Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009

Kazalo

4204. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za novo cestno povezavo Zelena Meja – JP525062, stran 12802.

Na podlagi 57. člena in sedmega odstavka 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09) je župan Občine Brežice sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za novo cestno povezavo Zelena Meja – JP525062 (v nadaljevanju: OPPN)
1.0 OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO OPPN
Med vznožjem hriba Selevec in levim bregom reke Bregane je nekaj zaselkov oziroma stanovanjskih objektov, ki nimajo zagotovljene cestne povezave po slovenskem ozemlju. Obstoječa lokalna cestna povezava slovenskega ozemlja (JP 525062 – javna pot), ki poteka vzporedno z reko Bregano skozi strjeno naselje Slovenska vas, je asfaltirana do območja »Filipača«. Ostali dostopi do stanovanjskih objektov, zemljiških in gozdnih parcel so možni samo s hrvaške strani preko reke Bregane. Z uveljavitvijo shengenskega sporazuma se mora zagotoviti cestna povezava – dostop do slovenskega ozemlja za vse stanovanjske objekte vzdolž leve strani reke Bregane, ki se zdaj navezujejo na hrvaško cestno omrežje. Cesta bo služila potrebam prebivalcev območja, poleg tega pa bo omogočala kontrolo mejnega območja, ki zaradi reliefnih razmer po slovenski strani reke Bregane danes ni možen. V letu 2000 je bila že izdelana PGD, PZI projektna dokumentacija Rekonstrukcije ceste L 2226 Slovenska vas, izdelovalec ACER Novo mesto d.o.o., št. projekta PR-R-9/99, januar 2000. Trasa ceste po tem projektu na nekaterih mestih posega na vplivno območje reke Bregane. Zaradi nerešene problematike določitve državne meje med R Hrvaško in R Slovenijo je hrvaška stran izdala negativno soglasje za poseg v vodni svet.
Direkcija Republike Slovenije za ceste je v letu 2005 nadaljevala z začetimi postopki. Izdelana je sprememba idejnega projekta, v katerem je območje ceste izven vplivnega območja vodotoka. Ker območje ni bilo pokrito s strani planskih aktov občine, je bilo potrebno pred sprejetjem občinskega lokacijskega načrta za cestno povezavo, po sedaj veljavni zakonodaji OPPN za cestno povezavo, cesto plansko umestiti v prostor. Spremembe in dopolnitve planskih sestavin prostorskega akta za območje Občine Brežice so v fazi pridobivanja mnenj. Območje je v planskem aktu označeno kot z oznako prostorske enote B3-47S/41-PC katere predviden način urejanje je OPPN.
Predmetni OPPN predstavlja dokument, ki bo ustrezna podlaga za pripravo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
2.0 OBMOČJE OPPN
Nova cestna povezava se umešča v prostor zaradi povezave zaselkov in posameznih stanovanjskih objektov med vznožjem hriba Selevec in levim bregom reke Bregane.
Območje OPPN zajema del obstoječe trase (JP 525062), v nadaljevanju pa je trasa skladna z območjem predvidene trase nove cestne povezave, ki bo potekala po slovenskem ozemlju. Za območje slednje trenutno poteka postopek spremembe namenske rabe zemljišča v postopku Sprememb in dopolnitev dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986–2000 (v nadaljevanju SD plan). Le-ta se izdeluje v skladu z Idejnim projektom nove cestne povezave Zelena Meja Slovenska vas JP 525062, izdelanega s strani podjetja Acer d.o.o. iz Novega mesta, november 2004 (popravki po recenziji oktober 2006), št. IP-R4/2004.
Natančna meja območja OPPN bo določena v postopku izdelave predmetnega OPPN, in sicer v fazi osnutka.
3.0 NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV
Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega plana, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora. Za pretežni del območja je izdelan idejni projekt nove cestne povezave Zelena Meja Slovenska vas JP 525062, izdelanega s strani podjetja Acer d.o.o. iz Novega mesta, november 2004 (popravki po recenziji oktober 2006), št. IP-R4/2004.
4.0 ROKI ZA PRIPRAVO OPPN IN NJEGOVIH POSAMEZNIH FAZ
+------------------------------------------+-------------------+
|Faznost                  |    Roki    |
+------------------------------------------+-------------------+
|1. faza – sklep o začetku postopka,    |   20 dni po   |
|pridobivanje oz. izdelava strokovnih   | podpisu pogodbe z |
|podlag                  |  izdelovalcem  |
+------------------------------------------+-------------------+
|2. faza – izdelava osnutka        |    30 dni   |
+------------------------------------------+-------------------+
|3. faza – pridobivanje smernic, njihovo  |    45 dni   |
|usklajevanje, izdelava morebitnih dodatnih|          |
|strokovnih podlag             |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|4. faza – izdelava dopolnjenega osnutka in|    30 dni   |
|priprava gradiva za javno razgrnitev   |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|5. faza – javno naznanilo o javni     |    30 dni   |
|razgrnitvi in javni obravnavi, javna   |          |
|razgrnitev                |          |
|in javna obravnava            |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|6. faza – priprava stališč do pripomb   |   15 dni*   |
|in gradiva za OS, predstavitev na OS-1*  |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|7. faza – izdelava predloga, posredovanje |    50 dni   |
|in pridobivanje mnenj           |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|8. faza – priprava usklajenega predloga in|   20 dni*   |
|gradiva za OS, predstavitev na OS-2*,   |          |
|sprejem usklajenega OPPN na OS      |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|9. faza – objava v uradnem glasilu –   |    5 dni    |
|Uradnem listu RS             |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|10. faza – priprava končnega akta OPPN  |    10 dni   |
+------------------------------------------+-------------------+
  * Navedeni roki, ki se nanašajo na obravnave občinskega
sveta (OS), se prilagodijo časovnim terminom zasedanja OS.
5.0 NOSILCI UREJANJA PROSTORA
Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje poda izhodišča za preprečevanje onesnaževanja okolja, varstva narave in ravnanje z vodami;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za okolje poda izhodišča za varstvo okolja;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, za upravljanje nalog vpliva na okolje;
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami poda izhodišča za rabo voda in priobalnih zemljišč;
5. Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, za upravljanje naloge, ki zadevajo izvajanje carinskega sistema; carinskega nadzora, izvajanje carinske kontrole, zadev pri kontroli prometa potnikov, blaga in storitev;
6. Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za policijo in druge varnostne naloge, kot nosilec nacionalne varnosti;
7. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost poda izhodišča in usmeritve za področje gospodarskega razvoja Slovenije, spodbujanje investicij in krepitev konkurenčnih sposobnosti gospodarstva;
8. Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega cestnega prometa;
9. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega cestnega omrežja in državnih kolesarskih poti, razen omrežja avtocest;
10. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve opredeli izhodišča prostorskega razvoja ter režimov urejanja območij in infrastrukture, ki so namenjena za potrebe obrambe;
11. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje opredeli izhodišča, usmeritve in ukrepe za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
12. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami opredeli izhodišča, usmeritve in ukrepe za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
13. Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko poda izhodišča za usklajen in trajnosten regionalni in lokalni prostorski razvoj;
14. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave poda izhodišča za ohranjanje narave;
15. Geoplin, d.o.o. poda izhodišča za področje transporta in skladiščenja zemeljskega plina;
16. ELES Elektro – Slovenija, d.o.o. poda izhodišča za področje prenosa električne energije;
17. Telekom Slovenije, d.d. poda izhodišča za področje telekomunikacij in zvez državnega pomena;
18. Regionalna razvojna agencija Posavje poda izhodišča in programe za razvoj posavske regije vezane na Občino Brežice;
19. Zavod za gozdove Slovenije, OE Brežice poda izhodišča za področje gozdarstva lokalnega pomena;
20. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Novo mesto poda izhodišča za ohranjanje narave;
21. Elektro Celje, d.d., PE Krško poda izhodišča za področje prenosa in distribucije električne energije lokalnega pomena;
22. Adriaplin, d.o.o. poda izhodišče za infrastrukturno opremljanje s plinovodnim omrežjem lokalnega pomena;
23. Komunalno stanovanjsko podjetje, Brežice d.d. poda izhodišča za področje vodooskrbe, področje odvajanja in čiščenja odpadnih vod, ravnanja z odpadki na lokalnem nivoju, za infrastrukturno opremljanje s toplovodnim omrežjem lokalnega pomena ter urejanja lokalnega cestnega omrežja;
24. Telekom Slovenije, d.d., PE Novo mesto poda izhodišča za področje telekomunikacij in zvez lokalnega pomena;
25. Občina Brežice poda izhodišča za področje razvoja gospodarstva, družbene javne infrastrukture;
26. Krajevna skupnost Slovenska vas.
V primeru, da se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30. dneh od prejema poziva.
6.0 OBVEZNOSTI FINANCIRANJA OPPN
Pripravljavec OPPN je: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
Naročnik OPPN je: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice in Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana skladno z dogovorom o pripravi in financiranju občinskega podrobnega prostorskega načrta za novo cestno povezavo »Zelena Meja Slovenska vas JP 525062«, financiranju gradnje predmetne ureditve ter prenosu nove cestne povezave med občinske ceste.
7.0 ZAČETEK VELJAVNOSTI SKLEPA
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-4/2009
Brežice, dne 12. oktobra 2009
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti