Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009

Kazalo

4213. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja Romsko naselje Šmihel – kanalizacija, stran 12809.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 25. seji dne 29. 10. 2009 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja Romsko naselje Šmihel – kanalizacija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Romsko naselje Šmihel – kanalizacija (v nadaljevanju: program opremljanja).
2. člen
(Vsebina programa opremljanja)
S programom opremljanja se opredeli gradnja gospodarske javne infrastrukture, določi obračunsko območje, roke gradnje, finančno konstrukcijo opremljanja in z izračunom povezane parametre ter prikaže obremenitev zavezancev za plačilo komunalnega prispevka.
Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,
– prikaz investicije v gradnjo nove komunalne opreme,
– terminski plan izgradnje,
– podlage za odmero komunalnega prispevka,
– grafične priloge.
3. člen
(Razlogi za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja je:
– podlaga za opremljanje zemljišč s predvideno gospodarsko javno infrastrukturo, ki je potrebna, da se prostorske ureditve izvedejo in služijo svojemu namenu;
– podlaga za odmero komunalnega prispevka za investicijo v novo komunalno infrastrukturo in komunalnega prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo.
Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri komunalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje, medtem ko se odmera komunalnega prispevka za ostalo komunalno opremo v tem območju opremljanja odmerja po Odloku o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 21/08).
4. člen
(Podatki o območju opremljanja)
Obračunsko območje programa opremljanja je celotno območje, kot je opredeljeno v grafični prilogi k programu opremljanja in sledi mejam Odloka o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta Romsko naselje Šmihel (Uradni list RS, št. 6/06). Gre za območje zahodno od železniške proge Ljubljana–Novo mesto–Metlika in regionalne ceste R3-664 na odseku 2501 Gaber–Uršna sela–Novo mesto in je hkrati opredeljeno tudi kot območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na načrtovano komunalno infrastrukturo oziroma območje njene uporabe.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
5. člen
(Obstoječa komunalna infrastruktura)
Področje romskega naselja Šmihel ni opremljeno s kanalizacijo. Komunalne odpadne vode v naselju Šmihel so delno speljane v greznice, v večjem delu pa kar izpuščene po terenu, kar predstavlja velik higiensko-sanitarni problem za življenje romskih družin v naselju. V bližini se nahaja primarno kanalizacijsko omrežje, na katerega se bodo novi vodi priključevali.
6. člen
(Predvidena komunalna oprema)
Na obravnavanem območju urejanja bo narejena nova kanalizacija. Gre za črpališče, glavni kanal GV1, ki zajema zahodni in južni del območja urejanja, priključne kanale GV3, GV5, GV7, GV9, ki so priključeni na glavni kanal GV1 in priključni kanal GV11, ki zajema severni in vzhodni del območja urejanja. Podrobnosti so navedene v projektu PZI Fekalna kanalizacija romskega naselja Šmihel, številka 11/06 iz marca 2007, izdelovalca Topos, d.o.o.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
7. člen
(Obračunsko območje investicije)
Obračunsko območje investicije tako za novo kot za obstoječo komunalno opremo je eno samo in obsega celotno območje opremljanja iz 4. člena tega odloka.
8. člen
(Skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni stroški za gradnjo nove komunalne opreme, ki odpadejo na območje, znašajo 212.424 EUR po cenah september 2008 in obsegajo stroške projektne in investicijske dokumentacije ter stroške gradnje komunalne opreme. Obračunski stroški nove komunalne opreme so glede na skupne stroške znižani za pridobljena nepovratna sredstva iz naslova regionalnih spodbud, pridobljenih s strani Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) ter sredstva proračuna Mestne občine Novo mesto in znašajo 21.439 EUR za novo komunalno opremo. Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo znašajo 23.163 EUR.
9. člen
(Financiranje predvidene investicije)
Finančna sredstva za izvedbo predvidene komunalne opreme na območju opremljanja zagotavlja Mestna občina Novo mesto v dogovoru z upravljalcem kanalizacijskega omrežja, pri čemer zagotavlja 137.120 EUR Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj iz naslova regionalnih spodbud, preostalih 75.304 pa občina iz svojega proračuna, delno (44.602 EUR) tudi na račun bodočega plačila komunalnega prispevka za novo in obstoječo komunalno opremo s strani zavezancev v območju opremljanja.
Tabela: Viri financiranja
+------------------------------------------------+-------------+
|Viri financiranja                |Znesek v EUR |
+------------------------------------------------+-------------+
|Služba Vlade RS za lokalno samoupravo      |  137.120  |
|in regionalno politiko (SVLR)          |       |
+------------------------------------------------+-------------+
|Mestna občina Novo mesto            |  75.304  |
+------------------------------------------------+-------------+
|– iz proračuna                 |  30.702  |
+------------------------------------------------+-------------+
|– zavezanci za komunalni prispevek za novo   |  21.439  |
|komunalno opremo                |       |
+------------------------------------------------+-------------+
|– zavezanci za komunalni prispevek       |  23.163  |
|za obstoječo komunalno opremo          |       |
+------------------------------------------------+-------------+
|Skupaj                     |  212.424  |
+------------------------------------------------+-------------+
Navedena zneska tako SVLR kot Mestne občine Novo mesto sta bila že zagotovljena, kar pomeni, da občini ni treba zagotavljati več nobenih dodatnih sredstev za izgradnjo navedene kanalizacije na območju opremljanja.
10. člen
(Terminski plan)
Komunalno opremljanje obračunskega območja ima naslednji časovni načrt:
– projektna dokumentacija            marec 2007,
– investicijska dokumentacija          julij 2007,
– izvedba kanalov GV1, GV3, GV5, GV9 in GV11  29. 8. 2008,
– izvedba preostalih primarnih kanalov,    30. 9. 2008,
izvedba preizkusov in grobe sanacije trase,
izgradnja tlačnega voda s črpališčem
– izvedba preostalih kanalov, priključek    15. 10. 2008.
črpališča, sanacija Kralove ceste in
vzpostavitev trase v prvotno stanje –
zaključek investicije
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
(Merila za odmero komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se obračuna po formuli:
KP(ij) = (A(parcela) x Cp(ij) x Dp) + (K(dejavnost) x A(tlorisna) x Ct(ij) x Dt)
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KP(ij) =     znesek dela komunalnega prispevka, ki
         pripada posamezni vrsti komunalne opreme na
         posameznem obračunskem območju
A(parcela) =   površina parcele
Cp(ij) =     obračunski stroški, preračunani na m2
         parcele na obračunskem območju za posamezno
         vrsto komunalne opreme
Dp =       delež parcele pri izračunu komunalnega
         prispevka
Ct(ij) =     obračunski stroški, preračunani na m2 neto
         tlorisne površine objekta na obračunskem
         območju za posamezno vrsto komunalne opreme
A(tlorisna) =   neto tlorisna površina
Dt =       delež neto tlorisne površine objekta pri
         izračunu komunalnega prispevka
K(dejavnost) =  faktor dejavnosti
i =        posamezna vrsta komunalne opreme
j =        posamezno obračunsko območje.
Komunalni prispevek je seštevek izračunanih komunalnih prispevkov za posamezno vrsto komunalne infrastrukture tako za novo kot za obstoječo komunalno infrastrukturo.
Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega prispevka določa,
– da je razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine Dpi : Dti = 0,3 : 0,7,
– da je faktor dejavnosti za vse objekte Kdej = 1.
Pri določanju parcel objektov se uporablja 5. člen Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), ki pravi, da če parcela ni določena, se upošteva stavbišče x 1,5.
12. člen
(Stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka za investicijo v predvideno komunalno infrastrukturo)
Obračunski stroški investicije iz 8. člena odloka, preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto komunalne infrastrukture na obračunskem območju se razberejo iz tabele:
Tabela: Obračunski stroški na enoto za novo in obstoječo infrastrukturo
+-----------------------------+---------------+----------------+
|    Infrastruktura    |Cp(ij) (EUR/m2)|Ct(ij) (EUR/m2) |
+-----------------------------+---------------+----------------+
|Nova kanalizacija      |   2,744   |   8,714   |
+-----------------------------+---------------+----------------+
|Primarno kanalizacijsko   |   1,964   |   3,382   |
|omrežje           |        |        |
+-----------------------------+---------------+----------------+
Navedeni stroški veljajo na datum september 2008 in se jih ob izdaji odločbe ustrezno revalorizira za obdobje od septembra 2008 do dne izdaje odločbe.
13. člen
(Indeksiranje stroškov opremljanja)
Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije pod Gradbena dela – ostala nizka gradnja.
14. člen
(Oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)
V primeru, da je kdo od zavezancev za plačilo komunalnega prispevka sam prispeval k izgradnji javne komunalne infrastrukture, obravnavane v tem programu opremljanja, se mu ob predložitvi ustreznega dokazila znesek prizna kot plačilo komunalnega prispevka do višine vložka.
V primeru odmere komunalnega prispevka za priključitev obstoječih objektov na kanalizacijsko omrežje lahko občina na vlogo lastnika nepremičnine, ki dokaže, da je upravičen do prejemanja denarne socialne pomoči na podlagi Zakona o socialnem varstvu, zadrži plačilo komunalnega prispevka, kar se uredi s pogodbo, ki jo skleneta občina in lastnik.
Komunalni prispevek se za priključitev obstoječih objektov na kanalizacijsko omrežje lahko odmeri kot obročno plačilo, vendar se mora investitor o tem odločiti že ob vlogi za odmero komunalnega prispevka. Plačilo je možno v največ štirih mesečnih obrokih.
V. KONČNE DOLOČBE
15. člen
(Dostop do podatkov)
Program opremljanja (vključno s prilogami) je na vpogled na sedežu Mestne občine Novo mesto.
16. člen
(Veljavnost)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-254/2009
Novo mesto, dne 29. oktobra 2009
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti