Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2009 z dne 30. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2009 z dne 30. 11. 2009

Kazalo

4259. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o monitoringu radioaktivnosti, stran 12936.

Na podlagi petega odstavka 123. člena, četrtega odstavka 124. člena ter prvega in drugega odstavka 90. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08 – ZVO-1B) in na podlagi prvega odstavka 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US in 126/07 – ZUP-E) izdajajo minister za okolje in prostor, minister za zdravje in minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o monitoringu radioaktivnosti
1. člen
V Pravilniku o monitoringu radioaktivnosti (Uradni list RS, št. 20/07) se v prvem odstavku 12. člena v 2. točki črta besedilo »v Republiki Sloveniji«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) K vlogi za pridobitev pooblastila je treba priložiti podatke o organizaciji in lastniški strukturi pravne osebe, če ta ni registrirana v Republiki Sloveniji.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
2. člen
V drugem odstavku 13. člena se pika na koncu stavka nadomesti z vejico in se doda besedilo »uporabljeni instrument pa mora imeti pri ozadju 0,1 mikroSv/h takšno občutljivost, da zaznava v energijskem območju od 50 keV do 1,3 MeV najmanj 100 sunkov na sekundo.«.
3. člen
V prvem odstavku 37. člena se besedilo »1. marca« nadomesti z besedilom »31. marca«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-142/2009
Ljubljana, dne 2. oktobra 2009
EVA 2008-2511-0036
Karl Erjavec l.r.
Minister
za okolje in prostor
 
Borut Miklavčič l.r.
Minister
za zdravje
 
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost