Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009

Kazalo

Ob-7655/09 , Stran 2912
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov s področja športa v Občini Krško za leto 2010. II. Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost razpisa za leto 2010 je 388.000,00 €. III. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci športnih programov: 1. športna društva in klubi, 2. zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v Občini Krško, 3. zavodi s področja športa, vzgoje in izobraževanja, 4. zavodi, zasebniki ter podjetja, ki so registrirani za izvajanje športne dejavnosti. IV. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis: 1. da imajo svoj sedež v Občini Krško, razen društev, ki združujejo invalidne osebe s stalnim bivališčem v Občini Krško, 2. da imajo organizirano redno vadbo, oziroma druge redne športne aktivnosti, 3. da imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje planiranih programov športa, 4. da imajo urejeno evidenco o članstvu (društva in zveze), 5. da dostavijo občini podatke o članstvu, poročilo o realizaciji programov v preteklem letu, plan dejavnosti in poročilo o doseženih rezultatih. V. V letu 2010 bomo sofinancirali naslednje programe: 1. Športna vzgoja otrok in mladine: – Interesna športna vzgoja predšolskih otrok, – Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok, – Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – športne šole, – Interesna športna vzgoja mladine, – Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, – Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami. 2. Športna rekreacija: – 80-urni programi redne vadbe, – organizacija športno-rekreativnih tekmovanj, – planinstvo. 3. Kakovostni šport. 4. Vrhunski šport. 5. Šport invalidov. 6. Razvojne in strokovne naloge v športu: – izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu, – znanstvenoraziskovalna dejavnost, – založniška dejavnost, – velike mednarodne, državne in občinske športne prireditve, – športni objekti, – informacijski sistem na področju športa, – delovanje športne zveze. Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi Pravilnika za vrednotenje in izbor športnih programov v Občini Krško. VI. Rok za predložitev ponudb in način predložitve Pisne prijave na razpisnih obrazcih pošljite do 21. 12. 2009, na naslov Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško. Prijava mora biti predložena v zapečateni kuverti, ki mora biti na sprednji strani označena z napisom »Ne odpiraj – Javni razpis šport 2010«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana na naslovu naročnika. Prijava mora biti izdelana na prijavnih obrazcih naročnika (Občina Krško). Priložen mora biti natančen opis prijavljenih programov z vsemi zahtevanimi podatki. Prijavitelji, ki se prvič prijavljajo na razpis, vpišejo v prijavni obrazec sedež organa, pri katerem je prijavitelj registriran. Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala. VII. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo strokovna komisija opravila 23. 12. 2009, ob 12. uri, v prostorih Občine Krško. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija v osmih dneh od odpiranja vlog prijavitelja pozvala,da dopolni vlogo. Rok za dopolnitev ne bo daljši od 15 dni. V primeru, da je prijavitelj v roku ne bo dopolnil, bo vloga zavržena. VIII. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dni od datuma odpiranja prijav. Občina Krško bo izbranimi izvajalci sklenila pogodbe o sofinanciranju športnih programov po sprejemu in uveljavitvi proračuna za leto 2010 in v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu. IX. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: enotne obrazce za prijavo in ostalo razpisno dokumentacijo dobijo prijavitelji na spletni strani Občine Krško www.krsko.si. Osebno lahko dokumentacijo dvignete na naslovu Občina Krško, Oddelek za družbene dejavnosti, CKŽ 14, v sobi št. 203, Klavdija Žibert, tel. 07/49-81-203, pri sekretarju Športne zveze Krško, Oskarju Kovaču, Cesta 4. julija 58, tel. 07/49-05-255, vsak delavnik, med 8. in 10. uro.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti