Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009

Kazalo

4208. Sklep o pričetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Grad, stran 12805.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00, 24/01 in 2/06) je župan Občine Grad sprejel
S K L E P
o pričetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Grad
1. člen
Namen sklepa in pravna podlaga
S predmetnim sklepom se prične postopek priprave občinskega prostorskega načrta Občine Grad. Pravna podlaga za pripravo OPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07).
2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega prostorskega načrta
Ob ustanovitvi samostojne Občine Grad (8. 8. 1998) je le-ta (za svoje teritorialno območje) prevzela veljavne prostorske akte nekdanje skupne Občine Murska Sobota oziroma Občine Kuzma. Od takrat se planski oziroma izvedbeni akti občine niso spreminjali.
Veljavni Zakon o prostorskem načrtovanju občini nalaga pripravo občinskega prostorskega dokumenta (OPN) nove generacije. OPN se pripravi in sprejme kot enovit dokument, ki celovito obravnava prostorsko problematiko občine. Vsebuje tako strateški kot izvedbeni del. V postopku priprave OPN bodo obravnavane tudi vse prispele pobude občanov, pravnih oseb in zainteresirane javnosti v zvezi z urejanjem in rabo prostora.
Cilji prostorskega razvoja Občine Grad temeljijo na funkcijski krepitvi občinskega središča, zgoščevanju centralnih območij poselitve in ohranitvi obstoječega poselitvenega vzorca, zagotavljanju kakovostnega bivalnega okolja, krepitvi lokalnega infrastrukturnega omrežja, razvoju stacionarnega turizma z dopolnilno ponudbo in trajnostna raba naravnih virov.
Skladno s cilji in predlaganim konceptom prostorskega razvoja Občine Grad se krepijo naselja Grad, Motovilci in Dolnji Slaveči. Naselje Grad se razvija kot občinsko središče (krepitev centralnih in oskrbnih dejavnosti), naselji Motovilci in Dolnji Slaveči pa se krepita z oskrbnimi funkcijami. Ostala naselja ohranjajo avtohton vzorec razpršene poselitve. Poselitev se prednostno usmerja na še nepozidana stavbna zemljišča znotraj naselij, sledi zaokrožanje poselitvenih območij. Odpiranje novih poselitvenih območij s posebnimi obrazložitvami se dovoli izjemoma (ugotovljenimi neskladji z dejanskim stanjem, skladno s strateškimi usmeritvami-območje vodilnega naselja Grad, skladno s programskimi navezavami-turizem, kmetijstvo, obrt ali ohranitvijo kulturne krajine-poseljenosti). Vrnitev stavbnih zemljišč v primarno kmetijsko rabo je mogoča zaradi upoštevanja smernic, neugodnega terena za pozidavo (naklon, osenčenost, draga komunalna oprema ali zahtev lastnikov).
OPN Grad bo obsegal strateški in izvedbeni del. V strateških vsebinah je poudarek na izhodiščih in ciljih prostorskega razvoja občine, zasnovi prostorskega razvoja in gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena, okvirnih območjih naselij vključno z razpršeno gradnjo, usmeritvami za razvoj poselitve in prenovo, razvoju krajine in določitvi namenske rabe zemljišč. Izvedbeni del vsebuje območja namenske rabe prostora, prostorske izvedbene pogoje (splošne in posebne) in območja za katera se pripravi občinski podrobni prostorski načrt.
Urbanistični načrt za vodilno naselje Grad se izdela.
3. člen
Območje občinskega prostorskega načrta
OPN se izdela za celotno območje Občine Grad.
4. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve za pripravo OPN temeljijo na obstoječem stanju prostora, izdelanih relevantnih strokovnih podlagah, razvojnih usmeritvah lokalne skupnosti ter varstvenih oziroma drugih zahtevah pristojnih soglasodajalcev. Pripravljavec lahko izdela ali pridobi še dodatne strokovne podlage, če bi se v postopku priprave OPN izkazalo, da je potrebno katera izhodišča (konceptualno ali namensko) podrobneje utemeljiti.
5. člen
Roki za pripravo OPN
Priprava in sprejem OPN bo potekala po priloženem terminskem planu (informativno).
Kolikor Ministrstvo za okolje in prostor v postopku ugotovi, da je potreben še postopek celovite presoje vplivov na okolje, se le ta vodi vzporedno, skladno z Zakonom o varstvu okolja, terminski plan pa se ustrezno prilagodi.
+--------------------------------------+-----------------------+
|         Faza         |     Rok     |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Sklep župana o pričetku priprave OPN |september 2009     |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Pregled in dopolnitev strokovnih   |oktober, november 2009 |
|podlag                |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Izdelava osnutka OPN         |december, januar 2010 |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Pridobitev smernic          |februar 2010      |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Izdelava dopolnjenega osnutka OPN   |marec 2010       |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN  |april 2010       |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Priprava in sprejem stališč do    |maj 2010        |
|pripomb                |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Izdelava predloga OPN         |junij, julij, avgust  |
|                   |2010          |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Pridobitev mnenj k predlogu      |september 2010     |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Pridobitev sklepa Ministrstva za   |oktober 2010      |
|okolje in prostor o potrditvi OPN   |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Sprejem OPN              |november 2010     |
+--------------------------------------+-----------------------+
6. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane iz njihove pristojnosti na osnutek OPN in mnenje k predlogu OPN so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor; poda smernice za področje poselitve,
2. Ministrstvo za okolje in prostor; poda izhodišča za področje varstva okolja, za področje ravnanja z odpadki, za področje ohranjanja narave, za področje upravljanja z vodami in za področje meteorologije,
3. Ministrstvo za gospodarstvo; poda izhodišča za področje gospodarstva, za področje preskrbe in blagovne rezerve, za področje energetike in za področje mineralnih surovin,
4. Ministrstvo za promet; poda izhodišča za področje državnega cestnega, železniškega, letalskega, vodnega omrežja in državnih kolesarskih poti,
5. Ministrstvo za obrambo; poda izhodišča za področje obrambe in za področje zaščite in reševanje,
6. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo; poda izhodišča za področje kmetijstva, za področje gozdarstva in za področje lovstva in ribištva,
7. Ministrstvo za zdravje, poda izhodišča za področje razvoja omrežja ustanov zdravstvene dejavnosti,
8. Ministrstvo za šolstvo in šport; poda izhodišča za področje izobraževalnih ustanov šolstva,
9. Ministrstvo za kulturo; poda izhodišča za varstvo premične kulturne dediščine,
10. Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko; poda izhodišča za usklajen in trajnosten regionalni in lokalni prostorski razvoj,
11. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije; poda izhodišča za varstvo premične kulturne dediščine,
12. Zavod za gozdove Slovenije, poda izhodišča za področje gozdarstva,
13. Zavod RS za varstvo narave Slovenije, poda izhodišča za področje ohranjanja narave,
14. Direkcija RS za ceste; poda izhodišča s področja državnega cestnega omrežja,
15. ELES; poda izhodišča za področje prenosa električne energije,
16. GEOPLIN, poda izhodišča za področje oskrbe s plinom,
17. UPC Telemach; poda izhodišča s področja telekomunikacij,
18. Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Maribor; poda izhodišča za varstvo kulturne dediščine lokalnega pomena,
19. Zavod za gozdove, OE Murska Sobota, poda izhodišča za področje gozdarstva lokalnega pomena,
20. Kmetijsko gozdarska zbornica Murska Sobota; poda izhodišča za področje kmetijstva in gozdarstva lokalnega pomena,
21. Elektro Maribor; poda izhodišča za področje električne energije lokalnega pomena,
22. Telekom Slovenije, OE Murska Sobota; poda izhodišča za področje telekomunikacij in zvez lokalnega pomena,
23. Občina Grad in režijski obrat; poda izhodišča za področje razvoja gospodarstva, družbene javne infrastrukture (zdravstva, šolstva, športa, socialnega varstva, javne uprave, turizma, kmetijstva, prometa, vodooskrbe, zbiranja in čiščenja odpadnih vod in druge infrastrukture lokalnega pomena.
V primeru, da se v postopku priprave OPN ugotovi, da morajo sodelovati tudi drugi soglasodajalci, pripravljavec prostorskega akta k sodelovanju povabi tudi druge nosilce urejanja prostora ali upravljavce javne gospodarske infrastrukture.
7. člen
Objava
Sklep o pripravi OPN se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh občine (www.obcina-grad.si). Posreduje se Ministrstvu za okolje in prostor in sosednjim občinam.
Št. 350-1130/09
Grad, dne 25. septembra 2009
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti