Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2009 z dne 30. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2009 z dne 30. 11. 2009

Kazalo

4267. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta »Žusterna III, kare med cesto »A« in cesto »B«, 2009«, stran 12945.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta »Žusterna III, kare med cesto »A« in cesto »B«, 2009«
Št. 3505-5/2009
Koper, dne 20. novembra 2009
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US in 97/09) in na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 19. novembra 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta »Žusterna III, kare med cesto »A« in cesto »B«, 2009«
I. PREDMET SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA
1. člen
S tem odlokom se sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta »Žusterna III – kare med cesto A in cesto B« (Uradne objave, št. 28/92, 11/94, 29/02 in Uradni list RS, št. 39/07).
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na območje kareja 5,7.
Spremembe in dopolnitve je izdelalo podjetje PS Prostor d.o.o. Koper pod številko U/047-2009.
2. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta vsebujejo besedni in grafični del. Vsebina je razdelana skladno s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
I. Besedni del vsebuje:
Odlok
II. Kartografski del vsebuje grafične načrte:
1. Prikaz meje sprememb in dopolnitev ZN na izseku iz planskih aktov, M 1 : 5000
2. Prikaz meje sprememb in dopolnitev na izseku iz veljavnega zazidalnega načrta, M 1 : 500
3. Meja sprememb in dopolnitev na topografsko – katastrskem načrtu, M 1 : 500
4. Ureditvena situacija, M 1 : 500
5. Zbirna karta energetske in komunalne infrastrukture, M 1 : 500
III. Priloge prostorskega akta so:
1. Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta, ki se nanaša na obravnavano območje
2. Prikaz stanja prostora
3. Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta
4. Smernice in mnenja
5. Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
6. Povzetek za javnost.
3. člen
Lega območja
Območje kareja 5,7 se nahaja med Beblerjevo ulico ter Ulico Ivana Zelena in obsega parcele ali dele parcel št. 222/15, 222/16, 225/1 in 254/4, vse k.o. 2606 Semedela. Velikost ureditvenega območja je približno 0.57 ha.
4. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta »Žusterna III – Sprememba novelacije Kare med cesto A in cesto B« (Uradne objave, št. 28/92, 11/94, 29/02 in Uradni list RS, št. 39/07) se spremeni in dopolni tako, da se spremeni besedilo 5. točke 5. člena, ki se glasi:
5. KARE 5,7 – OBMOČJE CENTRA
Območje športno rekreacijskih površin
5. člen
Za 5/31. členom se doda besedilo z naslednjimi členi, ki se nanašajo na ureditve v kareju 5,7:
UREDITVE V KAREJU 5,7- OBMOČJE CENTRA
FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO GRADITVE ALI ZA DRUGE POSEGE V PROSTOR
5/32. člen
V kareju 5,7 je predvidena:
a) gradnja balinarske dvorane z otroškim igriščem na strehi,
b) gradnja večnamenskega igrišča,
c) gradnja parkirišča,
d) urejanje spremljajočih funkcionalnih površin,
e) ureditev energetske, telekomunikacijske in komunalne infrastrukture.
POGOJI ZA URBANISTIČNO ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBMOČJA, OBJEKTOV IN DRUGIH POSEGOV
5/33. člen
Posebno pozornost pri načrtovanju balinarske dvorane je potrebno posvetiti notranji razporeditvi programov, oblikovanju fasad in volumna stavbe, umestitvi glavnega vhoda in spremljajočim zunanjim ureditvam, orientiranim na sosednje ulice in glavne pešpoti. Gabarit objekta mora upoštevati zasnovo vzpostavljenih komunikacijskih smeri in javnih površin, druge prostorske danosti ter racionalno izrabo prostora. Ob tem je potrebno pri načrtovanju uporabiti kvalitetne oblikovne, funkcionalne in tehnološke rešitve, ki upoštevajo klimatske razmere, mediteransko tradicijo krajevne gradnje (volumen, proporci, izbor materialov, gradbenih in oblikovnih detajlov, barv …) in gospodarnost glede vzdrževanja.
Streha objekta se predvidi kot ravna streha v smislu pohodne ali (delno) ozelenjene strehe.
Predvideti je potrebno poenotenje tipologije z zasnovo oblikovanja in standarde urbane opreme.
5/34. člen
Maksimalni tlorisni gabarit balinarske dvorane je 36×25 m. Na strehi dvorane je predvidena ureditev otroškega igrišča. Možno je preoblikovanje ali zmanjšanje tlorisnih gabaritov balinarske dvorane znotraj maksimalno dovoljenih tlorisnih in višinskih gabaritov, določenih s tem odlokom in prikazanih v grafičnem delu.
Na zahodnem delu kareja je predvideno večnamensko igrišče neto tlorisnega gabarita 40×20 m, okrog katerega je predviden še obrobni pas.
5/35. člen
Bruto višina balinarske dvorane je 7,50 m. Znotraj višinskega gabarita dvorane je na delu objekta možno urediti vmesne etaže ob upoštevanju razporeditve programov. Ob Beblerjevi ulici je pod tribunami možno urediti prodajne kioske z gostinsko in trgovsko ponudbo. Za dostop do otroškega igrišča na strehi dvorane je predvideno dvigalo, katerega konstrukcija je nad nivojem strehe.
5/36. člen
Gradbene parcele
Po realizaciji posegov se obstoječe zemljiške parcele v smislu funkcionalnih zemljišč lahko delijo ali združujejo, pri čemer se ne sme spreminjati razmerje med javnimi in zasebnimi površinami ter koncept pozidave.
5/37. člen
Urejanje zunanjih površin
Pri načrtovanju in urejanju zunanjih površin naj se v čim večji meri upošteva prilagajanje terenskim razmeram s podpornimi zidovi in stopnišči in zasaditev drevja ob prometnicah in peš poteh. Za senčenje teras in parkirnih prostorov se lahko predvidi zasaditev drevja ali pergol.
Predvidene ozelenitve naj bodo izvedene s sredozemskim rastlinjem. Vrsto zasaditvenega materiala za zelene javne površine naj se določi v okviru projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Zelene površine, ki so predvidene na strehi dvorane, morajo biti zasnovane tako, da bodo omogočeni rastni pogoji za drevje in grmovnice.
PROMET
5/38. člen
Motorni promet
Sistem prometnega omrežja se ohranja po osnovnem zazidalnem načrtu. Na območju kareja 5,7 je predviden en dovoz do parkirišča.
5/39. člen
Mirujoči promet
V kareju 5,7 je med dvorano in igriščem predvideno parkirišče s cca 30 parkirnimi prostori za bližnje stanovalce in obiskovalce. Parkirišče se lahko uredi kot dvonivojsko, pri čemer je dostop do zgornjega nivoja z Ulice Ivana Zelena.
5/40. člen
Peš promet
V kareju 5,7 je predvidena dodatna pešpot med Beblerjevo ulico in Ulico Ivana Zelena. Vsi glavni dostopi do objekta balinarske dvorane, primarne pešpoti, parkirni prostori in druge javne površine morajo biti oblikovani brez arhitektonskih ovir oziroma tako, da so uporabni za funkcionalno ovirane ljudi.
KOMUNALNA IN ENERGETSKA INFRASTRUKTURA
5/41. člen
Komunalna in energetska infrastruktura ohranja koncept in trase omrežja po osnovnem zazidalnem načrtu. Potek vodov in priključkov je razviden iz grafičnega dela.
Pri načrtovanju in izvajanju posegov v območju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je potrebno upoštevati smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, ki so del teh sprememb in dopolnitev.
5/42. člen
Kanalizacija
Fekalna kanalizacija
Predvidena je izgradnja kanalizacijskega omrežja v ločenem sistemu. Fekalne odpadne vode je preko internega fekalnega kanalizacijskega sistema potrebno priključevati na obstoječe omrežje fekalne kanalizacije Beblerjeve ulice s končno dispozicijo na Centralno čistilno napravo Koper.
Komunalne odpadne vode iz obravnavanega območja je potrebno priključiti na javno fekalno kanalizacijo na taki višinski koti, da ne bo prihajalo do poplavitve obravnavane gradnje s strani javne fekalne kanalizacije.
Na javno kanalizacijsko omrežje je dovoljeno priključevati le komunalne odpadne vode, ki ustrezajo parametrom skladno z občinskimi in republiškimi področnimi predpisi. V nasprotnem primeru je potrebno komunalne odpadne vode predhodno prečistiti.
Meteorna kanalizacija
Meteorne vode iz kareja 5,7 je potrebno voditi preko meteorne kanalizacije v zunanjo meteorno kanalizacijo z iztokom v obstoječo meteorno kanalizacijo Beblerjeve ulice, ki se izteka v odprti meteorni odvodnik.
Meteorne odpadne vode iz obravnavanega območja je potrebno priključiti na obstoječo meteorno kanalizacijo na taki višinski koti, da ne bo prihajalo do poplavitve obravnavane gradnje s strani meteornega kanala.
Meteorne vode s strešin se vodijo preko peskolovov neposredno v meteorno kanalizacijo. Odpadna meteorna voda s parkirišč in manipulativnih površin se vodi prečiščena v skladu z veljavnimi predpisi preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj in maščob. Sistem mora biti dimenzioniran in izveden tako, da ob večjih nalivih ne pride do prelivanja in s tem zlivanja potencialno onesnaženih vod s parkirišč.
Zaradi priključitve novih prispevnih površin na obstoječo meteorno kanalizacijo je treba preveriti dolvodne odtočne razmere in poplavno ogroženost. V primeru poslabšanja dolvodnih odtočnih razmer je treba zagotoviti ustrezne omilitvene ukrepe, ki morajo biti izvedeni pred obravnavano gradnjo.
5/43. člen
Elektroenergetsko omrežje
Za napajanje ureditvenega območja je potrebno zgraditi nizkonapetostno omrežje iz obstoječe TP Šolska.
5/44. člen
Vodovodno omrežje
Nemotena vodna oskrba objektov in požarna varnost bo skladno s predpisi in tehničnimi normativi zagotovljena iz vodohrana RZ Žusterna III. 600 m3 na koti 149.75 m.n.m. z dograditvijo razdelilnega vodovodnega omrežja.
Pri načrtovanju vseh posegov v prostor je potrebno upoštevati obstoječe vodovodne naprave. Zaradi izvedbe predvidenih posegov se ne smejo poslabšati razmere vodne oskrbe in požarne varnosti za obstoječe uporabnike.
S predvidenimi posegi se ne smejo poslabšati pogoji glede varnosti obratovanja, rednega vzdrževanja, zdravstvene neoporečnosti pitne vode ter življenjske dobe vodovodnih objektov. Hortikulturne ureditve ne smejo škodljivo vplivati na obstoječe in predvidene vodovodne naprave.
Križanja vodovoda s komunalnimi priključki ter odmiki od ostalih objektov morajo biti izvedeni po zahtevah tehničnih predpisov in normativov ter skladno z določili Tehničnega pravilnika RVK.
Interni vodovodni sistem in sistem požarne varnosti morata biti izvedena tako, da niso možni povratni vplivi vode v javni vodovodni sistem. Priključevanje posameznih porabnikov na vodovodno omrežje se podrobneje določi v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja skladno s pogoji in pravili upravljavca javnega vodovoda.
5/45. člen
Telekomunikacijsko omrežje
Za objekt balinarske dvorane je priključno mesto obstoječi telefonski jašek št. 316 ob Beblerjevi ulici.
5/46. člen
Plinovodno omrežje
Na območju Mestne občine Koper je predvidena gradnja distribucijskega omrežja za zemeljski plin. Obvezna je navezava na distribucijsko omrežje na območju, ki je opremljeno s tem omrežjem za tiste objekte, v katerih instalirana moč vsaj po enega trošila, namenjenega ogrevanju ali podobni energijski rabi, presega 40 kW. Kot začasna rešitev je mogoča postavitev plinohramov z utekočinjenim naftnim plinom za lokalno oskrbo in sicer pod pogojem, da je plinska napeljava dimenzionirana za kasnejšo oskrbo z zemeljskim plinom tlaka 4 bar. Po izgradnji distribucijskega omrežja je potrebno opremo za lokalno oskrbo odstraniti ter objekte priključiti na plinovod.
5/47. člen
Zbiranje in odvoz odpadkov
Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov se vrši na komunalno deponijo skladno s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, in pogoji pooblaščenega izvajalca gospodarske javne službe.
Za potrebe predvidenih objektov se na območju kareja 5,7 predvidi zbirno oziroma odjemno mesto ter zbiralnico za ločeno zbiranje odpadkov.
Mikrolokacijo se določi skladno z zasnovo načrtovane ureditve na mestu, ki je dostopno za specialna tovorna vozila s skupno obremenitvijo 28 t. Omogočeno mora biti redno čiščenje prostora ter upoštevane higienske, funkcionalne in estetske zahteve območja.
Investitorji posameznih objektov so dolžni opremiti odjemna mesta s tipiziranimi posodami za ločeno zbiranje odpadkov. Kapaciteta posod se določi glede na predvideno namembnost in zmogljivost objektov.
Z vsemi odpadki iz dejavnosti, ki nimajo značaja komunalnih odpadkov in jih po odloku ni dovoljeno odlagati v tipizirane posode za odpadke, morajo posamezni investitorji oziroma onesnaževalci ravnati skladno s predpisi.
DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO PROSTORSKIH POSEGOV
5/48. člen
Ohranjanje narave
Na obravnavanem območju ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost.
5/49. člen
Varovanje kulturne dediščine
Obravnavano območje se nahaja izven območij varovanja kulturne dediščine.
5/50. člen
Varstvo okolja
Na območju kareja 5,7 so predvideni programi in gradnje, ki ne povzročajo vplivov in emisij v okolje nad dovoljenimi vrednostmi glede na opredeljeno namensko rabo območja.
5/51. člen
Hrup
Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov morajo projektanti, izvajalci in investitorji upoštevati določbe o maksimalnih dovoljenih ravneh hrupa za taka okolja.
Z aktivnimi in pasivnimi protihrupnimi ukrepi je potrebno zagotoviti dovoljene ravni hrupne obremenjenosti v delovnem in bivalnem okolju.
Obravnavano območje spada ob upoštevanju kriterijev za določitev po uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju v III. stopnjo varstva pred hrupom.
5/52. člen
Varstvo zraka
Za varstvo zraka pred prekomernimi emisijami v območju se izvede ustrezne ukrepe. Priporoča se oskrba objektov iz plinovodnega omrežja., kar se pred izgradnjo plinovoda lahko rešuje tudi lokalno s postavitvijo začasnih plinohramov za posamezne objekte.
5/53. člen
Varstvo tal in voda
Meteorne vode s površin mirujočega prometa (tudi pokritih parkirnih površin) je potrebno speljati preko lovilcev olj in maščob. V primeru skladiščenja nevarnih in škodljivih snovi je potrebno z ustreznimi ukrepi preprečiti možnost onesnaženja okolja in izdelati interventni plan ukrepanja v primeru ekološke nesreče.
V primeru razlitja ali razsutja nevarnih tekočin ali drugih materialov je potrebno posebno pozornost posvetiti onesnaženi zemlji. V tem primeru je potrebno onesnaženi material pred odlaganjem na začasno ali trajno odlagališče preiskati in z njim ravnati skladno s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki.
Na obravnavanem območju je potrebno registrirati morebitne obstoječe vodne vire in vodnjake, jih ohraniti, po potrebi sanirati in preprečiti možnost onesnaženja. V meteorni odvodni sistem se z območja posegov lahko spušča le čista voda, ki ustreza kvaliteti vode skladno s predpisi. Razbremenjevanje fekalne kanalizacije in ostale onesnažene vode v meteorni odvodni sistem ni dovoljeno. Fekalna kanalizacija mora biti izvedena vodotesno.
Treba je predvideti sanacijo vseh na novo odprtih ali z dodatnimi posegi prizadetih površin, za katere je treba predvideti zadostno utrditev, planiranje, zatravljanje, zasaditev tako da se preprečijo zdrsi ali erozije v prostoru.
5/54. člen
Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
Na območju ni objektov ali ureditev za obrambo.
Požarno varnost je potrebno zagotoviti v skladu z veljavnimi predpisi. Predvideti je potrebno ojačitev prve plošče objekta nad kletjo oziroma gradnjo zaklonišč, če je narava objekta oziroma dejavnosti zahteva.
Predvidena pozidava mora zagotavljati pogoje za varen umik ljudi in premoženja, zadostne prometne in delovne površine za intervencijska vozila ter zadostne vire za oskrbo z vodo za gašenje. Zagotovljeni morajo biti potrebni odmiki med objekti in parcelnimi mejami minimalno 5m oziroma ustrezna protipožarna ločitev objektov, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru.
Za preprečevanje nastanka požara je pomembno, da se odstranijo ali pa vsaj zmanjšajo na najmanjšo možno mero vsi vzroki za požar in se usposobi lastnike in najemnike za preventivno delovanje pred požarom in varno evakuacijo iz objekta:
– za posamezni objekt oziroma za celoto mora biti pripravljen požarni red in usklajen z intervencijskimi enotami,
– za posamezni objekt oziroma za celoto mora biti zagotovljeno redno vzdrževanje in kontrola požarnovarnostnih naprav in opreme. Za potrebe hidrantnega omrežja mora biti zagotovljena stalna kontrola nad delovanjem kot tudi vzdrževanje le tega.
Celotno ureditveno območje se opremi z hidrantnim omrežjem, ki bo zagotavljalo zadostno oskrbo z vodo za gašenje. Sistem hidrantnega omrežja moa biti izveden skladno s predpisi in na način, da bo zagotovljena tudi izmenjava vode.
Na dovoznih-intervencijskih poteh je potrebno urediti postavitvena mesta za gasilska vozila. Ureditev dovozov, dostopov in delovnih površin je potrebno urediti v skladu s standardom DIN 14090. Za kompleks mora biti zagotovljen dostop do najmanj dveh stranic stavbe ter najmanj dve delovni površini za intervencijo, ki morata biti urejeni ob različnih stranicah.
Javno cestno omrežje bo med drugim služilo intervencijskim potem. Intervencijske poti bodo istočasno namenjene za umik ljudi in premoženja.
Za objekte je potrebno zagotoviti zadostno nosilnost konstrukcij za določen čas v primeru požara.
Investitorji objektov, za katere je skladno s predpisi pri pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja obvezna izdelava študije požarne varnosti, morajo pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam od Uprave RS za zaščito in reševanje.
Pri izdelavi projektne dokumentacije in gradnji je potrebno upoštevati tudi veljavno zakonodajo in predpise v zvezi z naravnimi omejitvami (erozivnost ter plazovitost terena) in potresno ogroženostjo ter v projektni dokumentaciji temu primerno prilagoditi tehnične rešitve gradnje.
5/55. člen
Gradnja enostavnih objektov
Ob upoštevanju značaja in namenske rabe območja ter temu podrejenim vrstam enostavnih objektov je gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov možna skladno z veljavnimi predpisi o vrstah in pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči. Oblikovanje enostavnih objektov mora biti usklajeno z oblikovanjem in značajem območja in mora upoštevati potek komunalne infrastrukture, elemente zunanje ureditve ter prometno ureditev.
Za uporabo alternativnih virov energije se lahko na zemljiških parcelah objektov postavi naprave in napeljave (npr. toplotne črpalke, fotovoltaika ipd.). Ob upoštevanju celovitosti oblikovanja posameznega objekta je za potrebe izrabe sončne energije možna zasteklitev in drugi oblikovni in konstrukcijski posegi (postavitev sončnih kolektorjev ipd.).
FAZNOST IZVAJANJA
5/56. člen
Gradnja lahko poteka fazno. Vsak izvedeni del posamezne faze mora tvoriti zaključen prostorski del s komunalno opremo in zunanjo ureditvijo in ne sme ovirati ali prejudicirati izvedbe drugih predvidenih objektov in ureditev.
ZAČASNA RABA ZEMLJIŠČ
5/57. člen
Do pričetka gradnje predvidenih objektov in naprav se zemljišča lahko uporabljajo v sedanje in druge namene pod pogojem, da to ne vpliva moteče na sosednja zemljišča, funkcijo in urejenost območja in ne ovira načrtovanih posegov.
OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU PROSTORSKEGA AKTA
5/58. člen
Poleg splošnih pogojev morata investitor in izvajalec upoštevati določilo, da se načrtovanje in izvedba posegov opravi na tak način, da so ti čim manj moteči ter tako, da ohranijo ali celo izboljšajo gradbeno tehnične in prometno varnostne ter okoljevarstvene razmere.
Pri zemeljskih izkopih se morajo upoštevati določila predpisov o ravnanju s plodno zemljo. Izkopani material se uporabi za nasipe, planiranje terena in zunanjo ureditev, preostanek pa se mora tretirati in deponirati skladno z veljavno zakonodajo.
V skladu s predpisi je potrebno med gradnjo uvesti sistem ločenega zbiranja gradbenih in drugih odpadkov glede na možnosti ponovne uporabe posameznih frakcij.
5/59. člen
Med gradnjo je potrebno omogočiti čim manj moteno funkcioniranje sosednjih objektov in površin, kar mora biti zagotovljeno z načrti ureditve gradbišč. Poleg tega je potrebno izvajati omilitvene ukrepe za preprečevanje prekomernega prašenja, prekomernih hrupnih obremenitev in vibracij. S ciljem, da se zagotovi čim manjše vplive na bivalne razmere v soseščini (predvsem: hrup, prah in tresljaji) je potrebno v načrtih za izbor tehnologije in organizacijo gradbišča razčleniti tehnične rešitve in način izvajanja gradbenih del.
TOLERANCE PRI IZVEDBI PROSTORSKEGA AKTA
5/60. člen
Preoblikovanje tlorisnih gabaritov podzemnih delov objektov in števila podzemnih etaž je dopustno, v kolikor se ne spreminja urbanistične in prometne zasnove in ne slabša okoljskih pogojev.
Možnost tolerance višinskega gabarita je do +50 cm. Višinska kota večnamenskega igrišča iz grafičnega dela se lahko prilagaja do višinske kote Beblerjeve ulice.
Na zunanjih površinah, prikazanih v grafičnem delu, je možno izvesti pešpoti, podporne zidove, stopnišča ipd.
Pri realizaciji prostorskega akta so dopustni odmiki tras komunalnih naprav in prometnih ureditev od prikazanih, v kolikor gre za prilagajanje stanju na terenu, prilagajanju zasnovi objektov in konstrukciji podzemnih etaž, izboljšavam tehničnih rešitev, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno tehničnega, ozelenitvenega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji ali prejudicirati in ovirati bodoče ureditve, ob upoštevanju veljavnih predpisov za tovrstna omrežja in naprave. Pod enakimi pogoji je za izboljšanje stanja opremljenosti območja možno izvesti dodatna podzemna omrežja in naprave.
Dovoljena so odstopanja, ki so rezultat usklajevanja načrtov prometnic in križišč v kontaktnih območjih s sosednjimi prostorskimi izvedbenimi akti.
Vse dimenzije načrtovanih objektov lahko od navedenih odstopajo za 10%.
II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
S sprejetjem tega odloka prenehajo v ureditvenem območju, ki je predmet teh sprememb in dopolnitev, veljati določila zazidalnega načrta »Žusterna III« – kare med cesto A in cesto B« (Uradne objave, št. 28/92, 11/94, 29/02 in Uradni list RS, št. 39/07).
7. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Žusterna III, kare med cesto »A« in cesto »B«, 2009 so stalno na vpogled pri pristojnem organu Mestne občine Koper.
8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor – Območna enota Koper.
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-5/2009
Koper, dne 19. novembra 2009
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e la G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O
D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al piano particolareggiato riferito a “Giusterna III, comprensorio tra la strada »A« e la strada »B«, 2009«
N.: 3505-5/2009
Capodistria, lì 20 novembre 2009
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visto l’articolo 61, quinto comma, della Legge sulla pianificazione del territorio (G.U. della RS, n. 33/07), in virtù dell’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (testo unico ufficiale) /ZLS-UPB2/ (G. U. della RS, n. 94/07) ed ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 19 novembre 2009, ha accolto il
D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al piano particolareggiato riferito a “Giusterna III, comprensorio tra la strada »A« e la strada »B«, 2009«
I. OGGETTO DELLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PIANO PARTICOLAREGGIATO
Articolo 1
Viene approvato il decreto sulle modifiche ed integrazioni al piano particolareggiato riferito a “Giusterna III, comprensorio tra la strada »A« e la strada »B« (Bollettino uff. n. 28/92, 11/94, 29/02 e G. U. della RS, n. 39/07).
Le modifiche ed integrazioni si riferiscono alla zona 5,7 del comprensorio.
Le modifiche ed integrazioni sono elaborate dalla società PS Prostor d.o.o. Koper e numerate U/047-2009.
Articolo 2
Le modifiche ed integrazioni al piano particolareggiato si compongono della relazione illustrativa e degli elaborati grafici. Il contenuto è articolato in conformità del Regolamento che disciplina il contenuto, la forma e le modalità di predisposizione del pian regolatore particolareggiato comunale (G. U. della RS, n. 99/07).
I. La relazione illustrativa comprende il:
Decreto
II. Gli elaborati grafici comprendono:
1. La rappresentazione, nella sezione di piano, dei confini delle zone interessate della modifiche ed integrazioni al PP, in scala 1 : 5000
2. La rappresentazione, nella sezione del piano particolareggiato in vigore, dei confini della zona interessata dalle modifiche ed integrazioni, in scala 1 : 500
3. Il confine della zona interessata dalle modifiche ed integrazioni sul piano topografico – catastale, in scala 1 : 500
4. Lo stato di progetto, in scala 1 : 500
5. la mappa d’insieme dello opere d’urbanizzazione primaria, in scala 1 : 500
III. Sono allegati allo strumento urbanistico:
1. L’estratto dallo strumento urbanistico sovraordinato riferito all’area in oggetto
2. Rappresentazione dello stato di fatto
3. Approfondimenti tecnici sui quali poggia lo strumento urbanistico
4. Orientamenti e pareri
5. Illustrazione e motivazione dello strumento urbanistico
6. Riassunto per il pubblico.
Articolo 3
Ubicazione della zona
La zona del comprensorio 5,7 si trova tra la Via Bebler e la Via Ivan Zelen ed abbraccia le particelle catastali o porzioni delle medesime n. 222/15, 222/16, 225/1 e 254/4, c. c. di 2606 Semedella. La superficie della zona è di circa 0.57 ha.
Articolo 4
Il decreto sulle modifiche ed integrazioni al paino particolareggiato »Giusterna III – Modifica alla novellazione riferita al comprensorio tra la strada A e la strada B« (Bollettino uff., n. 28/92, 11/94, 29/02 e G. U. della RS, n. 39/07) è modificato all’articolo 5, punto 5, e recita:
5. COMPRENSORIO 5,7 – ZONA DEL CENTRO
Zona sportivo ricreativa
Articolo 5
L’articolo 5/31 è seguito dagli articoli riguardanti gli interventi da compiersi all’interno del comprensorio 5,7:
INTERVENTI NEL COMPRENSORIO 5,7 – ZONA DEL CENTRO
FUNZIONE DELLA ZONA, CONDIZIONI DI UTILIZZO E NORME DI EDIFICAZIONE OPPURE DI ALTRI INTERVENTI NEL TERRITORIO
Articolo 5/32
Nel comprensorio 5,7 sono previsti:
a) La costruzione della sala bocce con sul tetto un campo giochi per bambini,
b) La costruzione di un campo giochi polifunzionale,
c) La costruzione di un parcheggio,
d) La sistemazione delle superfici funzionali,
e) La realizzazione delle opere infrastrutturali.
NORME URBANISTICHE ED EDILIZIE PER LA PROGETTAZIONE DELLA ZONA, DEI FABBRICATI E PER ALTRI INTERVENTI
Articolo 5/33
Nella progettazione della sala bocce, particolare attenzione va dedicata alla disposizione interna dei contenuti, alla progettazione rispettosa delle caratteristiche urbane delle facciate, dei volumi, dell’ingresso principale e degli spazi liberi, in fregio alle pubbliche vie ed ai passaggi pedonali principali. Nella determinazione delle dimensioni planimetriche e di altezza va tenuto conto dell’orientamento delle comunicazioni e degli spazi pubblici, delle condizioni presenti e dell’uso razionale del territorio. Le soluzioni architettoniche, funzionali e tecnologiche adottate devono essere tali da conciliare le condizioni climatiche, la tradizione edificatoria mediterranea (volumi, proporzioni, scelta dei materiali, dei dettagli architettonici, delle tinteggiature ecc.) oltre all’economicità di manutenzione.
Il fabbricato deve avere un tetto piano calpestabile oppure (in parte) allestito a verde.
La progettazione architettonica deve consentire l’unificazione della tipologia. Vanno altresì previsti gli standard da applicarsi agli arredi urbani.
Articolo 5/34
Le dimensioni planimetriche massime della sala bocce sono pari a 36×25 m. Sul tetto della sala è prevista la sistemazione di un parco giochi per bambini. Sono ammesse varianti alle planimetrie (riduzione) della sala bocce nel rispetto, tuttavia, delle dimensioni planimetriche e di altezza consentite dal presente decreto e rappresentante negli elaborati grafici.
Nella parte occidentale del comprensorio è previsto un parco giochi polifunzionale dalle dimensioni 40×20 m, con, ai margini, uno spazio di terreno libero.
Articolo 5/35
L’altezza complessiva dell’edificio è di 7,50 m. Entro tali dimensioni è possibile realizzare, in una porzione dell’edificio, degli interpiani, sempre tenendo conto della disposizione dei contenuti. Lungo la Via Bebler è ammesso collocare sotto le tribune dei chioschi destinati alla somministrazione di alimenti od alla vendita di merci varie. L’accesso al parco giochi situato sul tetto della sala sarà possibile con l’ausilio di un ascensore la cui struttura supererà il livello del tetto.
Articolo 5/36
Lotti edificabili
Ad intervento ultimato, i lotti edificabili o le rispettive aree pertinenziali, possono essere frazionati o accorpati, fermo restando il mantenimento inalterato del concetto di edificazione e delle previste sistemazioni degli spazi pubblici.
Articolo 5/37
Sistemazione delle superfici allo scoperto
La progettazione e la sistemazione delle superfici allo scoperto devono avvenire cercando, in massima misura possibile, di tenere presente l’adeguamento all’orografia terrazzata, con la realizzazione dei muri di sostegno e delle scalinate, ma anche della piantumazione delle alberature lungo le strade destinate al traffico motorizzato ed i percorsi pedonali. Per la protezione dei terrazzi e dei parcheggi è ammessa la messa a dimora di alberature o pergolati.
Per le aree verdi va impiegata la vegetazione mediterranea. La tipologia della medesima va definita nella documentazione progettuale finalizzata al rilascio della concessione edilizia. Le superfici allestite a verde ed ubicate sul tetto della sala, devono essere realizzate in maniera da assicurare condizioni di crescita per alberature ed arbusti.
VIABILITÀ
Articolo 5/38
Traffico motorizzato:
Viene mantenuta la viabilità prevista nel piano particolareggiato originario. Nel comprensorio 5,7 è prevista una strada di accesso al parcheggio.
Articolo 5/39
Traffico stazionario:
Nel comprensorio 5,7 è prevista, tra la sala ed il parco giochi, un’area di parcheggio con 30 posti macchina circa, destinati ai residenti ed ai visitatori. È ammesso il parcheggio a due livelli con l’accesso al livello superiore dalla Via Ivan Zelen.
Articolo 5/40
Traffico pedonale:
Nel comprensorio 5,7 è previsto un sentiero pedonale aggiuntivo tra la Via Bebler e la Via Ivan Zelen. Tutti gli accessi primari alla sala bocce, le comunicazioni pedonali principali, i parcheggi e le rimanenti superfici pubbliche devono essere privi di barriere architettoniche, in maniera da essere fruibili da parte delle persone disabili.
OPERE PER GLI ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI
Articolo 5/41
Le opere per gli allacciamenti ai pubblici servizi mantengono il concetto ed i tracciati previsti nel piano particolareggiato iniziale. I tracciati delle condotte e degli allacciamenti sono rappresentanti negli elaborati grafici.
La progettazione e l’esecuzione degli interventi nella zona interessata dalle modifiche ed integazioni al piano particolareggiato vanno effettuate nel rispetto delle linee guida per la progettazione della zona in oggetto che sono parte integrante delle presenti modifiche ed integrazioni.
Articolo 5/42
Rete fognaria
Smaltimento delle acque reflue
È prevista la costruzione della rete fognaria in un sistema separato, allacciato attraverso una rete interna, a quella esistente in Via Bebler con scolo nel depuratore centrale di Capodistria.
Le acque reflue provenienti dalla zona d’intervento vanno smaltite nella rete fognaria pubblica ad una quota tale da evitarne la fuoriuscita ed il conseguente allagamento della suddetta zona.
Nella rete fognaria pubblica è consentito convogliare unicamente i reflui domestici rispondenti ai parametri delle norme comunali e nazionali. In caso contrario, i reflui devono essere soggetti alla depurazione precedente la loro immissione nel sistema fognario.
Fognature meteoriche
Le acque piovane provenienti dal comprensorio 5,7 vanno smaltite attraverso il rispettivo sistema fognario nella condotta fognaria esterna con smaltimento nella rete di Via Bebler che sfocia nella condotta a pelo libero.
Le acque piovane provenienti dalla zona d’intervento vanno smaltite nella fognatura meteorica ad una quota tale da evitarne la fuoriuscita ed il conseguente allagamento della suddetta zona.
Le acque meteoriche provenienti dalle superfici scolanti quali i tetti possono essere convogliate direttamente nella rete meteorica. Le acque di dilavamento provenienti dai parcheggi e dai piazzali sono depurate nelle vasche di disoleazione prima di essere immesse negli impianti di scarico comunali. Il sistema fognario deve essere dimensionato e realizzato in maniera da evitare lo sversamento, in caso di forti piogge, dei liquami provenienti dalle superfici di sosta.
In seguito all’allacciamento di nuove aree all’attuale fognatura meteorica vanno verificate le condizioni di scolo ed il rischio inondazioni. Nel caso in cui si accerti un peggioramento delle suddette condizioni, occorre adottare i necessari provvedimenti da attuarsi previa realizzazione dell’intervneto in oggetto.
Articolo 5/43
Rete elettrica
Per alimentare la zona d’intervento è necessaria la costruzione della rete di bassa tensione che prende origine dalla CT esistente in Via alla Scuola.
Articolo 5/44
Rete idrica
La continuità di erogazione dell’acqua potabile ed antincendio sarà garantita dal serbatoio Giusterna III, dalla capacità parit a 600 m³, posto sulla quota di 149.75 m s.l.m., in seguito alla costruzione della necessaria rete di distribuzione.
La pianificazione degli interventi nel territorio deve avvenire nel rispetto degli impianti idrici preesistenti. I predetti interventi non devono pregiudicare l’approvvigionamento idrico e la sicurezza antincendio degli utenti attuali.
Gli interventi previsti non devono compromettere la sicurezza di funzionamento, manutenzione, qualità dell’acqua potabile e la durata degli impianti idraulici. La messa a dimora di piante non deve arrecare danno agli impianti idraulici esistenti ed a quelli di nuova realizzazione.
Gli attraversamenti delle condotte idriche dagli allacciamenti ad altre infrastrutture a rete, come pure i distacchi dagli impianti vari devono essere realizzati nel rispetto delle norme e del Regolamento tecnico dell’Acquedotto del Risano.
Il sistema idrico interno e quello di sicurezza antincendio devono essere costruiti in maniera da impedire il riflusso nel sistema idrico pubblico. L’allacciamento delle singole utenze alla rete idrica è ulteriormente definito nel progetto finalizzato al rilascio della concessione edilizia, conformemente alle condizioni ed alle regole del gestore della rete idrica pubblica.
Articolo 5/45
Rete delle telecomunicazioni
Il previsto fabbricato con la sala bocce sarà allacciato attraverso il pozzetto per cavi telefonici n. 316 presso la Via Bebler.
Articolo 5/46
Rete di distribuzione del gas
Nel territorio del Comune città di Capodistria è prevista la costruzione di una rete di distribuzione del gas. Nelle zone già raggiunte da tale servizio è d’obbligo l’allacciamento alla rete di distribuzione del gas per i fabbricati con almeno un’utenza da 40W, destinata al riscaldamento o ad un utilizzo energetico affine. In via provvisoria è ammessa l’installazione di serbatoi GPL, fermo restando l’obbligo di realizzare l’impianto in maniera da consentire il successivo allacciamento alla rete di distribuzione del gas metano da 4 bar. Non appena tale rete diventerà operativa, i serbatoi individuali dovranno essere rimossi.
Articolo 5/47
Raccolta e rimozione dei rifiuti
I rifiuti sono smaltiti nella discarica comunale in conformità con le norme disciplinanti lo smaltimento dei rifiuti e nel rispetto delle condizioni poste dal soggetto prestatore di tale servizio pubblico economico.
Al fine di soddisfare le necessità di conferimento dei rifiuti da parte delle utenze presenti nel comprensorio 5,7, è previsto un luogo di rimozione attrezzato per la raccolta differenziata dei rifiuti.
La relativa ubicazione è definita nel rispetto del progetto e deve essere accessibile ai veicoli appositamente adibiti, dal peso complessivo di 28 t. Deve essere altresì consentita la pulizia regolare di tali superfici, in considerazione delle esigenze igieniche, funzionali e di decoro.
I committenti dei singoli fabbricati hanno l’obbligo di attrezzare i punti di raccolta dei rifiuti con recipienti standardizzati dalla capienza adeguata alla finalità ed al volume dei fabbricati.
I rifiuti diversi dai RSU, che non possono essere conferiti nei cassonetti destinati, devono essere smaltiti nel rispetto della vigente normativa.
ALTRE NORME DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL TERRITORIO
Articolo 5/48
Tutela dei beni naturalistici
Nella zona d’intervento non sono presenti beni di rilevanza ambientale, aree soggette a vincoli di tutela o aree di rilevanza per la biodiversità.
Articolo 5/49
Tutela dei beni culturali
La zona d’intervento si trova all’esterno del perimetro nel quale vige il regime di tutela dei beni culturali.
Articolo 5/50
Tutela ambientale
Nella zona del comprensorio 5,7 sono ammessi interventi che non provocano impatti ed emissioni nell’ambiente superiori ai valori previsti in funzione della destinazione di tale zona.
Articolo 5/51
Rumore
Nella fase di progettazione, costruzione e messa in opera dei fabbricati, i progettisti, gli esecutori ed i committenti devono rispettare le disposizioni in materia dei livelli ammissibili di inquinamento acustico, previsti per tali zone.
Con l’adozione di misure antirumore occorre garantire la protezione dell’ambiente lavorativo e residenziale. Per la destinazione prevista negli strumenti urbanistici del comune, la zonizzazione acustica colloca la zona d’intervento nel III ambito territoriale di tutela da rumore.
Articolo 5/52
Protezione dell’aria
Nella zona d’intervento vanno adottate le misure necessarie alla protezione da inquinamento atmosferico. Si consiglia l’utilizzo del gas proveniente dalla relativa rete di distribuzione ovvero, nel periodo che precede la realizzazione della stessa, da serbatoi a servizio delle singole utenze.
Articolo 5/53
Tutela idrogeologica
Le acque di dilavamento provenienti da superfici adibite al traffico stazionario (anche quelle coperte) vanno smaltite attraverso i pozzetti disoleatori e degrassatori. In presenza di depositi di sostanze pericolose e nocive occorre adottare provvedimenti volti a prevenire l’inquinamento dell’ambiente ed elaborare un piano d’azione nel caso si verifichi un disastro ecologico.
In caso di riversamento o spargimento di sostanze inquinanti, occorre procedere a tempestiva bonifica del sito inquinato conservando in recipienti (bidoni o simili) lo strato di terra rimosso. È d’obbligo inoltre compiere le analisi del materiale inquinato, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento sullo smaltimento dei rifiuti. Nella zona d’intervento va eseguito un censimento dei pozzi e delle fonti idriche, preservarli e, se necessario, risanarli evitando il pericolo di inquinamento. Dalla zona d’intervento è ammessa l’immissione nei collettori delle acque meteoriche unicamente dell’acqua pulita i cui parametri qualitativi sono conformi alle disposizioni in vigore. Non è consentito lo sversamento dei reflui nella rete di smaltimento delle acque meteoriche. Le condotte fognarie devono essere a tenuta stagna.
Occorre prevedere il risanamento di tutte le superfici interessate da interventi aggiuntivi con il rispettivo consolidamento, spianamento, inurbamento, piantumazione, in maniera da evitare smottamenti o fenomeni erosivi.
Articolo 5/54
Soluzioni e misure di protezione da calamità naturali ed altre emergenze e protezione antincendio
Nell’area d’intervento non esistono impianti e strutture di difesa.
L’organizzazione della protezione antincendio va assicurata nel rispetto della vigente normativa.
Occorre prevedere il rafforzamento del solaio sovrastante i locali interrati oppure la costruzione di rifugi se lo richiede la natura stessa del fabbricato o l’attività che vi si svolgerà.
L’edificato previsto deve garantire l’evacuazione in sicurezza delle persone e dei beni, gli spazi per la sosta operativa dei mezzi dei vigili del fuoco e la disponibilità della quantità sufficiente dell’acqua. Devono essere assicurati i necessari distacchi tra i fabbricati ed i confini parcellari pari ad un minimo di 5 m ovvero la sistemazione delle separazioni antincendio tali da inibire la propagazione del fuoco in caso di incendio.
Per scongiurare i rischiai incendio è fondamentale rimuovere ovvero limitare tutte le possibili cause, oltre ad abilitare i proprietari e gli affittuari ad agire adottando le necessarie misure di prevenzione e ad assicurare l’evacuazione in sicurezza:
– va adottato il regolamento antincendio, opportunamente armonizzato con le unità di pronto intervento, riferito al singolo fabbricato ovvero all’intero complesso;
– va assicurata la manutenzione regolare ed il controllo delle attrezzature e degli impianti antincendio, presenti nel singolo fabbricato ovvero nell’intero complesso. Occorre inoltre assicurare la manutenzione regolare e la verifica permanente della rete di idranti.
La zona d’intervento deve essere dotata di una rete di idranti in grado di erogare acqua antincendio in quantità sufficiente. Il sistema della rete di idranti deve essere realizzato in conformità con la rispettiva normativa assicurando altresì lo scambio d’acqua.
Lungo i percorsi di accesso (strade principali e secondarie) vanno allestiti gli spazi per sosta operativa. Gli accessi pedonali e carrai, come pure le superfici di manovra, devono essere conformi allo standard DIN 14090. Deve essere garantito l’accesso ad almeno due lati dell’edificio ed almeno due superfici di manovra da ricavarsi presso due lati diversi dell’edificio.
La rete stradale pubblica fungerà anche da percorso preferenziale, destinato all’evacuazione delle persone e dei beni.
Occorre garantire la resistenza strutturale all’incendio degli edifici progettati.
Nel corso dell’elaborazione della documentazione progettuale, finalizzata al rilascio della concessione edilizia, il committente ha l’obbligo di richiedere all’Amministrazione nazionale per la protezione ed il soccorso il nulla osta alle soluzioni progettuali, oltre che di compilare uno Studio sulla sicurezza antincendio.
All’atto della predisposizione della documentazione progettuale e durante i lavori va osservata la vigente normativa in materia delle condizioni naturali (rischio di fenomeni erosivi e smottamenti) e rischio sismico adeguando le tecniche di costruzione adottate.
Articolo 5/55
Costruzione di manufatti semplici
In considerazione del carattere e della destinazione d’uso della zona e delle tipologie ammesse di manufatti semplici, è consentita la realizzazione dei medesimi nel rispetto delle prescrizioni sulle tipologie e sulle norme di costruzione di tali manufatti senza concessione edilizia, come pure le attività connesse ai medesimi ed alle rispettive aree di pertinenza. La progettazione di tali manufatti deve adeguarsi al prevalente concetto dell’edificato osservando altresì i tracciati delle infrastrutture a rete, gli elementi degli arredi urbani e la viabilità.
Ai fini di impiego di fonti energetiche alternative è ammesso installare entro il perimetro dei lotti edificatori impianti e apparecchi (ad esempio pompe a calore, pannelli fotovoltaici, ecc.). Adeguandosi al principio architettonico adottato per la realizzazione del singolo fabbricato è ammessa la collocazione di vetrate e la realizzazione di altri interventi costruttivi (installazione dei panelli solari ecc.).
FASI DI REALIZZAZIONE
Articolo 5/56
È ammessa la costruzione in fasi. Ciascun lotto o frazione di lotto deve costituire un comparto circoscritto, con spazi scoperti debitamente sistemati, gli allacciamenti ai pubblici servizi ed il numero necessario di parcheggi e non deve ostacolare o pregiudicare la realizzazione di manufatti o sistemazioni previste.
USO PROVVISORIO DEI TERRENI
Articolo 5/57
Nel periodo che precede l’avvio dei lavori, è ammesso utilizzare i terreni per le destinazioni presenti ed altre, a condizione che ciò non arrechi disturbo ai terreni limitrofi, alla funzione ed al riordino della zona e non ostacoli l’attuazione degli interventi pianificati.
ADEMPIMENTI DEI COMMITTENTI E DEGLI ESECUTORI NELL’ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO
Articolo 5/58
Il committente e l’esecutore devono osservare, oltre alle condizioni generali, anche la disposizione che impone di eseguire la pianificazione e l’attuazione degli interventi in modo da arrecare il minimo disturbo e da preservare o addirittura migliorare le caratteristiche tecniche costruttive, le condizioni di sicurezza del traffico e quelle di tutela ambientale.
Durante le operazioni di movimentazione terra vanno osservate le norme disciplinanti il deposito del suolo asportato. Il materiale di scavo viene utilizzato per la costruzione di terrapieni, colmature e sistemazioni esterne. Il materiale residuo deve essere trattato e depositato in ossequio alla vigente normativa.
Durante i lavori va adottato il sistema di raccolta differenziata dei materiali di risulta e di altri rifiuti in funzione delle possibilità di riciclaggio delle singole frazioni.
Articolo 5/59
Durante i lavori occorre adottare tutti i provvedimenti e cautele necessari per garantire il minimo disturbo al funzionamento dei luoghi contigui a quelli in cui persiste l’attività. È necessario inoltre attuare i provvedimenti di mitigazione volti a ridurre le emissioni di polveri, di rumore e di vibrazioni. Nel piano di cantiere, contenente la scelta delle tecnologie e l’organizzazione del cantiere, vanno riportate in dettaglio le soluzioni tecniche e le modalità di esecuzione dei lavori di costruzione, allo scopo di arrecare il minimo disturbo alle aree limitrofe (in particolare: rumore, polvere e vibrazioni).
DEROGHE AMMESSE ALL’ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO
Articolo 5/60
Sono ammesse deroghe alle planimetrie delle porzioni di edifici sottoterra e del numero di piani interrati, nella misura in cui ciò non alteri il concetto urbanistico e di viabilità e non pregiudichi le condizioni ambientali.
Sono ammesse variazioni in aumento delle quote di altezza fino a + 50 cm. La quota del parco giochi polifunzionale può adeguarsi a quella di Via Bebler.
Negli spazi all’aperto, rappresentati negli allegati grafici, è consentita la costruzione di sentieri pedonali, muri di sostegno, scalinate, ecc.
Sono ammesse difformità allo svolgimento dei tracciati delle infrastrutture a rete e delle strutture viarie, come pure la sistemazione delle superfici allo scoperto, dei percorsi pedonali e dei parcheggi, se nella fase di predisposizione della documentazione progettuale o di costruzione si individuino soluzioni tecniche ed economiche più appropriate, le quali non devono però compromettere lo stato ambientale presente e futuro della zona. Alle medesime condizioni è possibile realizzare reti ed impianti sotterranei aggiuntivi onde potenziare le opere d’urbanizzazione.
Sono ammesse variazioni conseguenti all’adeguamento dei progetti delle infrastrutture stradali nelle zone di contatto con gli strumenti urbanistici riferiti a tali zone.
Sono ammesse variazioni di tutte le dimensioni dei fabbricati progettati entro il limite del 10%.
II DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 6
Con l’adozione del presente decreto cessano di avere valore, limitatamente alla zona oggetto delle presenti modifiche ed integrazioni, le disposizioni del piano particolareggiato riferito a “Giusterna III” – comprensorio tra la strada A e la strada B (Bollettino uff., n. 28/92, 11/94, 29/02 e G. U. della RS, n. 39/07).
Articolo 7
Le modifiche ed integrazioni al piano particolareggiato riferito a “Giusterna III, comprensorio tra la strada “A” e la strada “B”, 2009, sono disponibili alla libera visione del pubblico presso l’organo competente del Comune città di Capodistria.
Articolo 8
Il controllo sull’attuazione del presente decreto è affidato al Ministero dell’ambiente e del territorio, Ispettorato nazionale per l’ambiente ed il territorio – sede regionale di Capodistria.
Articolo 9
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N.: 3505-5/2009
Capodistria, lì 19 novembre 2009
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost