Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4284. Zakon o medicinskih pripomočkih (ZMedPri)
4285. Zakon o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize (ZIUZGK)
4286. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1D)

MINISTRSTVA

4287. Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih, dokumentaciji, stroških in načinu vodenja evidenc v postopkih priznavanja in vrednotenja izobraževanja
4288. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
4289. Odredba o uporabi znaka davčne službe na službenih avtomobilih

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4290. Sklep o letnem poročilu vzajemnega pokojninskega sklada
4291. Sklep o načinu vrednotenja knjigovodskih postavk vzajemnega pokojninskega sklada
4292. Sklep o računovodskih izkazih vzajemnega pokojninskega sklada
4293. Sklep o spremembah Sklepa o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada
4294. Pravila za delovanje organiziranega trga z električno energijo

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4295. Pravilnik o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja
4296. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju
4297. Sklep o imenovanju državnih tožilcev na položaj svetnikov

OBČINE

Celje

4298. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Babno LKS
4299. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu rekreacijskega centra »Na Golovcu« – območje stanovanjske gradnje

Črnomelj

4300. Sprememba Tržnega reda trga v Črnomlju

Dobrova-Polhov Gradec

4301. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2009

Grosuplje

4302. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Grosuplje
4303. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 591/17 in 591/18
4304. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 2172/2 in parc. št. 2172/3, obe k.o. Ponova vas
4305. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 967/9, 967/11 in parc. št. 1002/6, vse k.o. Stara vas
4306. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 378/11, 517/10, 517/12, 1001/10, 383/5, 381/3, 381/4, 381/7, 381/9, 517/6 in parc. št. 517/13, vse k.o. Stara vas

Horjul

4307. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010

Jesenice

4308. Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2010

Kanal ob Soči

4309. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2009

Kobarid

4368. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Kobarid za leto 2009
4369. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Komen

4310. Odlok o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2009
4311. Odlok o turistični taksi v Občini Komen
4312. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen za leto 2010
4313. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2010

Koper

4314. Odlok o razveljavitvi Obvezne razlage 7. in 10. člena Odloka o ureditvenem načrtu počitniško naselje Oltra Ankaran
4315. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in drugih javnih površinah
4316. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
4317. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Krško

4318. Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Krško
4319. Odlok o določitvi območja in imena naselja Kerinov Grm
4320. Odlok o spremembi območja naselij Brestanica in Stolovnik
4321. Odlok o razveljavitvi Odloka o zazidalnem načrtu Leskovec - Gmajna

Ljubljana

4322. Sklep o dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Športno rekreacijski center Tivoli

Miren-Kostanjevica

4323. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Miren - Kostanjevica za obdobje 1986–2000 in prostorskih sestavinah srednjeročnega plana Občine Miren - Kostanjevica za obdobje 1986–1990

Mirna Peč

4324. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2009
4325. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2010
4326. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za javni vodovod na Poljanski Gori
4327. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Rečica ob Savinji

4328. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila
4329. Odlok o ustanovitvi sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin

Rogaška Slatina

4330. Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2010
4331. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda I. Osnovna šola Rogaška Slatina
4332. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda II. Osnovna šola Rogaška Slatina
4333. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Rogaška Slatina
4334. Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Rogaška Slatina
4335. Pravilnik o vrednotenju ter sofinanciranju mladinskih projektov in programov v Občini Rogaška Slatina
4336. Pravilnik o sofinanciranju socialnih in humanitarnih programov v Občini Rogaška Slatina
4337. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kulture v Občini Rogaška Slatina
4338. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4339. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Rogatec

4340. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Rogatec
4341. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Rogatec
4342. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra

Semič

4343. Odlok o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2009
4344. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za del območja Proizvodno servisne cone Vrtača

Slovenj Gradec

4345. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2009
4346. Sklep (št. 9.2.-508) o izvzemu iz javnega dobra
4347. Sklep (št. 9.3.-509) o ukinitvi statusa javnega dobra

Slovenske Konjice

4348. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu prenove starega mestnega jedra Slovenske Konjice

Sveta Ana

4349. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2010
4350. Pravilnik o najemu oziroma brezplačni uporabi kulturno-turističnega centra in društvenih prostorov v pritličju občinske stavbe
4351. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
4352. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice

Šentjur

4353. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šentjur za leto 2009
4354. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Šentjur

Šmarje pri Jelšah

4355. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2010

Turnišče

4356. Odlok o merilih za odmero komunalnega prispevka in programu opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture za območje Občine Turnišče
4357. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Vransko

4358. Sklep o ceni pogrebnih in pokopaliških storitev v Občini Vransko
4359. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Vransko

Zagorje ob Savi

4360. Statut Občine Zagorje ob Savi (uradno prečiščeno besedilo)

Zreče

4361. Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Zreče
4362. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje počitniških hiš na Rogli

Žirovnica

4363. Spremembe Statuta Občine Žirovnica
4364. Dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Žirovnica
4365. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Žužemberk

4366. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Žužemberk
4367. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2009 – rebalans 2

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost