Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009

Kazalo

4190. Pravilnik o aerosolnih razpršilnikih, stran 12726.

Na podlagi 2. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 99/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o aerosolnih razpršilnikih
1. člen
(področje)
Ta pravilnik določa zahteve za aerosolne razpršilnike, opredeljene v 2. členu tega pravilnika, razen za tiste, katerih največja prostornina je manjša od 50 ml, in za tiste, katerih največja prostornina je večja od vrednosti, določenih v točkah 3.1., 4.1.1., 4.2.1., 5.1. in 5.2. Priloge 1, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika, v skladu z Direktivo Sveta z dne 20. maja 1975 o približevanju zakonodaje držav članic o aerosolnih razpršilnikih (UL L št. 147 z dne 9. 6. 1975, str. 40), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2008/47/ES z dne 8. aprila 2008 o spremembi Direktive Sveta 75/324/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o aerosolnih razpršilnikih zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (UL L št. 96 z dne 9. 4. 2008, str. 15).
2. člen
(definicija)
Izraz “aerosolni razpršilnik” pomeni katero koli kovinsko, stekleno ali plastično posodo, ki ni ponovno uporabljiva in vsebuje pod tlakom stisnjen, utekočinjen ali raztopljen plin, s tekočino, pasto ali prahom ali brez le-teh, ter je opremljena z ventilom, ki omogoča, da se vsebina izbrizga v obliki trdnih ali tekočih delcev v suspenziji plina kot pena, pasta ali prah ali v tekočem stanju.
3. člen
(označevanje z oznako “э”)
Dobavitelj, ki daje aerosolni razpršilnik na trg ali v uporabo, ga označi z oznako “э” (narobe obrnjen epsilon) kot dokaz, da izpolnjuje zahteve tega pravilnika.
4. člen
(prost pretok)
Ni dovoljeno zavrniti, prepovedati ali omejiti dajanja na trg ali v uporabo aerosolnih razpršilnikov, ki so označeni z oznako iz prejšnjega člena in izpolnjujejo določbe drugega odstavka 5. člena.
5. člen
(označevanje)
(1) Na vsakem aerosolnem razpršilniku oziroma na nalepki ali etiketi, ki je nanj pritrjena v primeru, da se podatkov na njem ne da označiti, ker je premajhen (največja prostornina 150 ml ali manj), morajo biti z vidnimi, čitljivimi in neizbrisnimi oznakami navedeni naslednji podatki:
a) ime in naslov ali blagovna znamka dobavitelja, ki daje aerosolne razpršilnike na trg ali v uporabo,
b) oznaka “э”, ki dokazuje skladnost z zahtevami tega pravilnika,
c) oznake, ki omogočajo prepoznavanje serije polnitve,
d) napisi, oznake in posebne navedbe, navedene v točki 2.2. in 2.3. Priloge 1 tega pravilnika,
e) neto vsebina po teži ali prostornini.
(2) Aerosolni razpršilniki se lahko dajejo v Republiki Sloveniji na trg ali v uporabo le, če je besedilo na njih oziroma na nalepki ali etiketi, ki je nanje pritrjena, v slovenskem jeziku.
6. člen
(zloraba “э” označevanja)
Neupravičena uporaba oznake “э” se obravnava v skladu s 16. členom Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 99/04 – uradno prečiščeno besedilo).
7. člen
(navedba količine vnetljivega materiala)
Kadar aerosolni razpršilnik vsebuje vnetljive sestavine, kakor je opredeljeno v točki 1.8 Priloge 1 tega pravilnika, vendar se aerosolni razpršilnik ne šteje za »vnetljivega« ali »zelo lahko vnetljivega« v skladu z merili iz točke 1.9 Priloge 1 tega pravilnika, mora biti količina vnetljivega materiala v aerosolnem razpršilniku jasno navedena na razpršilniku oziroma na nalepki ali etiketi v obliki naslednjega čitljivega in neizbrisnega besedila: »X % mase vsebine je vnetljive«.
8. člen
(zagotavljanje varnosti)
(1) Če pristojni inšpekcijski organ ugotovi, da lahko en ali več aerosolnih razpršilnikov, čeprav ustreza zahtevam tega pravilnika, ogroža varnost ali zdravje uporabnikov, lahko začasno prepove dajanje na trg ali v uporabo takšnih razpršilnikov ali zanje določi posebne pogoje. O tem obvesti pristojno ministrstvo in navede razloge za takšno odločitev.
(2) Pristojno ministrstvo o tem obvesti Evropsko komisijo in druge države članice in navede razloge za takšno odločitev.
9. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika pri uporabi aerosolnih razpršilnikov izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za delo, na trgu pa Tržni inšpektorat Republike Slovenije, v skladu s 16. členom Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 99/04 – uradno prečiščeno besedilo).
KONČNI DOLOČBI
10. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o aerosolnih razpršilnikih (Uradni list RS, št. 16/02, 54/02 in 54/03).
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-28/2002
Ljubljana, dne 23. oktobra 2009
EVA 2009-2111-0029
dr. Matej Lahovnik l.r.
Minister
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti