Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009

Kazalo

4176. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (ZIPRS0809-D), stran 12701.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (ZIPRS0809-D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (ZIPRS0809-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 17. novembra 2009.
Št. 003-02-10/2009-9
Ljubljana, dne 25. novembra 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVI ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2008 IN 2009 (ZIPRS0809-D)
1. člen
V Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07, 58/08, 58/08 – ZZdrS-E, 109/08 – ZJF-D, 26/09 in 59/09) se tretji odstavek 36. člena spremeni tako, da se glasi:
»(3) Skupen obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti sodnikov, državnih tožilcev in državnih pravobranilcev za leto 2009 znaša 2% sredstev za osnovne plače od januarja do vključno junija 2009.«.
2. člen
V prvem odstavku 36.a člena se besedilo »od 1. aprila do 30. novembra 2009« nadomesti z besedilom »od 1. aprila do 31. decembra 2009«.
V drugem odstavku se besedilo »največ 4/12 zneska« nadomesti z besedilom »največ 3/12 zneska«.
V tretjem odstavku se besedilo »4/12 zneska« nadomesti z besedilom »3/12 zneska«.
3. člen
V prvem in tretjem odstavku 36.b člena se besedilo »od 1. aprila do 30. novembra 2009« nadomesti z besedilom »od 1. aprila do 31. decembra 2009«.
4. člen
Za 36.c členom se doda nov 36.č člen, ki se glasi:
»36.č člen
(odprava nesorazmerij v osnovnih plačah funkcionarjev plačne podskupine A5)
(1) Ne glede na 26. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 57/07), se funkcionarjem iz plačne podskupine A5 pri obračunu plač za mesec december 2009 preostala nesorazmerja v osnovnih plačah ne odpravijo.
(2) Funkcionarjem iz prejšnjega odstavka se preostala nesorazmerja v osnovnih plačah odpravijo v roku, določenem za dokončno odpravo nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev.«.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-02/09-23/9
Ljubljana, dne 17. novembra 2009
EPA 715-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti