Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009

Kazalo

Ob-7766/09 , Stran 2969
1. Naziv in sedež organizatorja dražbe: Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo. 2. Predmet prodaje: stanovanje na Bevkovi ulici 4 na Dobrovem Stanovanje se nahaja v drugem nadstropju – zahod, objekta Bevkova ulica 4, Dobrovo, na parc. št. 1976/6 k.o. Biljana. Stanovanje ima kuhinjo, dve sobi, kopalnico, dva balkona, klet in garažo. Računska površina stanovanja znaša 68 m2. Stanovanje je, razen beleža, dobro vzdrževano, tlaki in stavbno pohištvo pa je obrabljeno skladno s časom uporabe. Ogrevanje je klasično, z uporabo dveh lončenih peči. 3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet dražbe je prodajna pogodba, ki mora biti sklenjena v sedmih dneh po zaključku javne dražbe. Prodajno pogodbo pripravi Občina Brda. 4. Izklicna cena je 75.000,00 €. Izklicna cena je tudi najnižja cena za prodajo nepremičnine. 5. Najnižji znesek višanja je 500,00 €. 6. Kupec mora kupnino poravnati na transakcijski račun Občine Brda št. 01207-0100014109, odprt pri Banki Slovenije, v sedmih dneh od sklenitve prodajne pogodbe v enkratnem znesku. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Po plačilu kupnine v celoti se bo kupcu nepremičnina izročila v posest ter bo v pristojni zemljiški knjigi vknjižen kot lastnik kupljene nepremičnine. 7. Javna dražba se bo vršila v prostorih občinske uprave, v mali sejni sobi 14. 12. 2009 z začetkom ob 9. uri. 8. Dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene na transakcijski račun Občine Brda št. 01207-0100014109 s sklicem, za namen javne dražbe stanovanje na Bevkovi ulici 4 na Dobrovem. 9. Dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, bo varščina vrnjena brezobrestno najkasneje v 8 dneh po končani javni dražbi. Dražitelju, ki uspe, se plačana varščina vračuna v kupnino. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, organizator obdrži varščino. 10. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki pred začetkom javne dražbe: – vplačajo varščino in predložijo dokazilo o njenem plačilu; – če se bo v imenu dražitelja javne dražbe udeležil pooblaščenec, predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe, in ki je notarsko overjeno; – v primeru, ko se prijavi pravna oseba, predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev; fizične osebe pa predložijo fotokopijo osebnega dokumenta. 11. Nepremičnina pod točko 2 se prodaja po načelu videno – kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje. Vse stroške v zvezi z odkupom objekta, priprave pogodbe, overitev po notarju, vpis v zemljiško knjigo, davek na promet nepremičnin nosi kupec. Nepremičnina se draži z zviševanjem cene, ki je končna, ko jo imenovana komisija trikrat izkliče. Zadnjega dražitelja se kot uspešnega pozove, da na zapisniku podpiše potrditev cene, ki jo je ponudil in se ga pozove k podpisu pogodbe. Če izklicna vrednost ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna. Javno dražbo bo vodila Komisija za izvedbo postopka javne dražbe oziroma pooblaščena oseba, v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – odl. US). Komisija za izvedbo postopka javne dražbe lahko s soglasjem župana postopek ustavi do sklenitve pravnega posla. 12. Informacije o podrobnejših pogojih dražbe lahko interesenti dobijo na sedežu Občine Brda, tel. 05/335-10-30, ali po mailu: info@obcina-brda.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti