Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4176. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (ZIPRS0809-D)
4177. Zakon o dopolnitvi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2D)
4178. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (ZS-I)
4179. Zakon o blagovnih rezervah (uradno prečiščeno besedilo) (ZBR-UPB2)
4180. Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (uradno prečiščeno besedilo) (ZEPT-UPB2)

Odloki

4181. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1G)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

4182. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
4183. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
4184. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4185. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem področju

Sklepi

4186. Sklep o povišanju Konzulata Republike Slovenije v Edinburgu v Generalni konzulat Republike Slovenije v Edinburgu
4187. Sklep o imenovanju častne generalne konzulke Republike Slovenije v Edinburgu
4188. Sklep o spremembah Sklepa o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v Javni zavod za ribištvo Slovenije

Drugi akti

4189. Odločba o imenovanju mag. Gabriele Omerzu za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju

MINISTRSTVA

4190. Pravilnik o aerosolnih razpršilnikih
4191. Pravilnik o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile kot del celostnega pristopa Skupnosti za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih tovornih vozil
4192. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o ES-homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil
4193. Pravilnik o kletarski evidenci in spremnih dokumentih za promet z vinom
4194. Pravilnik o spremembi Pravilnika o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste
4195. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zbirališča, prevozniki in trgovci z živalmi
4196. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov
4197. Odredba o določitvi seznama tehničnih specifikacij za motorna in priklopna vozila (z najmanj štirimi kolesi)
4198. Odredba o določitvi seznama tehničnih specifikacij za dvo- in trikolesna motorna vozila
4199. Odredba o določitvi seznama tehničnih specifikacij za kmetijske in gozdarske traktorje
4200. Odredba o določitvi seznama splošnih tehničnih specifikacij s področja motornih in priklopnih vozil

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4201. Sklep o oprostitvi plačevanja letnega nadomestila za opravljanje nadzora
4202. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 2009
4203. Register biocidnih proizvodov

OBČINE

Benedikt

4238. Odlok o rebalansu proračuna Občine Benedikt za leto 2009
4239. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Benedikt
4240. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010
4241. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero taksnih obveznosti na območju Občine Benedikt za leto 2010

Brežice

4204. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za novo cestno povezavo Zelena Meja – JP525062

Dobrna

4205. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobrna
4206. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Dobrna
4207. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Dobrna

Grad

4208. Sklep o pričetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Grad

Juršinci

4209. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Juršinci

Kranjska Gora

4210. Sklep o pripravi delnega občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN za Dovje – zahod (DM S3)

Ljubljana

4242. Obvezna razlaga Odloka o razglasitvi Tivolija, Rožnika in Šišenskega hriba za naravno znamenitost
4243. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2008
4244. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2009

Log-Dragomer

4211. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Log - Dragomer

Mirna Peč

4212. Odlok o sobodajalstvu v nestanovanjskih objektih v Občini Mirna Peč

Novo mesto

4213. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja Romsko naselje Šmihel – kanalizacija
4214. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja Romsko naselje Brezje – kanalizacija
4215. Odlok o koncesiji za izvajanje javne službe predšolske vzgoje in varstva
4216. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Podlehnik

4217. Statut Občine Podlehnik
4218. Odlok o javnem redu v Občini Podlehnik
4219. Odlok o organiziranju, ustanavljanju in delovanju zaščite in reševanja v Občini Podlehnik

Poljčane

4220. Odlok o spremembi Odloka o priznanjih Občine Poljčane
4221. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Poljčane
4222. Sklep o določitvi višine cene stavbnih zemljišč na območju Občine Poljčane

Semič

4223. Odlok o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2009

Sveti Jurij ob Ščavnici

4224. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2009

Šalovci

4225. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šalovci za leto 2010

Šempeter-Vrtojba

4226. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zagotavljanju socialno-varstvenih pomoči v Občini Šempeter - Vrtojba

Šmarje pri Jelšah

4227. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Šmarje pri Jelšah
4228. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Šmarje pri Jelšah
4229. Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Šmarje pri Jelšah

Videm

4245. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010

Vransko

4230. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2009
4231. Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Vransko
4232. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za območje Občine Vransko

Zreče

4233. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Zreče
4234. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Zreče
4235. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za »Trgovski center ob vstopu v Zreče«
4236. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra
4237. Cenik daljinskega ogrevanja

POPRAVKI

4246. Popravek Odloka o porabi proračunske rezerve
4247. Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti