Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009

Kazalo

4106. Odlok o Letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2009-B, stran 12587.

Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 9. 11. 2009 sprejel
O D L O K
o Letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2009-B
1. člen
S tem odlokom se določi Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec v letu 2009 (v nadaljevanju: letni načrt pridobivanja in razpolaganja).
2. člen
Pridobivanje se načrtuje v orientacijski vrednosti 220.500,00 EUR in je prikazano v prilogi »Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Žalec za leto 2009-B«.
Razpolaganje se načrtuje v orientacijski vrednosti 1.072.949,00 EUR in je prikazano v prilogi »Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2009-B«.
3. člen
Z začetkom veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2009-A z dne 18. 5. 2009.
Odlok o letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2009-B začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-02-48/2008
Žalec, dne 10. novembra 2009
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.
PRILOGA 1

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE ŽALEC
ZA LETO 2009-B
+----------------------+--------+---------------+------------+
|  OKVIRNA LOKACIJA  | OKVIRNA|   VRSTA   |  OKVIRNA |
|           |VELIKOST| NEPREMIČNINE | VREDNOST |
+----------------------+--------+---------------+------------+
|območje Občine Žalec, |50-60 m2|   stanovanja| 150.000,00|
|Heroja Staneta 5,   |    |        |      |
|Žalec in Prežihova 3, |    |        |      |
|Žalec         |    |        |      |
+----------------------+--------+---------------+------------+
|zemljišče na območju | 5096 m2|    stavbno|  13.850,40|
|športnih igrišč v   |    |   zemljišče,|      |
|Šempetru, zraven   |    |     objekt|      |
|osnovne šole     |    |        |      |
+----------------------+--------+---------------+------------+
|nakupi zemljišč, za  | 2500 m2|     javna|  8.100,00|
|urejanje       |    | infrastruktura|      |
|nekategoriziranih   |    |        |      |
|občinskih cest:    |    |        |      |
|– območje k.o. Levec, |    |        |      |
|parc. št. 93/8    |    |        |      |
|– območje k.o.    |    |        |      |
|Železno,       |    |        |      |
|– območje k.o.    |    |        |      |
|Petrovče       |    |        |      |
+----------------------+--------+---------------+------------+
|del ceste JP 990921  |  63 m2|     javna|   630,00|
|           |    | infrastruktura|      |
+----------------------+--------+---------------+------------+
|LC Žalec – Vrbje,   | 1400 m2|     javna|  13.796,40|
|odsek Vrbje – Rizmal |    | infrastruktura|      |
+----------------------+--------+---------------+------------+
|LC Gotovlje – Sveti  | 400 m2|     javna|  2.800,00|
|Jedert        |    | infrastruktura|      |
+----------------------+--------+---------------+------------+
|območje k.o. Železno, |  60 m2|     javna|  1.285,20|
|del JP        |    | infrastruktura|      |
+----------------------+--------+---------------+------------+
|Lokalna lesta skozi  |26000 m2|     javna|    0,00|
|Arjo vas       |    | infrastruktura|      |
+----------------------+--------+---------------+------------+
|del LC 32041     |    |     javna|    0,00|
|           |    | infrastruktura|      |
+----------------------+--------+---------------+------------+
|del LC 490011     |    |     javna|    0,00|
|           |    | infrastruktura|      |
+----------------------+--------+---------------+------------+
|Del ceste LC 490023  | 2500 m2|     javna|  4.000,00|
|Zabukovica – Liboje  |    | infrastruktura|      |
+----------------------+--------+---------------+------------+
|del JP 990881     |  15 m2|     javna|    30,00|
|           |    | infrastruktura|      |
+----------------------+--------+---------------+------------+
|del LC Žalec – Vrbje | 500 m2|     javna|   982,00|
|           |    | infrastruktura|      |
+----------------------+--------+---------------+------------+
|javna pot Zabukovica -|  19 m2|     javna|    38,00|
|Zabukovška vas    |    | infrastruktura|      |
+----------------------+--------+---------------+------------+
|LC 490081 Zabukovica –| 5770 m2|     javna|  4.194,00|
|Podgozdnik      |    | infrastruktura|      |
+----------------------+--------+---------------+------------+
|LC Zabukovica – Matke | 1000 m2|     javna|  2.118,00|
|           |    | infrastruktura|      |
+----------------------+--------+---------------+------------+
|LC Gotovlje – Sveti  |2.000 m2|     javna|  4.000,00|
|Jedert        |    | infrastruktura|      |
+----------------------+--------+---------------+------------+
|Brezplačni prenosi  | 2000 m2|     javna|    0,00|
|nekategoriziranih   |    | infrastruktura|      |
|cest:         |    |        |      |
|– območje k.o. Kasaze |    |        |      |
|– območje k.o.    |    |        |      |
|Zabukovica      |    |        |      |
|– območje k.o. Liboje |    |        |      |
|– območje k.o.    |    |        |      |
|Studence       |    |        |      |
|– območje k.o.    |    |        |      |
|Gotovlje       |    |        |      |
+----------------------+--------+---------------+------------+
|Lokalna cesta 490012 | 1100 m2|     javna|  9.760,00|
|           |    | infrastruktura|      |
+----------------------+--------+---------------+------------+
|JP 991321 Levec 17/81a| 168 m2|     javna|  1.680,00|
|           |    | infrastruktura|      |
+----------------------+--------+---------------+------------+
|nekategorizirana cesta| 270 m2|     javna|   270,00|
|proti Šmohorju, k.o. |    | infrastruktura|      |
|Pongrac        |    |        |      |
+----------------------+--------+---------------+------------+
|JP 992871 Vrbje,   | 279 m2|     javna|  2.790,00|
|Trgovina - Herzog   |    | infrastruktura|      |
+----------------------+--------+---------------+------------+
|LC 490061 Šempeter - |  88 m2|     javna|   176,00|
|Vrbje         |    | infrastruktura|      |
+----------------------+--------+---------------+------------+
|           |    |    SKUPAJ:| 220.500,00|
+----------------------+--------+---------------+------------+
PRILOGA 2

 LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ŽALEC
 ZA LETO 2009

+----------------------------------------------+-------------+
|STANOVANJSKA STAVBA              |       |
+----------------------------------------------+-------------+
|Upravljavec stavbe je Občina Žalec.      |       |
+------+---------------------------------------+-------------+
| Zap. |Vrsta nepremičnine           |Orientacijska|
| št. |                    | vrednost v €|
+------+---------------------------------------+-------------+
|  1 |1003 - k.o. Zabukovica, stanovanjska  |   5.200,00|
|   |stavba, Občina Žalec, Griže, Zabukovica|       |
|   |64, št. Stavbe 1454, parc.št. 62.S,  |       |
|   |stavba v izmeri 69 m2, lastniški delež |       |
|   |1/1, stavba je v uporabi        |       |
+------+---------------------------------------+-------------+
|   |SKUPAJ STANOVANJSKE STAVBE:      |   5.200,00|
+------+---------------------------------------+-------------++----------------------------------------------+-------------+
|POSLOVNA STAVBA                |       |
+----------------------------------------------+-------------+
|Upravljavec poslovne stavbe je Sipro d.o.o.  |       |
+------+---------------------------------------+-------------+
| Zap. |Vrsta nepremičnine           |Orientacijska|
| št. |                    | vrednost v €|
+------+---------------------------------------+-------------+
|  1 |996 - k.o. Žalec, Občina Žalec, Žalec, |  405.013,00|
|   |Pečnikova 1, št.stavbe 1389, poslovna |       |
|   |stavba in dvorišče v izmeri 648 m2,  |       |
|   |lastniški delež 1/1, parc. št. 54/3.S, |       |
|   |je v uporabi              |       |
+------+---------------------------------------+-------------+
|   |SKUPAJ POSLOVNE STAVBE:        |  405.013,00|
+------+---------------------------------------+-------------++----------------------------------------------+-------------+
|STAVBNA ZEMLJIŠČA               |       |
+----------------------------------------------+-------------+
|Upravljalec navedenih nepremičnin je Občina  |       |
|Žalec.                    |       |
+------+---------------------------------------+-------------+
| Zap. |Vrsta nepremičnine           |Orientacijska|
| št. |                    | vrednost v €|
+------+---------------------------------------+-------------+
|  1 |1001-k.o.Petrovče, parc. št. 154/9,  |   5.250,00|
|   |njiva v izmeri 884 m2, je v uporabi,  |       |
|   |lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni|       |
+------+---------------------------------------+-------------+
|  2 |995-k.o. Šempeter, parc.št. 435/1 -  |  29.580,00|
|   |travnik v izmeri 1476 m2 in parc. št. |       |
|   |437/1 - travnik v izmeri 337 m2, parc. |       |
|   |št. 437/4 travnik 523 m2 je v uporabi, |       |
|   |lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni|       |
+------+---------------------------------------+-------------+
|  3 |977-k.o. Železno, parc. št. 2144 -pot v|   1.440,00|
|   |izmeri 1083 m2, javno dobro, je v   |       |
|   |uporabi, lastniški delež 1/1, stavbne |       |
|   |pravice ni               |       |
+------+---------------------------------------+-------------+
|  4 |977-k.o. Železno, del parc. št. 2144, |   2.340,00|
|   |pot v izmeri 233 m2, je v uporabi,   |       |
|   |lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni|       |
+------+---------------------------------------+-------------+
|  5 |977-k.o. Železno, parc. št. 2137/2 -  |   1.720,00|
|   |pot v izmeri 109 m2, je v uporabi,   |       |
|   |lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni|       |
+------+---------------------------------------+-------------+
|  6 |996 - k.o. Žalec, parc. št. 357 travnik|  616.290,00|
|   |v izmeri 2417 m2, parc. št. 359 travnik|       |
|   |v izmeri 2323 m2, parc. št. 360/1   |       |
|   |travnik v izmeri 1015 m2, parc. št.  |       |
|   |360/2 travnik v izmeri 2253 m2, parc. |       |
|   |št. 368/1 travnik v izmeri 407 m2,   |       |
|   |parc. št. 368/2 travnik v izmeri 3002 |       |
|   |m2, parc. št. 369/1 neplodno v izmeri |       |
|   |254 m2, parc. št. 369/2 travnik v   |       |
|   |izmeri 548 m2, parc. št. 361 travnik v |       |
|   |izmeri 322 m2, parc. št. 362 travnik v |       |
|   |izmeri 6035 m2, parc. št. 363 travnik v|       |
|   |izmeri 5301 m2, parc. št. 302/1 pot v |       |
|   |izmeri 230 m2, parc. št. 1965/4 pot v |       |
|   |izmeri 2679 m2, vse lastniški delež  |       |
|   |1/1, parc. št. 2001/1 neplodno v izmeri|       |
|   |752 m2, javno dobro v lasti Občine   |       |
|   |Žalec, je v uporabi, stavbne pravice ni|       |
+------+---------------------------------------+-------------+
|  7 |996 - k.o. Žalec, parc. št. 2245,   |   4.760,00|
|   |dvorišče v izmeri 68 m2, lastniški   |       |
|   |delež 1/1, je v uporabi, stavbne    |       |
|   |pravice ni               |       |
+------+---------------------------------------+-------------+
|   |SKUPAJ STAVBNA ZEMLJIŠČA        |  661.380,00|
+------+---------------------------------------+-------------+ KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
+---------------------------------------------+--------------+
|Upravljalec navedenih nepremičnin je Občina |       |
|Žalec.                    |       |
+------+--------------------------------------+--------------+
| Zap. |Vrsta nepremičnine          | Orientacijska|
| št. |                   | vrednost v €|
+------+--------------------------------------+--------------+
|  1 |997 - k.o. Gotovlje, parc. št.    |    775,00|
|   |1707/1, pot v izmeri 1195 m2, ni v  |       |
|   |uporabi, lastniški delež 1/1, stavbne |       |
|   |pravice ni.              |       |
+------+--------------------------------------+--------------+
|  2 |977 - k.o. Železno, parc.št. 2144/1, |    581,00|
|   |pot v izmeri 243 m2, ni v uporabi,  |       |
|   |lastniški delež 1/1, stavbne pravice |       |
|   |ni                  |       |
+------+--------------------------------------+--------------+
|   |SKUPAJ KMETIJSKA ZEMLJIŠČA      |   1.356,00|
+------+--------------------------------------+--------------+
|   |SKUPAJ RAZPOLAGANJE          | 1.072.949,00|
+------+--------------------------------------+--------------+

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti