Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009

Kazalo

Ob-7687/09 , Stran 2906
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje strokovnega oziroma raziskovalnega sodelovanja tujih gostujočih doktorskih študentov ali doktorjev znanosti (v nadaljevanju: tujih raziskovalcev) za tri do dvanajstmesečno strokovno oziroma raziskovalno sodelovanje na raziskovalnih projektih raziskovalnih centrov gospodarskih družb v Republiki Sloveniji. 2. Vrednost javnega razpisa: višina sredstev javnega razpisa znaša 100.000,00 EUR. Višina sofinanciranja znaša 1.000,00 EUR mesečno za posameznega tujega raziskovalca za vsak mesec trajanja strokovnega oziroma raziskovalnega sodelovanja tujega državljana v Republiki Sloveniji, vendar skupno za največ dvanajst mesecev. 3. Pogoji javnega razpisa Na javni razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe s sedežem v Republiki Sloveniji, vpisane v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: ARRS) za strokovno oziroma raziskovalno sodelovanje tujega raziskovalca. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati tuj raziskovalec, ki ga prijavi prijavitelj: – ima status podiplomskega študenta na tuji visokošolski instituciji oziroma ima dosežen naziv doktor znanosti na področju, relevantnem za prijavljeno strokovno oziroma raziskovalno sodelovanje, – ni državljan Republike Slovenije, – ima stalno prebivališče izven Republike Slovenije, – bo imel v času strokovnega oziroma raziskovalnega sodelovanja v Republiki Sloveniji urejeno začasno dovoljenje za prebivanje oziroma prijavljeno prebivanje v Republiki Sloveniji iz namena dela v skladu z SPP sklada in zakonom, ki ureja bivanje tujcev v Republiki Sloveniji, – sodelovanje v Republiki Sloveniji se mora pričeti med vključno 1. oktobrom 2009 in 30. septembrom 2010. Pogoje iz prejšnjega odstavka mora tuji raziskovalec izpolnjevati celoten čas sofinanciranja sodelovanja. Prijavitelj lahko po tem razpisu pridobi sredstva za največ dvanajstmesečno strokovno ali raziskovalno sodelovanje na istem raziskovalnem programu ali projektu. Prijavitelj lahko posameznega tujega raziskovalca po tem razpisu prijavi le enkrat, in sicer za obdobje strokovnega oziroma raziskovalnega sodelovanja, za katerega prijavitelju za tega tujega raziskovalca še niso bila podeljena sredstva po predhodnih razpisih sklada. 4. Dokumentacija Prijava na razpis mora vsebovati v celoti izpolnjeno prijavnico, žigosano in podpisano s strani zakonitega zastopnika prijavitelja. Prijavnici iz prejšnjega odstavka morajo biti predložena dokazila o izpolnjevanju pogojev: – fotokopija veljavnega potnega lista prijavljenega tujega raziskovalca, – potrdilo o vpisu tujega raziskovalca na podiplomski doktorski študij na tuji visokošolski instituciji oziroma potrdilo o pridobljenem doktorskem nazivu tujega raziskovalca, – soglasje tujega raziskovalca, da ga prijavitelj prijavi za sofinanciranje, – reference tujega raziskovalca (življenjepis, bibliografija ipd.). Dokazila iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka morajo biti originali ali overjeni prepisi. Originalov ali overjenih prepisov sklad ne vrača. Prijavitelj mora ob predložitvi vloge plačati upravno takso v skupni višini 17,73 EUR, in sicer 3,55 EUR za vlogo ter 14,18 EUR za izdajo odločbe oziroma sklepa, s katerim se konča postopek. Upravno takso lahko prijavitelj plača z veljavnimi plačilnimi instrumenti na račun Ministrstva za finance pri Upravi za javna plačila št. 01100-1000315637, sklic 11, številka sklica 96091-7111002-110078, o čemer ob prijavi predloži dokazilo o izvedenem plačilu. 5. Izbirni postopek in razmejitvena merila Postopek javnega razpisa vodi v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, razpisna komisija. Razpisno komisijo s sklepom imenuje direktor sklada. Če bo tuji raziskovalec, ki je podal popolno vlogo in ki izpolnjuje pogoje razpisa, sodeloval na projektu oziroma programu, ki ni prijavljen pri ARRS, sklad v postopku javnega razpisa vlogo posreduje v mnenje posebnemu ocenjevalcu, ki poda oceno o primerljivosti tujega raziskovalca. V postopku javnega razpisa z odprtim rokom prijave prejmejo sredstva tisti upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje razpisa, in sicer po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe sredstev. Če bo na isti dan prispelo več popolnih vlog, ki izpolnjujejo pogoje, se za odločitev o upravičencih uporabi sledeča razmejitvena merila, pri čemer se vsako naslednje upošteva le, če vlog ni mogoče razvrstiti po predhodnem merilu: 1. tuji raziskovalec ima že pridobljen doktorat znanosti, 2. dosežki vodje projekta, na katerem bo sodeloval tuji raziskovalec v okviru strokovnega oziroma raziskovalnega sodelovanja, na znanstvenem oziroma strokovnem področju, kot so objava člankov ali drugih gradiv in prispevkov ter aktivna udeležba na konferencah, ki so vpisani v Slovenski kooperativni bibliografski sistem in servis (COBISS), pri čemer se za razvrstitev upošteva število vpisov v COBISS. Vloge prijaviteljev, ki prispejo po porabi sredstev in pred pretekom odprtega roka, se zavrnejo. 6. Obravnavanje vlog in trajanje sofinanciranja: direktor sklada vsem prijaviteljem izda odločbo o izidu javnega razpisa. Po dokončnosti odločbe bo sklad z izbranim prijaviteljem sklenil pogodbo o sofinanciranju. Pogodba o sofinanciranju se izvršuje le za enkratno strokovno oziroma raziskovalno sodelovanje tujega raziskovalca v Republiki Sloveniji. 7. Nakazilo sredstev: nakazilo dodeljenih sredstev se praviloma izvrši v 8 dneh po sklenitvi pogodbe in po prejemu s strani prijavitelja predloženega obvestila o prihodu tujega gostujočega znanstvenika. Obvestilo mora vključevati izjavo o pridobitvi ustreznega dovoljenja za prebivanje za tujega gostujočega znanstvenika s številko in datumom izdaje tega dovoljenja ter datumi njegove veljavnosti, ter obvestilo o datumu začetka pedagoškega oziroma raziskovalnega sodelovanja glede na veljavnost tega dovoljenja. 8. Pogodbene obveznosti Prijavitelj je dolžan zagotoviti izvedbo strokovnega oziroma raziskovalnega sodelovanja tujega raziskovalca v dogovorjenem obsegu in trajanju ter skladu v roku enega meseca po zaključku le-tega predložiti poročilo o njegovem opravljenem strokovnem oziroma raziskovalnem sodelovanju. S pogodbo bodo podrobneje urejena tudi druga določila pogodbenega razmerja. 9. Dostopnost dokumentacije: besedilo javnega razpisa, prijavnico in obrazec za pooblastilo kandidati dobijo na spletni strani www.sklad-kadri.si ter na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, Ljubljana, v poslovnem času, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek, med 9. in 15. uro, v sredo, med 9. in 16. uro ter v petek, med 9. in 14. uro. 10. Rok in način oddaje prijav Prijave morajo biti predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana s pripisom: »za 78. javni razpis«. Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do porabe sredstev, vendar najkasneje do vključno 31. avgusta 2010. Prijava je vložena pravočasno, če jo sklad prejme pred iztekom roka za vložitev prijav. Če prijavitelj pošlje prijavo priporočeno po pošti, se za dan, ko sklad prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Prijavo je možno oddati osebno na naslovu sklada v poslovnem času, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek, med 9. in 15. uro, v sredo, med 9. in 16. uro, ter v petek, med 9. in 14. uro. Prijave, vložene po poteku prijavnega roka, bo sklad zavrgel. Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu prijavnice in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih določa ta javni razpis. Prijavitelji, ki ne bodo oddali popolne prijave, bodo pozvani, da vloge v roku 15 dni od prejema poziva za dopolnitev vloge dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo zavržene. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev javnega razpisa, bodo zavrnjene. Če prijavitelj odstopi od svoje zahteve za pridobitev sredstev, mora o tem pisno obvestiti sklad. O pritožbi zoper odločbo bo odločilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Prijavitelj lahko pritožbo vloži na sklad v roku 15 dni od prejema sklepa oziroma odločbe. Pritožnik mora v odločbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog. Pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranimi prijavitelji. 11. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na spletni strani sklada www.sklad-kadri.si v razdelku Aktualni razpisi, osebno ali telefonsko pa v času uradnih ur, vsak delovni dan, med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, pri Špeli Sušec, e-pošta spela.susec@sklad-kadri.si, tel. 01/434-10-86.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti