Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009

Kazalo

Št. 092-834/2009 Ob-7841/09 , Stran 2975
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321. 2. Predmet javne dražbe in izklicna cena 2.1 Nezazidano stavbno zemljišče: parc. št. 245/271, barjanski travnik, v izmeri 84 m2, parc. št. 245/329, barjanski travnik, v izmeri 11.953 m2, parc. št. 245/330, barjanski travnik, v izmeri 3.031 m2, parc. št. 245/331, barjanski travnik, v izmeri 6 m2, parc. št. 245/332, barjanski travnik, v izmeri 496 m2, parc. št. 245/333, barjanski travnik, v izmeri 93 m2 in parc. št. 245/334, barjanski travnik, v izmeri 63 m2, vse vpisane v zk vl. št. 4724, parc. št. 246/35, barjanski travnik, v izmeri 212 m2, vpisana v zk vl. št. 2003, parc. št. 246/47, barjanski travnik, v izmeri 984 m2, vpisana v zk vl. št. 3156, ter parc. št. 246/49, barjanski travnik, v izmeri 1.529 m2, vpisana v zk vl. št. 4011, vse k.o. Karlovško predmestje, skupaj 18.451 m2. 2.2 Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po določilih dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja VP 1/2 Rudnik, v površinah za proizvodnjo, skladišča in terminale. Območje urejanja VP 1/2 Rudnik, kjer se nahaja predmetno zemljišče, ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 1/2 Rudnik, ki po podrobnejši namenski rabi le-to deli na funkcionalno enoto C1, kjer je predvidena gradnja objekta za skladišča in poslovne dejavnosti (pretežni (osrednji) del parc. št. 245/329, 246/47, 246/49, 245/330, 245/332, 245/334), na funkcionalno enoto cesta C (manjši del parc. št. 245/329, 245/333, 246/35) in na funkcionalno enoto cesta B3 (manjši del parc. št. 245/329, 246/47, 246/49, 245/330 in 246/35). 2.3 Del zemljišča, ki bo po parcelaciji zapadel v javno infrastrukturo – cesto, se kupec zaveže brezplačno vrniti nazaj v last Mestne občine Ljubljana. 2.4 Izklicna cena je 6.500.000,00 EUR. 2.5 Navedena izklicna cena ne vključuje 20% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec. 3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja je 10.000,00 EUR. 4. Pogoji prodaje 4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa. 4.2 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija Mestne občine Ljubljana ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno. 4.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino. 4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. 4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po izstavitvi računa po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnino bo kupec poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 007-43200, v 8 dneh od izstavitve računa po sklenjeni pogodbi, v enkratnem znesku. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba se bo vršila dne 15. 12. 2009 na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15 (dvorana), z začetkom ob 9.30. Kandidati se bodo morali pol ure pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave. 7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi 7.1 Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje veljavne zakonodaje za pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v lasti RS in ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu. – Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec. – Predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba. – Predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik. 7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, ki je overjena. 7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. 8. Varščina 8.1 Ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 20% izklicne cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 201006, z navedbo »plačilo varščine – javna dražba VP 1/2 Rudnik«. 8.2 Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi pa se varščina vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku javne dražbe. 8.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. 9. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-68, kontaktna oseba je Darja Fetih. Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru. 10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe 10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. 10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. 10.3 Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. 10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe. 10.5 Javno dražbo bo izvedla imenovana Komisija Mestne občine Ljubljana v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07). 10.6 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti. Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine Ljubljana, http://www.Ljubljana.si/si/mol/razpisi_natecaji/default.html

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti