpolnjujejo splošnih pogojev za sodelovanje na razpisu, se zavrnejo. 5. Splošni razpisni kriteriji 5.1 Vrednotenje knjižnične zbirke in njene uporabe v letu 2008 (podatki se morajo ujemati z uradnimi statističnimi podatki na dan 31. 12. 2008)* * Po uradnih statističnih podatkih na dan 31.12.2008 (dostopno na: http/cezar.nuk.uni-lj.si) – število enot knjižnega gradiva v knjižnični zbirki na prebivalca, – število enot neknjižnega gradiva v knjižnični zbirki na prebivalca, – število tekočih naslovov informativnega periodičnega tiska (časnikov in časopisov) v osrednji knjižnici, – povprečno število tekočih naslovov informativnega periodičnega tiska (časnikov in časopisov) na organizacijsko enoto (brez osrednje knjižnice), – razmerje med strokovnim in leposlovnim gradivom v knjižnični zbirki, – razmerje med gradivom za odrasle in otroke oziroma mladino v knjižnični zbirki, – število ur odprtosti osrednje knjižnice na teden, – delež odprtosti organizacijski enot v skladu z določbami Uredbe o osnovnih storitvah knjižnice, Uradni list RS, št. 29/03 (v nadaljevanju: Uredba), – delež organizacijskih enot z dostopom do vzajemnega kataloga, – obrat izposoje knjižnične zbirke, – odstotek včlanjenih prebivalcev. 5.1.1 Način presoje splošnih kriterijev 5.1 Višje bodo ovrednoteni tisti predlagatelji, ki bodo izkazovali: – več enot knjižnega gradiva na prebivalca v knjižnični zbirki, – več enot neknjižnega gradiva na prebivalca v knjižnični zbirki, – več naslovov informativnega periodičnega tiska (časnikov in časopisov) v osrednji knjižnici, – večje povprečje števila naslovov informativnega periodičnega tiska (časnikov in časopisov) na organizacijsko enoto, – primernejše razmerje naslovov v knjižnični zbirki med strokovnim in leposlovnim gradivom, – primernejše razmerje naslovov med gradivom za odrasle in otroke oziroma mladino v knjižnični zbirki, – večjo odprtost osrednje knjižnice na teden, – večji delež odprtosti organizacijskih enot v skladu z določbami Uredbe, – večji delež organizacijskih enot z dostopom do vzajemnega kataloga, – večji obrat izposoje knjižnične zbirke, – večji odstotek včlanjenih prebivalcev. 5.1.2 Merila za vrednotenje knjižnične zbirke in njene uporabe v letu 2008 Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 5.2. Kakovost in dostopnost načrtovanega nakupa knjižničnega gradiva v letu 2010 Letni nakup knjižničnega gradiva za leto 2010 mora: – upoštevati informacijske, izobraževalne, raziskovalne in kulturne potrebe okolja, – omogočiti razvijanje branja, bralne kulture in informacijske pismenosti, – upoštevati značilne potrebe okolja, priporočila Standardov za splošne knjižnice, 2005* (v nadaljevanju: Standardi) in priporočila Nacionalnega programa za kulturo 2008–2011 (v nadaljevanju: Nacionalni program), * Standarde za splošne knjižnice je skladno z Zakonom o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01, 96/02-ZUJIK) sprejel Nacionalni svet za knjižnično dejavnost leta 2005 in ob sprejemu določil, da veljajo za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila, kar pomeni, da morajo splošne knjižnice določbe standardov doseči do leta 2015. – upoštevati posebne potrebe okolja: zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva za vse prebivalce na območju knjižnice, zagotavljanje knjižničnih storitev za skupine prebivalcev s posebnimi potrebami, oblikovanje posebnih zbirk knjižničnega gradiva ipd. Pri načrtovanju nakupa knjižničnega gradiva mora knjižnica upoštevati naslednje kriterije: – aktualnost knjižničnega gradiva, – zastopanost različnih vrst knjižničnega gradiva, – zastopanost knjižničnega gradiva na različnih medijih, – zastopanost različnih tematskih oziroma predmetnih področij, – omogočanje enake dostopnosti knjižničnega gradiva za vse prebivalce na območju knjižnice. 5.2.1 Način presoje splošnega kriterija 5.2 Višje bodo, v okviru presoje kakovosti in dostopnosti načrtovanega nakupa knjižničnega gradiva v letu 2010, ovrednoteni tisti projekti, ki bodo v skladu s Standardi, Pravilnikom oziroma Nacionalnim programom za kulturo ter potrebami okolja, bolje načrtovali vsebino in obseg nakupa knjižničnega gradiva, ki morata biti jasno opredeljena v obvezni prilogi. Višje bodo ovrednoteni tisti projekti, pri katerih bo iz obvezne priloge Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva razvidno, da so predlagatelji pri načrtovanju nakupa knjižničnega gradiva: a) – upoštevali informacijske, izobraževalne, raziskovalne in kulturne potrebe okolja; – upoštevali razvijanje branja, bralne kulture in informacijske pismenosti; – upoštevali značilne potrebe okolja, priporočila Standardov in priporočila Nacionalnega programa; – upoštevali posebne potrebe okolja: npr. zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva za vse prebivalce na območju knjižnice, zagotavljanje knjižničnih storitev za skupine prebivalcev s posebnimi potrebami, oblikovanje posebnih zbirk knjižničnega gradiva ipd. in b) upoštevali: – aktualnost knjižničnega gradiva, – zastopanost različnih vrst knjižničnega gradiva (število enot knjižnega gradiva na prebivalca, število tekočih naslovov informativnega periodičnega tiska – časnikov in časopisov – v osrednji knjižnici, povprečno število tekočih naslovov informativnega periodičnega tiska – časnikov in časopisov – na organizacijsko enoto), – zastopanost knjižničnega gradiva na različnih medijih (število enot neknjižnega gradiva na prebivalca), – zastopanost različnih tematskih oziroma predmetnih področij (razmerje naslovov med strokovnim in leposlovnim gradivom, delež naslovov gradiva za otroke in mladino), – omogočanje enake dostopnosti knjižničnega gradiva za vse prebivalce na območju knjižnice (tedensko število ur odprtosti osrednje knjižnice, delež odprtosti organizacijskih enot v skladu z določbami Uredbe, delež organizacijskih enot z dostopom do vzajemnega kataloga, obrat izposoje knjižnične zbirke, odstotek včlanjenih prebivalcev). 5.2.3 Merila za vrednotenje kakovosti in dostopnosti načrtovanega nakupa knjižničnega gradiva v letu 2010 Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 6. Posebni razpisni kriterij 6.1 Do dodatnih sredstev bodo upravičeni predlagatelji, ki bodo: načrtovali določen delež nakupa gradiva za potrebe sodelovanja s Slovenci v zamejstvu v sodelovanju z osrednjimi knjižnicami Slovencev v zamejstvu, s katerimi bodo pripravili skupni načrt nakupa (obvezna priloga: Skupni načrt nakupa s knjižnicami Slovencev v zamejstvu), največ v obsegu, navedenem v razpisnih navodilih. 6.1.1 Način presoje posebnega kriterija 6.1 Obravnavani bodo tisti predlagatelji, ki so upravičeni do nakupa knjižničnega gradiva v okviru posebnega razpisnega kriterija iz točke 6.1. Višje bodo, v okviru presoje kakovosti in dostopnosti načrtovanega nakupa knjižničnega gradiva, ovrednoteni tisti projekti: – kjer bo boljše načrtovana vsebina nakupa knjižničnega gradiva za potrebe sodelovanja s Slovenci v zamejstvu, ki mora biti jasno opredeljena v obvezni prilogi Skupni načrt nakupa s knjižnicami Slovencev v zamejstvu, – pri katerih bo iz obvezne priloge Skupni načrt nakupa s knjižnicami Slovencev v zamejstvu razvidno, da so predlagatelji pri načrtovanju nakupa knjižničnega gradiva upoštevali posebne potrebe okolja – zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva za Slovence v zamejstvu, – načrtovali primernejši obseg nakupa za potrebe sodelovanja s Slovenci v zamejstvu. 6.1.2 Merila za vrednotenje nakupa knjižničnega gradiva za potrebe sodelovanja s Slovenci v zamejstvu Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7. Uporaba kriterijev 7.1 Uvrstitev v izbor Izbrani bodo projekti nakupa knjižničnega gradiva predlagateljev, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni z najmanj 41 točkami po splošnih razpisnih kriterijih in bodo tako v zadostni meri izpolnjevali kriterije razpisa. Dodatna sredstva bodo prejeli predlagatelji, ki so upravičeni do predlaganja nakupa gradiva v okviru posebnega razpisnega kriterija, in bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni z najmanj 1 točko po posebnem razpisnem kriteriju. Povzetek načina ocenjevanja: splošni in posebni razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami, merila za vrednotenje kriterijev so navedena v razpisni dokumentaciji. Na razpisu bodo izbrani tisti projekti, ki bodo v zadostni meri izpolnjevali kriterije razpisa, in jih bo ministrstvo na predlog imenovane strokovne komisije za knjižnično dejavnost uvrstilo na seznam odobrenih projektov. Najnižji seštevek točk za projekt, ki pomeni uvrstitev v izbor, je 41 točk po splošnih kriterijih. 7.2 Ocena projekta Ocena projekta po splošnih razpisnih kriterijih bo določena v stopnjah na podlagi ovrednotenja projektov po naslednji opisni vrednostni lestvici: zelo kakovostno (od 71 do 80 točk), kakovostno (od 56 do 70 točk), zadovoljivo (od 41 do 55 točk), nezadovoljivo (do 40 točk). Ocena posebnega razpisnega kriterija bo določena na podlagi ovrednotenja posebnega razpisnega kriterija po naslednji opisni vrednostni lestvici: zelo kakovostno (od 16 do 20 točk), kakovostno (od 11 do 15 točk), zadovoljivo (od 1 do 10 točk). 7.3 Določitev višine sredstev Za projekte, ki se bodo uvrstili v izbor, bodo sredstva dodeljena v skladu s 55. členom Zakona. Del sredstev v predvideni višini 0,75 EUR na prebivalca bo dodeljen, da se zagotovi: – splošna dostopnost raznovrstne in kakovostne založniške produkcije v knjižnični mreži slovenskih splošnih knjižnic, – posodabljanje knjižničnih zbirk na vseh medijih, – približevanje strokovnim priporočilom o sestavi knjižničnih zbirk, – približevanje strokovnim priporočilom o obsegu knjižničnih zbirk, – ustrezna kakovost knjižničnega gradiva, zlasti njegova aktualnost in prilagojenost potrebam uporabnikov in ciljem kulturne politike. Del sredstev v predvideni izhodiščni višini 0,45 EUR na prebivalca bo dodeljen za podporo usklajenemu razvoju knjižnične dejavnosti. Višina na prebivalca posamezne občine bo določena glede na ugotovljeno povprečno stopnjo brezposelnosti v posamezni občini na območju knjižnice v obdobju januar-avgust 2009*, in sicer: * Vir: Delovno aktivno prebivalstvo, registrirane brezposelne osebe in stopnje registrirane brezposelnosti po občinah prebivališča, Slovenija, mesečno (dostopno na: http://stat.si) ali Stopnja registrirane brezposelnosti (dostopno na: http://e-uprava.gov.si/ispo/stopnjabrezposelnosti/). Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Višina sredstev za posamezno knjižnico bo določena glede na število prebivalcev območja, ki ga knjižnica s svojim delovanjem pokriva in glede na doseženo oceno ter v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Za projekte, ki se bodo uvrstili v izbor, bodo v skladu z določbami Resolucije o Nacionalnem programu za kulturo 2008–2011 po večjem uveljavljanju izvirne slovenske ustvarjalnosti in zahtevnejših vsebin, za 1. cilj v sklopu 3. ukrepa, ki določa, da naj splošne knjižnice v nakup vključijo vsaj 15 odstotkov naslovov publikacij v javnem interesu, dodeljena dodatna sredstva v predvideni izhodiščni višini 1.500 EUR na organizacijsko enoto knjižnice. Višina sredstev za posamezno knjižnico bo določena glede na število organizacijskih enot na območju, ki ga knjižnica s svojim delovanjem pokriva in glede na doseženo oceno ter v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Ker je za enotno izvajanje javne službe potrebno zmanjšati razlike v prejetih sredstvih med knjižnicami, ki izvajajo knjižnično dejavnost na območjih z malo prebivalci in tistimi, ki delujejo na bolj naseljenih območjih, se vsakemu predlagatelju projekta, ki se uvrsti v izbor, v odvisnosti od dosežene ocene doda delež od predvidene izhodiščno določene vrednosti 3.000 EUR. Več sredstev bodo prejeli tisti predlagatelji, ki bodo v okviru splošnih razpisnih kriterijev iz točk 5.1 in 5.2 ocenjeni bolje. Dodatna sredstva za izpolnjevanje posebnega razpisnega kriterija za nakup knjižničnega gradiva za potrebe sodelovanja s Slovenci v zamejstvu bodo prejeli predlagatelji, ki so upravičeni do predlaganja nakupa gradiva v okviru posebnega razpisnega kriterija. Višina sredstev bo določena glede na načrtovane stroške nakupa, ki ne sme presegati 12.500 EUR, in glede na razpoložljiva sredstva ter glede na doseženo oceno. 8. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev: okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet projektnega razpisa JPR-NKG-2010, znaša 3.000.000 EUR. Sredstva bodo predvidoma dodeljena 58 predlagateljem. 9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2010. 10. Razpisni rok: razpisni rok začne teči 20. 11. 2009 in se zaključi 11. 1. 2010. 11. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – izjave predlagatelja projekta o izpolnjevanju splošnih pogojev za sodelovanje na razpisu, – prijavni obrazec s podobrazci in navodili ter navedbo obveznih prilog, – vzorec ocenjevalnega lista. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva, ves poslovni čas ministrstva. Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva http://www.kultura.gov.si. Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati. 12. Oddaja in dostava vlog 12.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v besedilu razpisa in razpisni dokumentaciji. Podatki za vse enote v mreži posamezne osrednje knjižnice morajo biti navedeni zbirno na enem prijavnem obrazcu. Vsaka osrednja knjižnica lahko odda zgolj eno vlogo. Podatkov, ki bodo predloženi ali navedeni ločeno od podatkov za osrednjo knjižnico, ne bo mogoče upoštevati. Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana do 11. 1. 2010, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na projektni razpis 2010 z obvezno navedbo razpisnega področja (Knjižnična dejavnost) in oznako JPR-NKG-2010. Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež). Prijavitelji vlogo v elektronski obliki z identičnimi podatki pošljejo na naslov: gp.mk@gov.si. 12.2 Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj sprejema vse pogoje in kriterije razpisa. 13. Izločitev vlog 13.1 Ministrstvo bo iz nadaljnjega postopka izločilo oziroma zavrglo vse vloge predlagateljev: – ki jih ni vložila upravičena oseba; – ki so prepozne ali prepozno dopolnjene; – ki so nepopolne. 13.2 Za vlogo, ki je ni oddala upravičena oseba, se šteje vloga predlagatelja, ki ne izpolnjuje pogojev iz tretjega odstavka 3. točke besedila tega razpisa. 13.3 Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 11. 1. 2010 oziroma do tega dne ni bila predložena v vložišču ministrstva. 13.4 Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v celoti je možno le v razpisnem roku (do 11. 1. 2010) z nujno oznako, na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša. 13.5 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahtevata besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. 14. Pristojni uslužbenec: za dajanje informacij in pojasnil v zvezi z razpisom je pristojen: Marjan Gujtman tel. 01/369-59-46, marjan.gujtman@gov.si. 15. Uradne ure: uradne ure ministrstva so vsak ponedeljek in petek, od 9. do 12. ure, ter v sredo, od 9. do 12. ure, in od 14. do 16. ure. Ministrstvo za kulturo priporoča, da se predlagatelji z vprašanji glede razpisa obrnejo na pristojne uslužbence oziroma se udeležijo javnih inštrukcij, ki bodo 30. 11. 2009, ob 11. uri, v prostorih Ministrstva na Maistrovi 10, sejna soba v pritličju. 16. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresiranim osebam je omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, Ljubljana), kot je navedeno v točki 11. 17. Odpiranje vlog in strokovno ocenjevanje: odpiranje vlog se bo predvidoma začelo 13. 1. 2010. Strokovno presojo in ovrednotenje bo strokovna komisija izvedla v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti