Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2009 z dne 30. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2009 z dne 30. 11. 2009

Kazalo

4266. Odlok o ugotovitvi, katere sestavine prostorskih izvedbenih načrtov so v nasprotju s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper, stran 12944.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M
O D L O K
o ugotovitvi, katere sestavine prostorskih izvedbenih načrtov so v nasprotju s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper
Št. 3505-33/2007
Koper, dne 20. novembra 2009
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi drugega in petega odstavka 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list. RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 19. novembra 2009 sprejel
O D L O K
o ugotovitvi, katere sestavine prostorskih izvedbenih načrtov so v nasprotju s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper
1. člen
S tem odlokom se ugotovi, katere sestavine prostorskih izvedbenih načrtov so v nasprotju s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper, sprejete v letu 2009 (Uradni list RS, št. 79/09, v nadaljevanju: prostorske sestavine plana) in se zato ne morejo izvajati.
2. člen
Odlok o ureditvenem načrtu za območje med tržnico, Semedelsko vpadnico in Badaševico (Uradne objave, št. 8/94) je v nasprotju s prostorskimi sestavinami plana in se razveljavi. Obravnavano območje se ureja na podlagi določil odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem. Odlok o lokacijskem načrtu pokopališče Ankaran (Uradne objave, št. 25/94) je v nasprotju s prostorskimi sestavinami plana in se v celoti razveljavi. Obravnavano območje se ureja na podlagi določil odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper.
3. člen
V primerih, ko namenska raba površin, opredeljena v prostorskih izvedbenih aktih, ni v skladu z namensko rabo kot jo določajo prostorske sestavine plana, ki so navedene v 1. členu tega odloka, se do uskladitve prostorskih izvedbenih aktov za določitev namenske rabe uporabljajo določila prostorskih sestavin plana (odlok in kartografska dokumentacija).
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-33/2007
Koper, dne 19. novembra 2009
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O I L D E C R E T O
sull’individuazione degli elementi degli strumenti urbanistici attuativi che sono difformi dagli elementi territoriali del piano a lungo termine e del piano sociale del Comune città di Capodistria
N.: 3505-33/2007
Capodistria, 20 novembre 2009
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 96, secondo e quinto coma, della Legge sulla pianificazione territoriale (G. U. della RS, n. 33/07 e 70/08 – ZVO-1B), in virtù dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Boll. uff., n. 40/00, 30/01, 29/03 e G. U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 19 novembre 2009, ha accolto il
D E C R E T O
sull’individuazione degli elementi degli strumenti urbanistici attuativi che sono difformi dagli elementi territoriali del piano a lungo termine e del piano sociale del Comune città di Capodistria
Articolo 1
Con il presente decreto sono individuati gli elementi, contenuti negli strumenti urbanistici attuativi, che sono difformi dalle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano a lungo termine e del piano sociale del Comune città di Capodistria, approvate nel 2009 (G.U. della RS, n.79/09, di seguito denominate: elementi territoriali del piano) e non possono pertanto essere messi in atto.
Articolo 2
Il decreto sul piano regolatore della zona tra il mercato, il raccordo di Semedella ed il Cornalunga (Bollettino uff., n. 8/1994) è in contrasto con gli elementi territoriali del piano e viene invalidato. La zona in oggetto è disciplinata dal decreto sulle norme tecniche di attuazione riferite agli interventi nell’area del centro storico di Capodistria con la rispettiva zona d’influenza. Il decreto sul piano di sito riferito al cimitero di Ancarano (Bollettino uff., n. 25/94) è difforme dagli elementi territoriali del piano ed è invalidato. La zona in oggetto è regolata dal decreto sulle norme tecniche di attuazione nel Comune città di Capodistria.
Articolo 3
Nei casi in cui la destinazione d’uso delle singole aree, stabilita negli strumenti urbanistici attuativi, non è conforme a quella prevista negli elementi territoriali del piano, indicati nell’articolo 1 del presente decreto, durante il periodo che precede l’adeguamento degli strumenti urbanistici attuativi si applicano, relativamente alla destinazione d’uso, le disposizioni degli elementi territoriali del piano (decreto e documentazione cartografica).
Articolo 4
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N.: 3505-33/2007
Capodistria, 19 novembre 2009
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost