Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009

Kazalo

4212. Odlok o sobodajalstvu v nestanovanjskih objektih v Občini Mirna Peč, stran 12808.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07 in 14/08), prvega odstavka 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 14. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07; ZGos-UPB2) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 23. redni seji dne 22. 9. 2009 sprejel
O D L O K
o sobodajalstvu v nestanovanjskih objektih v Občini Mirna Peč
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se določi območja, kjer se lahko izvaja dejavnost sobodajalstva tudi v drugih prostorih, ne samo v lastnem, najetem stanovanju ali počitniški hiši, na območju Občine Mirna Peč (v nadaljevanju: občina).
S tem odlokom se ureja tudi postopek za izdajo soglasja pristojnega organa občine k opravljanju dejavnosti sobodajalstva v nestanovanjskih objektih.
II. DOLOČITEV OBMOČJA IN POSTOPEK ZA IZDAJO SOGLASJA
2. člen
Sobodajalstvo v nestanovanjskih objektih se v občini lahko opravlja na vinogradniških območjih določenih z veljavnim občinskim prostorskim aktom.
V primeru, da ta odlok določenih pogojev za izvajanje dejavnosti posebej ne ureja, se uporabljajo določila Zakona o gostinstvu in Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti.
3. člen
Zakon o gostinstvu določa, da je sobodajalec fizična oseba, samostojni podjetnik, društvo ali pravna oseba, ki nudi gostom nastanitev z zajtrkom ali brez, v lastnem ali najetem stanovanju, počitniški hiši ali v drugih prostorih. Kot drugi prostori se štejejo zidanice, ki se nahajajo na območju iz prvega odstavka 2. člena.
Kot določa Zakon o gostinstvu je lahko sobodajalec fizična oseba, če opravlja dejavnost le občasno (skupno ne več kot pet mesecev v koledarskem letu), gostom nudi do 15 ležišč in je vpisana v Poslovni register Slovenije. Vpis za prijavo v Poslovni register Slovenije vloži sobodajalec pri Agenciji za javnopravne evidence in storitve (AJPES).
Za registracijo in poslovanje zidanic v turistični ponudbi, je potrebno izpolnjevati naslednje pogoje:
– da se zidanica nahaja na vinogradniškem območju,
– da ima objekt uporabno dovoljenje,
– da je sobodajalec lastnik objekta ali ga ima v najemu,
– da je objekt priključen na izgrajeno javno komunalno infrastrukturo.
Opravljanje gostinske dejavnosti v navedenih objektih se dopusti ob izpolnjevanju določil Zakona o gostinstvu.
Kot določa Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti lahko vinogradnik prodaja lastno vino v skladu z določili Zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina.
4. člen
Oseba, ki želi opravljati dejavnost sobodajalstva na območjih določenih v prvem odstavku 2. člena tega odloka, si mora pridobiti soglasje lokalne skupnosti.
K vlogi za soglasje je potrebno priložiti uporabno dovoljenje.
Kolikor vlagatelj nima uporabnega dovoljenje, kljub izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka 2. člena, ni upravičen do opravljanja dejavnosti sobodajalstva.
5. člen
Sobodajalec mora prav tako izpolniti pogoje, ki se nanašajo na Pravilnik o merilih in načinu kategorizacije nastanitvenih obratov in marin.
Kategoriziran namestitveni objekt mora v celoti izpolnjevati standarde opremljenosti in storitev po pravilniku. Označen mora biti v prospektu in ceniku kot turistična soba, počitniško stanovanje ali apartma.
Zidanice se kategorizirajo kot sobe in se označujejo z zvezdicami oziroma veljavno specializacijo za zidanice.
6. člen
Za plačilo turistične takse se uporabljajo določila Odloka o turistični taksi v Občini Mirna Peč.
III. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja občinska inšpekcijska služba v okviru svojih pooblastil.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
8. člen
Z globo 400,00 EUR se kaznuje za prekršek posameznik (sobodajalec fizična oseba) in odgovorna oseba pravne osebe, če ravna v nasprotju z 2. in 3. členom tega odloka.
Z globo 1.000,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Na podlagi tega odloka se zaradi lažje dostopnosti do objektov uskladijo označbe in kažipoti do vinogradniških območij, in sicer najkasneje v 3 letih od uveljavitve tega odloka.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-2/2009-1
Mirna Peč, dne 22. septembra 2009
Župan
Občine Mirna Peč
Zvonko Lah l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti