Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009

Kazalo

4108. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2009, stran 12590.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na 23. redni seji dne 9. 11. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Žalec za leto 2009 (Uradni list RS, št. 34/08 in 124/08) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         v EUR
------------------------------------------------------------
    Skupina/podskupina kontov       Proračun leta
                            2009
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    24.171.967
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)          14.098.453
70   DAVČNI PRIHODKI              12.123.804
    700 Davki na dohodek in dobiček      10.214.252
    703 Davki na premoženje          1.241.100
    704 Domači davki na blago in         668.452
    storitve
71   NEDAVČNI PRIHODKI             1.974.649
    710 Udeležba na dobičku in dohodki     1.067.552
    od premoženja
    711 Takse in pristojbine            8.000
    712 Globe in druge denarne kazni        2.000
    713 Prihodki od prodaje blaga in       30.608
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki         866.489
72   KAPITALSKI PRIHODKI            1.160.252
    720 Prihodki od prodaje osnovnih       492.516
    sredstev
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in     667.736
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73   PREJETE DONACIJE               32.000
    730 Prejete donacije iz domačih        32.000
    virov
74   TRANSFERNI PRIHODKI            8.865.760
    740 Transferni prihodki iz drugih     4.159.252
    javnofinančnih institucij
    741 Prejeta sredstva iz državnega     4.706.508
    proračuna iz sredstev proračuna
    Evropske unije
78   PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE      15.502
    787 Prejeta sredstva od drugih        15.502
    evropskih institucij
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       26.668.891
40   TEKOČI ODHODKI               5.297.827
    400 Plače in drugi izdatki          868.768
    zaposlenim
    401 Prispevki delodajalcev za        141.050
    socialno varnost
    402 Izdatki za blago in storitve      2.683.416
    403 Plačila domačih obresti          90.825
    409 Rezerve                1.513.768
41   TEKOČI TRANSFERI              7.848.664
    410 Subvencije                249.295
    411 Transferi posameznikom in       3.728.905
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim         1.039.779
    organizacijam in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi     2.830.685
42   INVESTICIJSKI ODHODKI           11.577.616
    420 Nakup in gradnja osnovnih       11.577.616
    sredstev
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI          1.944.784
    431 Investicijski transferi pravnim    1.335.042
    in fizičnim osebam, ki niso
    proračunski uporabniki
    432 Investicijski transferi         609.742
    proračunskim uporabnikom
III.  PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)     –2.496.924
------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN       20.000
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL         20.000
    750 Prejeta vračila danih posojil         0
    751 Prodaja kapitalskih deležev          0
    752 Kupnine iz naslova privatizacije     20.000
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE             0
    KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE             0
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    440 Dana posojila                 0
    441 Povečanje kapitalskih deležev in        0
    naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz           0
    naslova privatizacije
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN        20.000
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- V.)
------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)             3.400.000
50   ZADOLŽEVANJE                3.400.000
    500 Domače zadolževanje          3.400.000
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550)            282.670
55   ODPLAČILA DOLGA               282.670
    550 Odplačila domačega dolga         282.670
IX.   SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU     640.406
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       3.117.330
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)       2.496.924
XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN      –204.872
    31. 12.2008
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Žalec.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
V 8. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 155.018 evrov. Z upoštevanjem sredstev rezerve Republike Slovenije v višini 576.377 evrov znaša proračunska rezerva skupaj 731.395 evrov. O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-0002/2009
Žalec, dne 9. novembra 2009
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti