Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2009 z dne 30. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2009 z dne 30. 11. 2009, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4248. Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS)
4249. Zakon o zadrugah (uradno prečiščeno besedilo) (ZZad-UPB2)
4250. Zakon o davku na tonažo (uradno prečiščeno besedilo) (ZDTon-UPB1)

Odloki

4251. Odlok o Programu prodaje državnega finančnega premoženja za leti 2010 in 2011 (OdPDFP1011)
4252. Odlok o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem države v posamični vrednosti nad 300.000 EUR za organe državne uprave in za pravosodne organe za leto 2010 (OdRNPD10)
4253. Odlok o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem države v posamični vrednosti nad 300.000 EUR za organe državne uprave in za pravosodne organe za leto 2011 (OdRNPD11)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

4254. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4255. Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
4256. Uredba o kriterijih za določitev ter načinu spremljanja in poročanja ekološko sprejemljivega pretoka
4257. Uredba o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti

MINISTRSTVA

4258. Pravilnik o kadrovskih, tehničnih in prostorskih pogojih za izvajanje nalog na področju duševnega zdravja za izvajalce institucionalnega varstva ter centre za socialno delo ter o postopku njihove verifikacije
4259. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o monitoringu radioaktivnosti

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

4260. Sklep o razpisu volitev člana občinskega sveta, predstavnika romske skupnosti v Občini Grosuplje
4261. Sklep o razrešitvi in imenovanju v 3. okrajni volilni komisiji IV. volilne enote

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4280. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4262. Razlage posebnega tarifnega dela Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ)
4281. Pravilnik o vsebini in obliki diplome Visoke šole za zdravstvo Novo mesto
4282. Pravilnik o vsebini in obliki diplom Visoke šole za tehnologije in sisteme

OBČINE

Črnomelj

4263. Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin na območju Občine Črnomelj
4264. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku za izbiro in sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti na območju Občine Črnomelj
4265. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o razglasitvi mestnega jedra Črnomlja za kulturni spomenik lokalnega pomena

Koper

4266. Odlok o ugotovitvi, katere sestavine prostorskih izvedbenih načrtov so v nasprotju s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper
4267. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta »Žusterna III, kare med cesto »A« in cesto »B«, 2009«

Ljubljana

4268. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Tobačne tovarne

Nova Gorica

4269. Obvezna razlaga Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica
4270. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovna cona Solkan
4271. Odlok o spremembi Odloka o denarnih socialnih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica
4272. Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica
4273. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra

Tišina

4276. Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območju Občine Tišina

Turnišče

4277. Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2009

Vransko

4274. Odlok o občinskih cestah
4275. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Podgrad

Zreče

4278. Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih javnih cest ter vzdrževanja drugih prometnih površin v Občini Zreče
4279. Sklep o sprejemu in pričetku uporabe digitalizirane kartografske dokumentacije k prostorskim sestavinam veljavnih planskih aktov za območje Občine Zreče

POPRAVKI

4283. Popravek Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Divača
AAA Zlata odličnost