Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009

Kazalo

Št. Su-V-22/09-3 Ob-7661/09 , Stran 2929
Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana, objavlja javni natečaj za dve uradniški delovni mesti, ki se izvajata v dveh nazivih svetovalec ustavnega sodišča I in svetovalec ustavnega sodišča II za področje kazenskega prava. Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. I. Kandidat mora izpolnjevati pogoje za: 1. zasedbo delovnega mesta Svetovalec Ustavnega sodišča I: – univerzitetni diplomirani pravnik, – pravniški državni izpit, – 6 let delovnih izkušenj na pravniških delih po opravljenem pravniškem državnem izpitu, – nižja raven znanja svetovnega jezika, – usposobljenost za delo z urejevalniki besedil. Pogoj za izvajanje nalog na delovnem mestu svetovalec Ustavnega sodišča I je tudi dovoljene za dostop do tajnih podatkov stopnje zaupno, ki ga mora kandidat izpolniti najkasneje v enem letu po imenovanju v naziv. Pogoja iz druge in tretje alineje izpolnjuje tudi, kdor nima opravljenega pravniškega državnega izpita, če ima pridobljen magisterij pravnih znanosti in najmanj 10 let delovnih izkušenj na pravniških delih. Nižja raven znanja svetovnega jezika pomeni bralno sposobnost razumevanja besedil. 2. zasedbo delovnega mesta Svetovalec Ustavnega sodišča II: – univerzitetni diplomirani pravnik, – pravniški državni izpit, – 2 leti delovnih izkušenj na pravniških delih po opravljenem pravniškem državnem izpitu, – nižja raven znanja svetovnega jezika, – usposobljenost za delo z urejevalniki besedil. Pogoja iz druge in tretje alineje izpolnjuje tudi, kdor nima opravljenega pravniškega državnega izpita, če ima pridobljen magisterij pravnih znanosti in najmanj 5 let delovnih izkušenj na pravniških delih. Nižja raven znanja svetovnega jezika pomeni bralno sposobnost razumevanja besedil. II. Naloge Svetovalca Ustavnega sodišča I in Svetovalca Ustavnega sodišča II: 1. Svetovalec Ustavnega sodišča I opravlja naslednje naloge: – priprava zahtevnejših poročil, osnutkov odločb, sklepov, predlogov in mnenj v zvezi z oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisov, v zvezi z ustavnimi pritožbami in z drugimi zadevami iz pristojnosti Ustavnega sodišča, – poročanje na senatih v zadevah ustavnih pritožb, – opravljanje nalog, ki so določene s Poslovnikom in pravilnikom, ki ureja pisarniško poslovanje Ustavnega sodišča, – druge strokovne naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi generalnega sekretarja, njegovega namestnika ali pomočnika. 2. Svetovalec Ustavnega sodišča II opravlja naslednje naloge: – priprava poročil, osnutkov odločb, sklepov, predlogov in mnenj v zvezi z oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisov, v zvezi z ustavnimi pritožbami in z drugimi zadevami iz pristojnosti Ustavnega sodišča, – poročanje na senatih v zadevah ustavnih pritožb, – opravljanje nalog, ki so določene s Poslovnikom Ustavnega sodišča in pravilnikom, ki ureja pisarniško poslovanje Ustavnega sodišča, – druge strokovne naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi generalnega sekretarja, njegovega namestnika ali pomočnika. III. Kandidat mora poleg izpolnjevanja pogojev za zasedbo delovnega mesta, na katerega se prijavlja, izpolnjevati tudi pogoje za imenovanje v naziv: – da je državljan Republike Slovenije, – da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – visoka raven znanja slovenskega jezika. Naloge svetovalca Ustavnega sodišča I se izvajajo v nazivih višji svetnik II in višji svetnik I, naloge svetovalca Ustavnega sodišča II pa se izvajajo v nazivih svetnik II in svetnik I. IV. Delo se bo opravljalo v prostorih Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana. V. 1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev: – fotokopijo diplome, – potrdilo o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma o pridobljenem magisteriju pravnih znanosti (v primeru, da je kandidat pridobil magisterij pravnih znanosti v tujini, mora priložiti tudi dokazilo, da je v tujini podeljeni naslov enakovreden slovenskemu znanstvenemu naslovu magister znanosti), – dokazilo o pridobljenih delovnih izkušnjah na pravniških delih, – potrdilo ali spričevalo ustrezne javne ali zasebne šole oziroma posebno potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja svetovnega jezika, – potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje (potrdilo ne sme biti starejše od dneva uradne objave tega javnega natečaja), – potrdilo, da ni v kazenskem postopku, ki ga izda pristojno Okrajno sodišče (potrdilo se ne sme biti starejše od dneva uradne objave tega javnega natečaja), – fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije. 2. Kandidati lahko prijave na javni natečaj vložijo v roku 30 dni od objave javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije. Ustavno sodišče izvaja javni natečaj na podlagi petega odstavka 60. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – ur. p. b. in 65/08) v skladu s Pravilnikom o postopku javnega natečaja in merilih presoje izpolnjevanja natečajnih pogojev št. Su-186/06-3 z dne 13. 11. 2006 in Su-V-25/08-7 z dne 30. 6. 2008, ki je objavljen na spletni strani Ustavnega sodišča, v tiskani obliki pa je na voljo v glavni pisarni Ustavnega sodišča. Ustavno sodišče v natečajnem postopku kandidatov ne pozove k dopolnitvi vlog in ne pridobiva podatkov iz uradnih evidenc. Zato bodo v izbirni postopek uvrščeni kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil izkazali izpolnjevanje natečajnih pogojev na dan vložitve prijave. 3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Sekretariat, Beethovnova ulica 10, p.p. 1713, 1101 Ljubljana, z navedbo »ne odpiraj javni natečaj – svetovalec US I« oziroma »ne odpiraj javni natečaj – svetovalec US II«. VI. Strokovna usposobljenost prijavljenih kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka presojala na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo natečajna komisija opravila s kandidati, ali na podlagi pisnega preizkusa usposobljenosti. VII. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 60 dneh od poteka roka za prijavo na natečaj. O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom, ki bodo sodelovali v izbirnem postopku izdan in vročen sklep. VIII. Z izbranima kandidatoma bomo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom. IX. 1. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan, od 10. do 14. ure, na tel. 01/477-64-31 (Mateja Šarlah). 2. Ta javni natečaj se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletni strani Ustavnega sodišča.

AAA Zlata odličnost