Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2009 z dne 24. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2009 z dne 24. 11. 2009, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

4119. Sklep o imenovanju na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
4120. Sklep o imenovanju na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
4121. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije članu Programskega sveta RTV Slovenija – imenovanemu na podlagi šeste alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija
4122. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije članu Programskega sveta RTV Slovenija – imenovanemu na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija
4123. Sklep o imenovanju viceguvernerja in člana Sveta Banke Slovenije
4124. Sklep o imenovanju viceguvernerja in člana Sveta Banke Slovenije
4125. Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Državnega zbora za ugotovitev politične odgovornosti zaradi suma klientelizma in koruptivnega ravnanja ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregorja Golobiča pri pridobitvi znatnih javnih nepovratnih sredstev in poslov na javnih naročilih za gospodarske družbe v skupini Ultra (projekt mestne kartice Urbana, sistem za sledenje in nadzor avtobusov javnega podjetja Ljubljanski potniški promet d.o.o., fiktivni posel varovanja gospodarske družbe Mercator d.d., elektronizacija študentske prehrane, ki naj bi jo izvajala gospodarska družba Margento R&D d.o.o. itd), v katerih je Gregor Golobič solastnik ter pri prenosu področja elektronskih komunikacij iz Ministrstva za gospodarstvo na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, za ugotovitev politične odgovornosti zaradi suma, da je minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregor Golobič utajil davke, neupravičeno pridobil status kmeta za nakup kmetijskih zemljišč ter pristojnim organom nepopolno prikazal svoje premoženjsko stanje ter njegov izvor, za ugotovitev politične odgovornosti ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregorja Golobiča zaradi suma izogibanja plačevanja davkov Republiki Sloveniji, ob svojem aktivnem sodelovanju pri zviševanju davčnih bremen državljanom Republike Slovenije in za ugotovitev politične odgovornosti zaradi suma klientelizma in koruptivnega ravnanja ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregorja Golobiča za pridobitev slabo zavarovanih posojil, ki so bila odobrena s strani banke NLB d.d., ki je v večinski državni lasti, za gospodarske družbe v skupini Ultra

Drugi akti

4117. Resolucija o normativni dejavnosti (ReNDej)
4118. Deklaracija o aktivni vlogi Slovenije pri oblikovanju nove svetovne politike do podnebnih sprememb (DeONSPPS)

MINISTRSTVA

4126. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o ustanovitvi in pristojnostih Komisije za ocenjevanje ugotavljanja skladnosti izvolitev v znanstveno-raziskovalne in raziskovalno-razvojne nazive
4127. Sklep o razširjeni veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet Slovenije
4173. Pravilnik o sprejemu izobraževalnih programov s področja poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja (NPI – Pomočnik pri tehnologiji gradnje, SPI – Dimnikar, Izvajalec suhomontažne gradnje, Kamnosek, Pečar – polagalec keramičnih oblog, Polagalec talnih oblog, Slikopleskar – črkoslikar, Tesar, Upravljalec težke gradbene mehanizacije, Zidar)
4174. Pravilnik o sprejemu izobraževalnih programov s področja poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja (PTI – Logistični tehnik, Tehnik varovanja)
4175. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu izobraževalnih programov s področja poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja

USTAVNO SODIŠČE

4128. Odločba o delni razveljavitvi drugega odstavka 43. člena Zakona o Državnem svetu in drugega stavka 3. člena Zakona o dopolnitvah Zakona o Državnem svetu

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4129. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje naselja Preddvor, naselja Hrib ter naselja Potoče za objekte, ki so namenjeni varstvu starejših občanov
4130. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Sežana
4131. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Rogatec
4132. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Trzin, Občine Mengeš in Občine Domžale
4133. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Radovljica, Občine Slovenska Bistrica, Občine Komenda, Občine Vodice, Občine Beltinci, Občine Tržič, Občine Turnišče, Občine Slovenske Konjice in Občine Odranci

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4134. Pravilnik o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju

OBČINE

Bloke

4135. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Loška dolina za območje Občine Bloke za obdobje 1986–2000, dopolnjen 2009

Celje

4136. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

Divača

4137. Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Divača

Ig

4138. Odlok o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč Občine Ig

Jesenice

4139. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah

Kozje

4140. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kozje
4141. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Kozje
4142. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe Pomoč družini na domu v Občini Kozje
4143. Odlok o izvajanju socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Kozje
4144. Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kozje

Križevci

4145. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2009
4146. Pravilnik o dodeljevanju socialne pomoči v Občini Križevci
4147. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Kuzma

4148. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Kuzma
4149. Pravilnik o dodeljevanju enkratnih izrednih denarnih pomoči v Občini Kuzma
4150. Pravilnik o spremembi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Kuzma
4151. Sklep o določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2010

Litija

4152. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Litija
4153. Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje letnih programov športa v Občini Litija

Metlika

4154. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Podzemelj«
4155. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Otroški vrtec Metlika
4156. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Metlika«

Mirna Peč

4157. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Mirna Peč

Moravske Toplice

4158. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje Tešanovci
4159. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev gramoznice in ureditev kampa v Ivancih
4160. Sklep o pripojitvi Javnega sklada Občine Moravske Toplice za gospodarjenje z nepremičninami k Občini Moravske Toplice
4161. Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu »Vrtci Občine Moravske Toplice«
4162. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč "splošno ljudsko premoženje v splošni rabi v upravi Občine Martjanci" in pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
4163. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča "splošno ljudsko premoženje v splošni rabi v upravi Okraja – uprave za ceste v Murski Soboti" in pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
4164. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč "splošno ljudsko premoženje v upravi OLO Martjanci"

Pivka

4165. Odlok o spremembi Odloka o vaških skupnosti Občine Pivka
4166. Odlok o spremembi Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest, o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe urejanja javnih površin in o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe urejanja javnih zelenih površin v Občini Pivka
4167. Odlok o spremembi Odloka o priznanjih Občine Pivka
4168. Sklep o ukinitvi statusa splošno ljudsko premoženje

Škofja Loka

4169. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Tržič

4170. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja z oznako 1 C2 ZN – Bistrica – nakupovalni center – 1. faza
4171. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje urejanja 1 C2 ZN – Bistrica – Nakupovalni center

Vitanje

4172. Odlok o spremembah in dopolnitvah dela ureditvenega načrta center Vitanje
AAA Zlata odličnost