Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009

Kazalo

Št. 478-24/2009-7 Ob-7794/09 , Stran 2982
1. Naziv in sedež organizatorja: Občina Hrpelje - Kozina, Reška cesta 14, Hrpelje, Kozina. 2. Opis predmeta prodaje: parc. št. 3204/5, k.o. Hrpelje, 722 m2 (nezazidano stavbno zemljišče). 3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbiranja je prodaja nepremičnin. 4. Izklicna cena za nepremičnino parc. št. 3204/5 k.o. Hrpelje je 42.500,00 EUR in ne vključuje pripadajočega davka, ki ga plača kupec. 5. Ponudbe morajo vsebovati naslednje podatke: – naziv kupca in njegov naslov, – navedbo, za katero zemljišče daje ponudbo, z navedbo parcelne številke, – ponujeno ceno, – kopijo osebnega dokumenta za fizične osebe, oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni, – dokazilo o plačilu varščine, – veljavnost ponudbe, ki mora biti najmanj 30 dni. 6. Varščina, ki jo morajo ponudniki poravnati na račun Občine Hrpelje - Kozina št. 01235-0100006141, znaša 10% od izklicne cene v točki 4 ter se uspelim ponudnikom vračuna v kupnino, neuspelim pa vrne v roku 15 dni po izvedbi razpisa, brez obresti. 7. Na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. 8. Rok za oddajo ponudb je petek, 11. 12. 2009 do 12. ure. Prepozne, nepopolne in nepravilno označene ponudbe komisija ne bo upoštevala pri izbiri. 9. Ponudba ponudnika mora biti veljavna najmanj 30 dni od oddaje ponudbe. 10. Ponudbe morajo biti predložene v zaprti kuverti na naslov: Občina Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina z oznako »Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine«. 11. Kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. O najugodnejšem ponudniku bo odločala komisija prodajalca. 12. O izbiri najustreznejših ponudnikov za prodajo stavbnega zemljišča bo komisija obvestila vse ponudnike v roku 8 dni po sprejemu sklepa o izbiri. 13. Pogodbo o prodaji nepremičnine mora ponudnik skleniti najpozneje v roku 8 dni po pozivu k podpisu pogodbe. V primeru, da se izbrani ponudnik v osmih dneh od poziva podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil, zaradi česar mu zapade varščina v korist Občine Hrpelje - Kozina. 14. Način in rok plačila kupnine: uspeli ponudnik mora celotno kupnino plačati v roku 8 dni od sklenitve pogodbe na TRR Občine Hrpelje - Kozina, pri čemer se znesek nakazila zmanjša za že vplačano višino varščine. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Kupnino bo kupec poravnal na TRR Občine Hrpelje – Kozina, št. 01235-0100006141, odprt pri Banki Slovenije. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na njegovo ime in v njegovo korist, ti stroški niso všteti v izklicni ceni. 15. Prehod lastništva: po poplačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških, se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vknjižbe lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiško knjigo. Do poplačila celotne kupnine ostane posestnik in lastnik prodajalec ter obdrži v svoji posesti sklenjeno kupoprodajno pogodbo, ki jo kupcu izroči, ko mu ta predloži potrdilo o plačilu celotne kupnine. 16. Ustavitev postopka: komisija oziroma prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi brez posebne obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se ponudniku povrne vplačana varščina ter izkazani stroški prevzema razpisne dokumentacije brez obresti v roku 10 dni. 17. Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane. 18. Vse informacije v zvezi s tem javnim razpisom lahko ponudniki dobijo na Občini Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, tel. 05/680-01-50 od ponedeljka do petka v času od 9. do 11. ure (Andrej Bolčič).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti