Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009

Kazalo

Ob-7784/09 , Stran 2981
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, tel. 05/72-10-100, faks 05/72-10-102. 2. Opis predmeta prodaje: 2.1. Stavbno zemljišče s parc. št. 1195/30, pašnik 5. razreda v izmeri 1038 m2, vpisani v vl. št. 4, k.o. Petelinje. Zemljišče se nahaja v Vilharjevem naselju v Pivki. Gre za nepozidano stavbno zemljišče, na katerem je po UZ predvidena pretežno stanovanjska namenska raba. Parcela se nahaja v območju Vilharjeve ulice, ki je pozidana z novimi individualnimi in vrstnimi hišami. Območje je komunalno opremljeno z vodovodnim omrežjem, meteorno kanalizacijo, omrežjem javne razsvetljave s kandelabri, asfaltirano cesto ter urejenim pločnikom. Do parcele je izvedena cevna kanalizacija za elektro, telefonski in CATV priključek. Izklicna cena: 39.444,00 EUR. 3. Nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati na nepremičnini kasnejših reklamacij. Kupec kupuje nepremičnino v stanju, kakršno je in ne more uveljavljati večjih pravic, kot jih je imel lastnik. 4. Vrsta pravnega posla: z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni po zaključku postopka javnega zbiranja ponudb. 5. Kupec je dolžan na znesek kupnine plačati 20% DDV. Prodajalec nosi stroške notarske overitve kupoprodajne pogodbe. Stroške vpisa nepremičnine na ime kupca nosi kupec. 6. Rok za plačilo kupnine (zmanjšano za vplačano varščino) je 8 dni od izstavitve računa. Račun izstavi kupcu Občina Pivka. Kupec je po podpisu pogodbe dolžan plačati vrednost nepremičnine po ponujeni ceni. Plačilo celotne kupnine-vrednosti nepremičnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. Po plačilu celotne kupnine se opravi zemljiškoknjižni prenos. 7. Varščina: interesenti, ki želijo sodelovati na javnem razpisu morajo vplačati varščino v višini 10% izklicne cene. Varščino se nakaže na zakladniški podračun Občine Pivka, št. računa: 01291-0100016298, pri Banki Slovenije, z navedbo: »Plačilo varščine za javni razpis nepremičnina Vilharjevo naselje«. Vplačana varščina se izbranemu ponudniku všteje v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb, in sicer v vplačanem znesku. Kolikor ponudnik, ki je uspel na razpisu ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača kupnine, organizator javnega razpisa obdrži vplačano varščino. 8. Pisna ponudba mora vsebovati naslednje elemente: – pravne osebe morajo k ponudbi priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, šteto od dneva, ki je predviden za odpiranje ponudb, samostojni podjetniki morajo priložiti izpis iz poslovnega registra Slovenije, fizične osebe pa fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta; – fizične osebe in samostojni podjetniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko, matično številko; – pravne osebe morajo navesti: naziv in sedež, davčno številko, matično številko in navedbo zakonitega zastopnika ter podpisnika pogodbe; – ponujeno ceno za nepremičnine, ki ne sme biti nižja od izklicne cene; – pisno izjavo ponudnika, da se strinja s pogoji javnega razpisa; – dokazilo o plačilu varščine, ki znaša 10% ponujene cene ter celotno številko transakcijskega računa in naziv banke za primer vračila varščine, če ponudnik ne uspe s svojo ponudbo. 9. Ponudba mora biti veljavna še najmanj 45 dni po preteku roka za odpiranje ponudb. 10. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do 14. 12. 2009, do 12. ure, na naslov: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, z oznako: »Javno zbiranje ponudb – nepremičnina Vilharjevo naselje – Ne odpiraj«. 11. Kraj in čas odpiranja ponudb: komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje nepremičnine bo odprla in pregledala pravočasne ponudbe, dne 15. 12. 2009, ob 12. uri, v prostorih Občine Pivka. Odpiranje ponudb bo komisijsko. Ponudba, ki bo prispela po razpisnem roku (nepravočasna ponudba) in pa pravočasne a nepopolne ponudbe, bodo izločene iz postopka, o čemer bodo ponudniki pisno obveščeni. Ne glede na navedeno bodo pozvani ponudniki, ki so oddali nepopolno ponudbo k dopolnitvi ponudbe, če ponudba vsebuje vse elemente, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev te ponudbe je pet dni po prejemu poziva za dopolnitev. 12. Merilo za izbor: edino merilo za izbor najugodnejše ponudbe je višina ponujene kupnine. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki v ponudbi ponudi najvišjo ceno. V primeru, če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bodo lahko z najugodnejšimi ponudniki opravljena dodatna pogajanja. 13. Omejitve v zvezi s postopkom prodaje: obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. Organizator javnega zbiranja ponudb lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne vplačana kavcija brez obresti. O morebitni ustavitvi postopka bodo ponudniki pisno obveščeni. 14. Ogled nepremičnin in informacije: vse dodatne informacije o pogojih javnega razpisa in natančnejše podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo na tel. 05/72-10-100 (kontaktna oseba: Emanuela Lenarčič). Ogled je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega razpisa je objavljeno tudi na internetnem naslovu: http://www.pivka.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti