Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009

Kazalo

4231. Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Vransko, stran 12859.

Na podlagi tretjega odstavka 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo), 4., 11. in 17. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih lokalov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07) ter 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) je Občinski svet Občine Vransko na 20. seji dne 3. 11. 2009 sprejel
O D L O K
o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Vransko
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa merila, na podlagi katerih pristojni organ lokalne skupnosti (v nadaljevanju: občinska uprava) izda ali prekliče soglasje k podaljšanju obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljevanju: kmetija) na območju Občine Vransko.
2. člen
Gostinski obrati in kmetije obratujejo v rednem obratovalnem času, ki se evidentira in potrdi pri občinski upravi. Za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času je potrebno pridobiti pisno soglasje občinske uprave, ki o tem odloča na podlagi meril, sprejetih s tem odlokom.
3. člen
Gostinski obrat oziroma kmetija obratujeta v podaljšanem obratovalnem času, če obratujeta izven rednega obratovalnega časa, določenega v skladu s 3. in 4. členom Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00 in 30/06 in 93/07).
II. MERILA ZA IZDAJO SOGLASJA K PODALJŠANEMU OBRATOVALNEMU ČASU
4. člen
Pri odločanju o izdaji soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskega obrata oziroma kmetije, se upoštevajo naslednja merila:
– potrebe in struktura gostov,
– značilnosti območja, kjer se gostinski obrat oziroma kmetija nahaja,
– vrsta in lokacija gostinskega obrata oziroma kmetije,
– vključenost gostinskega obrata oziroma kmetije v kulturno-zabavno, športno-rekreacijsko in turistično ponudbo (potrebe razvoja turizma v občini),
– krajevni običaji ob praznikih in dela prostih dnevih,
– mnenje vaškega ali trškega odbora, na območju katere se gostinski obrat oziroma kmetija nahaja,
– število pritožb oziroma kršitev javnega reda in miru, posredovanj policije in inšpekcijskih služb v zvezi z dosedanjim poslovanjem gostinskega obrata oziroma kmetije,
– interesi gostincev in kmetov.
Pred izdajo soglasja lahko pooblaščeni delavec občinske uprave opravi ogled gostinskega obrata oziroma kmetije in o tem napiše uradni zaznamek.
5. člen
Lastnik gostinskega obrata ali kmetije oziroma od njega pooblaščena oseba mora zagotavljati uresničevanje naslednjih pogojev:
1. Glede poslovanja gostinskega obrata oziroma kmetije v zadnjem koledarskem letu ne smejo biti zabeležene več kot tri upravičene pisne pritožbe sosedov zaradi motenja javnega reda in miru ali drugih kršitev.
2. Emisija hrupa ne sme presegati mejnih emisijskih vrednosti, določenih z ustreznimi predpisi.
3. Zagotavljati mora za okolico nemoteč odhod in prihod gostov v ali iz gostinskega lokala ter parkirišča in skrbeti za urejenost in čistost okolice lokala.
4. Zvočne naprave na letnih vrtovih in terasah gostinskih obratov oziroma kmetij morajo biti, razen v primerih, ko gre za posebej prijavljene prireditve, izključene:
– po 22. uri,
– v času poletne sezone, tj. od 1. junija do vključno 30. septembra, od nedelje do četrtka, po 23. uri, ter ob petkih in sobotah, po 24. uri.
6. člen
Ne glede na preostale določbe tega odloka lahko občinska uprava izdajo soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času gostinskega obrata oziroma kmetije veže na zagotovitev pogojev (parkirišče, protihrupna zaščita, prometna varnost, nemoten odhod in prihod gostov v ali iz gostinskega lokala in drugo).
Dokler ti pogoji niso izpolnjeni, se soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času ne izda.
7. člen
Gostinski obrati, ki so v objektih na stanovanjskih območjih in izletniške kmetije na stanovanjskih območjih, katerih redni obratovalni čas je med 6. in 22. uro, lahko zaprosijo za podaljšanje v obratovalnem času glede na vrsto gostinskega obrata, kot sledi:
– restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije, od nedelje do četrtka, najdlje do 24. ure, ob petkih in sobotah najdlje do 1. ure naslednjega dne,
– slaščičarne, okrepčevalnice in bari, od nedelje do četrtka najdlje, do 24. ure, ob petkih in sobotah, najdlje do 1. ure naslednjega dne,
– gostinski obrati, ki nudijo mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program, od nedelje do četrtka, najdlje do 1. ure naslednjega dne, ob petkih in sobotah, najdlje do 5. ure naslednjega dne,
– letni vrtovi in terase v sklopu gostinskih obratov oziroma kmetij iz prve in druge alineje tega člena lahko opravljajo gostinsko dejavnost v enakem obratovalnem času kot gostinski obrat oziroma kmetija,
– letni vrtovi in terase v sklopu gostinskih obratov, ki nudijo mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program, lahko opravljajo gostinsko dejavnost od nedelje do četrtka, najdlje do 24. ure, ob petkih in sobotah, najdlje do 1. ure naslednjega dne.
Obratovalni čas gostinskega obrata v večnamenskem objektu (trgovsko poslovni centri ipd.) mora biti določen v skladu z merili iz prejšnjega odstavka in ne sme biti v nasprotju z obratovalnim časom večnamenskega objekta, določenim na temelju pisnega soglasja večine najemnikov in lastnikov poslovnih prostorov.
8. člen
Slaščičarne, okrepčevalnice in bari, ki so v objektih izven stanovanjskih območij, ter letni vrtovi in terase v sklopu le-teh, lahko obratovalni čas podaljšajo še za eno uro od podaljšanega obratovalnega časa, določenega v drugi alineji prejšnjega člena tega odloka.
Šteje se, da se gostinski obrat nahaja izven stanovanjskega območja, če je najmanj 100 m oddaljen od prvega stanovanjskega objekta.
9. člen
Gostinski obrati, ki gostinsko dejavnost opravljajo v stavbah, v katerih so tudi stanovanja, lahko obratujejo najdlje do 23. ure.
10. člen
Gostinskemu obratu oziroma kmetiji, ki se nahaja v strnjenem stanovanjskem območju, se dovoli obratovanje v podaljšanem obratovalnem času, kot je določeno v 7. in 9. členu tega odloka, če pridobi pisno soglasje stanovalcev s stalnim prebivališčem, ki prebivajo v neposredni bližini gostinskega obrata oziroma kmetije (stanovanjski objekti ob lokalu in čez cesto).
11. člen
Gostinski obrat oziroma kmetija lahko brez soglasja občinske uprave obratuje v skladu z določbami 7., 8. in 9. člena tega odloka tudi na dan pred prazniki, določenimi z zakonom, ter ob pustovanju in martinovanju (vsakič po enkrat).
Gostinec oziroma kmet mora občinski upravi predhodno pisno sporočiti datum pustovanja oziroma martinovanja, kadar bo izkoristil možnost iz prvega odstavka tega člena.
III. PRIJAVA PODALJŠANEGA OBRATOVALNEGA ČASA
12. člen
Gostinec oziroma kmet mora pri občinski upravi podati vlogo za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času na predpisanem obrazcu, in sicer najmanj petnajst dni pred:
– začetkom novega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto,
– začetkom obratovanja,
– spremembo obratovalnega časa.
13. člen
V primeru prijave obratovalnega časa pod drugo in tretjo alinejo prejšnjega člena tega odloka, mora gostinec oziroma kmet vlogi priložiti tudi:
– kopijo odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gostinske dejavnosti v obravnavanem gostinskem obratu oziroma kmetiji,
– mnenje vaškega ali trškega odbora, na območju katere se gostinski obrat oziroma kmetija nahaja,
– najemno pogodbo z lastnikom objekta oziroma soglasje lastnika objekta, v katerem se gostinski obrat oziroma kmetija nahaja, če gostinec oziroma kmet ni lastnik gostinskega obrata oziroma kmetije oziroma ima le-tega v najemu,
– najemno pogodbo oziroma soglasje lastnika površin zunaj zaprtega dela gostinskega obrata oziroma kmetije (letni vrtovi, terase ipd.), na katerih se opravlja gostinska dejavnost, če gostinec oziroma kmet ni lastnik teh površin oziroma ima le-te v najemu,
– soglasje upravljavca večnamenskega objekta, če se gostinski obrat nahaja v poslovno trgovskem centru ali podobnih večnamenskih objektih,
– soglasje vseh solastnikov in uporabnikov objekta, skladno s pogodbo o upravljanju ali drugo pogodbo oziroma dogovorom, ki jo sklenejo solastniki, če se gostinski obrat nahaja v večstanovanjskem objektu,
– soglasje stanovalcev s stalnim prebivališčem, ki prebivajo v neposredni bližini gostinskega obrata oziroma kmetije (stanovanjski objekti ob lokalu in čez cesto), če se gostinski obrat oziroma kmetija nahaja v strnjenem stanovanjskem naselju,
– druga dokazila, potrebna za izvrševanje tega odloka.
Soglasje in mnenje je veljavno, če je izdano največ 30 dni pred vložitvijo vloge za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času.
Vaški ali trški odbor, na območju katere se gostinski obrat oziroma kmetija nahaja, mora gostincu oziroma kmetu izdati mnenje k podaljšanemu obratovalnemu času najkasneje v 30 dneh od prejema pisne vloge in ga v vednost poslati občinski upravi. Mnenje mora biti utemeljeno.
Kolikor vaški ali trški odbor v roku iz prejšnjega odstavka tega člena ne oblikuje mnenja, mora gostinec oziroma kmet v vlogi to navesti in priložiti dokazilo o tem, kdaj je vaški ali trški odbor zaprosil za izdajo mnenja, občinska uprava pa v takem primeru odloči brez mnenja vaškega ali trškega odbora.
V primeru, da je večina soglasij ali mnenj negativna in v primeru, da gostinec oziroma kmet kljub pozivu občinski upravi mnenj oziroma soglasij ne dostavi v določenem roku, občinska uprava vlogo z odločbo deloma ali v celoti zavrne.
14. člen
Občinska uprava izda soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času praviloma za obdobje enega koledarskega leta.
Po preteku obdobja mora gostinec oziroma kmet vlogo obnoviti, sicer mu pravica do podaljšanega obratovalnega časa preneha.
V izjemnih primerih lahko občinska uprava določi tudi krajši ali daljši čas trajanja soglasja.
15. člen
Če gostinski obrat oziroma kmetija ne izpolnjuje določil tega odloka, sme obratovati le v rednem obratovalnem čas.
IV. PREKLIC SOGLASJA ZA OBRATOVANJE V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU
16. člen
Občinska uprava lahko prekliče soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času v naslednjih primerih:
1. Če so s pravnomočno odločbo sodišča ugotovljene kršitve javnega reda in miru in druge kršitve v lokalu in njegovi okolici.
2. Če se pisne pritožbe sosedov ponavljajo. Pred preklicem soglasja v tem primeru je občinska uprava dolžna pridobiti pisne informacije pristojne policijske postaje, inšpekcijskih služb ali osebnega ogleda z izdelanim uradnim zapisnikom ter mnenje vaškega ali trškega odbora.
3. Neizpolnjevanje 5., 7., 8. in 9. člena tega odloka.
V primerih odvzema soglasja na podlagi prejšnjega odstavka tega člena, je gostincu oziroma kmetu odvzeta možnost pridobitve soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času za šest mesecev, ki se šteje od dneva preklica izdanega soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času.
V primeru preklica izdanega soglasja za obratovanje gostinskega obrata oziroma kmetije v podaljšanem obratovalnem času, občinska uprava v odločbi določi ustrezno spremenjen obratovalni čas. Pritožba zoper izdano odločbo ne zadrži njene izvršljivosti.
V. ENKRATNO DODATNO PODALJŠANJE OBRATOVALNEGA ČASA
17. člen
Ne glede na določbe 7., 8. in 9. člena tega odloka in ne glede na že izdano soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času, lahko gostinec oziroma kmet zaprosi za enkratno soglasje za prekoračitev podaljšanega obratovalnega časa.
Enkratno soglasje je možno pridobiti, kadar se v gostinskem obratu oziroma kmetiji odvijajo prireditve zaprtega tipa (poroke, proslave, srečanja ipd.) ali izven njega prireditve širšega pomena (lokalni prazniki, proslave društev ipd.).
Za izdajo enkratnega soglasja za obratovanje v dodatnem podaljšanem obratovalnem času mora gostinec oziroma kmet zaprositi najmanj osem dni pred prireditvijo na obrazcu, ki ga izda občinska uprava.
Enkratno soglasje je vezano na točno določen datum.
Če je bilo enkratno soglasje za obratovanje v dodatnem podaljšanem obratovalnem času izdano zaradi prireditve zaprtega tipa, je gostinec oziroma kmet dolžan poskrbeti, da v tem času v gostinski obrat oziroma kmetijo nimajo vstopa zunanji obiskovalci.
VI. KONČNE DOLOČBE
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007/2009
Vransko, dne 3. novembra 2009
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti