Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009

Kazalo

Št. 5440-21/2009/13 Ob-7734/09 , Stran 2885
1. Posredniško telo: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je ustvarjanje podpornega okolja za izboljšanje delovnih procesov in razmer na področju varovanja zdravja. V skladu z usmeritvami Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, prednostne usmeritve »Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti« bodo podprti projekti, ki bodo pripomogli k varovanju zdravja na delovnem mestu, in tako doprinesli k produktivnejšim oblikam organiziranosti dela, vključno z boljšimi pogoji za zdravje in varstvo pri delu. Projekte bodo izvajali izbrani upravičenci, in sicer v sodelovanju s socialnimi partnerji, namenjeni pa so delodajalcem in njihovim zaposlenim. V okviru javnega razpisa bodo sofinancirani projekti, ki bodo pripomogli k izboljšanju in reševanju problematike na naslednjih izbranih področjih: 1. stres na delovnem mestu, 2. izostajanje (absentizem) z delovnega mesta, 3. zmanjšanje produktivnosti (prezentizem) na delovnem mestu, 4. fluktuacija na delovnem mestu, 5. izgorevanje na delovnem mestu, 6. usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Med izbranimi področji morajo vlagatelji v projekt vključiti najmanj dve področji. Večje število vključenih področij prinaša večje število točk. Večje število točk prinašajo projekti, ki bodo obravnavali stres na delovnem mestu in izostajanje (absentizem) z delovnega mesta. Pripravljeni projekti morajo predstavljati celoto dejavnosti, ki prispevajo k določenim rezultatom ter vnaprej zastavljenim in jasno opredeljenim ciljem, na podlagi katerih je mogoče presojati izpolnjevanje zastavljenih meril. Projekt mora biti zasnovan celovito in zajemati vse naslednje dejavnosti: 1. izvedba raziskovalnih aktivnosti, ki bodo omogočile pripravo in izdelavo strokovnih podlag za oblikovalce in izvajalce politik s področja predmeta javnega razpisa; 2. izvedba in analiza pilotskih modelov; 3. izobraževanje in usposabljanje; 4. promocija in ozaveščanje javnosti o pomenu in vlogi kvalitetnega delovnega okolja. 3. Upravičeni vlagatelji in partnerji ter pogoji za kandidiranje na javnem razpisu a) Upravičeni vlagatelji in partnerji Vlagatelj mora biti pravna oseba javnega prava, vpisana v zbirko izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS, ki izpolnjuje pogoje javnega razpisa, in ki ima podpisano pismo o nameri s socialnimi partnerji. Socialni partnerji za potrebe tega javnega razpisa predstavljajo: – v širšem smislu: – vsaj en reprezentativni sindikat in – vsaj eno interesno združenje delodajalcev, ali – v ožjem smislu: – vsaj en reprezentativni sindikat in – vsaj pet delodajalcev. b) Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Vlagatelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – so pravne osebe javnega prava, vpisane v zbirko izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS, – na dan prijave opravljajo dejavnost v Republiki Sloveniji, – imajo ustrezno pravno in finančno sposobnost, vključno s sposobnostjo vnaprejšnjega financiranja projekta ter razpolagajo z ustreznimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo projekta in morajo v projektu aktivno sodelovati, – na dan oddaje vloge niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali likvidaciji, – imajo na dan oddaje vloge poravnane vse davke in druge obvezne dajatve skladno z nacionalno zakonodajo, – niso kršili določil o nenamenski porabi sredstev iz naslova prejetih sredstev Evropskega socialnega sklada ali drugih javnih sredstev, – niso bili obsojeni zaradi kaznivega dejanja v zvezi s svojim profesionalnim ravnanjem s sodbo, ki je pravnomočna. Reprezentativni sindikati, ki bodo v projektu sodelovali kot socialni partnerji, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – razpolagajo z odločbo o reprezentativnosti sindikata, ki jo v okviru svojih pristojnosti, ki izhajajo iz Zakona o reprezentativnosti sindikatov http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/zrsin.pdf (Uradni list RS, št. 13/93), na podlagi dokazil o izpolnjevanju pogojev, določenih z zakonom, izdaja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/delovna_razmerja_in_pravice_iz_dela/socialno_partnerstvo/seznam_reprezentativnih_sindikatov/), – niso kršili določil o nenamenski porabi sredstev iz naslova prejetih sredstev Evropskega socialnega sklada ali drugih javnih sredstev. Interesna združenja delodajalcev, ki bodo v projektu sodelovala kot socialni partnerji, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – združujejo oziroma zastopajo delodajalce z namenom uveljavljanja njihovih interesov, – niso kršili določil o nenamenski porabi sredstev iz naslova prejetih sredstev Evropskega socialnega sklada ali drugih javnih sredstev. Delodajalci, ki bodo v projektu sodelovali kot socialni partnerji, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – so gospodarske družbe, registrirane v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah ter zadruge, registrirane v skladu z Zakonom o zadrugah, – so srednje družbe po merilih iz 52. člena Zakona o gospodarskih družbah. Le-ta merila se smiselno uporabljajo tudi za zadruge, – na dan oddaje vloge niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali likvidaciji, – niso kršili določil o nenamenski porabi sredstev iz naslova prejetih sredstev Evropskega socialnega sklada ali drugih javnih sredstev. Dodatni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati tako vlagatelji kot tudi socialni partnerji v projektu, so: – med vlagateljem in v projektu sodelujočimi socialnimi partnerji mora biti podpisano pismo o nameri, iz katerega je razvidno, da se socialni partnerji strinjajo s tem, da bo vlagatelj nosilec projekta (upravičenec), vloženega v okviru tega javnega razpisa, ter da bodo v primeru sofinanciranja projekta z vlagateljem podpisali dogovor o sodelovanju na projektu, – izpolnjujejo in sprejemajo vse pogoje in kriterije, določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji, – strinjajo se z uporabo osebnih podatkov za namene dokazovanja upravičenih stroškov. V primeru, da vsebina, ki je navedena v dokumentih, na osnovi katere se preverja izpolnjevanje posameznega pogoja, ne izkazuje zgoraj navedenih zahtev, se šteje, kot da vloga ne izpolnjuje tega pogoja. V primeru dvoma glede upravičenosti katerega koli vlagatelja oziroma socialnega partnerja lahko Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljevanju: ministrstvo) zahteva dodatna pojasnila ali dokazila. Ministrstvo lahko za potrebe tega javnega razpisa pridobi dokazila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih evidenc. 4. Trajanje projektov: skrajni rok za dokončanje projektnih dejavnosti je 30 mesecev od podpisa pogodbe o sofinanciranju projekta. 5. Pristojnosti, odgovornosti in naloge upravičencev, ki bodo izbrani na javnem razpisu Upravičenci, ki bodo izbrani na tem javnem razpisu, bodo med drugim imeli naslednje pristojnosti, odgovornosti in naloge: – izbrati zunanje izvajalce v skladu z veljavnim zakonom o javnem naročanju, – voditi ločeno računovodsko in analitično evidenco o projektu, – hraniti vso dokumentacijo o projektu najmanj 10 let po zaključku projekta, – zagotavljati posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim slovenskim organom in pristojnim organom EU informacije o poteku projekta ter doseganju ciljev in rezultatov, – zagotavljati posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim slovenskim organom in pristojnim organom EU informacije o morebitnih prihodkih, povezanih z izvajanjem projekta, – zagotavljati posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim slovenskim organom in pristojnim organom EU dostopnost dokumentacije o projektu, – zagotavljati informiranje in obveščanje javnosti o projektu v skladu z navodili organa upravljanja, posredniškega telesa ter 8. in 9. členom Uredbe komisije EU št. 1828/2006 z dne 8. 12. 2006, – dodeljena sredstva porabljati le v skladu z namenom projekta in za upravičene stroške projekta, – obveščati posredniško telo o spremembah projekta v skladu s pogodbo o sofinanciranju, – v primeru ugotovitve o nenamenski porabi sredstev, nespoštovanju pogodbenih določil ali o dvojnem financiranju projekta s strani drugih proračunskih virov RS ali EU, vrniti vsa prejeta sredstva, skupaj s pripadajočimi zakonitimi obrestmi, – v roku 10 dni od podpisa pogodbe o sofinanciranju posredniškemu telesu posredovati v pregled in potrditev osnutek dogovora o sodelovanju na projektu, iz katerega morajo biti razvidne pravice in obveznosti projektnih partnerjev, – v roku 15 dni po potrditvi dogovora s strani posredniškega telesa, le-temu v vednost posredovati podpisan dogovor s socialnimi partnerji o sodelovanju na projektu. 6. Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis 6.1 Skupna razpoložljiva višina sredstev Skupna okvirna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev v okviru tega javnega razpisa znaša 4.085.000,00 EUR. Razpisana sredstva so zagotovljena v okviru Proračuna Republike Slovenije-namenska sredstva kohezijske politike, in sicer v predvideni finančni konstrukciji: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«; 1.4. prednostne usmeritve »Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti«. Namenska sredstva EU predstavljajo 85% celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške projekta. Namenska sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 15% celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške projekta. Sredstva bodo izbranim upravičencem izplačana na podlagi potrjenih zahtevkov za izplačilo (ZzI), ki jim bodo priložena dokazila o plačilu upravičenih stroškov. Izbranim upravičencem, ki so osebe javnega prava in so ustanovljeni in delujejo kot javni zavod ali ustanova, bo po podpisu pogodbe izplačano predplačilo v višini največ 20 odstotkov namenskih sredstev EU, v okviru vrednosti določene v pogodbi. 6.2 Omejitev višine zaprošenih sredstev: zaprošeni znesek posameznega vlagatelja na projekt je najmanj 400.000,00 EUR in največ 800.000,00 EUR. 6.3 Delež sofinanciranja projektov: vlagatelj lahko zaprosi za sofinanciranje do 100% upravičenih stroškov projekta, ki so opredeljeni v točki 8 tega razpisa. Neupravičene stroške krije prejemnik sredstev (upravičenec in/ali socialni partnerji). 6.4 Državna pomoč: sredstva, pridobljena v okviru tega javnega razpisa, ne predstavljajo državne pomoči. 7. Obdobje za porabo sredstev in obdobje upravičenosti stroškov Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, so proračunska leta 2009, 2010, 2011 in 2012. Obdobje upravičenosti izplačil iz proračuna je od 1. 10. 2009 do 31. 12. 2012. Po tem javnem razpisu so do sofinanciranja upravičeni stroški, ki bodo nastali v obdobju od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju projekta do vključno 30 mesecev po podpisu pogodbe o sofinanciranju projekta. 8. Upravičene dejavnosti in upravičenost stroškov 8.1 Upravičene dejavnosti a) Izvedba raziskovalnih aktivnosti, ki bodo omogočile pripravo in izdelavo strokovnih podlag za oblikovalce in izvajalce politik s področja predmeta javnega razpisa, in sicer: i. izdelava raziskave v podjetjih, ki v projektu sodelujejo kot socialni partnerji; ii. pregled strategij oziroma ukrepov, ki se jih delodajalci poslužujejo pri soočanju s posledicami obravnavane problematike; iii. analiza stanja na izbranem področju, vključno z analizo obstoječe zakonodaje v Republiki Sloveniji in navezava na zakonodajo EU; iv. pregled dobrih praks v Republiki Sloveniji in EU na izbranem področju ter izdelava pilotskih modelov, ki bodo predmet testiranja v okviru projekta (npr. izdelava in uvajanje lastnih in inovativnih modelov v preučevano delovno okolje); v. priprava strokovnih podlag, standardov in modelov ter oblikovanje priporočil za delodajalce ter oblikovalce in izvajalce politik na izbranem področju. V okviru navedene dejavnosti bodo lahko izbrani upravičenec in socialni partnerji uveljavljali stroške dela koordinatorjev in/ali raziskovalcev, zaposlenih na projektu, stroške storitev zunanjih izvajalcev, stroške izobraževanja in usposabljanja ter stroške informiranja in obveščanja javnosti. Podrobnejša opredelitev stroškov je v točki 8.2 javnega razpisa in v točki 3 razpisne dokumentacije. b) Izvedba in analiza pilotskih modelov: i. izvajanje pilotskih modelov v podjetjih, ki v projektu sodelujejo kot socialni partnerji (npr. izvedba pilotskih modelov na področju prenosa primerov dobrih praks v slovensko okolje, izvedba pilotskih modelov na področju krepitve dobro delujočih obstoječih struktur in sistemov za nadaljnji razvoj varovanja zdravja na delovnem mestu ipd.); ii. analiza uspešnosti izvedenih modelov in izdelava priporočil subjektom, vključenim v projekt, kakor tudi oblikovalcem in izvajalcem politik. V okviru navedene dejavnosti bodo lahko izbrani upravičenec in socialni partnerji uveljavljali stroške dela koordinatorjev in/ali raziskovalcev, zaposlenih na projektu, stroške storitev zunanjih izvajalcev, stroške izobraževanja in usposabljanja ter stroške informiranja in obveščanja javnosti. Podrobnejša opredelitev stroškov je v točki 8.2 javnega razpisa in v točki 3 razpisne dokumentacije. c) Izobraževanje in usposabljanje Na podlagi rezultatov in ugotovitev izvedbe raziskovalnih aktivnosti ter izvedbe in analize pilotskih modelov, se pripravi vsebina in izvedejo izobraževanja in usposabljanja za socialne partnerje, vključene v projektne aktivnosti, ter za druge ciljne skupine, ki v projektu ne sodelujejo kot socialni partnerji (npr. delodajalce, zaposlene, sindikate, interesna združenja, oblikovalce politik ipd.). V okviru navedene dejavnosti bodo lahko izbrani upravičenec in socialni partnerji uveljavljali stroške storitev zunanjih izvajalcev, stroške organizacije dogodkov ter stroške informiranja in obveščanja javnosti. Podrobnejša opredelitev stroškov je v točki 8.2 javnega razpisa in v točki 3 razpisne dokumentacije. d) Promocija in ozaveščanje javnosti o pomenu in vlogi kvalitetnega delovnega okolja Izvedba aktivnosti promocije in ozaveščanja javnosti o pomenu ter vlogi kvalitetnega delovnega okolja (npr. priprava, oblikovanje in tisk priročnikov ter drugih orodij za dvig ozaveščenosti o pomenu spodbudnega delovnega okolja, priprava in posredovanje informacij socialnim partnerjem in drugim ciljnim skupinam, organizacija delavnic oziroma konferenc, na katerih bodo predstavljeni rezultati dejavnosti projekta in podobno). V okviru navedene dejavnosti bodo lahko izbrani upravičenec in socialni partnerji uveljavljali stroške storitev zunanjih izvajalcev, stroške organizacije dogodkov ter stroške informiranja in obveščanja javnosti. Podrobnejša opredelitev stroškov je v točki 8.2 javnega razpisa in v točki 3 razpisne dokumentacije. 8.2 Upravičenost stroškov Upravičeni so stroški, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta in so določeni v pogodbi o sofinanciranju projekta. Med upravičene stroške sodijo: 1. Stroški plač in druga povračila stroškov dela. 2. Dnevnice, namestitve in potni stroški: – povračilo stroškov dnevnic, – povračilo stroškov nočitev, – povračilo stroškov prevoza, – povračilo stroškov kotizacij. 3. Stroški organizacije dogodkov: – stroški gostujočih predavateljev, – stroški najema prostora in opreme, – stroški brezalkoholnih pijač in prigrizkov, – stroški tolmačenja in prevajanja. 4. Druge zunanje storitve: – stroški računalniških storitev, – stroški raziskovalnih storitev, – stroški informiranja in obveščanja javnosti, – stroški izobraževalnih storitev. 5. DDV Upravičenec bo moral nastale stroške na projektu dokazati s predložitvijo kopij originalnih računov, pogodb, drugih računovodskih listin enake dokazne vrednosti ter dokazil o plačilu, ki se neposredno nanašajo na izvedeno dejavnost ter dokazil v postopkih izbire zunanjih izvajalcev v skladu z veljavnim Zakonom o javnem naročanju. Podrobna razčlenitev upravičenih stroškov in pogojev za predložitev dokazil o nastalih stroških je navedena v razpisni dokumentaciji in Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013, objavljenih na spletni strani http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/2007-2013/. Roki za izstavitev zahtevkov za izplačilo s strani upravičenca so opredeljeni v pogodbi o sofinanciranju projekta. 9. Merila za izbor projektov Strokovna komisija bo formalno popolne ter pravočasno prispele vloge ocenila na podlagi spodaj navedenih meril: 9.1. Splošno merilo Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Vloge, ki ne bodo izpolnjevale splošnega merila, bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavrnjene kot neustrezne. Vloge, ki bodo izpolnjevale splošno merilo, bodo ocenjene po naslednjih merilih za ocenjevanje projektov: 9.2. Merila za ocenjevanje Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Podrobnejša razčlenitev meril za ocenjevanje je v razpisni dokumentaciji. V predlog za sofinanciranje se bodo uvrstile le vloge, ki bodo dosegle najmanj 50 točk. 10. Rok prijave na javni razpis Rok za oddajo prijav je 16. 12. 2009. Upoštevajo se vloge s poštnim žigom z vključno 16. 12. 2009. Vloge, ki bodo oddane osebno, morajo biti oddane v vložišče Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5 (IV. nadstropje), 1000 Ljubljana, do zgoraj navedenega datuma, do 14. ure. Vloge, ki bodo prispele po tem roku, se bodo štele kot prepozne in bodo izključene iz nadaljnjega postopka ter upravičencu vrnjene neodprte. Vloga mora biti oddana na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vlogo je potrebno poslati v papirnati obliki, v zaprtem ovitku, ki mora biti označen: »Ne odpiraj – vloga za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev na področju izboljšanja delovnega okolja«. Uporabite obrazec za označbo vloge, ki je v razpisni dokumentaciji (Priloga št. 2). Vloge, ki ne bodo ustrezno označene, bodo izključene iz nadaljnjega postopka ter vlagatelju vrnjene neodprte. 11. Odpiranje vlog Postopek izbire (odpiranje in ocenjevanje vlog) bo vodila strokovna komisija. Odpiranje vlog bo potekalo dne 17. 12. 2009, ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in bo javno. V primeru prevelikega števila prejetih vlog lahko strokovna komisija odloči, da odpiranje ni javno. O tej odločitvi se vlagatelje obvesti najkasneje en delovni dan pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletnih straneh www.mddsz.gov.si in www.euskladi.si. Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem bodo predložene. Na odpiranju bo komisija ugotavljala popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna popolnost vlog). Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo v roku 8 dni. Poziv za dopolnitev vlog bo vlagateljem posredovan po elektronski pošti, na elektronski naslov vlagatelja, ki je naveden v prijavnici (Obrazec št. 1 razpisne dokumentacije, točka I. Podatki o vlagatelju). Vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev vlog, bodo zavržene. Ministrstvo bo izbralo predloge projektov po postopku, kot ga določa veljavni Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije. 12. Ocenjevanje vlog in obveščanje vlagateljev Komisija bo opravila ocenjevanje popolnih vlog na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v javnem razpisu oziroma v razpisni dokumentaciji. Kolikor bo ugotovljeno, da vlagatelj ne izpolnjuje pogojev javnega razpisa, bo takšna vloga zavrnjena. Strokovna komisija bo, na osnovi rezultatov ocenjevanja, oblikovala predlog liste projektov za sofinanciranje. Za sofinanciranje bodo predlagani samo projekti, ki bodo dosegli minimalni kakovostni kriterij (tj. najmanj 50 od vseh možnih točk). Strokovna komisija si pridružuje pravico, da od vlagateljev zahteva dodatna pojasnila oziroma obrazložitve o predvidenih dejavnostih ter načrtovanih stroških. Poziv za posredovanje dodatnih pojasnil oziroma obrazložitev, bo vlagateljem posredovan po e-pošti, na elektronski naslov vlagatelja, ki je naveden v prijavnici (Obrazec št. 1 razpisne dokumentacije). V primeru, da pojasnila ne bodo posredovana v roku in na način določen v pozivu, bo strokovna komisija dejavnosti oziroma načrtovane stroške, za katere se zahteva dodatno pojasnilo, izločila kot neupravičene ter projekt ustrezno ocenila glede na postavljena merila. Strokovna komisija lahko na podlagi pregleda vlog oceni, da posamezne predlagane dejavnosti niso upravičene do sofinanciranja ter od vlagatelja zahteva prilagoditev načrta dejavnosti ter finančnega načrta projekta. Prav tako si strokovna komisija pridružuje pravico znižanja posameznih postavk v finančnem načrtu, za katere meni, da so ocenjene previsoko in zahteva prilagoditev finančnega načrta vlagatelja. V primeru, da bo vlagatelj v prijavi kot upravičene navedel tudi stroške, ki niso upravičeni do sofinanciranja, bo strokovna komisija ustrezno znižala višino sofinanciranja ter vlagatelju predlagala nižjo višino sofinanciranja od zaprošene. Če se vlagatelj ne bo strinjal s predlogi komisije, se šteje, da odstopa od vloge. Kolikor bo skupna vrednost predlaganih projektov, ki bodo dosegli minimalni kakovostni kriterij, presegla razpoložljiva sredstva, bodo imeli prednost projekti z višjim številom točk, sredstva pa se bodo dodeljevala po vrstnem redu iz predloga liste projektov do porabe sredstev. V primeru, da več vlagateljev doseže enako število točk in bi bila z njihovo uvrstitvijo na predlog liste projektov za sofinanciranje, presežena skupna razpoložljiva sredstva, se na predlog liste sofinanciranjih projektov prednostno uvrstijo projekti, ki dosežejo višje število točk pri merilu »zasnova projekta«. V kolikor bo število točk enako tudi po tem kriteriju, se uporabi merilo »skladnost projekta s strateškimi dokumenti in družbenimi potrebami«, nadalje »transnacionalnost« ter merilo »reference vlagatelja«. Strokovna komisija lahko predlaga, minister pa predlog potrdi, da preostala razpoložljiva sredstva ponudi naslednjemu najvišje ocenjenemu upravičencu. V kolikor se le-ta ne strinja s ponujeno višino, lahko strokovna komisija odloči, da preostala razpoložljiva sredstva ponudi naslednjemu najvišje ocenjenemu upravičencu. O dodelitvi sredstev po tem razpisu bo na predlog strokovne komisije s sklepom odločil predstojnik ministrstva. Ministrstvo bo vlagatelje o izidu javnega razpisa predvidoma obvestilo najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva in na portalu www.euskladi.si. O pritožbi zoper sklep o izbranem vlagatelju bo odločil predstojnik ministrstva. Vlagatelj lahko pritožbo vloži na ministrstvo v roku 8 dni od prejema sklepa. Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog. Ministrstvo bo o pritožbi odločilo s sklepom v roku 15 dni. Pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi upravičenci. Z izbranimi vlagatelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju projekta. V primeru, da se vlagatelj v roku 8 dni od prejema poziva za podpis pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. 13. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006. Vlagatelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu in prejemniku pomoči v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 14. Razpisna dokumentacija Razpisno dokumentacijo in informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani vlagatelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve www.mddsz.gov.si ali pri Senki Žerič, tel. 01/369-76-18, vsak delavnik, med 9. in 12. uro, e-naslov: senka.zeric@gov.si. Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: www.mddsz.gov.si. Razpisna dokumentacija za javni razpis vsebuje: 1. Navodila za pripravo vloge 2. Prijavne obrazce in obvezne priloge: – Obrazec št. 1: Prijavnica – Obrazec št. 2: Finančni načrt – Obrazec št. 3: Izjava vlagatelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev – Obrazec št. 4: Izjava partnerske organizacije – reprezentativnega sindikata – Obrazec št. 5: Izjava partnerske organizacije – interesnega združenja delodajalcev – Obrazec št. 6: Izjava partnerske organizacije – delodajalca – Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju – Priloga št. 2: Označba vloge.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti