Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4176. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (ZIPRS0809-D)
4177. Zakon o dopolnitvi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2D)
4178. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (ZS-I)
4179. Zakon o blagovnih rezervah (uradno prečiščeno besedilo) (ZBR-UPB2)
4180. Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (uradno prečiščeno besedilo) (ZEPT-UPB2)

Odloki

4181. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1G)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

4182. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
4183. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
4184. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4185. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem področju

Sklepi

4186. Sklep o povišanju Konzulata Republike Slovenije v Edinburgu v Generalni konzulat Republike Slovenije v Edinburgu
4187. Sklep o imenovanju častne generalne konzulke Republike Slovenije v Edinburgu
4188. Sklep o spremembah Sklepa o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v Javni zavod za ribištvo Slovenije

Drugi akti

4189. Odločba o imenovanju mag. Gabriele Omerzu za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju

MINISTRSTVA

4190. Pravilnik o aerosolnih razpršilnikih
4191. Pravilnik o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile kot del celostnega pristopa Skupnosti za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih tovornih vozil
4192. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o ES-homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil
4193. Pravilnik o kletarski evidenci in spremnih dokumentih za promet z vinom
4194. Pravilnik o spremembi Pravilnika o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste
4195. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zbirališča, prevozniki in trgovci z živalmi
4196. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov
4197. Odredba o določitvi seznama tehničnih specifikacij za motorna in priklopna vozila (z najmanj štirimi kolesi)
4198. Odredba o določitvi seznama tehničnih specifikacij za dvo- in trikolesna motorna vozila
4199. Odredba o določitvi seznama tehničnih specifikacij za kmetijske in gozdarske traktorje
4200. Odredba o določitvi seznama splošnih tehničnih specifikacij s področja motornih in priklopnih vozil

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4201. Sklep o oprostitvi plačevanja letnega nadomestila za opravljanje nadzora
4202. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 2009
4203. Register biocidnih proizvodov

OBČINE

Benedikt

4238. Odlok o rebalansu proračuna Občine Benedikt za leto 2009
4239. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Benedikt
4240. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010
4241. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero taksnih obveznosti na območju Občine Benedikt za leto 2010

Brežice

4204. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za novo cestno povezavo Zelena Meja – JP525062

Dobrna

4205. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobrna
4206. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Dobrna
4207. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Dobrna

Grad

4208. Sklep o pričetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Grad

Juršinci

4209. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Juršinci

Kranjska Gora

4210. Sklep o pripravi delnega občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN za Dovje – zahod (DM S3)

Ljubljana

4242. Obvezna razlaga Odloka o razglasitvi Tivolija, Rožnika in Šišenskega hriba za naravno znamenitost
4243. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2008
4244. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2009

Log-Dragomer

4211. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Log - Dragomer

Mirna Peč

4212. Odlok o sobodajalstvu v nestanovanjskih objektih v Občini Mirna Peč

Novo mesto

4213. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja Romsko naselje Šmihel – kanalizacija
4214. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja Romsko naselje Brezje – kanalizacija
4215. Odlok o koncesiji za izvajanje javne službe predšolske vzgoje in varstva
4216. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Podlehnik

4217. Statut Občine Podlehnik
4218. Odlok o javnem redu v Občini Podlehnik
4219. Odlok o organiziranju, ustanavljanju in delovanju zaščite in reševanja v Občini Podlehnik

Poljčane

4220. Odlok o spremembi Odloka o priznanjih Občine Poljčane
4221. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Poljčane
4222. Sklep o določitvi višine cene stavbnih zemljišč na območju Občine Poljčane

Semič

4223. Odlok o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2009

Sveti Jurij ob Ščavnici

4224. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2009

Šalovci

4225. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šalovci za leto 2010

Šempeter-Vrtojba

4226. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zagotavljanju socialno-varstvenih pomoči v Občini Šempeter - Vrtojba

Šmarje pri Jelšah

4227. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Šmarje pri Jelšah
4228. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Šmarje pri Jelšah
4229. Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Šmarje pri Jelšah

Videm

4245. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010

Vransko

4230. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2009
4231. Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Vransko
4232. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za območje Občine Vransko

Zreče

4233. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Zreče
4234. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Zreče
4235. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za »Trgovski center ob vstopu v Zreče«
4236. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra
4237. Cenik daljinskega ogrevanja

POPRAVKI

4246. Popravek Odloka o porabi proračunske rezerve
4247. Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost