Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009

Kazalo

4218. Odlok o javnem redu v Občini Podlehnik, stran 12827.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US in 76/08), 3., 17. in 45. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 17/08 in 21/08 – popr.), 2. in 4. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 66/06 – Odl. US in 70/08) in 15. člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 39/99, 46/01 in 81/02) je Občinski svet Občine Podlehnik na 19. redni seji dne 1. 10. 2009 sprejel
O D L O K
o javnem redu v Občini Podlehnik
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom so predpisani ukrepi za varstvo javnega reda in miru, občanov in premoženja, zdravja in čistoče ter varstva okolja in zunanje podobe kraja.
2. člen
Vsakdo, ki prebiva ali se začasno mudi na območju Občine Podlehnik, se mora obnašati tako, da ne moti, ne vznemirja ali ovira drugih pri njihovem delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogroža njihovega zdravja in premoženja, da skrbi za primeren videz kraja, kjer živi, dela ali se začasno zadržuje in da ne opušča ali opravlja dejanj, ki so po tem odloku obvezna ali prepovedana oziroma, ki ogrožajo splošno varnost ljudi in javno moralo.
3. člen
Za prekrške, storjene po tem odloku, so odgovorne pravne osebe in odgovorne osebe pravnih oseb, samostojni podjetniki posamezniki in odgovorne osebe samostojnega podjetnika posameznika ter posamezniki.
II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU
4. člen
Na območju Občine Podlehnik je zaradi varstva javnega reda prepovedano:
1. prenočevanje v javnih prostorih in na javnih površinah, ki za to niso namenjene, in se s takšnim ravnanjem vznemirja druge ljudi,
2. vznemirjati in motiti mir in počitek občanov s prekomernim hrupom med 22. in 6. uro, kadar ne gre za nujne interventne-vzdrževalne posege oziroma to ni posledica dovoljene dejavnosti,
3. po stanovanjih in na javnih krajih vznemirjati, motiti ali nadlegovati občane z zbiranjem podatkov, izjav ali z vsiljevanjem prodaje artiklov, razen, ko je to posebej dovoljeno,
4. popivati, piti ali kako drugače uživati alkoholne pijače izven – zunaj prostorov, ki so določeni za točenje alkoholnih pijač (npr. v ali pred prodajalnami, pred šolo ipd.),
5. prestaviti, odstraniti, uničiti, poškodovati, popisati ali kakor koli drugače onesnažiti napisne table, ograje, žive meje, javna opozorilna znamenja, spomenike, spominska obeležja na pokopališčih, prometne znake, naprave za javno razsvetljavo, poštne nabiralnike, klopi, zabojnike za odpadke, stojala za kolesa ali druge naprave in predmete za splošno uporabo,
6. zalivati vrtove, prati avtomobile ali kako drugače po nepotrebnem ali prekomerno trošiti vodo iz vodovodnih omrežij v času opozorila, da je potrošnja vode zaradi pomanjkanja omejena,
7. izzivati, udariti koga, spodbujati koga k pretepu, se pretepati, vesti na drzen, nasilen, nesramen, žaljiv ali podoben način in koga zasledovati,
8. na javnem kraju prepirati se s kom, vpiti ali se nedostojno vesti na drug način,
9. na vsiljiv ali žaljiv način koga nadlegovati z beračenjem za denar ali druge materialne dobrine.
5. člen
Javni shodi in javne prireditve potekajo na podlagi zakona, ki ureja javna zbiranja.
III. VARSTVO OBČANOV IN PREMOŽENJA
6. člen
Zaradi varstva občanov in premoženja je prepovedano:
1. nameščati kakršnekoli naprave, ovire, ipd. na javne površine brez predhodnega soglasja oziroma odločbe pristojnega organa,
2. uničiti, poškodovati ali odstraniti naprave, ki služijo javnemu namenu,
3. graditi ali puščati ograje, drevesa in žive meje ob javnih poteh v takem stanju in tako visoko, da ogrožajo varnost občanov ali s tem kazijo videz kraja,
4. na ograje ob javnih poteh postavljati nevarne predmete (npr. steklo, bodeče žice ipd.),
5. s kamenjem, žogami ali drugimi nevarnimi predmeti ogrožati varnost ljudi ali premoženja,
6. namerno ščuvati, dražiti ali plašiti živali,
7. puščati na javnih površinah ali na javnih prostorih, kjer se odvija kakršen koli promet, živali brez nadzorstva ali puščati domače živali, da povzročajo škodo na njivah, vrtovih ali drugih površinah,
8. voditi pse in druge domače živali na zelenice in dvorišče šole ter druga igrišča,
9. z brezobzirno vožnjo ali kako drugače poškropiti ali umazati pročelja objektov in ljudi, ki se nahajajo na javnih površinah ali ob cesti,
10. prislanjati kolesa, kolesa z motorjem ali motorna kolesa k stenam objektov, na robnike pločnikov ali jih puščati na drugih krajih, kjer to lahko povzroči škodo ali ovira promet,
11. uničiti ali poškodovati drevje in okrasne rastline na javnih površinah.
IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE
7. člen
Z namenom varovanja zdravja in čistoče je prepovedano:
1. metati, spuščati ali odlagati predmete, snovi in odpadke v naravno okolje, na javne površine in na druge prostore, ki niso za to določeni,
2. prati motorna vozila, kmetijske stroje, priključke in druge predmete ob potokih, studencih ter na območju virov pitne vode,
3. zanemariti čistočo stanovanja, delavnice ali dvorišča v taki meri, da to moti okolico in utegne spraviti v nevarnost zdravje občanov,
4. izlivati ali metati z balkonov in oken karkoli, kar povzroča nesnago v kraju ali ogroža zdravje občanov,
5. puščati iztrebke domačih živali na javnih površinah ali drugih mestih,
6. poškodovati, prevračati ali odstraniti na javnih površinah postavljene zabojnike za odpadke ali klopi.
V. VARSTVO OKOLJA IN ZUNANJE PODOBE KRAJA
8. člen
Zaradi varstva okolja in zunanje podobe kraja je prepovedano:
1. pisati ali risati po fasadah ali zidovih zgradb, spomenikih, spominskih ploščah, pripravah in napravah na športnih in drugih igriščih, ograjah, drugih predmetih in javnih objektih, ki niso za to namenjeni ali te kako drugače umazati,
2. trgati cvetje, na zelenicah in cvetličnih gredah ali hoditi po zelenih površinah, kjer je to prepovedano,
3. onesnaževati ali zasmetiti javne površine z blatom, zemljo, gnojem, gnojevko, žagovino, papirjem in podobnimi snovmi,
4. opustiti vzdrževanje, čiščenje in urejanje zgradb, dvorišč, vrtov, nasadov, poti, ograj in drugih objektov, ki v neurejenem stanju kazijo zunanji videz kraja,
5. postavljati provizorične ograje, ki kazijo zunanji videz kraja,
6. postavljati šotore, avtomobilske prikolice za bivanje ali kako drugače taboriti na prostorih, ki niso dovoljeni za taborjenje.
9. člen
(1) Za ureditev izložb ali drugih krajev v sklopu poslovnih prostorov ali lokalov, ki služijo reklami v sklopu objekta in dejavnosti, ki se v tem objektu opravlja, so dolžni poskrbeti lastniki ali imetniki pravice uporabe teh prostorov ali lokalov oziroma lokala.
(2) Sama ureditev takih izložb ali drugih krajev, ki služijo namenu v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena, morajo biti primerno urejene in ne smejo s svojim videzom kaziti samega lokala ali širše okolice ob lokalu.
VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
10. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja pristojni komunalni inšpektor.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
11. člen
(1) Z globo 100 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če krši določila:
– 1., 2., 3., 4. in 7. točke 6. člena,
– 1. in 2. točke 7. člena,
– 4. in 5. točke 8. člena.
(2) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ter posameznik.
12. člen
(1) Z globo 100 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če krši določila:
– 1., 2., 3., 4., 5. in 6. točke 4. člena,
– 5., 6., 8., 9., 10. in 11. točke 6. člena,
– 3., 4., 5. in 6. točke 7. člena,
– 1., 2., 3. in 6. točke 8. člena,
– 9. člena.
(2) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in posameznik.
13. člen
Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek iz 7., 8. in 9. točke 4. člena posameznik.
14. člen
Če stori prekršek po tem odloku mladoletnik, se kaznujejo njegovi starši oziroma skrbnik z denarno kaznijo 40 EUR, če je storjen prekršek posledica njihove opuščene dolžne skrbi za mladoletnika.
15. člen
Celoten postopek se vodi v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja prekrške.
VIII. KONČNA DOLOČBA
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 033-7/2009-4
Podlehnik, dne 1. oktobra 2009
Župan
Občine Podlehnik
Marko Maučič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti