Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009

Kazalo

Št. 207/2009 Ob-7757/09 , Stran 2980
I. Prodajalec: Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci. II. Predmet prodaje: 1. Nezazidano stavbno zemljišče na Kapelskem Vrhu, parcelna št. 319/20, k.o. Kapelski Vrh, v izmeri 1660 m2, z izhodiščno ceno 24.640,71 EUR. V naravi je zemljišče travnik. 2. Nezazidano stavbno zemljišče na Kapelskem Vrhu, parcelna št. 319/22, k.o. kapelski Vrh, v izmeri 790 m2, z izhodiščno ceno 9.519,50 EUR. V naravi je zemljišče travnik. III. Pogoji razpisa: 1. Na javnem zbiranju ponudb za prodajo nepremičnin lahko sodelujejo fizične osebe in pravne osebe pod naslednjimi pogoji: – da v ponudbi navedejo nepremičnino z izhodiščno ceno ali ceno nad izhodiščno ceno, – da predložijo potrdilo o državljanstvu oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, – da plačajo varščino v višini 10% od izhodiščne cene na podračun pri UJP št. 01300-0100012753, sklic na št. 0319/2022, – izbrani ponudnik mora v 8 dneh po prejemu sklepa o izbiri skleniti pogodbo in plačati kupnino v 8 dneh po podpisu pogodbe v enkratnem znesku. 2. Če se bo za posamezno nepremičnino prijavilo več ponudnikov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bo imel prednost tisti, ki za nepremičnino ponudi višjo ceno. 3. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do 15. 12. 2009 na naslov: Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, z oznako: »Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin – Ponudba za odkup – Ne odpiraj!« 4. Ponudbi je treba priložiti: – potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, – potrdilo o plačilu varščine v višini 10% od izhodiščne cene. Varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim pa bo brez obresti vrnjena v 15 dneh po izdaji sklepa o izbiri ponudnika. Če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe oziroma ne plača kupnine v dogovorjenem roku, se domneva, da je odstopil od nakupa, plačana varščina se mu ne vrne in zapade v korist Občine Radenci. 5. Davek na promet nepremičnin oziroma DDV, stroške overitve pogodbe in stroške izvedbe pogodbe v zemljiški knjigi nosi kupec. 6. Javno odpiranje ponudb bo naslednji dan po poteku roka za oddajo ponudb ob 12. uri v prostorih Občine Radenci. Upoštevane bodo le pravilno opremljene ponudbe, ki bodo pravočasno prispele na naslov Občine Radenci. Pred pričetkom odpiranja ponudb morajo navzoči predstavniki ponudnikov predložiti pismena pooblastila za zastopanje ponudnika. 7. Najugodnejši ponudnik bo izbran s sklepom v roku 15 dni po poteku roka za oddajo ponudb. 8. Vse nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno.« 9. Ta razpis ne zavezuje prodajalca, da z najboljšim ali katerim koli ponudnikom sklene pogodbo o prodaji. 10. Plačilo kupnine v roku, ki je določen v četrti alinei točke III/1 je bistvena sestavina predmetnega javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin. Vse podrobnejše informacije v zvezi s predmetom prodaje lahko dobijo ponudniki na telefonsko številko 02/566-96-13 – kontaktna oseba je Srečko Grosman. Ogled je mogoč po predhodnem dogovoru.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti