Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4284. Zakon o medicinskih pripomočkih (ZMedPri)
4285. Zakon o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize (ZIUZGK)
4286. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1D)

MINISTRSTVA

4287. Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih, dokumentaciji, stroških in načinu vodenja evidenc v postopkih priznavanja in vrednotenja izobraževanja
4288. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
4289. Odredba o uporabi znaka davčne službe na službenih avtomobilih

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4290. Sklep o letnem poročilu vzajemnega pokojninskega sklada
4291. Sklep o načinu vrednotenja knjigovodskih postavk vzajemnega pokojninskega sklada
4292. Sklep o računovodskih izkazih vzajemnega pokojninskega sklada
4293. Sklep o spremembah Sklepa o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada
4294. Pravila za delovanje organiziranega trga z električno energijo

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4295. Pravilnik o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja
4296. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju
4297. Sklep o imenovanju državnih tožilcev na položaj svetnikov

OBČINE

Celje

4298. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Babno LKS
4299. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu rekreacijskega centra »Na Golovcu« – območje stanovanjske gradnje

Črnomelj

4300. Sprememba Tržnega reda trga v Črnomlju

Dobrova-Polhov Gradec

4301. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2009

Grosuplje

4302. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Grosuplje
4303. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 591/17 in 591/18
4304. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 2172/2 in parc. št. 2172/3, obe k.o. Ponova vas
4305. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 967/9, 967/11 in parc. št. 1002/6, vse k.o. Stara vas
4306. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 378/11, 517/10, 517/12, 1001/10, 383/5, 381/3, 381/4, 381/7, 381/9, 517/6 in parc. št. 517/13, vse k.o. Stara vas

Horjul

4307. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010

Jesenice

4308. Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2010

Kanal ob Soči

4309. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2009

Kobarid

4368. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Kobarid za leto 2009
4369. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Komen

4310. Odlok o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2009
4311. Odlok o turistični taksi v Občini Komen
4312. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen za leto 2010
4313. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2010

Koper

4314. Odlok o razveljavitvi Obvezne razlage 7. in 10. člena Odloka o ureditvenem načrtu počitniško naselje Oltra Ankaran
4315. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in drugih javnih površinah
4316. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
4317. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Krško

4318. Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Krško
4319. Odlok o določitvi območja in imena naselja Kerinov Grm
4320. Odlok o spremembi območja naselij Brestanica in Stolovnik
4321. Odlok o razveljavitvi Odloka o zazidalnem načrtu Leskovec - Gmajna

Ljubljana

4322. Sklep o dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Športno rekreacijski center Tivoli

Miren-Kostanjevica

4323. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Miren - Kostanjevica za obdobje 1986–2000 in prostorskih sestavinah srednjeročnega plana Občine Miren - Kostanjevica za obdobje 1986–1990

Mirna Peč

4324. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2009
4325. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2010
4326. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za javni vodovod na Poljanski Gori
4327. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Rečica ob Savinji

4328. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila
4329. Odlok o ustanovitvi sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin

Rogaška Slatina

4330. Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2010
4331. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda I. Osnovna šola Rogaška Slatina
4332. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda II. Osnovna šola Rogaška Slatina
4333. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Rogaška Slatina
4334. Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Rogaška Slatina
4335. Pravilnik o vrednotenju ter sofinanciranju mladinskih projektov in programov v Občini Rogaška Slatina
4336. Pravilnik o sofinanciranju socialnih in humanitarnih programov v Občini Rogaška Slatina
4337. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kulture v Občini Rogaška Slatina
4338. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4339. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Rogatec

4340. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Rogatec
4341. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Rogatec
4342. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra

Semič

4343. Odlok o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2009
4344. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za del območja Proizvodno servisne cone Vrtača

Slovenj Gradec

4345. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2009
4346. Sklep (št. 9.2.-508) o izvzemu iz javnega dobra
4347. Sklep (št. 9.3.-509) o ukinitvi statusa javnega dobra

Slovenske Konjice

4348. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu prenove starega mestnega jedra Slovenske Konjice

Sveta Ana

4349. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2010
4350. Pravilnik o najemu oziroma brezplačni uporabi kulturno-turističnega centra in društvenih prostorov v pritličju občinske stavbe
4351. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
4352. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice

Šentjur

4353. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šentjur za leto 2009
4354. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Šentjur

Šmarje pri Jelšah

4355. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2010

Turnišče

4356. Odlok o merilih za odmero komunalnega prispevka in programu opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture za območje Občine Turnišče
4357. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Vransko

4358. Sklep o ceni pogrebnih in pokopaliških storitev v Občini Vransko
4359. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Vransko

Zagorje ob Savi

4360. Statut Občine Zagorje ob Savi (uradno prečiščeno besedilo)

Zreče

4361. Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Zreče
4362. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje počitniških hiš na Rogli

Žirovnica

4363. Spremembe Statuta Občine Žirovnica
4364. Dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Žirovnica
4365. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Žužemberk

4366. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Žužemberk
4367. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2009 – rebalans 2

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti