Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009

Kazalo

Ob-7809/09 , Stran 2972
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, tel. 01/896-34-24, faks 01/896-34-60, e-mail: obcina.litija@litija.si. 2. Opis predmeta prodaje so: a) Zemljiške parcele ob glavni cesti G2 – 108, Litija–Zagorje (v bližini krožišča pri Merkurju), 170/2 poslovna stavba, v izmeri 9 m2, in travnik, v izmeri 47 m2, parc. št. 987/6, pot, v izmeri 29 m2, 987/5, travnik, v izmeri 48 m2, parc. št. 169/2, travnik, v izmeri 69 m2, parc. št. 168/5, njiva, v izmeri 58 m2, parc. št. 987/17, pot v izmeri 27 m2 in parc. št. 127/54, travnik, v izmeri 292 m2, vpisane v z.k. vl. št. 560, k.o Litija. b) Del zemljiške parcele 1346/11 v izmeri 300 m2 (prodaja se del zemljišča, kjer ni gospodarskih poslopij), vpisana v z.k. vl. št. 522, k.o. Hotič. Na predmetni parceli poteka cevovod javnega sistema oskrbe z vodo Litija in kabel javne razsvetljave s svetilkami, zato bo istočasno ustanovljena služnostna pravica za potek javnega sistema oskrbe z vodo Litija in služnostna pravica za javno razsvetljavo s svetilkami v korist občine. Na predmetni nepremičnini je vknjižena služnost za gradnjo nizkonapetostnega elektroenergetskega zemeljskega priključka v korist Elektra Ljubljana d.d. c) Del zemljiške parcele 1346/2, v izmeri 1000 m2 (brez dela zemljišča, kjer je predvidena gradnja razbremenilnika visokih voda in črpališče), vpisana v z.k. vl. št. 1782, k.o. Hotič. Na predmetni parceli poteka javna kanalizacija Litija, cevovod javnega sistema oskrbe z vodo Litija in hišni vodovodni priključek, AB jašek 2x, podzemni hidrant in kabel javne razsvetljave s svetilko, zato bo istočasno ustanovljena služnost za potek javne kanalizacije Litija, za potek cevovoda javnega sistema oskrbe z vodo Litija in hišni vodovodni priključek, za AB jašek 2x, za podzemni hidrant in za kabel javne razsvetljave s svetilko v korist občine. Na predmetni nepremičnini je vknjižena služnost za gradnjo nizkonapetostnega elektroenergetskega zemeljskega priključka v korist Elektra Ljubljana d.d. d) Zemljiška parcela v naselju Kresnice, 183/1, travnik, v izmeri 2238 m2, vpisana v z.k. vl. št. 419, k.o. Kresnice. Na predmetni parceli se nahaja cevovod javnega sistema oskrbe z vodo in cevovod javne kanalizacije, zato bo istočasno ustanovljena služnostna pravica za potek javnega sistema z vodo in javne kanalizacije v korist občine. e) Zemljiška parcela na Bevkovi ulici v Litiji, 1364/8, njiva, v izmeri 683 m2, vpisana v z.k. vl. št. 522, k.o. Hotič. Na predmetni parceli poteka podzemni kabel javne razsvetljave s svetilko in meteorni cevovod od uličnih požiralnikov 2x, zato bo istočasno ustanovljena služnostna pravica za podzemni kabel javne razsvetljave s svetilko in meteorni cevovod od uličnih požiralnikov 2x v korist občine. f) Zemljiška parcela na Bevkovi ulici v Litiji, 1364/1, njiva, v izmeri 1.156 m2 (prodaja se brez dela zemljišča, ki v naravi predstavlja avtobusno postajališče in pločnik), vpisana v z.k. vl. št. 522, k.o. Hotič. Na predmetni parceli poteka mešani cevovod javne kanalizacije in meteorni cevovod od uličnih požiralnikov 2x, zato bo istočasno ustanovljena služnostna pravica za mešani cevovod javne kanalizacije in meteorni cevovod od uličnih požiralnikov 2x v korist občine. g) Zemljiška parcela v Praproščah v Litiji, 1336/5, gozd, v izmeri 2813 m2, vpisana v z.k. vl. št. 1404, k.o. Hotič. Na predmetni parceli poteka vodovodni priključek – javni vodovod Litija, sekundarni cevovod javnega sistema oskrbe z vodo Litija, zato bo istočasno ustanovljena služnostna pravica za potek vodovodnega priključka – javni vodovod Litija, sekundarni cevovod javnega sistema oskrbe z vodo Litija v korist občine. h) Zemljiška parcela v Praproščah v Litiji, 1336/6, gozd, v izmeri 1341 m2, vpisana v z.k. vl. št. 1404, k.o. Hotič. Na predmetni parceli poteka vodovodni priključek – javni vodovod Litija, sekundarni cevovod javnega sistema oskrbe z vodo Litija, zato bo istočasno ustanovljena služnostna pravica za potek vodovodnega priključka – javni vodovod Litija, sekundarni cevovod javnega sistema oskrbe z vodo Litija v korist občine. i) Zemljiške parcele ob Savski poti v Litiji, 184/19, dvorišče, v izmeri 1678 m2, 184/9, poslovna stavba, v izmeri 711 m2 (prodaja se stavbišče brez objekta) in 184/21, dvorišče, v izmeri 543 m2, vpisane v z.k. vl. št. 50, k.o. Litija, prodajalec namerava na zemljiški parc. 184/21, k.o. Litija, zgraditi razbremenilnik in ostale vode za potrebe gradnje centralne čistilne naprave, zato bo istočasno ustanovljena služnostna pravica za potrebe gradnje omenjenih objektov v korist občine, kakor tudi služnostna pravica za kanalizacijo, ki se že nahaja na tej nepremičnini. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. 4. Izklicna cena in najnižji znesek zvišanja Za nepremičnine, ki so predmet prodaje pod a), je izklicna cena 35.000,00 EUR brez vključenega DDV, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnin ne vsebuje 20% DDV, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec. Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod b), je izklicna cena 21.000,00 EUR brez vključenega DDV, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje 20% DDV, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec. Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod c), je izklicna cena 70.000,00 EUR brez vključenega DDV, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje 20% DDV, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec. Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod d), je izklicna cena 156.660,00 EUR brez vključenega DDV, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 1.000,00 EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje 20% DDV, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec. Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod e), je izklicna cena 68.300,00 EUR brez vključenega DDV, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje 20% DDV, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec. Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod f), je izklicna cena 115.600,00 EUR brez vključenega DDV, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 1.000,00 EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje 20% DDV, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec. Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod g), je izklicna cena 140.650,00 EUR brez vključenega DDV, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 1.000,00 EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje 20% DDV, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec. Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod h), je izklicna cena 67.050,00 EUR brez vključenega DDV, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje 20% DDV, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec. Za nepremičnine, ki so predmet prodaje pod i), je izklicna cena 205.000,00 EUR brez vključenega DDV, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 1.000,00 EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnin ne vsebuje 20% DDV, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec. 5. Način in rok plačila kupnine: kupnino poravna kupec na transakcijski račun Občine Litija, št. 01260-0100002491, v osmih dneh od sklenitve prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa zadrži plačano varščino. Kupec pridobi lastninsko pravico po plačilu celotne kupnine in stroškov povezanih s pravnim poslom. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila dne 14. 12. 2009, v veliki sejni sobi Občine Litija – 1. nadstropje, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, z začetkom ob 13 uri. Ponudniki morajo osebno ali po pošti na Občino Litija, Jerebova ulica 14, Litija, posredovati prijavo za udeležbo na dražbi. Prijava za udeležbo mora prispeti v vložišče Občine Litija, najkasneje do 14. 12. 2009, do 12 ure. 7. Višina varščine: interesenti so dolžni najkasneje do 14. 12. 2009, do 11. ure, vplačati varščino v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Občine Litija, št. 01260-0100002491, s pripisom »plačilo varščine za javno dražbo za nepremičnine pod a) oziroma b) oziroma c) oziroma d) oziroma e) oziroma f) oziroma g) oziroma h) oziroma i). Najugodnejšemu dražitelju bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim dražiteljem, ki ne bodo uspeli na dražbi, bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. V primeru, da interesent plača varščino za nepremičnino oziroma nepremičnine, ki je/so predmet razpisa javne dražbe in se javne dražbe ne udeleži, se varščina ne povrne. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmetov: vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom premoženja lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Litija, na tel. 01/89-63-458, ali na e-naslovu: manja.sarbek@litija.si. 9. Opozorilo: vodja dražbe lahko s soglasjem župana Občine Litija ustavi postopek prodaje za posamezne nepremičnine, ki so predmet javne dražbe, vse do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške. 10. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki premoženja ter se pravočasno prijavijo tako da: – plačajo varščino in predložijo dokazilo o plačilu, – predložijo izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni (AJPES) – za pravne osebe ali fotokopijo osebnega dokumenta – za fizične osebe (fotokopija osebnega dokumenta za fizične osebe mora biti overjena pri upravni enoti ali pri notarju), – predložijo potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR – velja za pravne osebe in s.p, potrebno je predložiti original, – predložijo davčno številko za fizične osebe (davčna številka mora biti predložena v originalu oziroma overjena kopija pri upravni enoti ali pri notarju) ali identifikacijsko številko za DDV za pravne osebe, – predložijo overjeno pooblastilo (pri upravni enoti ali notarju) za sodelovanje na javni dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec, – predložijo številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine. Organizator bo pravočasno potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. Interesenti, ki ne bodo predložili teh dokazil, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred pričetkom dražbe. 11. Drugi pogoji in pravila javne dražbe: – dražbo bo vodila komisija imenovana pri županu, – draži lahko tisti, ki se je pravočasno, to je do vključno 14. 12. 2009, do 12. ure, prijavil na dražbo ter predložil dokazila navedena pod 10. točko, – pooblaščenec dražitelja mora predložiti overjeno pooblastilo s strani upravne enote ali notarja, – dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba, – na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno, – če je dražitelj samo eden, ki sprejema izklicno ceno, je premoženje prodano za izklicno ceno, – če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnine niso prodane, če eden ne zviša cene, – če dražitelj, ki se je pravočasno prijavil na dražbo ter predložil dokazila navedena pod 10. točko odstopi od dražbe, varščina zapade v korist občine, – dražba je končana, ko je vodja dražbe trikrat izklical isto najvišjo ponudbo, – ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe (morebitne ugovore reši takoj vodja dražbe), – javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) kakor tudi 20% DDV plača kupec. Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo upoštevane. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba najkasneje v 15 dneh po končani dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot za 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti