Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009

Kazalo

Št. 430-1783/2009-1 Ob-7666/09 , Stran 2917
1. Naročnik (koncedent): Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana. 2. Dejavnost, ki je predmet koncesije: Mestna občina Ljubljana bo dodelila koncesijo za izvajanje programa za predšolske otroke – Kurikuluma za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije na 26. seji dne 18. 3. 1999, in sicer deveturnega dnevnega programa za skupaj največ petdeset oddelkov I. starostnega obdobja na območju Ljubljane, in sicer najmanj za en in največ za deset oddelkov na vsakem območju naslednjih šolskih okolišev: – Osnovne šole Vič, Osnovne šole Kolezija, Osnovne šole Bičevje, Osnovne šole Trnovo, Osnovne šole Vrhovci, Osnovne šole Livada; – Osnovne šole Šentvid, Osnovne šole Vižmarje Brod, Osnovne šole Šmartno pod Šmarno goro, Osnovne šole Miška Kranjca in Osnovne šole Koseze; – Osnovne šole Narodnega heroja Maksa Pečarja in Osnovne šole Danile Kumar; – Osnovne šole Nove Jarše, Osnovne šole Jožeta Moškriča, Osnovne šole Vide Pregarc, Osnovne šole Ketteja in Murna, Osnovne šole Božidarja Jakca in Osnovne šole Sostro; – Osnovne šole Oskarja Kovačiča, Osnovne šole Prule in Osnovne šole Toneta Čufarja. 3. Območje izvajanja dejavnosti Javna služba se bo izvajala na območju Mestne občine Ljubljana, in sicer na območju spodaj navedenih šolskih okolišev: A) Osnovne šole Vič, Osnovne šole Kolezija, Osnovne šole Bičevje, Osnovne šole Trnovo, Osnovne šole Vrhovci, Osnovne šole Livada, B) Osnovne šole Šentvid, Osnovne šole Vižmarje Brod, Osnovne šole Šmartno pod Šmarno goro, Osnovne šole Miška Kranjca in Osnovne šole Koseze, C) Osnovne šole Narodnega heroja Maksa Pečarja in Osnovne šole Danile Kumar, D) Osnovne šole Nove Jarše, Osnovne šole Jožeta Moškriča, Osnovne šole Vide Pregarc, Osnovne šole Ketteja in Murna, Osnovne šole Božidarja Jakca in Osnovne šole Sostro, E) Osnovne šole Oskarja Kovačiča, Osnovne šole Prule in Osnovne šole Toneta Čufarja. Šolski okoliš posameznega vzgojno-izobraževalnega zavoda je opredeljen v ustanovitvenem aktu posameznega vzgojno-izobraževalnega zavoda in je objavljen v Uradnem listu RS, št. 38/08. 4. Čas, za katerega se dodeljuje koncesija in začetek izvajanja dejavnosti Mestna občina Ljubljana bo dodelila koncesijo za določen čas, in sicer za obdobje petih let. Koncesionar mora začeti opravljati dejavnost najkasneje v roku treh mesecev po sklenitvi pogodbe o koncesiji. 5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za opravljanje dejavnosti (za podelitev koncesije) Na javni razpis za dodelitev koncesije se lahko prijavi zasebni vrtec, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 1. Kandidat mora biti vpisan v razvid izvajalcev javno veljavnih programov predšolske vzgoje pri Ministrstvu za šolstvo in šport; 2. Kandidat mora imeti na območju Mestne občine Ljubljana, in sicer na območju šolskega okoliša, za katerega kandidira, zagotovljene prostore in opremo v skladu s predpisi; 3. Kandidat mora imeti zagotovljene strokovno usposobljene delavce v skladu s predpisi; 4. Kandidat bo izvajal deveturni dnevni program; 5. Kandidat mora imeti program razvoja s finančnim načrtom za naslednjih pet let ter letni delovni načrt; 6. Kandidat mora imeti kalkulacijo cene programa; 7. Kandidat bo moral opravljati dejavnost za ceno programa, ki jo skladno s predpisi določi Mestni svet Mestne občine Ljubljana; 8. Kandidat mora izpolnjevati morebitne druge pogoje za podelitev koncesije v skladu z veljavnimi predpisi; 9. Kandidat mora podati izjavo o pričetku dejavnosti; 10. Kandidat mora imeti pozitivne reference za izvajanje predšolskih programov in pozitivne reference staršev. Ponudnik v ponudbi priloži vsaj eno pozitivno referenco za obdobje zadnjih deset let kot je predmet javnega razpisa in pozitivne reference staršev; 11. Kandidat mora najkasneje pred podpisom koncesije zavarovati objekt za objektivno odgovornost. Način izpolnjevanja teh pogojev je opredeljen v navodilih kandidatom za pripravo ponudbe. 6. Merila za izbiro Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila po posameznih območjih: A) Na območju šolskih okolišev: Osnovne šole Vič, Osnovne šole Kolezija, Osnovne šole Bičevje, Osnovne šole Trnovo, Osnovne šole Vrhovci, Osnovne šole Livada: najmanj 1 oddelek in največ 10 oddelkov. 1. Krajši rok pričetka izvajanja javne službe maks. 60 točk Skrajni rok za začetek opravljanja dejavnosti je tri mesece po sklenitvi pogodbe o koncesiji. 0–15 dni od dneva sklenitve pogodbe o koncesiji – 60 točk, 16–30 dni od dneva sklenitve pogodbe o koncesiji – 48 točk, 31–45 dni od dneva sklenitve pogodbe o koncesiji – 36 točk, 46–60 dni od dneva sklenitve pogodbe o koncesiji – 24 točk, 61–75 dni od dneva sklenitve pogodbe o koncesiji – 12 točk, 76–90 dni od dneva sklenitve pogodbe o koncesiji – 0 točk. 2. Število oddelkov 40 točk Kandidat, ki bo ponudil en oddelek bo ovrednoten z 0 točkami. Kandidat, ki bo ponudil 10 oddelkov dobi 40 točk. Kolikor kandidat ponudi več kot en oddelek, se vsak oddelek posebej ovrednoti s 4 točkami. Kandidat, ki bo dosegel skupno najvišje število točk, bo izbran za izvajanje koncesije na tem sklopu. V primeru, da bosta dva ali več kandidatov dosegla enako število točk, bo izbran kandidat, ki je ponudil krajši rok pričetka izvajanja javne službe. B) Na območju šolskih okolišev: Osnovne šole Šentvid, Osnovne šole Vižmarje Brod, Osnovne šole Šmartno pod Šmarno goro, Osnovne šole Miška Kranjca in Osnovne šole Koseze: najmanj 1 oddelek in največ 10 oddelkov. 1. Krajši rok pričetka izvajanja javne službe maks. 60 točk Skrajni rok za začetek opravljanja dejavnosti je tri mesece po sklenitvi pogodbe o koncesiji. 0–15 dni od dneva sklenitve pogodbe o koncesiji – 60 točk, 16–30 dni od dneva sklenitve pogodbe o koncesiji – 48 točk, 31–45 dni od dneva sklenitve pogodbe o koncesiji – 36 točk, 46–60 dni od dneva sklenitve pogodbe o koncesiji – 24 točk, 61–75 dni od dneva sklenitve pogodbe o koncesiji – 12 točk, 76–90 dni od dneva sklenitve pogodbe o koncesiji – 0 točk. 2. Število oddelkov 40 točk Kandidat, ki bo ponudil en oddelek bo ovrednoten z 0 točkami. Kandidat, ki bo ponudil 10 oddelkov dobi 40 točk. Kolikor kandidat ponudi več kot en oddelek, se vsak oddelek posebej ovrednoti s 4 točkami. Kandidat, ki bo dosegel skupno najvišje število točk, bo izbran za izvajanje koncesije na tem sklopu. V primeru, da bosta dva ali več kandidatov dosegla enako število točk bo izbran kandidat, ki je ponudil krajši rok pričetka izvajanja javne službe. C) Na območju šolskega okoliša Osnovne šole Narodnega heroja Maksa Pečarja in Osnovne šole Danile Kumar: najmanj 1 oddelek in največ 10 oddelkov. 1. Krajši rok pričetka izvajanja javne službe maks. 60 točk Skrajni rok za začetek opravljanja dejavnosti je tri mesece po sklenitvi pogodbe o koncesiji. 0–15 dni od dneva sklenitve pogodbe o koncesiji – 60 točk, 16–30 dni od dneva sklenitve pogodbe o koncesiji – 48 točk, 31–45 dni od dneva sklenitve pogodbe o koncesiji – 36 točk, 46–60 dni od dneva sklenitve pogodbe o koncesiji – 24 točk, 61–75 dni od dneva sklenitve pogodbe o koncesiji – 12 točk, 76–90 dni od dneva sklenitve pogodbe o koncesiji – 0 točk. 2. Število oddelkov 40 točk Kandidat, ki bo ponudil en oddelek bo ovrednoten z 0 točkami. Kandidat, ki bo ponudil 10 oddelkov dobi 40 točk. Kolikor kandidat ponudi več kot en oddelek, se vsak oddelek posebej ovrednoti s 4 točkami. Kandidat, ki bo dosegel skupno najvišje število točk, bo izbran za izvajanje koncesije na tem sklopu. V primeru, da bosta dva ali več kandidat dosegla enako število točk bo izbran kandidat, ki je ponudil krajši rok pričetka izvajanja javne službe. D) Na območju šolskega okoliša Osnovne šole Nove Jarše, Osnovne šole Jožeta Moškriča, Osnovne šole Vide Pregarc, Osnovne šole Ketteja in Murna, Osnovne šole Božidarja Jakca in Osnovne šole Sostro: najmanj 1 oddelek in največ 10 oddelkov. 1. Krajši rok pričetka izvajanja javne službe maks. 60 točk Skrajni rok za začetek opravljanja dejavnosti je tri mesece po sklenitvi pogodbe o koncesiji. 0–15 dni od dneva sklenitve pogodbe o koncesiji – 60 točk, 16–30 dni od dneva sklenitve pogodbe o koncesiji – 48 točk, 31–45 dni od dneva sklenitve pogodbe o koncesiji – 36 točk, 46–60 dni od dneva sklenitve pogodbe o koncesiji – 24 točk, 61–75 dni od dneva sklenitve pogodbe o koncesiji – 12 točk, 76–90 dni od dneva sklenitve pogodbe o koncesiji – 0 točk. 2. Število oddelkov 40 točk Kandidat, ki bo ponudil en oddelek bo ovrednoten z 0 točkami. Kandidat, ki bo ponudil 10 oddelkov dobi 40 točk. Kolikor kandidat ponudi več kot en oddelek, se vsak oddelek posebej ovrednoti s 4 točkami. Kandidat, ki bo dosegel skupno najvišje število točk, bo izbran za izvajanje koncesije na tem sklopu. V primeru, da bosta dva ali več kandidatov dosegla enako število točk bo izbran kandidat, ki je ponudil krajši rok pričetka izvajanja javne službe. E) Na območju šolskih okolišev: Osnovne šole Oskarja Kovačiča, Osnovne šole Prule in Osnovne šole Toneta Čufarja: najmanj 1 oddelek in največ 10 oddelkov. Skrajni rok za začetek opravljanja dejavnosti je tri mesece po sklenitvi pogodbe o koncesiji. 0–15 dni od dneva sklenitve pogodbe o koncesiji – 60 točk, 16–30 dni od dneva sklenitve pogodbe o koncesiji – 48 točk, 31–45 dni od dneva sklenitve pogodbe o koncesiji – 36 točk, 46–60 dni od dneva sklenitve pogodbe o koncesiji – 24 točk, 61–75 dni od dneva sklenitve pogodbe o koncesiji – 12 točk, 76–90 dni od dneva sklenitve pogodbe o koncesiji – 0 točk. 2. Število oddelkov 40 točk Kandidat, ki bo ponudil en oddelek bo ovrednoten z 0 točkami. Kandidat, ki bo ponudil 10 oddelkov dobi 40 točk. Kolikor ponudnik ponudi več kot en oddelek, se vsak oddelek posebej ovrednoti s 4 točkami. Kandidat, ki bo dosegel skupno najvišje število točk, bo izbran za izvajanje koncesije na tem sklopu. V primeru, da bosta dva ali več kandidatov dosegla enako število točk bo izbran kandidat, ki je ponudil krajši rok pričetka izvajanja javne službe. 7. Navodila za izdelavo prijave na javni razpis (vloge) in zahtevane sestavine vloge so podane v razpisni dokumentaciji 8. Način oddaje in rok za oddajo prijav na javni razpis Kandidati za dodelitev koncesije morajo oddati prijavo na javni razpis v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis: Koncesija za program za predšolske otroke«. Prijavo na javni razpis morajo oddati do 22. 12. 2009. Kandidati lahko oddajo prijavo v Glavni pisarni Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, ali pošljejo po pošti na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, glavna pisarna, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana. Šteje se, da je prijava na javni razpis, oddana po pošti z navadno pošiljko, pravočasna, če prispe na Mestno občino Ljubljana do roka za oddajo prijav. Če je prijava na javni razpis oddana na pošti s priporočeno pošiljko, se šteje, da je oddana pravočasno, če je bila oddana na pošti s priporočeno pošiljko najkasneje do dne 22. 12. 2009, do 24. ure. 9. Mestna občina Ljubljana bo o izbiri odločila z odločbo v 30 dneh po izteku roka za prijavo. 10. Odpiranje prijav: odpiranje prijav na javni razpis bo dne 28. 12. 2009, ob 10. uri, v prostorih Mestne občine Ljubljana, Mestne uprave, Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Resljeva 18, Ljubljana. Odpiranje prijav ne bo javno. 11. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Mestne občine Ljubljana: http://www.ljubljana.si, interesenti pa jo lahko dvignejo tudi v tajništvu Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Resljeva 18, Ljubljana, II. nadstropje; dodatne informacije: Ana Potočnik, tel. 01/306-40-46, Mateja Bole tel. 01/306-40-23, Nina Markoli, tel. 01/306-40-37, e-naslov: ana.potocnik@ljubljana.si; mateja.bole@ljubljana.si, nina.markoli@ljubljana.si, faks 01/306-40-12. 12. Informativni dan: informativni dan za zainteresirane ponudnike bo 26. 11. 2009, ob 15. uri, v veliki sejni sobi Mestnega sveta, Magistrat, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti