Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009

Kazalo

4193. Pravilnik o kletarski evidenci in spremnih dokumentih za promet z vinom, stran 12745.

Na podlagi 45. in 46. člena Zakona o vinu (Uradni list RS, št. 105/06) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o kletarski evidenci in spremnih dokumentih za promet z vinom
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa vsebino in način vodenja evidence o pridelavi, predelavi, negi oziroma prometu vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina (v nadaljnjem besedilu: vino in drugi proizvodi) in vsebino spremnega dokumenta, potrebnega za promet z vinom in drugimi proizvodi (v nadaljnjem besedilu: spremni dokument) za izvajanje:
– Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (UL L št. 299 z dne 16. 11. 2007, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 491/2009 z dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1234/2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (UL L št. 154 z dne 17. 6. 2009, str. 1),
– Uredbe Komisije (ES) št. 555/2008 z dne 27. junija 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 o skupni ureditvi trga za vino glede podpornih programov, trgovine s tretjimi državami in obsega vinogradniških površin ter o izvajanju nadzora v vinskem sektorju (UL L št. 170 z dne 30. 6. 2008, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 702/2009 z dne 3. avgusta 2009 o spremembi in popravku Uredbe (ES) št. 555/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 o skupni ureditvi trga za vino glede podpornih programov, trgovine s tretjimi državami in obsega vinogradniških površin ter o izvajanju nadzora v vinskem sektorju (UL L št. 202 z dne 4. 8. 2009, str. 5), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 555/2008/ES) in
– Uredbe Komisije (ES) št. 436/2009 z dne 26. maja 2009 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 glede registra vinogradov, obveznih prijav ter zbiranja informacij za spremljanje trga, dokumentov, ki spremljajo prevoz proizvodov in evidenc, ki se vodijo v vinskem sektorju (UL L št. 128 z dne 27. 5. 2009, str. 15; v nadaljnjem besedilu: Uredba 436/2009/ES).
II. KLETARSKA EVIDENCA
2. člen
(dolžnost vodenja kletarske evidence)
(1) Pridelovalci vina in drugih proizvodov, ki so vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina (v nadaljnjem besedilu: register) in so v skladu s predpisom, ki ureja register, dolžni prijavljati pridelek vina in drugih proizvodov, morajo za celoten pridelek voditi evidenco o pridelavi, predelavi, negi oziroma prometu vina in drugih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: kletarska evidenca).
(2) Kletarsko evidenco morajo voditi tudi gostinski obrati, ki nudijo vino, ki ni originalno polnjeno.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena kletarske evidence ni treba voditi pridelovalcem, ki so v register vpisani le za dejavnost pridelave grozdja ali za dejavnost storitvenega polnjenja vina.
(4) Drugim fizičnim in pravnim osebam, ki niso vpisane v register in skladiščijo ali dajejo v promet le vino in druge proizvode, ki so originalno polnjeni, kletarske evidence ni treba voditi, vendar morajo zagotoviti, da je kadarkoli na podlagi drugih evidenc in dokumentov mogoče preveriti dobavljene in prodane količine ter zaloge vina in drugih proizvodov.
3. člen
(način vodenja kletarske evidence)
(1) Kletarska evidenca se vodi v skladu s Poglavjem III Naslova III Uredbe 436/2009/ES. Vodi se v pisni obliki ali na elektronskem mediju, in sicer posebej za vsak kraj pridelave, predelave ali skladiščenja vina in drugih proizvodov.
(2) Za izvajanje tretjega odstavka 40. člena Uredbe 436/2009/ES morajo imeti vsebniki, v katerih se hranijo vino in drugi proizvodi, ustrezno označen volumen in identifikacijsko oznako.
4. člen
(vpisovanje podatkov v kletarsko evidenco)
(1) Za vsak pridelek vina in drugih proizvodov, ki ima v registru svojo identifikacijsko številko, se v kletarski evidenci posebej vpišejo podatki o izvedenih postopkih ter o dobavi in odpremi.
(2) Za pridelek grozdja se v kletarsko evidenco vpiše tudi podatek o sladkorni stopnji grozdja ob trgatvi.
(3) Izgube vina in drugih proizvodov zaradi predelovalnih postopkov, sprememb kategorij proizvodov ali izhlapevanja med skladiščenjem lahko znašajo največ v višini običajnega primanjkljaja, določenega za vino in druge proizvode v predpisu, ki ureja stopnje običajnega odpisa blaga v proizvodnji pijač.
(4) Podatke iz tega člena je treba v kletarsko evidenco vpisati v rokih, določenih v 45. členu Uredbe 436/2009/ES, oziroma najpozneje v desetih dneh po postopku, prejemu oziroma pošiljanju, če jih je mogoče preveriti iz druge dokumentacije.
(5) Podatki, vpisani v kletarsko evidenco v skladu s tem členom, se morajo ujemati z vsakoletno prijavo zalog v register.
III. SPREMNI DOKUMENTI
5. člen
(potrditev zaščitene označbe porekla ali zaščitene geografske označbe)
(1) Za prevoz vina in drugih proizvodov s poreklom v Republiki Sloveniji, namenjenih na ozemlje drugih držav članic Evropske unije ali za izvoz v tretje države, ki se začne na ozemlju Republike Slovenije, je pristojni organ za potrditev zaščitene označbe porekla ali zaščitene geografske označbe organizacija za oceno vina, ki je pooblaščena v skladu z zakonom, ki ureja vino. Spremni dokument potrdi na podlagi odločbe o ocenitvi vina ali drugih proizvodov.
(2) Za prevoz vina in drugih proizvodov s poreklom v Republiki Sloveniji, ki se začne in konča na ozemlju Republike Slovenije, je pristojni organ za potrditev zaščitene označbe porekla ali zaščitene geografske označbe upravna enota, kjer je pridelovalec vina ali drugih proizvodov vpisan v register.
6. člen
(posebne določbe za prevoz na ozemlju Republike Slovenije)
(1) Za prevoz vina in drugih proizvodov s poreklom v Republiki Sloveniji, ki se začne in konča na ozemlju Republike Slovenije, mora spremni dokument vsebovati podatke iz priloge VI Uredbe 436/2009/ES in je lahko pripravljen na obrazcu, ki je priloga tega pravilnika. Spremni dokument iz tega člena je sestavljen iz izvirnika in dveh kopij.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se za vino in druge proizvode, ki so originalno polnjeni, kot spremni dokument lahko upoštevajo navedbe na etiketi, skupaj z dokumentacijo, ki spremlja pošiljko, če vsebuje najmanj naslednje podatke:
– ime in naslov pošiljatelja,
– ime in naslov prejemnika,
– številko dokumenta,
– datum priprave dokumenta in datum prevoza, če datuma nista enaka,
– opis pridelka oziroma proizvoda, ki se prevaža,
– količino pridelka oziroma proizvoda, ki se prevaža.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se za vino in druge proizvode, ki se prevažajo med dvema obratoma istega pridelovalca ali pa se prevažajo za namen pridelave vina, predelave, skladiščenja ali stekleničenja in ne zamenjajo lastnika, kot spremni dokument lahko uporabi dokumentacija iz prejšnjega odstavka.
(4) Spremni dokument iz prvega odstavka tega člena pred nameravanim prevozom izpolni pridelovalec, upravna enota, kjer je pridelovalec vpisan v register, pa ga potrdi z žigom, datumom in podpisom (na izvirniku in kopijah spremnega dokumenta). Spremni dokument se potrdi le za količine pridelka vina in drugih proizvodov, prijavljene v register.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek lahko upravna enota potrdi spremne dokumente iz prvega odstavka tega člena po prijavi letnega pridelka v register in jih pridelovalec izpolni pred prevozom, če skupna količina, na katero se nanašajo izdani spremni dokumenti, ne presega prijave letnega pridelka in količina na posameznem spremnem dokumentu ne presega 1000 litrov.
(6) Spremne dokumente potrdijo upravne enote po tem, ko pridelovalci v skladu s 7. členom tega pravilnika za preteklo vinsko leto posredujejo upravni enoti izvirnike spremnih dokumentov za izvršene prevoze in vrnejo neporabljene spremne dokumente.
7. člen
(prijava upravni enoti)
(1) Pri prevozu vina ali drugih proizvodov, ki niso originalno polnjeni, s poreklom v Republiki Sloveniji, ki se začne in konča na ozemlju Republike Slovenije, izvirnik in kopija spremnega dokumenta spremljata vino ali drug proizvod in se vročita prejemniku, ena kopija pa ostane pošiljatelju. Prejemnik izvirnik spremnega dokumenta najpozneje v roku enega meseca po izvedenem prevozu posreduje upravni enoti, kjer je vpisan v register, kar se šteje kot prijava tega vina ali drugega proizvoda v register.
(2) Pri prodaji vina ali drugih proizvodov, ki niso originalno polnjeni, s poreklom v Republiki Sloveniji končnemu potrošniku (gostinstvo, direktna prodaja neposrednemu potrošniku) na ozemlju Republike Slovenije spremlja vino ali drug proizvod kopija spremnega dokumenta, ki se vroči prejemniku, izvirnik in druga kopija spremnega dokumenta pa ostaneta pošiljatelju, ki mora najpozneje v roku enega meseca po izvedenem prevozu izvirnik posredovati upravni enoti, kjer je vpisan v register. Pošiljatelji, katerih letna prijava pridelka ne presega 10.000 litrov, lahko izvirnike spremnih dokumentov posredujejo upravni enoti najpozneje ob naslednji prijavi letnega pridelka.
8. člen
(prevoz končnemu potrošniku)
Če se spremni dokument uporablja za prevoz vina ali drugega proizvoda, namenjenega končnemu potrošniku, mora biti spremnemu dokumentu priložena tudi kopija odločbe o ocenitvi vina ali drugega proizvoda.
9. člen
(pristojni organi)
(1) Organa iz prvega in drugega odstavka 5. člena tega pravilnika sta pristojna tudi za dodelitev referenčne številke in potrditev spremnega dokumenta v skladu z 28. in 29. členom Uredbe 436/2009/ES.
(2) Pristojni organ iz 33., 34. in 35. člena Uredbe 436/2009/ES je vinarska inšpekcija.
IV. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
10. člen
(prehodno obdobje)
Do 31. julija 2015 se lahko na spremnih dokumentih, ki se uporabljajo za prevoz na ozemlju Republike Slovenije, gostota grozdnega mošta navede v stopinjah Oechsleja.
11. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o načinu vodenja kletarske evidence in spremnih dokumentih za prevoz vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 51/04).
12. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-320/2009
Ljubljana, dne 12. novembra 2009
EVA 2009-2311-0087
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti