Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009

Kazalo

Ob-7686/09 , Stran 2905
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je štipendiranje kratkoročne mednarodne mobilnosti v tujino za namen izobraževanja (v nadaljevanju: študijskih obiskov) dijakov in študentov, ki so slovenski državljani, ki jo izobraževalna ustanova, na kateri je štipendist v Republiki Sloveniji vpisan, vrednoti kot del izobraževalnega programa. Sredstva so namenjena sofinanciranju študijskih obiskov, ki so se začeli od vključno 1. julija 2009 dalje in se končali do 31. avgusta 2010 za dijake oziroma do 30. septembra 2010 za študente. Štipendiranje opravljanja študijskih praks ali drugih oblik usposabljanja z delom ni predmet tega razpisa. 2. Vrednost javnega razpisa in višina štipendije Vrednost tega razpisa je 150.000,00 EUR. Štipendija se podeli v višini 100,00 EUR za vsak dopolnjeni teden študijskega obiska oziroma za teden, v katerem upravičenec vsaj 5 dni izvaja obveznosti tega obiska, ki bodo predmet priznavanja po vrnitvi, vendar v najvišji skupni višini 2.500,0 EUR za obisk, ki traja 25 tednov ali dlje v obdobju, predvidenem v drugem odstavku 1. točke tega razpisa. Štipendistu s posebnimi potrebami se štipendija zviša za dodatek v višini 50% osnovne štipendije glede na prejšnji odstavek. Za določitev upravičencev do dodatka se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja štipendiranje, in podzakonskih predpisov. 3. Pogoji Kandidat mora biti državljan Republike Slovenije in imeti stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Poleg pogoja iz prejšnjega odstavka mora kandidat izpolnjevati tudi naslednje pogoje: – je v času študijskega obiska vpisan na javno veljavni izobraževalni program na javno veljavni izobraževalni ustanovi v Republiki Sloveniji, in sicer dijak na srednješolski program oziroma študent na višješolski ali visokošolski program; – za študijski obisk, za katerega štipendiranje se prijavlja, hkrati ne prejema katere od štipendij za študijske obiske iz drugih virov v Republiki Sloveniji ali iz tujine oziroma bi mu taka štipendija pripadala, pa se ji je odpovedal; – na študijski obisk v tujino ne odhaja na podlagi evropskih programov mobilnosti ali drugih sporazumov na državni ali institucionalni ravni, razen če je kandidat na podlagi tega programa ali sporazuma opravičen le plačila šolnine v tujini oziroma če šolnine v tujini nima, ni pa upravičen do štipendije iz teh programov ali sporazumov oziroma se taki štipendiji ni odpovedal, hkrati pa tudi ni opravičen plačila drugih stroškov, povezanih z študijskim obiskom, in mora te stroške pokriti sam; med take stroške se vključujejo tudi, vendar ne izključno, stroški priprave in potni stroški, nastanitev, prehrana, literatura, vpisnina ali drugi stroški programa; – v času trajanja študijskega obiska ne bo v delovnem razmerju oziroma ne bo opravljal samostojne registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji; – v času trajanja študijskega obiska ne bo vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. 4. Dokumentacija Kandidat mora oddati v celoti izpolnjen in lastnoročno podpisan prijavni obrazec. Za mladoletne kandidate mora prijavni obrazec podpisati tudi zakoniti zastopnik kandidata. Izpolnjenemu in podpisanemu razpisnemu obrazcu mora kandidat priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev in izbirnih meril: – uradno potrdilo slovenske izobraževalne ustanove o vpisu z navedbo izobraževalnega programa, veljavno za tisto šolsko oziroma študijsko leto, v katerem bo dijak oziroma študent izvedel študijski obisk; če se bo študijski obisk odvijal v dveh šolskih oziroma študijskih letih, mora kandidat priložiti originalno potrdilo o vpisu v obe šolski oziroma študijski leti; – uradno potrdilo gostujoče tuje institucije o sprejemu na študijski obisk z navedbo datuma začetka in zaključka študijskega obiska; – s strani gostujoče tuje institucije potrjene pisne informacije o študijskem obisku, ki obsegajo informacije o predvidenem datumu začetka in zaključka študijskega obiska, njegovem poteku ter vsebini študijskega obiska; – uradno potrdilo slovenske izobraževalne institucije, da bo obveznosti, opravljene v tujini v času študijskega obiska, priznala kot del izobraževalnega programa, ki ga kandidat opravlja na tej instituciji v obliki dela ali celotnih opravljenih obveznosti pri določenem predmetu, priznanja dela študijskih kreditov, navedbo v prilogi k diplomi ali na drug primerljiv način; – potrdilo o vseh doseženih ocenah v šolskem oziroma študijskem letu 2008/2009; če kandidat v navedenem šolskem oziroma študijskem letu ni imel obveznosti, ki bi se ocenjevale z ocenami, predloži potrdilo o doseženih ocenah v zadnjem šolskem oziroma študijskem letu, v katerem je prejel ocene. Vsa dokazila iz prejšnjega odstavka morajo biti originali oziroma overjeni prepisi. Oddanih originalov javni sklad ne vrača. Dokazila so lahko predložena v tujem jeziku, vendar si javni sklad pridržuje pravico zahtevati prevod takega dokazila. 5. Izbirni postopek in razmejitvena merila Postopek javnega razpisa vodi v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, posebna komisija. Komisijo s sklepom imenuje direktor javnega sklada. Ker javni razpis določa odprti rok prijave, bodo za sofinanciranje izbrani tisti kandidati, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, in sicer po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe sredstev. Če bo na isti dan prispelo več popolnih vlog, ki izpolnjujejo pogoje, kot je še razpoložljivih sredstev, se za odločitev o upravičencih uporabi sledeča razmejitvena merila, pri čemer se vsako naslednje merilo upošteva le, če vlog ni mogoče razvrstiti po predhodnem merilu: 1. kandidatov izobraževalni program, v katerega je vpisan v Republiki Sloveniji, je s področja naravoslovja, tehnike ali medicine; 2. kandidat je študent; 3. kandidat je vpisan v višjo raven izobraževanja; 4. kandidat je vpisan v višji letnik izobraževanja; 5. kandidat je dosegel višjo povprečno oceno glede na potrdilo iz pete alineje drugega odstavka 4. točke tega razpisa. Vloge kandidatov, ki prispejo po porabi sredstev in pred pretekom odprtega roka, se zavrnejo. 6. Obravnavanje vlog in trajanje štipendiranja: direktor javnega sklada vsem kandidatom izda odločbe o izidu javnega razpisa. Po dokončnosti odločbe javni sklad z izbranimi kandidati sklene pogodbo o štipendiranju. Pogodba o štipendiranju se izvršuje le za posamezni študijski obisk. 7. Nakazilo sredstev: nakazilo štipendije se lahko izvrši šele po sklenitvi pogodbe o štipendiranju. Javni sklad nakaže štipendijo v enkratnem znesku na osebni račun štipendista, ki je odprt pri banki v Republiki Sloveniji. Javni sklad praviloma izvrši plačilo v roku 8 dni od sklenitve pogodbe o štipendiranju. 8. Štipendijsko razmerje in pogodbene obveznosti Pogoje iz 3. točke tega razpisa mora štipendist izpolnjevati celoten čas trajanja študijskega obiska, za katerega mu je bila dodeljena štipendija, sicer štipendijsko razmerje preneha. Štipendist je dolžan izvesti študijski obisk ter v roku enega meseca po zaključku študijskega obiska predložiti javnemu skladu poročilo o študijskem obisku. Štipendist je dolžan najkasneje v roku 30 dni po zaključku šolskega oziroma študijskega leta, v katerem je prejel štipendijo za študijski obisk, javnemu skladu predložiti potrdilo o priznanju obveznosti, opravljenih v okviru študijskega obiska, ki ga izda slovenska izobraževalna ustanova, na katero je bil štipendist vpisan v času izvedbe študijskega obiska. S pogodbo bodo podrobneje urejena tudi druga določila pogodbenega razmerja. 9. Dostopnost dokumentacije in način prijave: besedilo javnega razpisa in prijavni obrazec kandidati dobijo na spletni strani www.sklad-kadri.si ter na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, Ljubljana, v poslovnem času, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek, med 9. in 15. uro, v sredo, med 9. in 16. uro, ter v petek, med 9. in 14. uro. 10. Pooblastilo Polnoletni kandidat, ki v času trajanja razpisnega postopka prebiva v tujini oziroma bo odsoten 30 dni ali več, mora pred odhodom javnemu skladu predložiti originalno pooblastilo osebi s prebivališčem v Republiki Sloveniji za zastopanje. Pooblastila, oddanega na obrazcu za pooblastilo, ki je del razpisne dokumentacije, ni potrebno notarsko overiti. Mladoletnega kandidata zastopa zakoniti zastopnik. 11. Rok in način oddaje prijav Prijave naj bodo predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije v zaprti kuverti, označene z napisom »AD FUTURA – 79. javni razpis« in točnim naslovom kandidata na hrbtni strani. Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do vključno 15. septembra 2010 oziroma do porabe sredstev. Za študijske obiske, ki se začnejo po 1. januarju 2010, mora kandidat prijavo oddati pred začetkom študijskega obiska. Za študijske obiske, ki so se začeli med 1. julijem in 31. decembrom 2009, je mogoče oddati prijavo po začetku študijskega obiska. Prijava je vložena pravočasno, če jo javni sklad prejme pred iztekom roka za vložitev prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko javni sklad prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Prijavo je možno oddati osebno na naslovu javnega sklada v poslovnem času, in sicer vsak ponedeljek, torek in četrtek, med 9. in 15. uro, ob sredah, med 9. in 16. uro, ter ob petkih, med 9. in 14. uro. Osebno oddana prijava se bo štela za pravočasno, če bo vložena najkasneje zadnji dan prijavnega roka v poslovnem času. Prijave, vložene po poteku prijavnega roka, bo javni sklad zavrgel. Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu prijavnice in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih določa ta razpis. Kandidat, ki ne bo oddal popolne prijave, bo pozvan k dopolnitvi prijave. Če kandidat prijave ne bo dopolnil v roku, določenem v zahtevi za dopolnitev prijave, bo javni sklad tako prijavo zavrgel. Prijava je v skladu z določili 26. točke 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 14/07 – UBP3, 126/07) takse prosta. O pritožbi zoper sklep oziroma odločbo bo odločilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Prijavitelj lahko pritožbo vloži na javni sklad v roku 15 dni od prejema sklepa oziroma odločbe. Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti razmejitvena merila ali pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat. Pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranimi kandidati. 12. Dodatne informacije: dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na spletni strani javnega sklada www.sklad-kadri.si, osebno ali telefonsko pa v času uradnih ur vsak delovni dan od ponedeljka do petka, med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in 16. uro, pri Sušec Špeli, tel. 01/434-10-86, e-pošta: spela.susec@sklad-kadri.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti