Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009

Kazalo

Ob-7821/09 , Stran 2984
objavljeno na spletni strani http://www.ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji od dne 27. 11. 2009 do dne 18. 12. 2009. I. Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne najemnine: Poslovni prostori: 1. Gosposvetska cesta 4 Oddajamo poslovni prostor št. P02 in K02, površine 118,94 m2, za trgovino z neživili in storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec november 2009 znaša 17,12 EUR/m2, kar znaša 2036,25 €/mesec. 2. Njegoševa cesta 6 Oddajamo poslovni prostor št. P03 in K02, površine 53,26 m2, za trgovino z neživili in storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec november 2009 znaša 10,86 EUR/m2, kar znaša 578,40 €/mesec. 3. Grablovičeva ulica 58 Oddajamo poslovni prostor št. L-8, površine 49,37 m2, za pisarniško dejavnost, trgovino z neživili, trgovino z živili in storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec november 2009 znaša 11,12 EUR/m2, kar znaša 548,99 €/mesec. 4. Beethovnova ulica 12 Oddajamo poslovni prostor št. P02, površine 35,38 m2 za trgovino z neživili in storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec november 2009 znaša 24,00 EUR/m2, kar znaša 849,12 €/mesec. Mestna občina Ljubljana si pridružuje pravico, da o izbiri najugodnejšega ponudnika, poleg višine ponujene najemnine odloča tudi program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru. Razmerje med kriterijema je 50% za višino ponujene najemnine in 50% za program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru. 5. Beethovnova ulica 12 Oddajamo poslovni prostor št. P03, površine 32,75 m2, za trgovino z neživili in storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec november 2009 znaša 24,00 EUR/m2, kar znaša 786,00 €/mesec. Mestna občina Ljubljana si pridružuje pravico, da o izbiri najugodnejšega ponudnika, poleg višine ponujene najemnine odloča tudi program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru. Razmerje med kriterijema je 50% za višino ponujene najemnine in 50% za program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru. 6. Štefanova ulica 9 Oddajamo poslovni prostor št. P01 in K01, površine 53,09 m2 za trgovino z neživili in storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec november 2009 znaša 13,51 EUR/m2, kar znaša 717,24 €/mesec. 7. Mestni trg 17 Oddajamo poslovni prostor št. P05, površine 210,67 m2 za gostinsko dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec junij 2009 znaša 17,68 EUR/m2, kar znaša 3.725,00 €/mesec. Mestna občina Ljubljana si pridružuje pravico, da o izbiri najugodnejšega ponudnika, poleg višine ponujene najemnine odloča tudi program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru. Razmerje med kriterijema je 50% za višino ponujene najemnine in 50% za program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru. Pogoji za najem – Mestni trg 17: – Izbrani ponudnik – najemnik je, ob podpisu pogodbe in najkasneje pred prevzemom ključev, skladno z določili Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ-1 (Ur. l. RS, št. 51/98 s spremembami) dolžan skleniti neposredno prodajno pogodbo med kupcem – izbranim ponudnikom in izvršiteljem Tatjano Krivec Tavčar, v skladu s prvim odstavkom 93. člena in 94. člena ZIZ-1, za zarubljene predmete prejšnjega najemnika po ceni vsaj 3.300,00 EUR (točilni pult, gostinsko opremo, gostinske mize, stole, morebitne lesene obloge, barske mizice, senčila-dežniki, zunanje mize in stole, in vse ostale zarubljene premičnine v lokalu) ter je dolžan prevzeti kupljene predmete v posest. – Vsi predmeti in oprema se nahaja v poslovnem prostoru. Če se kakšni predmeti nahajajo v skladišču, sam organizira prevoz in krije vse prevozne stroške prevzema. Odkup predmetov se opravi v celoti, v tistem stanju in obsegu, kot se nahajajo v poslovnemu prostoru ob času ogleda in ob času sklenitve pogodbe po načelu videno – kupljeno. Ogled predmetov je možen istočasno z ogledom prostora. Za prodajo se bo najemnik dogovoril in znesek nakazal na račun sodne izvršiteljice Tatjane Krivec Tavčar. S tem postane lastnik odkupljenih predmetov in opreme. Kupljeno opremo zato lahko po želji uporablja, proda ali drugače z njo prosto razpolaga. Kupljena oprema ni predmet najema. Ob koncu najemnega razmerja je dolžan vrniti poslovni prostor prost oseb in predmetov najemodajalcu, kar velja tudi za to kupljeno opremo, pri čemer ravna z največjo skrbnostjo, da ne poškoduje inštalacije in substance poslovnega prostora oziroma le toliko, kolikor je to nujno potrebno za odstranitev opreme. – Ponudnik za najem v ponudbi lahko navede višji znesek, za katerega se zavezuje skleniti neposredno prodajno pogodbo med kupcem – izbranim ponudnikom in izvršiteljico Tatjano Krivec Tavčar, če mu najemodajalec predmetni poslovni prostor odda v najem. Če ne ponudi višjega zneska, se šteje, da sprejema navedeni znesek (ponujeni znesek za odkup predmetov je ločen od najemnine in nima zveze s ponujeno višino mesečne najemnine). – Ponudniki lahko posredujejo tudi ponudbo, kjer odkup predmetov izrecno odklonijo, (če odklonitve odkupa ni, se šteje, da pogoje razpisa sprejema v celoti) vendar bo najemodajalec najprej obravnaval ponudbe s ponujenim odkupom. V primeru, da nihče od ponudnikov ne ponudi odkupa predmetov, si najemodajalec pridržuje pravico, da izbere ponudnika med ponudbami »brez odkupa predmetov«, lahko pa razpis tudi v celoti ponovi. Najemodajalec ponudnikom brez odkupa predmetov ne more zagotoviti točnega datuma, kdaj bo sodni postopek prodaje predmetov tretji osebi končan, prostor izpraznjen in pripravljen za predajo, bo pa predlagal izvršiteljici, da predmete čim prej proda na prostem trgu in prostor izprazni. II. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb: Zavezujoča ponudba mora vsebovati: 1 – dokazilo o strokovni usposobljenosti za opravljanje dejavnosti oziroma 1. za s.p.: priglasitveni list, 2. za gospodarske družbe: izpisek iz sodnega registra oziroma izpisek iz AJPES – Poslovni register Slovenije, 3. za društva: odločbo o vpisu v register društev, 4. za druge pravne osebe: izpisek iz drugega registra, 2 – opis dejavnosti, ki bi potekala v poslovnem prostoru in predstavitev sedanje dejavnosti ponudnika, 3 – pravne osebe (razen neposredni proračunski uporabniki – državni in občinski organi) in samostojni podjetniki predložijo dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih, in sicer: 1. izjavo o solventnosti pri bankah, ki vodijo transakcijske račune, 2. izjavo banke o številu blokiranih dni vseh računov v preteklem letu, 3. bilanco stanja za zadnje leto, 4. bilanco uspeha za zadnje leto, obe na obrazcih AJPES, 4 – vsi ponudniki (razen neposredni proračunski uporabniki) morajo predložiti original bančne garancije za resnost ponudbe v višini šestih izhodiščnih mesečnih najemnin po zahtevanem vzorcu Mestne občine Ljubljana, ki se ga dobi v času odprtega razpisa v tajništvu Odseka za razpolaganje z nepremičninami, pri ga. Gajič v času uradnih ur (ponedeljek od 8. do 12. in 13. do 15. ure, sreda od 8. do 12 in od 14. do 16. ure ter petek od 8. do 12. ure). Veljavnost garancije mora biti vsaj do 18. 12. 2010, 5 – vsi ponudniki morajo predložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano najemno pogodbo za najem poslovnega prostora za lokacijo za katero vlagajo ponudbo, ki jo dobijo v času odprtega razpisa v tajništvu Odseka za razpolaganje z nepremičninami, pri ga. Gajič v času uradnih ur. V delu najemne pogodbe, ki se navezuje na poroka, izpolnijo podatke naslednji ponudniki: društva, zasebni zavodi, ustanove in gospodarske družbe z omejeno odgovornostjo (zakoniti zastopnik, ki je porok prej naštetih pravnih subjektov mora vlogi priložiti fotokopijo obeh strani veljavne osebne izkaznice oziroma potnega lista ter fotokopijo obeh strani bančne kartice z razvidno številko osebnega računa), 6 – neposredni proračunski uporabniki predložijo izjavo predstojnika organa (ki oddaja ponudbo za najem) o zagotovljenih finančnih sredstvih v proračunu za plačilo najemnine ter za plačilo obratovalnih stroškov za poslovne prostore, ki jih najemajo, 7 – izjava o ponujeni višini mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine, 8 – izjavo o vezanosti na dano ponudbo do dne 18. 12. 2010. 9 – ponudba za odkup zarubljenih predmetov – za Mestni trg 17. III. Pogoji najema – Poslovni prostori se oddajajo za določen čas petih let, če ni drugače določeno. – Najemnik nima pravice oddati poslovnega prostora v podnajem. – Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške za katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo. – Najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor niti ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem prostoru na podlagi vlaganj. – V primeru oddaje poslovnega prostora v starem mestnem jedru mora najemnik zagotoviti obratovanje dejavnosti vse dni v tednu. – Izhodiščna najemnina se mesečno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v RS. Najemnik po trenutno veljavni zakonodaji ne plačuje zneska DDV za najem poslovnih prostorov. – Najemnik mora začeti z dejavnostjo v mesecu dni od dneva prevzema poslovnega prostora, če ni drugače določeno. – Najemnik bo dolžan plačevati najemnino v roku dvajsetih dni od izstavitve računa oziroma najkasneje do 25. v mesecu za tekoči mesec. IV. Način oddaje javne ponudbe in rok za oddajo ponudbe Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki priporočeno ali prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, z obvezno oznako na ovojnici »Ponudba za najem poslovnih prostorov – Ne odpiraj« in »Lokacija (naslov poslovnega prostora) in št. poslovnega prostora ______«. Na zadnji strani ovojnice mora biti obvezno naveden naziv in naslov ponudnika. Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 18. 12. 2009. Ponudbe bodo po preteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepopolnih ponudb in ponudb prispelih po razpisnem roku komisija ne bo obravnavala. V. Posebne določbe o postopku javnega zbiranja ponudb Ponudbe prispele po razpisnem roku ter nepopolne ponudbe bodo izločene, ter se jih ne bo obravnavalo. Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno oddali popolno vlogo, prejme več najugodnejših ponudb, lahko komisija: – pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali – opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali – opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki. Župan lahko ustavi začeti postopek oddaje do sklenitve pravnega posla. Če izbrani ponudnik ne bo podpisal najemne pogodbe in prevzem ključev poslovnega prostora v 15 dneh po pisnem obvestilu, se šteje, da najemnik odstopa od svoje ponudbe. VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo 23. 12. 2009 ob 11. uri na naslovu: Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana, v sejni sobi št. 401. 2. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom ponudnika. 3. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija za odpiranje ponudb, ki bo vse ponudnike obvestila o izboru oziroma o nadaljevanju postopka v 15 dneh od dneva javnega odpiranja ponudb. 4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena najemnina oziroma če ni drugače določeno. VII. Rok veljavnosti ponudbe: rok vezanosti na dano ponudbo je do dne 18. 12. 2010. VIII. Informacije Vsa pojasnila z zvezi z najemom, ogledom poslovnih prostorov, ter dvigom razpisne dokumentacije dobite na Odseku za razpolaganje z nepremičninami, Adamič-Lundrovo nabrežje 2 pri g. Kastelic v času uradnih ur (ponedeljek od 8. do 12. in od 13. do 15. ure, sreda od 8. do 12. in od 14. do 16. ure ter petek od 8. do 12. ure) ali po tel. 01/306-11-39. Omogočen bo tudi ogled poslovnih prostorov: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki!

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti