Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009

Kazalo

Št. 478-20/2009-5 Ob-7758/09 , Stran 2981
1. Naziv in sedež organizatorja prodaje: Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb Predmet prodaje so deli nepremičnine, parc. št. 1142/3, k.o. Gorenja Straža, zemljiškoknjižni vložek št. 192, neplodno v velikosti 8061 m2, ki je v postopku parcelacije. S parcelacijo bo nastalo pet novih nepremičnin – stavbnih zemljišč, ki so predmet prodaje: a) nepremičnina s parc. št. 1142/14, k.o. Gorenja Straža, v izmeri 2352 m2, z izhodiščno ceno 67.831,68 EUR; b) nepremičnina s parc. št. 1142/18, k.o. Gorenja Straža, v izmeri 1195 m2, z izhodiščno ceno 34.463,8 EUR; c) nepremičnina s parc. št. 1142/19, k.o. Gorenja Straža, v izmeri 1195 m2, z izhodiščno ceno 34.463,8 EUR; d) nepremičnina s parc. št. 1142/21,k.o. Gorenja Straža, v izmeri 834 m2, z izhodiščno ceno 24.052,56 EUR; e) nepremičnina s parc. št. 1142/22,k.o. Gorenja Straža, v izmeri 833 m2, z izhodiščno ceno 24.023,72 EUR. 3. Prodajni pogoji in pogoji za udeležbo v postopku a) Nepremičnine se prodajajo po načelu videno-kupljeno. b) Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena. c) Nepremičnine se bodo prodajale najmanj za izhodiščno ceno. d) Izhodiščna cena nepremičnin ne vključuje davka na dodano vrednost v višini 20%, ki ga plača kupec. Kupec plača tudi stroške notarske overitve pogodbe, vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice v zemljiški knjigi ter morebitne druge stroške. e) Kot ponudniki lahko sodelujejo domače in tuje fizične in pravne osebe, ki imajo pravico pridobivati nepremičnine v Republiki Sloveniji skladno z veljavno zakonodajo. f) Ponudniki jamčijo za resnost ponudbe z vplačilom varščine v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine na račun Občine Straža, št. 01403-0100020316, z navedbo »Plačilo varščine za nepremičnino a), b), c), d), e). Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v ceno, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 10 dni od izbire najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe ali ne plača kupnine oziroma odstopi od svoje ponudbe in nakupa, zapade varščina v korist Občine Straža. g) Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v 30 dneh po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je odstopil od nakupa in ima Občina Straža pravico obdržati že vplačano varščino. h) Kupnina se mora plačati v roku 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za razdrto. i) Prenos lastninske pravice se opravi po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo izdano zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu celotne kupnine. 4. Obvezne sestavine pisne ponudbe – podatki o ponudniku: ime in priimek fizične osebe oziroma naziv pravne osebe, točen naslov ali sedež, EMŠO ali matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa, naziv in naslov banke; – navedba nepremičnine, na katero se nanaša ponudba; – ponujena cena, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine; – potrdilo o državljanstvu za fizične osebe; – izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in izkazuje dejansko stanje za pravne osebe oziroma priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike; – dokazilo o plačilu varščine v višini 10%. 5. Predložitev ponudbe: ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine pod točko a), b), c), d), e)«, najpozneje do 14. 12. 2009, do 10. ure, osebno ali po pošti na naslov Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov ponudnika. Ponudbe morajo biti veljavne 3 mesece od datuma oddaje ponudbe. Nepravočasne ponudbe, ponudbe pod izhodiščno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih pogojev, ne bodo upoštevane. 6. Kraj in čas odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 15. 12. 2009, ob 12. uri, v sejni sobi Občine Straža. Odpiranje ponudb bo opravila posebna komisija, imenovana s strani župana s sklepom. Odpiranje ponudb ne bo javno. 7. Ustavitev postopka: objava javne ponudbe ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet tega razpisa. Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje do sklenitve pravnega posla.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti