Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2009 z dne 24. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2009 z dne 24. 11. 2009

Kazalo

4153. Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje letnih programov športa v Občini Litija, stran 12665.

Na podlagi 7. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06) je Občinski svet Občine Litija na 30. redni seji z dne 29. 10. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
za vrednotenje in sofinanciranje letnih programov športa v Občini Litija
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, kriteriji in postopki za vrednotenje in razdelitev sredstev namenjenih za sofinanciranje letnih programov športa ter sredstev, namenjenih za vzdrževanje in posodabljanje javnih športnih objektov ter za stroške uporabe tistih športnih objektov v Občini Litija, kjer se izvajajo športni programi, ki so v javnem interesu.
2. člen
Občina Litija uresničuje javni interes v športu tako, da zagotavlja sredstva za realizacijo javnih programov športa, ki jih opredeljuje Nacionalni program športa in se nanašajo na lokalno skupnost. V ta namen občina sprejema vsakoletne izvedbene programe športa ter v skladu s tem pravilnikom, postopki in merili, na javnem razpisu izbere izvajalce športnih programov.
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev v skladu z merili, ki so priloga tega pravilnika, in ki jih na podlagi sprejetega letnega programa športa zagotavlja proračun Občine Litija v tekočem koledarskem letu.
3. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo izvajalci športnih programov (športna društva in klubi, šole, vrtci in drugi javni zavodi, neprofitne ustanove, podjetja oziroma gospodarske družbe, zasebniki), če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Litija,
– da izvajajo program športa v javnem interesu,
– da so ustrezno registrirani za izvajanje dejavnosti v športu najmanj eno leto od prijave na razpis,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih programov,
– da društva ob prijavi na razpis občini dostavijo tudi poročilo o realizaciji tistih programov, ki so bili sofinancirani iz proračunskih sredstev v minulem letu, ter podatke o evidenci članstva in plačani članarini v zadnjem koledarskem letu,
– da drugi izvajalci (neprofitne ustanove, gospodarske družbe in zasebniki) ob prijavi na razpis občini dostavijo poročilo o realizaciji tistih programov, ki so bili sofinancirani iz proračunskih sredstev v minulem letu, ter dokumentacijo, iz katere bo razvidno, da so na podlagi zakonskih predpisov registrirani za opravljanje dejavnosti v športu, ter druge podatke o finančni in poslovni sposobnosti za gospodarske družbe in zasebnike.
Pri kandidaturi za izvedbo enakih športnih programov imajo športna društva in zveze društev pod enakimi pogoji prednost pred zasebniki in drugimi izvajalci športnih programov.
4. člen
Pogoji, kriteriji in merila sofinanciranja, določeni s tem pravilnikom, upoštevajo proračunske možnosti in načelo, da so proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem športnih programov, in sicer za naslednje vsebine:
– športna vzgoja predšolskih otrok, šolske mladine in študentov,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami in motnjami v razvoju,
– šport otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostni šport posameznikov in ekip, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih državnih panožnih zvez za naslov državnega prvaka,
– vrhunski šport posameznikov in ekip, ki imajo ustrezno kategoriziran status po merilih, ki veljajo za športnike in ekipe na državni ravni,
– športna rekreacija in šport za vse,
– šport invalidov,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– priznanja ter nagrade športnikom športnim delavcem,
– delovanje športnih zvez in drugih izvajalcev, ki opravljajo strokovne in razvojne naloge v športu,
– informiranje o športu v medijih in propagandna dejavnost v športu,
– množične in promocijske športne prireditve v javnem interesu,
– izgradnja, posodabljanje in vzdrževanje javnih športnih objektov.
Višina sredstev za sofinanciranje letnih programov športa v posameznem letu je tolikšna, kot jo določi odlok o proračunu za tekoče leto; izvajalci športnih programov prejmejo sorazmerni delež sredstev na izbranem področju športa, kot to določa vsakoletni Letni program športa v Občini Litija.
5. člen
Letni program športa za posamezno proračunsko leto pripravi občinska uprava; občina lahko za pripravo programa pooblasti tudi zavod, pristojen za šport ali reprezentativno občinsko športno zvezo. Predlog letnega programa športa se najmanj 15 dni pred obravnavo na občinskem svetu javno objavi vsaj v enem lokalnem mediju ali na občinskem spletnem naslovu.
Pred sprejemanjem dokumenta na Občinskem svetu se skliče javna obravnava, k predlogu letnega programa športa pa lahko poda svoje mnenje tudi reprezentativna občinska zveza športnih društev.
Letni program športa sprejme občinski svet.
V letnem programu športa se določi zlasti obseg in vrsto programov športa, prioritetne vsebine športa ter deleže sredstev za posamezne programe športa, ki se sofinancirajo v tekočem proračunskem letu. Sprejet letni program športa predstavlja podlago za javni razpis za izbiro izvajalcev športnih programov, prireditev in drugih dejavnosti na področju športa v občini.
6. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo izvajalci športnih programov, ki so izbrani na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga objavi Občina Litija v Uradnem listu RS in vsaj še v enem javnem mediju, ki izhaja na območju Občine Litija.
Razpisno dokumentacijo pripravi občinska uprava v skladu s pooblastili in z roki, kot so bili določeni v sklepu o uvedbi postopka. Besedilo javnega razpisa, vsebino razpisne dokumentacije, datum objave javnega razpisa in razpisni rok v skladu z letnim programom športa in tem pravilnikom določi župan s sklepom.
Komisijo za pregled in točkovanje prijav ter pripravo predloga za izbiro izvajalcev imenuje župan. Komisija je sestavljena iz strokovnih delavcev občinske uprave, javnega zavoda, pristojnega za šport, kolikor je ta ustanovljen, in reprezentativne občinske športne zveze, kolikor le-ta deluje s predpisanim številom članstva. Župan lahko v komisijo imenuje tudi druge strokovne delavce s področja športa.
7. člen
Komisija iz prejšnjega člena na podlagi meril po tem pravilniku opravi točkovanje in vrednotenje programov ter izdela predlog razdelitve razpoložljivih sredstev v skladu z izvedbenim letnim programom športa in višino sredstev, ki jo zagotavlja občinski proračun. O izidu razpisa komisija sestavi poročilo ter obvesti župana in vse predlagatelje, ki so s svojimi programi kandidirali na javni razpis.
Predlagatelji, ki niso bili izbrani ali menijo, da njihovi programi v skladu z merili niso bili ustrezno ovrednoteni, lahko v 8 dneh po prejemu obvestila vložijo pisni ugovor na razdelitev sredstev. O ugovorih odloči župan najkasneje v roku 15 dni po prejemu zadnjega ugovora.
Na podlagi predloga komisije in po izteku pritožnega roka izbor izvajalcev posameznih programov in višino sofinanciranja izbranih letnih programov določi župan s sklepom, na katerega ni več pritožbe, v skladu z zakonodajo pa je možno uporabiti druga pravna sredstva (upravni spor).
8. člen
Javni razpis za izbiro izvajalcev športnih programov mora vsebovati:
– navedbo naročnika, naslov za vložitev prijave in rok za prijavo,
– navedbo programov, ki so predmet sofinanciranja,
– okvirno višino finančnih sredstev in predvideno obdobje za porabo sredstev,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci oziroma predlagatelji programov,
– predvideni rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij.
Predlagatelji se morajo na javni razpis prijaviti na za to predvidenih obrazcih. Če tega ne storijo niti po naknadnem določenem roku za dopolnitev prijave, se njihova vloga zavrže.
Razpisni rok za zbiranje prijav ne sme biti krajši od 30 dni.
9. člen
Zveza športnih društev občine ali drug za šport pristojni občinski zavod lahko opravlja za potrebe Občine Litija naslednje naloge:
– predlog lokalnega letnega programa športa ter obrazce za prijave izvajalcev športa na razpis,
– priprava strokovnih gradiv, zbiranje in posredovanje podatkov s področja informatike v športu,
– spremljanje izvedbe javnih športnih programov ter razvojne analize nalog na področju športa, usklajevanje in povezovanje izvajalcev športa pri načrtovanju in izvajanju skupnih nalog in prireditev na lokalni ravni in na območju Občine Litija,
– nudenje strokovne in organizacijske pomoči izvajalcem športnih programov,
– sodelovanje s šolami in vrtci pri zagotavljanju strokovnih kadrov, izvajanju interesne športne vzgoje otrok in mladine ter športne rekreacije,
– načrtovanje in spremljanje izobraževanja in usposabljanja vaditeljev, trenerjev in drugih strokovnih delavcev za delo v športu,
– promocija, obveščanje, informiranje o športu in tekočih športnih prireditvah,
– organizacija in izvedba propagandnih in promocijskih akcij s področja športa za vse.
Obseg delovanja in financiranja Zveze športnih društev Občine Litija ali javnega zavoda, pristojnega za šport, se uredi z medsebojno pogodbo med športno zvezo oziroma zavodom ter občino na podlagi njihove prijave na razpis.
10. člen
Javni športni objekti so tisti športni objekti, ki so last Občine Litija ali so določeni s posebnim sklepom Občinskega sveta o določitvi javnih športnih objektov v Občini Litija.
V javnih športnih objektih imajo obvezni šolski programi športne vzgoje in programi v javnem interesu v skladu z nacionalnim in lokalnim programom športa prednost pred drugimi programi.
Za sofinanciranje modernizacije, investicijskega vzdrževanja in posodabljanja športnih objektov se proračunska sredstva praviloma odobrijo samo tiste športne objekte in površine, ki so v občinski lasti ali v občinski solastnini.
11. člen
Upravičenci do sredstev za tekoče vzdrževanje in nakup nove opreme športnih objektov in igrišč, so samo tista športna društva in tisti klubi, ki izvajajo javne programe športa in nastopajo v uradnih tekmovanjih državnih panožnih zvez za naslov državnega prvaka.
Obseg in razdelitev sredstev za nove investicije v športno infrastrukturo (za novogradnje) ni predmet tega pravilnika, temveč program novih investicij, ki jih v skladu z javnim interesom na področju športa določa Občinski svet v skladu z drugimi predpisi ob sprejemanju občinskega proračuna.
12. člen
Občina sklene z izbranimi izvajalci športnih programov na javnem razpisu letne pogodbe o sofinanciranju izbranih programov in dejavnosti.
Če proračun za tekoče koledarsko leto še ni sprejet, se izvajalcem športnih programov lahko zagotavljajo proračunska sredstva v skladu s pravili, ki veljajo za začasno financiranje občine, pogodbe o začasnem financiranju pa se z izbranimi izvajalci lahko sklenejo največ do višine sredstev, ki je sorazmerna s porabljenimi sredstvi za enako obdobje v preteklem letu. Po preteku začasnega financiranja se izplačana sredstva v tem obdobju vključijo v letno pogodbo o financiranju izbranih izvajalcev športnih programov.
13. člen
V pogodbi med občino in izvajalcem športnega programa se opredeli vsebina izbranega programa, obseg, višina in namen sofinanciranja, roke za izvedbo programa, pričakovane dosežke, časovne roke in način financiranja, način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev, določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev ter druge medsebojne pravice in obveznosti.
Če izbrani izvajalec ne vrne in ne podpiše pogodbe v roku 15 dni od prejema, se šteje, da je od pogodbe in od zahteve za sofinanciranje odstopil.
Sofinanciranje programov, ki so bili določeni s pogodbo in finančno ovrednoteni, se praviloma izvede po njihovi realizaciji, z izjemo sofinanciranja programov izvajalcev, ki nastopajo v tekmovalnem športu rednih ligaških tekmovanj na ravni države ter v drugih posebnih primerih, če je tako določeno v letnem programu športa ali v pogodbi.
Izvajalci morajo po izvedbi programa na predpisanih obrazcih predložiti dokazila o realizaciji pogodbenih obveznostih ter občini posredovati vsebinsko in finančno poročilo o porabi sredstev.
Nadzor nad namensko porabo sredstev izvajajo pristojne službe občinske uprave, nad realizacijo programov pa strokovna komisija iz 6. člena tega pravilnika.
V primeru, da se ugotovi, da posamezni izvajalec proračunska sredstva ni namensko porabil, jih mora vrniti v proračun, tak izvajalec pa v naslednjem letu ni upravičen do pridobitve sofinancerskih sredstev iz občinskega proračuna.
14. člen
Sestavni del tega pravilnika so Merila za sofinanciranje in vrednotenje letnih programov športa v Občini Litija (in so objavljena na uradni spletni strani Občine Litija, http://www.litija.si). Merila in točkovanje za vrednotenje posameznih športnih programov ter razvrščanje športnih panog se lahko v skladu s postopkom obravnave Letnega programa športa dopolnjujejo in spreminjajo, če tako odločitev sprejme občinski svet.
Odstopanje kakovosti posamezne športne panoge v občini glede na uvrstitev na državni ravni je lahko največ za 1 razred.
15. člen
S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati Pravilnik in merila o sofinanciranju programov športa v Občini Litija (Uradnem list RS, št. 37/05).
16. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2010.
Št. 007-6/2009
Litija, dne 29. oktobra 2009
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti