Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009

Kazalo

4219. Odlok o organiziranju, ustanavljanju in delovanju zaščite in reševanja v Občini Podlehnik, stran 12829.

Na podlagi 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB1), 6. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1), 6. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB1), 27. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A in 70/08), Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 3/02, 17/02, 17/06 in 76/08) ter 17. člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 39/99, 46/01 in 81/02) je Občinski svet Občine Podlehnik na 19. redni seji dne 1. 10. 2009 sprejel
O D L O K
o organiziranju, ustanavljanju in delovanju zaščite in reševanja v Občini Podlehnik
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se v skladu z enotnimi temelji sistema organiziranja in delovanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Republiki Sloveniji za območje Občine Podlehnik določa:
– ustanavljanje, organiziranje in delovanje štabov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč (v nadaljevanju: sile za zaščito in reševanje) ob naravnih in drugih nesrečah ter vojni,
– mobilizacijo in aktiviranje ter vodenje sil in sredstev za zaščito in reševanje,
– določanje in izvajanje zaščitnih ukrepov,
– opravljanje javne gasilske službe in
– organiziranje obveščanja, opozarjanja in alarmiranja pretečih nevarnostih, ter dajanju napotkov za zaščito, reševanje in pomoč.
(2) Druge naloge v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se v občini izvajajo na podlagi sistemskih izhodišč sistema zaščite in reševanja v Republiki Sloveniji ter zakona in podzakonskih predpisov.
2. člen
(1) Sile za zaščito in reševanje v Občini Podlehnik se aktivirajo ob naravnih in drugih nesrečah ter ob vojnih dejstvovanjih, katerih obseg in posledice presegajo zmožnosti delovanja rednih služb.
(2) Sile za zaščito in reševanje aktivirajo: župan Občine Podlehnik, poveljnik štaba civilne zaščite za njihovo območje delovanja, pristojni regijski organ za obrambne zadeve oziroma njegov štab civilne zaščite, v podjetjih, zavodih in drugih organizacijah pa njihovi poslovodni organi.
II. PROGRAMIRANJE IN NAČRTOVANJE
3. člen
Občinski svet Občine Podlehnik sprejme program in letne načrte varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, skupaj z občinskim proračunom.
4. člen
Predlog programa letnih načrtov pred naravnimi in drugimi nesrečami izdela pristojen organ občinske uprave, skladno z nacionalnim programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Pri delu upošteva aktualno oceno ogroženosti Občine Podlehnik, ki jo po potrebi tudi dopolnjuje.
5. člen
(1) Ocena ogroženosti je kakovostna in količinska analiza naravnih in drugih danosti za nastanek naravne in druge nesreče, z oceno možnega poteka in posledic nesreče, s predlagano stopnjo zaščite pred nevarnostmi nesrečami, ter predlogom o preventivnih in drugih ukrepov za zaščito, reševanje in pomoč.
(2) Oceno ogroženosti za območje Občine Podlehnik izdela pristojni organ občinske uprave, ki pri delu upošteva regijsko oceno ogroženosti Štaba civilne zaščite za Podravje.
(3) Na podlagi ocene ogroženosti izdela isti organ načrte zaščite, reševanja in pomoči za posamezna področja nevarnosti.
III. OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE
6. člen
Podatke, pomembne za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, morajo brezplačno sporočiti Regijskemu centru za obveščanje (tel. št. 112) vsi občani, reševalne službe, društva, klubi, gospodarske družbe in zavodi.
7. člen
Občina Podlehnik zagotavlja opremo in sredstva za delovanje sistema zvez ZARE (enoten sistem zvez zaščite in reševanja) in sredstva za alarmiranje za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter sistem javnega alarmiranja in seznanjanja občanov s posameznimi nevarnostmi.
8. člen
Vsakdo je dolžan obvestiti Regijski center za obveščanje (tel. št. 112), policijo (tel. št. 113) ali najbližjo gasilsko enoto o nevarnosti naravne ali druge nesreče, ki jo opazi ali posredno izve zanjo.
IV. ZAŠČITNI UKREPI IN NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI
9. člen
Pristojni organ občinske uprave skrbijo za izvajanje prostorskih, urbanističnih, gradbenih in drugih tehničnih ukrepov, ki preprečujejo oziroma zmanjšujejo škodljive vplive naravnih in drugih nesreč.
10. člen
V primeru naravne ali druge nesreče lahko župan odredi evakuacijo, v nujnih primerih pa tudi poveljnik Civilne zaščite ali vodja intervencije. Način in postopek evakuacije se določi v odgovarjajočih načrtih.
11. člen
(1) Občina Podlehnik zagotovi zatočišče in nujno oskrbo občanom, ki so zaradi naravne ali druge nesreče ostali brez doma in sredstev za preživetje.
(2) Župan lahko izjemoma odredi, da morajo lastniki in uporabniki stanovanjskih hiš začasno sprejeti na stanovanje evakuirane in ogrožene osebe.
12. člen
(1) Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije na območju Občine Podlehnik, ki v delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo ali skladiščijo nevarne snovi oziroma kemikalije, morajo načrtovati in izvajati obvezne varnostne ukrepe za preprečevanje nesreč s kemikalijami, za zmanjševanje posledic nesreč za ljudi in okolje ter izdelati oceno ogroženosti z načrti za zaščito in reševanje.
(2) Organi upravljanja organizacije, ki morajo izdelati načrte v skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja, morajo pristojnim občinskim organom dati podatke za izdelavo občinskih načrtov zaščite in reševanja pred začetkom obratovanja organizacije oziroma obrata.
13. člen
Zaščita kulturne dediščine se organizira po določilih veljavne zakonodaje in usmeritvah pristojnih organov Občine Podlehnik in ustreznega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine. Pod kulturno dediščino spadajo stavbe in njihovi deli, naprave, zemljišča, naselja ali njihovi posamezni deli, oblikovane in vegetacijske oblike narave, ki jih je ustvaril človek, kultura in zgodovinska krajina, premični predmeti in njihove zbirke, ki imajo za državo kulturno vrednost.
14. člen
(1) Uprava RS za zaščito in reševanje razglasi povečano požarno ogroženost naravnega okolja v sodelovanju s Agencijo RS za okolje, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Zavodom za gozdove Slovenije ali na predlog občine (glede na geografske, vremenske in druge razmere).
(2) V obdobju razglasitve velike ali zelo velike požarne ogroženosti je kurjenje, sežiganje ali uporaba odprtega ognja v naravnem okolju prepovedana. V času razglasitve velike ali zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja mora Občina Podlehnik organizirati požarno stražo ter opazovanje in obveščanje o nevarnosti požarov.
V. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA
15. člen
(1) Občina Podlehnik skrbi za organiziranje, vzpodbujanje in usmerjanje osebne in vzajemne zaščite na območju občine v sodelovanju s pripadniki za Civilno zaščito. Prav tako skrbi za gradnjo, vzdrževanje in preglede javnega hidrantnega omrežja.
(2) V okviru osebne in vzajemne zaščite morajo občani izvajati naslednje dejavnosti:
– samozaščito, samopomoč in vzajemno pomoč,
– vzdrževati objekte (zaklonišča, zaklonilnike in druge prostore),
– nabavljati sredstva in opremo za skupinsko zaščito ob naravnih in drugih nesrečah in
– izvajati druge ukrepe zaščite, reševanja in pomoči.
VI. ORGANIZACIJA SIL ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ
1. Gasilsko društvo Podlehnik in Gasilska zveza Videm
16. člen
(1) Naloge gašenja in reševanja ob požarih ter reševanje ljudi izvajajo prostovoljno gasilsko društvo Podlehnik in Gasilska zveza Videm.
(2) Gasilska zveza Videm opravlja naloge na področju požarnega varstva, ki zajema vodenje in koordinacijo gasilske organizacije, opravlja strokovne naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(3) Občina Podlehnik jim zagotavlja sredstva, skladno z lastnim načrtom varstva pred požarom in merili za opremljanje in organiziranje gasilskih enot. Medsebojne obveznosti so podrobno navedene v pogodbi, ki zajema tudi sankcije za neprimerno opravljanje pogodbenih obveznosti.
17. člen
Gasilsko društvo Podlehnik in Gasilska zveza pripravljajo predloge letnega programa varstva pred požarom, ki zajema:
– letni načrt dela,
– finančni načrt,
– nabava opreme in investicijska nabava ter druga vlaganja in
– usposabljanje in zavarovanje prostovoljnih gasilcev.
18. člen
Gasilsko društvo Podlehnik in Gasilska zveza Videm lahko opravljajo svojo dejavnost tudi izven območja Občine Podlehnik (sosednjih občinah) pod pogojem, da se občina, v kateri bodo gasilska društva in Gasilska zveza opravljali svojo dejavnost, obveže kriti stroške intervencij po vnaprej sprejetem ceniku, katerega potrdi župan Občine Podlehnik oziroma v skladu z dogovorom o medsebojnem sodelovanju operativnih enot, ki so ga sklenile Mestna občina Ptuj, Občina Dornava, Občina Destrnik - Trnovska vas, Občina Gorišnica, Občina Juršinci, Občina Kidričevo, Občina Videm, Občina Zavrč in Občina Podlehnik.
19. člen
(1) Pri zaščiti, reševanju in pomoči sodelujejo z Gasilsko zvezi vsa prostovoljna gasilska društva. Gasilska društva (enote) so na podlagi veljavnih meril za organiziranje in opremljanje gasilskih enot razvrščena po kategorijah in skladno s tem usposobljena in tehnično opremljena.
(2) Obveščanje in alarmiranje posameznih društev izvajajo po sprejetem načrtu alarmiranja gasilskih enot v Občini Podlehnik Regijski center za obveščanje Ptuj (ReCO), gasilske organizacije in pristojne službe.
(3) O medsebojnem sodelovanju vseh prostovoljnih gasilskih društev z Gasilsko zvezo Podlehnik je sklenjena posebna pogodba.
20. člen
Nadzor nad izvajanjem javne gasilske službe opravlja župan, ki ob ugotovitvi nepravilnosti določa roke za odpravo pomanjkljivosti, v hujših primerih pa pristojnosti gasilskega društva ustrezno omeji ali odvzame. Župan nadzoruje tudi namembnost uporabe dodeljenih sredstev iz občinskega proračuna.
2. Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije
21. člen
(1) Župan določi gospodarske družbe, zavode in druge organizacije za opravljanje določenih operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči, ki imajo za ta namen ustrezne kadre in sredstva.
(2) Z njimi lahko sklene Občina Podlehnik pogodbe, v katerih se uredi vsebino, obseg in način opravljanja nalog na območju Občine Podlehnik ter način njihovega financiranja, predvsem tistega dela, ki presega njihovo redno dejavnost v skladu z Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Med te naloge spadajo:
– gradbeno-tehnično reševanje,
– reševanje ob ujmah, poplavah ter ekoloških nesrečah,
– izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob nesrečah z nevarnimi snovmi,
– pomoč ogroženim in prizadetim prebivalcem pri začasnem bivanju, prehrani, nujni oskrbi,
– pri iskanju pogrešanih oseb,
– prva veterinarska pomoč in drugo.
3. Društva in druge nevladne organizacije
22. člen
(1) Za opravljanje nalog zaščite, reševanje in pomoči v Občini Podlehnik se v okviru društev in drugih nevladnih organizacij po potrebi organizirajo enote za vzpostavljanje zvez (radioamaterji).
(2) V posebnih primerih se vključujejo tudi lovska družina na območju Občine Podlehnik.
(3) Ta društva in druge nevladne organizacije, če jih za to določi župan, morajo izpolnjevati predpisane pogoje skladno z merili za organiziranje in opremljanje enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč.
23. člen
(1) Podrobnosti o opravljanju nalog, financiranju, zavarovanju operativnih članov, sankcijah in drugih obojestranskih obveznosti se določi z ustreznimi pogodbami.
(2) Nadzor nad izvajanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči opravlja župan.
4. Enote civilne zaščite
24. člen
Sile za zaščito, reševanje in pomoč so v Občini Podlehnik organizirane kot enoten sistem, ki ga vodi poveljnik z/do 5-članskim štabom in z enoto za prvo pomoč.
VII. AKTIVIRANJE IN MOBILIZACIJA
25. člen
Aktiviranje Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah odredi župan, v njeni odsotnosti pa poveljnik Civilne zaščite ali namestnik poveljnika Civilne zaščite. Enaki postopki se uporabljajo tudi v primerih, če mobilizacijo odredi Vlada RS.
26. člen
(1) Občina Podlehnik zagotavlja pogoje, da se aktiviranje in mobilizacija opravijo v naslednjem času:
– Štab Civilne zaščite v sestavi, ki omogoča    do 4 ure;
operativno delovanje
– Službe za podporo                 do 4 ure:
– Posamezniki po dolžnosti              do 8 ur;
– Poklicne službe                  do 4 ure;
– Prostovoljci                    do 8 ur.
(2) Prostovoljne gasilske enote v gasilskih društvih, ki opravljajo gasilsko službo na območju Občine Podlehnik, morajo zagotoviti izvoz enote v času:
– osrednja gasilska enota 5 minut in
– ostala prostovoljna gasilska društva v najkrajšem možnem času.
VIII. UPRAVLJANJE IN VODENJE VARSTVA V OBČINI PODLEHNIK
27. člen
Upravljanje in vodenje zaščite, reševanja in pomoči sta dela logično in tehnično enotnega procesa, ki zajema množico najrazličnejših dejavnosti, med katere spadajo načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadzorovanje.
28. člen
Občinski svet Občine Podlehnik v sistemu varstva zlasti:
– določa s krovnim dokumentom (odlokom) organiziranost in izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– sprejme občinski program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na predlog župan,
– odloča o obsegu in načinu delitve sredstev za odpravljanje posledic nesreč in
– spremlja uresničevanje programov in načrtov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
29. člen
(1) Župan Občine Podlehnik:
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– sprejme načrte zaščite in reševanja,
– določi vrsto in obseg sil za zaščito, reševanje in pomoč,
– skrbi za izvajanje ukrepov za preprečitev in zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč,
– vodi zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,
– skrbi za obveščanje prebivalcev o nevarnostih, stanju varstva in sprejetih zaščitnih ukrepih in
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakonodaja s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstva pred požarom, in ta odlok.
(2) Za operativno-strokovno vodenje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah župan imenuje poveljnika Civilne zaščite občine in štab Civilne zaščite.
(3) Poveljnik Civilne zaščite občine je za svoje delo odgovoren županu in regijskemu poveljniku Civilne zaščite, zlasti za uresničevanje usmeritev ali odločitev za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči, ki jih sprejme regijski poveljnik Civilne zaščite v skladu s svojimi pristojnostmi.
30. člen
(1) Poveljnik Civilne zaščite Občine Podlehnik:
– usmerja priprave za ukrepanje ob nesrečah v skladu s svojimi pristojnostmi,
– sodeluje pri pripravi programa in letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– preverja pripravljenost sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč,
– spremlja nevarnosti naravnih in drugih nesreč ter sprejema ali predlaga ukrepe za zaščito,
– vodi in usmerja dejavnosti pri izvajanju zaščitnih ukrepov, reševanju in pomoči,
– daje mnenja in predloge za odpravo posledic nesreč,
– sodeluje pri pripravi programov, načrtovanju in imenovanju članov štaba CZ,
– javno predstavi načrte zaščite in reševanja in
– izvaja druge zakonske naloge in odredbe župana.
(2) Poveljnik civilne zaščite ima svojega namestnika, ki mu pri delu pomaga, v času odsotnosti poveljnika pa prevzame vse njegove pristojnosti in je za svoje delo odgovoren županu.
31. člen
Občinska uprava opravlja naslednje upravne in strokovne naloge s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami:
– izdela predlog občinskega programa in letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki ne smejo biti v nasprotju z nacionalnim programom,
– izdeluje ocene ogroženosti in druge strokovne podlage za načrtovanje zaščite, reševanje in pomoči,
– izdeluje načrte zaščite in reševanja Občine Podlehnik in
– usmerja in usklajuje ukrepe za preprečevanje ter zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč.
32. člen
(1) Poveljnik in člani štaba civilne zaščite Občine Podlehnik usmerjajo izvajanje osebne in vzajemne zaščite reševanja in pomoči na področju krajevnih skupnosti v bivalnih okoljih.
(2) Poveljnik Gasilske zveze Podlehnik in poveljniki gasilskih društev imajo pristojnosti in naloge v skladu z zakonom o gasilstvu in Pravili gasilske službe.
IX. FINANCIRANJE
33. člen
(1) Programi sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se financirajo oziroma sofinancirajo iz občinskega proračuna na podlagi kriterijev in meril, ki jih predpisuje pristojno ministrstvo in v skladu s predpisi in akti Občine Podlehnik za to področje.
(2) Višino sredstev določi Občinski svet Občine Podlehnik s proračunom. Poleg proračunskih sredstev se sistem financira tudi iz združenih sredstev lokalnih skupnosti, iz sredstev gospodarskih družb, namenskih sredstev požarnega sklada, prostovoljnih prispevkov, daril, mednarodne pomoči in iz drugih virov.
34. člen
(1) Povzročitelj ogroženosti ali nesreče krije stroške ukrepanja ter zaščitnih in reševalnih intervencij. Zahtevek za plačilo stroškov, izdelan na podlagi posredovanih podatkov vseh sodelujočih sil, posreduje župan Občine Podlehnik. Če povzročitelj ni znan, krije stroške občina iz občinskega proračuna (rezerve).
(2) Predloge za financiranje in sofinanciranje programov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami pripravi Občinski štab za civilno zaščito. Izvajalci programov in projektov s tega področja, ki se financirajo iz občinskega proračuna, morajo občinski upravi pošiljati polletna poročila o porabi teh sredstev. Gospodarske družbe, zavodi in ustanove morajo zagotoviti sredstva za nadomestilo plač za zaposlene v času njihovega usposabljanja, sredstva za priprave in druge stroške.
X. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
35. člen
(1) Občina Podlehnik organizira izobraževanje kot neobvezne oblike usposabljanja občanov za osebno in vzajemno zaščito ter za izvajanje zaščitnih ukrepov.
(2) Za pripadnike organov vodenja in sil za zaščito, reševanje in pomoč ter civilne zaščite organizira izobraževanje in usposabljanje skladno s predpisanimi programi usposabljanja.
36. člen
Usposabljanje opravljajo skladno s svojimi načrti tudi upravljavci javnih služb na področju zaščite, reševanja in pomoči, društva in druge organizacije, gospodarske združbe ter druge organizacije, ki nastopajo kot izvajalci v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Podlehnik.
XI. NADZOR IN INŠPEKCIJA
37. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja župan Občine Podlehnik.
(2) Nadzor nad delovanjem občine na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami opravlja pristojni inšpektor v skladu z zakonodajo
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
Za prekrške, storjene na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter določbe drugih zakonov in občinskih predpisov
39. člen
Župan in občinska uprava morata v roku šest mesecev po uveljavitvi tega odloka, izdati ustrezna navodila za izvedbo le-tega in vzpostavitve preglednih list in drugih ukrepov, določenih s tem odlokom.
40. člen
Organizacijo sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je treba uskladiti v roku enega leta po njegovi uveljavitvi.
41. člen
V celotnem besedilu odloka se v vseh členih beseda »župan« uporablja za oba spola.
42. člen
Za prekrške, storjene na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter določbe drugih zakonov in občinskih predpisov.
43. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 033-7/2009-5
Podlehnik, dne 1. oktobra 2009
Župan
Občine Podlehnik
Marko Maučič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti