Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009

Kazalo

Št. 275/2009 Ob-7751/09 , Stran 2965
1. Naročnik (koncedent): Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor. 2. Predmet in območje na katerem bo podeljena koncesije: Malečnik – Ruperče: koncesija splošne medicine (1,00 program). 3. Pričetek in čas trajanja koncesije Pričetek po podpisu pogodbe med koncesionarjem in koncedentom, najkasneje 31. 3. 2010. Koncesijsko razmerje se sklepa za določen čas dvajset let. 4. Zakonsko predpisani pogoji in drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudniki za podelitev koncesije, če so fizične osebe: 1. da ima ustrezno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo; 2. da ni v delovnem razmerju (izpolnjevanje pogoja ob začetku izvajanja koncesijske dejavnosti); 3. da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica; 4. da ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in kadre; 5. da pridobi mnenje pristojne zbornice; 6. da ima najmanj deset let delovnih izkušenj, na delovnem področju, za katerega oddaja ponudbo. 5. Zakonsko predpisani pogoji in drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za podelitev koncesije, če je pravna oseba: 1. da ima oseba zaposlena pri pravni osebi ustrezno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo; 2. da pravni osebi in osebi, ki bo izvajala zdravstveno dejavnost ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe; 3. da ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in kadre; 4. da pridobi mnenje pristojne zbornice za izvajalca dejavnosti pri pravni osebi; 5. da ima oseba zaposlena pri pravni osebi najmanj deset let delovnih izkušenj, na delovnem področju, za katerega oddaja ponudbo. 6. Kriteriji in merila za izbiro: – opravljena specializacija/strokovni izpit na prijavljenem področju: 25 točk; – dodatna strokovna usposobljenost in strokovne izkušnje: največ 10 točk; – število opredeljenih pacientov na razpisanem območju: 10 točk na 1000 opredeljenih pacientov; – zdravstveno-vzgojno delo v lokalni skupnosti in sodelovanje pri humanitarnih programih v obdobju 2005–2009: maksimalno število točk 5 (točka za eno leto). Kolikor ima več prijav isto število točk ima prednost ponudnik – fizična oseba; če ima več ponudnikov – fizična oseba isto število točk se opravi žreb. 7. Rok za prijavo na razpis oziroma oddajo vloge: Vloga mora biti izdelana v slovenskem jeziku. Ne glede na način dostave, morajo vloge prispeti na naslov: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor do 28. 12. 2009. Vlogo je potrebno poslati po pošti oziroma osebno predložiti v zaprti ovojnici, na kateri mora biti: – vidna označba »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za podelitev koncesije, – naslov: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, – naslov ponudnika na hrbtni strani. 8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri: ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh po pridobitvi vse, v 42. členu Zakona o zdravstveni dejavnosti, navedene dokumentacije. V roku 15 dni po dokončnosti upravne odločbe bo Mestna občina Maribor s koncesionarjem sklenila pogodbo o koncesiji. 9. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Mestne občine Maribor in v Uradu za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost, Mestne uprave Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, soba 339/III.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti