Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009

Kazalo

Št. 301-5/2009 Ob-7629/09 , Stran 2915
I. Naročnik: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju občina). II. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je: A) Sofinanciranje upravičenih stroškov naslednjih začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj: materialnih investicij (nakup novih strojev in opreme) ter nematerialnih investicij (nakup patentov, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme, ki je potrebna za izvajanje proizvodnih procesov). Predmet javnega razpisa ni sofinanciranje: – obnove poslovnih in proizvodnih prostorov, strojev in opreme; – nakupa, komunalnega in infrastrukturnega opremljanje zemljišč; – gradnje in/ali nakupa objekta; – investicij v opremo poslovnih prostorov (npr. pohištva, klimatskih naprav ipd.); – nakupa drobnega inventarja in materiala (Slovenski računovodski standardi 1, Uradni list RS, 18/05, Računovodski standard 1 – točka 1.47); – računalnikov, tiskalnikov in programske opreme, razen tiste programske opreme, ki je potrebna za izvajanje proizvodnih procesov. B) Sofinanciranje upravičenih stroškov naslednjih projektov inovacij: Pridobitev patenta, zaščita blagovne znamke ali pridobitev patenta za krajšo dobo in izdelava prototipa za gospodarsko dejavnost. III. Namen javnega razpisa Namen javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij in spodbujanje njihove rasti. IV. Višina razpoložljivih sredstev Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev, za izvedbo razpisa je 250.000 EUR, od tega je za ukrep A namenjenih 200.000 EUR, za ukrep B pa 50.000 EUR. Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 1402/09.027 – Finančne spodbude za razvoj podjetništva. V. Upravičenci 1. Do sredstev so upravičena podjetja ki: Za začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj ter projekte inovacij: – niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije; – niso bila na dan 31. 12. 2008 v stanju kapitalske neustreznosti, kot jo opredeljuje 10. člen Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99, 97/00, 50/02 in 93/02); – niso od leta 2000 pridobila in niso v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah; – niso za iste upravičene stroške pridobila sredstev iz državnega ali lokalnega proračuna ali mednarodnih virov; – imajo pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do občine iz predhodnih javnih razpisov, če so na njih sodelovala; – imajo sedež v Mestni občini Nova Gorica. Za začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj: – investirajo na območju Mestne občine Nova Gorica; – imajo najmanj eno zaposleno osebo; – investirajo v: opredmetena osnovna sredstva za ustanovitev novega obrata ali v opredmetena osnovna sredstva za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali proizvodnega procesa, in sicer v predelovalni, storitveni ali razvojno – raziskovalni dejavnosti ali v neopredmetena osnovna sredstva. Za projekte inovacij: – za sofinanciranje upravičenih stroškov za pridobitev patenta, patenta za krajšo dobo, zaščito blagovne znamke in izdelavo prototipa so upravičenci tudi fizične osebe s stalnim bivališčem na območju občine. 2. Do sredstev niso upravičena: Za začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj ter za projekte inovacij: – podjetja, ki delujejo na področju ribiškega in ribogojskega sektorja, kakor jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000; – podjetja, ki delujejo na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi; – podjetja, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v primeru, če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg ali če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce; – podjetja, ki delujejo na področju sektorja premogovništva, kakor so opredeljene v Uredbi (ES) št, 1407/2002; – podjetja, ki opravljajo cestne prevoze blaga za najem ali plačilo in sicer za investicije v nabavo vozil za cestni prevoz tovora. VI. Drugi pogoji za dodelitev sredstev Za začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj: – na podlagi tega javnega razpisa bo posameznemu upravičencu sofinancirana le ena investicija, ki predstavlja zaključeno celoto. V primeru, da posamezni upravičenec prijavi več takšnih investicij, bo naročnik upošteval tisto investicijo, katere znesek upravičenih stroškov bo najvišji; – minimalni znesek vseh upravičenih stroškov (brez DDV) posamezne investicije, ki predstavlja zaključeno celoto, mora znašati vsaj 4.000,00 EUR. Investicija se mora ohraniti na območju občine vsaj tri leta po dodelitvi sredstev. VII. Upravičeni stroški Naročnik bo upravičencem sofinanciral naslednje upravičene stroške: A) Za začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj: – stroške materialnih investicij (nakup novih strojev in opreme); – stroški nematerialnih investicij (nakup patentov, znanja in izkušenj – know how –a, nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme, ki je potrebna za izvajanje proizvodnih procesov). Za začetno investicijo se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva za ustanovitev novega obrata na območju občine. Za investicijo v razširjanje dejavnosti in razvoj se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali proizvodnega procesa obstoječega obrata v občini v predelovalni, storitveni ali razvojno-raziskovalni dejavnosti. Kot začetna investicija oziroma investicija v razširjanje dejavnosti in razvoj se ne šteje povečanje obstoječe proizvodnje izdelkov, ki jih upravičenec že proizvaja in povečanje obsega storitev, ki jih upravičenec že opravlja. Kot opredmeteno osnovno sredstvo se šteje sredstvo, ki je oziroma bo v lasti upravičenca in se uporablja pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev ter se bo po pričakovanjih uporabljalo več kot eno obračunsko leto. Kot opredmeteno osnovno sredstvo se ne šteje sredstvo, ki se uporablja v pisarniške namene. B) Za projekte inovacij – stroški za pridobitev patenta; – stroški za pridobitev patenta za krajšo dobo; – stroški za zaščito blagovne znamke; – materialni stroški za izdelavo prototipa za gospodarsko dejavnost ter stroški dela osebja, ki se ukvarja izključno z izdelavo prototipa. Kot upravičeni stroški se štejejo tisti stroški dela, ki bodo izkazani z izplačilom in razvidni iz posebne pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe o delu oziroma z aneksom k pogodbi o zaposlitvi ali k pogodbi o delu in so v skladu z običajnimi tržnimi cenami; – stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in z običajnim poslovanjem prijavitelja. VIII. Višina odobrenih sredstev Za začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti: Skupna višina odobrenih sredstev ne sme presegati 55% upravičenih stroškov celotne vrednosti posamezne investicije. Kot vrednost posamezne investicije se štejejo neto stroški investicije (brez DDV). Maksimalna višina zneska odobrenih sredstev za sofinanciranje investicije znaša 20.000 EUR. Za projekte inovacij: Skupna višina odobrenih sredstev ne sme presegati 50% vrednosti upravičenih stroškov prijavljenega projekta inovacij. Pri odobritvi sredstev se upoštevajo neto stroški (brez DDV). Maksimalna višina zneska odobrenih sredstev za sofinanciranje projekta inovacij znaša 10.000 EUR. Za začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in za projekte inovacij: V primeru, da upravičenec v roku iz XI. točke tega razpisa investicije oziroma projekta inovacij ne realizira v obsegu, kot ga je prijavil v vlogi na razpis, se znesek odobrenih sredstev s strani naročnika sorazmerno zmanjša, v skladu z odobrenim odstotkom sofinanciranja. Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določb iz pravilnika in tega razpisa, rezultatov ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih sredstev s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev. IX. Izguba pravice do dodelitve sredstev, nerazdeljena sredstva Upravičenec izgubi pravico do dodelitve odobrenih sredstev oziroma sorazmernega dela odobrenih sredstev, kolikor v roku iz XI. točke tega razpisa ne realizira oziroma ne realizira v celoti investicije oziroma projektov inovacij, za katere so mu bila z odločbo sredstva odobrena. Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena nerazdeljena, se lahko dodelijo prejemnikom sredstev, ki so v roku iz XI. točke tega razpisa v celoti realizirali investicije oziroma projekte inovacij. Predlog prejemnikov sredstev in razdelitve še nerazdeljenih sredstev pripravi strokovna komisija, pri čemer upošteva namen pravilnika in tega javnega razpisa. X. Merila za ocenitev vlog Ukrep A: Za začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj Komisija bo vloge ocenila na podlagi spodnjih meril: – Vloge se ocenijo in glede na zbrano število točk razvrstijo od vloge z najvišjim številom točk do vloge z najnižjim številom točk. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! *za potrebe tega razpisa se šteje za demografsko ogroženo območje, območje Trnovsko-Banjške planote (naselja Banjšice, Bate, Čepovan, Grgar, Grgarske Ravne, Lazna, Lokovec, Lokve, Nemci, Ravnica, Trnovo, Voglarji, Podgozd) UKREP B: Za projekte inovacij: Komisija bo vloge ocenila in točkovala na podlagi spodnjih meril: – vloge se ocenijo in glede na zbrano število točk razvrstijo od vloge z najvišjim številom točk do vloge z najnižjim številom točk. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Pravočasne in popolne vloge bo na podlagi zgoraj navedenih meril ocenila strokovna komisija, imenovana s strani Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica. Prednost pri izboru in dodelitvi sredstev imajo upravičenci, ki dobijo najvišjo oceno na osnovi meril. V primeru, da bo znesek zaprošenih sredstev manjši od zneska razpoložljivih sredstev lahko komisija vsem prosilcem dodeli maksimalno višino odobrenih sredstev (investicije 55% upravičenih stroškov brez DDV ali 20.000 EUR; inovacije 50% upravičenih stroškov brez DDV ali 10.000 EUR). XI. Obdobje za porabo sredstev Obdobje za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva iz točke IV. je proračunsko leto 2009 in 2010. Sredstva bodo dodeljena tistim investicijskim projektom, ki bodo realizirani v času od 16. 9. 2008 do najkasneje 15. 9. 2010, in tistim projektom inovacij, ki bodo realizirani od 16. 9. 2009 do 15. 9. 2010. XII. Vloge, razpisna dokumentacija, način prijave in razpisni roki Javni razpis je odprt do 24. 2. 2010. Prijavitelji oddajo vloge v obdobju od objave razpisa do 24. 2. 2010. Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo najkasneje do 24. 2. 2010, do 14. ure, prispela po pošti oziroma bo osebno oddana na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (soba 38, 1. nadstropje). Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene. Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj ter projektov inovacij«, z navedenim ukrepom na katerega se prijavljate in s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja. Obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis je priložen razpisni dokumentaciji in ga prilepite na prvo stran ovojnice. Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Naročnik lahko od prijavitelja zahtevati na vpogled originale dokazil. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma izjave iz vloge. Vloge, ki ne bodo izpolnjene na obrazcih razpisne dokumentacije, bodo s sklepom zavržene. Odpiranje prispelih vlog bo 3. 3. 2010 in ni javno. Strokovna komisija bo v roku 5 delovnih dni od odpiranja pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Vloga se šteje za popolno, če vsebuje vse elemente, ki so določeni v razpisni dokumentaciji. Neustrezne vloge (ki ne bodo vsebovale bistvenih elementov razpisnih zahtev) in nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene. Odločbe, s katerimi bo odločeno o dodelitvi sredstev, bodo izdane najkasneje v 60 dneh od zaključka razpisa. XIII. Razpisna dokumentacija Brezplačna razpisna dokumentacija, z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge, je na voljo na Oddelku za gospodarstvo pri Mestni občini Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (I. nadstropje, soba št. 29), za člane obrtne zbornice tudi na Območni obrtni zbornici Nova Gorica, Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica, vsak delovni dan, med 9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če prijavitelj na spodaj navedene elektronske naslove posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani: http://www.nova-gorica.si. Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan, med 9. in 12. uro, na Oddelku za gospodarstvo pri Mestni občini Nova Gorica, na tel. 05/33-50-170 (Tatjana Gregorčič) ali na tel. 05/33-50-171 (Tanja Žgur), za člane Obrtne zbornice na Območni obrtni zbornici na tel. 05/330-66-00 (Boža Loverčič Špacapan), za člane Gospodarske zbornice pa na tel. 05/33-06-030 (Mirjam Božič). Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktnim osebam po elektronski pošti: Tanja.Gregorcic@Nova-Gorica.si, Tanja.Zgur@nova-gorica.si, Boza.Lovercic@ozs.si in Mirjam.Bozic@gzs.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti