Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009

Kazalo

Ob-7755/09 , Stran 2977
1. Lastnik: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana. Upravljavec in organizator javne dražbe: Bolnišnica Sežana, Cankarjeva ulica 4, 6210 Sežana. 2. Opis predmeta prodaje Predmet prodaje sta nepremičnini, parcela št. 4240/17, v naravi pašnik v izmeri 23 m2, in parcela št. 4240/18, v naravi pašnik v izmeri 270 m2, obe k.o. Sežana. Parceli sta vpisani v z.k. vložku št. 1163, k.o. Sežana. Nepremičnini sta prosti vseh bremen. Po Urbanistični zasnovi mesta Sežana (Ur. l. RS, št. 75/04, Uradne objave št. 40/05) se nepremičnini nahajata v območju stanovanj z oznako S-06. Po Odloku o predkupni pravici Občine Sežana (Ur. l. RS, št. 131/03) se nepremičnini nahajata v območju predkupne pravice. 3. Vrsta pravnega posla – prodajna pogodba. Prodajno pogodbo se bo sklenilo z dražiteljem, ki bo za nepremičnini ponudil najvišjo ceno (uspeli dražitelj). 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja Izklicna cena za nepremičnini znaša 32.000,00 EUR. Najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR. Davek na promet nepremičnin po stopnji 2% ni vključen v ceno in ga kupec plača poleg kupnine. Kupec plača tudi vse stroške izvedbe pravnega posla in prenosa lastninske pravice (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in ostalo). 5. Način in rok plačila kupnine Kupec (uspeli dražitelj) mora prodajno pogodbo podpisati najkasneje v 3 delovnih dneh od dneva zaključka javne dražbe. Plačilo kupnine mora biti izvršeno v roku 8 dni od dneva sklenitve pogodbe. Kupnino se plača na podračun proračuna Republike Slovenije, št. 01100-6300109972, s sklicem na št. 18 10995-7221002-27112009, in z navedbo namena nakazila »kupnina za parceli Bolnišnice Sežana«. Plačilo celotne kupnine v postavljenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne sklene prodajne pogodbe v postavljenem roku, če odstopi od že sklenjene prodajne pogodbe ali če ne plača kupnine v postavljenem roku, se postopek prodaje nepremičnin ustavi. Kupec nima dodatnega roka za izpolnitev. Vplačane varščine se kupcu ne vrne. 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo izvedena dne 16. 12. 2009. Potekala bo na sedežu Bolnišnice Sežana, v sejni sobi enote hemodializa. Pričetek javne dražbe je ob 13. uri. 7. Višina varščine Varščina za udeležbo na javni dražbi znaša 3.200,00 EUR in se plača na podračun proračuna Republike Slovenije, št. 01100-6300109972, z navedbo namena nakazila »varščina – javna dražba Bolnišnice Sežana«. Varščino je potrebno vplačati najkasneje 2 dni pred dnevom izvedbe javne dražbe. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino. Ostalim dražiteljem pa bo znesek vplačane varščine brez obresti vrnjen v roku 15 dni od dneva zaključka javne dražbe. Dražitelju, ki bo vplačal znesek varščine, a ne bo pristopil k javni dražbi, se vplačane varščine ne vrne. 8. Ogled predmeta javne dražbe Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru. Za informacije v zvezi z ogledom nepremičnin se lahko obrnete na Nadjo Rus, Bolnišnica Sežana, Cankarjeva ulica 4, 6210 Sežana, tel. 05/707-40-21, e-naslov: nadja.rus@siol.net. 9. Podrobnejši pogoji javne dražbe Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Na javni dražbi ne morejo sodelovati cenilec, ki je ocenil nepremičnini, osebe, povezane s cenilcem ali člani komisije, ki jo je Bolnišnica Sežana imenovala za izpeljavo postopka prodaje nepremičnin, ter osebe, povezane s člani navedene komisije. Dražitelji morajo najkasneje dan pred dnevom izvedbe javne dražbe, do 15. ure, predložiti po pošti na naslov: Bolnišnica Sežana, Cankarjeva ulica 4, 6210 Sežana, ali osebno z izročitvijo tajnici direktorice, naslednje dokumente oziroma sporočiti naslednje podatke: – potrdilo o plačanih zapadlih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni, računano od dneva javne dražbe (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, ki izdajo potrdilo za slovenske državljane; če takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane vse zapadle davke in prispevke), – izpis iz sodnega registra ali poslovnega registra ter osebni dokument dražitelja oziroma overjena kopija osebne izkaznice v primeru, da je dražitelj fizična oseba, – pooblastilo za sodelovanje na javni dražbi, če za dražitelja na javni dražbi nastopa pooblaščenec, – potrdilo o vplačani varščini, – številko transakcijskega računa (za potrebe vračila vplačane varščine). Dražitelji, ki v postavljenem roku ne bodo predložili zahtevanih dokumentov oziroma zahtevanih podatkov, in dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev za udeležbo na javni dražbi, bodo izločeni iz postopka javne dražbe. Nepremičnini bosta prodani po načelu »videno-kupljeno«, zato se morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne upoštevajo. Javna dražba je zaključena, ko to razglasi oseba, pooblaščena za vodenje javne dražbe. 10. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije ali pooblaščena oseba s soglasjem direktorja upravljavca nepremičnin sme do sklenitve prodajne pogodbe postopek javne dražbe ustaviti, pri čemer se dražiteljem povrne stroške v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 11. Ostalo Prenos lastninske pravice in posesti na nepremičninah se izvršita po vplačilu celotne kupnine. Vse informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe lahko zainteresirani dobijo pri Nadji Rus, Bolnišnica Sežana, Cankarjeva ulica 4, 6210 Sežana, tel. 05/707-40-21, e-naslov: nadja.rus@siol.net.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti